Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 april 2015 - Bryssel

16.6. Romernas internationella dag – antiziganism i Europa och EU:s erkännande av minnesdagen för folkmordet på romer under andra världskriget (omröstning)
CRE

Debatten hade ägt rum den 25 mars 2015 (punkt 24 i protokollet av den 25.3.2015).

Resolutionsförslag till följd av uttalanden av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen, om romernas internationella dag – antiziganism i Europa och EU:s erkännande av minnesdagen för folkmordet på romer under andra världskriget (2015/2615(RSP)) (B8-0326/2015)

- Tomáš Zdechovský och Monika Hohlmeier för PPE-gruppen;

- Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Soraya Post och Damian Drăghici för S&D-gruppen;

- Timothy Kirkhope för ECR-gruppen;

- Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries och Pavel Telička för ALDE-gruppen;

- Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Max Andersson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Younous Omarjee och Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen;

- Bodil Valero, Barbara Lochbihler och Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen;

- Laura Ferrara och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen.

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0095)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy