Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0010(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0125/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0125/2015

Συζήτηση :

PV 15/04/2015 - 14
CRE 15/04/2015 - 14

Ψηφοφορία :

PV 15/04/2015 - 16.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0093

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 - Βρυξέλλες

16.4. Τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 [05479/2015 - C8-0047/2015- 2015/0010(APP)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Jan Olbrycht και Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0093)

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου