Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2590(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0342/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/04/2015 - 16.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0094

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 - Βρυξέλλες

16.5. Εκατοστή επέτειος της Γενοκτονίας των Αρμενίων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 και B8-0349/2015 (2015/2590(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0342/2015

(αντικαθιστά τις B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 και B8-0349/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Renate Sommer, Esther de Lange, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Davor Ivo Stier, Pavel Svoboda, László Tőkés, Milan Zver, Claude Rolin, Luděk Niedermayer και Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Παπαδάκης, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Pier Antonio Panzeri, Gabriele Preuß, Josef Weidenholzer, Μιλτιάδης Κύρκος, Afzal Khan, Brando Benifei και Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim και Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

- Jean-Marie Cavada, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

- Τάκης Χατζηγεωργίου, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Malin Björk, Κώστας Χρυσόγονος, Εμμανουήλ Γλέζος, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Σοφία Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Martina Anderson και Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Bodil Valero, Tatjana Ždanoka, Bart Staes, Davor Škrlec, Indrek Tarand και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0094)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου