Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2590(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0342/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/04/2015 - 16.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0094

Protokoll
Onsdagen den 15 april 2015 - Bryssel

16.5. 100-årsminnet av folkmordet på armenierna (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 och B8-0349/2015 (2015/2590(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0342/2015

(ersätter B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 och B8-0349/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Renate Sommer, Esther de Lange, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Davor Ivo Stier, Pavel Svoboda, László Tőkés, Milan Zver, Claude Rolin, Luděk Niedermayer och Stanislav Polčák för PPE-gruppen;

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Pier Antonio Panzeri, Gabriele Preuß, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Afzal Khan, Brando Benifei och Sylvie Guillaume för S&D-gruppen;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim och Beatrix von Storch för ECR-gruppen;

- Jean-Marie Cavada, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen;

- Takis Hadjigeorgiou, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson och Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen;

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Bodil Valero, Tatjana Ždanoka, Bart Staes, Davor Škrlec, Indrek Tarand och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen;

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas och Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0094)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy