Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2590(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0342/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/04/2015 - 16.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0094

Zápisnica
Streda, 15. apríla 2015 - Brusel

16.5. 100. výročie genocídy Arménov (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 a B8-0349/2015 (2015/2590(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0342/2015

(nahrádzajúci B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 a B8-0349/2015):

podaný týmito poslancami:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Renate Sommer, Esther de Lange, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Davor Ivo Stier, Pavel Svoboda, László Tőkés, Milan Zver, Claude Rolin, Luděk Niedermayer a Stanislav Polčák v mene skupiny PPE;

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Pier Antonio Panzeri, Gabriele Preuß, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Afzal Khan, Brando Benifei a Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim a Beatrix von Storch v mene skupiny ECR;

- Jean-Marie Cavada, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE;

- Takis Hadjigeorgiou, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson a Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL;

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Bodil Valero, Tatjana Ždanoka, Bart Staes, Davor Škrlec, Indrek Tarand a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0094)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia