Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 - Βρυξέλλες

15. Εκατοστή επέτειος της Γενοκτονίας των Αρμενίων (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Εκατοστή επέτειος της Γενοκτονίας των Αρμενίων (2015/2590(RSP))

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jean-Marie Cavada, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gerolf Annemans, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Petras Auštrevičius, Martina Michels, Heidi Hautala, Laura Agea, Edouard Ferrand, Sandra Kalniete, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Ilhan Kyuchyuk, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Angel Dzhambazki, Κώστας Χρυσόγονος, Ernest Maragall, Valentinas Mazuronis, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Richard Howitt, Kosma Złotowski, José Inácio Faria, Miloslav Ransdorf, Michèle Rivasi, William (The Earl of) Dartmouth, Ελευθέριος Συναδινός, Elisabetta Gardini, Μιλτιάδης Κύρκος, Bas Belder, Frédérique Ries, Barbara Spinelli, Hans Jansen, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Georgi Pirinski, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina, Arne Lietz, Νότης Μαριάς, Alojz Peterle, Ελένη Θεοχάρους, Jarosław Wałęsa, Frank Engel, Tunne Kelam και Dubravka Šuica.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Λευτέρης Χριστοφόρου, Δημήτρης Παπαδάκης, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Sebastià, Csaba Sógor, Silvia Costa, Ignazio Corrao, Marijana Petir, António Marinho e Pinto και Εμμανουήλ Γλέζος.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries και Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ευρωπαϊκή συμμετοχή στην εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων (2015/2590(RSP)) (B8-0342/2015

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Robert Jarosław Iwaszkiewicz και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την ευρωπαϊκή συμμετοχή στην εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων (2015/2590(RSP)) (B8-0343/2015

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Peter Eriksson, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Indrek Tarand, Tatjana Ždanoka, Davor Škrlec, Bodil Valero και Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την ημέρα μνήμης επ’ ευκαιρία της εκατοστής επετείου της γενοκτονίας των Αρμενίων (2015/2590(RSP)) (B8-0344/2015

- Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Miloslav Ransdorf, Κώστας Χρυσόγονος, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Lidia Senra Rodríguez και Martina Michels, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ημέρα μνήμης για την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων (2015/2590(RSP)) (B8-0346/2015

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Gilles Pargneaux, Sylvie Guillaume, Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Παπαδάκης, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Neena Gill, Soraya Post, Elisa Ferreira, Liisa Jaakonsaari και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων (2015/2590(RSP)) (B8-0347/2015

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski και Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων (2015/2590(RSP)) (B8-0348/2015

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Renate Sommer, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Lara Comi, László Tőkés και Milan Zver, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων (2015/2590(RSP)) (B8-0349/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.4.2015.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου