Показалец 
Протокол
PDF 312kWORD 232k
Сряда, 15 април 2015 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Изявления на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на комисиите и делегациите
 5.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 6.Тълкуване на Правилника за дейността
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 8.Решения относно някои документи
 9.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 10.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 11.Трансфер на бюджетни кредити
 12.Внесени документи
 13.Ред на работа
 14.Изменение на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 *** (разискване)
 15.100 годишнина от Арменския геноцид (разискване)
 16.Време за гласуване
  
16.1.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros - Франция (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
16.2.Решение за създаване на Комитет за социална закрила * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
16.3.Решение за създаване на Комитет по заетостта * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
16.4.Изменение на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
16.5.100 годишнина от Арменския геноцид (гласуване)
  
16.6.Международен ден на ромите – антиромски настроения в Европа и признаване от страна на ЕС на възпоменателния ден на ромския геноцид през II Световна война (гласуване)
 17.Поправки на вот и намерения за гласуване
 18.Позиция на Съвета на първо четене
 19.Квоти за работни места за лица с увреждания в институциите на ЕС (разискване)
 20.Състав на политическите групи
 21.Предвидено споразумение между ЕС и Мексико относно резервационните данни на пътниците (разискване)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Обяснениe на вот
 24.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 25.График на следващите заседания
 26.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 15.00 ч.


2. Изявления на председателството

Председателят направи изявление, в което спомена изчезването край либийските брегове на повече от 400 бежанци на 12 април 2015 г. Той призова държавите членки, които носят отговорност за миграционната политика, да положат всички усилия за справяне с причините за този приток на бежанци.

Той посочи също така избиването от шебабите на 148 души в университета в Гариса, Кения, извършено на 2 април.

Парламентът запази едноминутно мълчание.

Председателят спомена също драматичното положение на цивилните лица, живеещи в бежанския лагер „Ярмук“ в Сирия, и призова ООН да осигури достъп до този лагер.


3. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


4. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групите S&D и PPE, Парламентът одобри следните следните искания за назначаване:

комисия IMCO: Mihai Ţurcanu

Делегация за връзки с Корейския полуостров: Doru-Claudian Frunzulică

Делегация за връзки с Канада: Mihai Ţurcanu.


5. Искане за снемане на парламентарен имунитет

Полските компетенти органи са представили искане за снемане на парламентарния имунитет на Janusz Korwin-Mikke във връзка с образуваното срещу него наказателно производство от страна на общинската полиция на Piotrków Trybunalski.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.


6. Тълкуване на Правилника за дейността

Председателят уведоми Парламента, в съответствие с член 226, параграф 3 от Правилника за дейността, за следното тълкуване на параграф 1, буква а) от приложение XVI към Правилника за дейността относно „насоките за одобрението на Комисията“, направено от комисията по конституционни въпроси, сезирана относно прилагането на въпросната разпоредба:

"Разглеждането от комисията по правни въпроси на декларацията за финансови интереси на номиниран член на Комисията се изразява не само в проверката за надлежно попълване на декларацията, но също така и в преценката дали съдържанието на декларацията може да доведе до конфликт на интереси. След това компетентната комисия за провеждане на изслушването решава дали да поиска допълнителна информация от номинирания член на Комисията."

Ако политическа група или най-малко 40 членове на ЕП не оспорят настоящето тълкуване в съответствие с член 226, параграф 4 от Правилника за дейността преди откриването на следващото заседание в понеделник, 27 април 2015 г., то се счита за прието. В противен случай тълкуването се поставя на гласуване от Парламента.


7. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 15 април 2015 г., следния акт, приет съгласно обикновената законодателна процедура:

- Решение на Европейския Парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Украйна (00010/2015/LEX - C8-0089/2015 - 2015/0005(COD)).


8. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия EMPL

- Разгръщане на потенциала на изследователската и развойната дейност в рамките на синята икономика за създаване на работни места и растеж (2014/2240(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE
подпомагаща: PECH, EMPL

комисия TRAN

- Създаване на виза за турне и за изменение на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген и на регламенти (ЕО) № 562/2006 и (ЕО) № 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE
подпомагаща: DEVE, CULT, AFET, EMPL

- Визовият кодекс на Съюза (преработка) (COM(2014)0164 - C8-0001/2014 - 2014/0094(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE
подпомагаща: JURI, TRAN, JURI (член 104 от Правилника за дейността)

комисия FEMM

- Подготовка за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси: предизвикателства и възможности за предоставянето на хуманитарна помощ (2015/2051(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: DEVE
подпомагаща: FEMM.


9. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Коригендум на делегираната директива на Комисията от 30 януари 2015 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничение за употребата на кадмий с приложение в осветлението или в светенето на екрани [C(2015) 383 final] (C(2015)01926 – 2015/2651(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 24 март 2015 г.
Препращане на водещата комисия: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения ІІ, ІІІ и VІ към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика (C(2015)01958 – 2015/2640(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 27 март 2015 г.
Препращане на водещата комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на случаите на нарушения и на тежки нарушения на правилата на общата политика в областта на рибарството, които могат да доведат до прекъсване на срока за плащане или спиране на плащанията по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство (C(2015)01984 – 2015/2641(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 27 март 2015 г.
Препращане на водещата комисия: PECH

- Делегирана директива на Комисията за изменение на приложениеII към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на ограничените вещества (C(2015)02067 – 2015/2646(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 31 март 2015 г.
Препращане на водещата комисия: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения III, V и VII към Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива (C(2015)02146 – 2015/2647(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 31 март 2015 г.
Препращане на водещата комисия: AFCO (член 54 от Правилника за дейността), PETI (член 54 от Правилника за дейността).

Проекти на делегирани актове, за които срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 376/2008 по отношение на задължението за представяне на лиценз за внос на етилов алкохол от земеделски произход и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2336/2003 за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 670/2003 на Съвета за установяване специфични мерки по отношение на пазара на етилов алкохол от земеделски произход (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 20 февруари 2015 г.
Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 допълнителни месеца, по искане на ЕП

Препращане на водещата комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент(ЕС) № 1236/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на схема за контрол и изпълнение в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан (C(2015)01502 – 2015/2623(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 март 2015 г.
Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 допълнителни месеца, по искане на ЕП
Препращане на водещата комисия: PECH.


10. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (D036076/10 - 2015/2643(RPS) - срок: 28/6/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за Trichoderma polysporum щам IMI 206039, Trichoderma asperellum (с предишно наименование T. harzianum) щамове ICC012, T25 и TV1, Trichoderma atroviride (с предишно наименование T. harzianum) щамове IMI 206040 и T11, Trichoderma harzianum щамове T-22 и ITEM 908, Trichoderma gamsii (с предишно наименование T. viride) щам ICC080, Trichoderma asperellum (щам T34), Trichoderma atroviride щам I-1237, гераниол, тимол, захароза, ферисулфат (железен сулфат III), железен сулфат (железен сулфат II) и фолиева киселина във или върху определени продукти (D036787/03 - 2015/2645(RPS) - срок: 30/5/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (D037527/02 - 2015/2650(RPS) - срок: 1/7/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на премахването на някои ароматични вещества от списъка на Съюза (D038008/02 - 2015/2631(RPS) - срок: 25/6/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията относно отказ за разрешаване на някои здравни претенции за храните във връзка с намаляване на риска от заболяване (D038040/01 - 2015/2630(RPS) - срок: 20/6/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества на полициклични ароматни въглеводороди в кацуобуши (сушен паламуд) и някои видове пушена балтийска херинга (D038123/03 - 2015/2639(RPS) - срок: 27/6/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества на охратоксин А в подправките от вида Capsicum spp. (D038124/04 - 2015/2644(RPS) - срок: 30/6/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Директива на Комисията за изменение на Директива 2012/9/ЕС по отношение на срока за нейното транспониране и края на преходния период (D038536/02 - 2015/2642(RPS) - срок: 28/6/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Предложение за регламент на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1445/2007 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на основните групи, използван за паритетите на покупателната способност (D038697/02 - 2015/2638(RPS) - срок: 26/6/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON.


11. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 11/2015.

В съответствие с член 203, параграфи 5 и 7 от Финансовия регламент Европейската комисия информира бюджетния орган за два проекта във връзка със сключването на споразумение за наем в Люксембург на сградите „Ariane“ и „Laccolith“.

В съответствие с член 203 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не излезе със становище относно предложението, внесено от Съда на ЕС за трансфер на бюджетни кредити 1/2015 – Раздел IV – Съд на ЕС.

В съответствие с член 203, параграф 5 от Финансовия регламент Сметната палата информира бюджетния орган за връщане на допълнителните средства от проекта K3 към общия бюджет.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри предложението, внесено от Европейския икономически и социален комитет, относно трансфер на бюджетни кредити INF 1/2015.

В съответствие с член 50, параграф 1 от Финансовия регламент Комитетът на регионите информира бюджетния орган относно искане за промяна на щатното разписание за 2015 г.

В съответствие с член 50, параграф 1 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не възрази срещу проекта, представен от Комитета на регионите, относно искане за промяна на щатното разписание за 2015 г.


12. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Протокола към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Тунис за общите принципи на участие на Република Тунис в програми на Съюза (16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на предвидената в Регламент(ЕС) №1306/2013 ставка на корекция на директните плащания за календарната 2015г. (COM(2015)0141 - C8-0083/2015 - 2015/0070(COD))
В съответствие с член 137(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

BUDG, REGI

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI, CONT, LIBE, IMCO

- Предложение за директива на Съвета за отмяна на Директива 2003/48/ЕО на Съвета (COM(2015)0129 - C8-0086/2015 - 2015/0065(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI, LIBE, IMCO

2) от парламентарни комисии

- Доклад относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2013 г. (2014/2156(INI)) - ECON - Докладчик: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въжените линии (COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)) - IMCO - Докладчик: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

- * Доклад относно проект за решение на Съвета за създаване на Комитет по заетостта и за отмяна на Решение 2000/98/EО (05125/2015 - C8-0026/2015 - 2015/0801(CNS)) - EMPL - Докладчик: Marita Ulvskog (A8-0065/2015)

- * Доклад относно решение на Съвета за създаване на Комитет за социална закрила и за отмяна на Решение 2004/689/ЕО (05126/2015 - C8-0025/2015 - 2015/0802(CNS)) - EMPL - Докладчик: Marita Ulvskog (A8-0066/2015)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros от Франция) (COM(2015)0068 - C8-0058/2015 - 2015/2056(BUD)) - BUDG - Докладчик: Jean-Paul Denanot (A8-0124/2015)

- Препоръка относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (05479/2015 - C8-0047/2015 - 2015/0010(APP)) - BUDG - Докладчици: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

3) от членове на Парламента, (член 133 от Правилника за дейността)

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно конфликт на интереси на учените от Генерална дирекция за здравеопазване и защита на потребителите (B8-0193/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton Sophie Montel. Предложение за резолюция относно спирането на предоставянето на хуманитарна помощ за лагера „Тиндуф“ поради присвояването на средства от фронта „Полисарио“ (B8-0297/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно премахването на механизмите за преподаване на родния език и култура (B8-0298/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно отвличането на християни в Сирия (B8-0299/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно възстановяването на издателската дейност в Европа (B8-0300/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Marie-Christine Arnautu Nicolas Bay. Предложение за резолюция относно възстановяването на дипломатическите връзки със Сирия (B8-0301/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно молбите за политическо убежище в Италия: нарушение на общностните разпоредби от страна на Гърция, България и Унгария (B8-0302/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно развитието на киберсигурността в ЕС (B8-0303/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно създаването на специален общ фонд на ЕС за компенсиране на тежките икономически загуби от частичното ембарго срещу Русия (B8-0304/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

INTA

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно премахването на продажбата на гъши и патешки черен дроб (foie gras) (B8-0305/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно намеса във връзка с щетите, причинени от хидрогеоложката нестабилност в областта Молизе (B8-0306/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно механизма за самоначисляване: въздействие върху италианския хранително-вкусов сектор (B8-0307/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно условията за безопасност по републикански път 47 на Валсугана във Венето (B8-0308/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно ИДИЛ: набиране на бойци на Балканите (B8-0309/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно измъчваните и ограбвани християни в Ирак (B8-0310/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно незаконните трафици на органи от Африка (B8-0311/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно рисковете за европейските граждани, свързани с quantitative easing (B8-0312/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно фалшивото вино „Просеко“, продавано в Германия (B8-0313/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ENVI

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно киберсигурността (B8-0314/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

LIBE, IMCO

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) и несъвместимостта на разпоредбите на Съединените американски щати с тези на ЕС относно защитените наименования за произход (ЗНП) и защитените географски указания (ЗГУ) (B8-0315/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно стратегията за възраждане на четенето на книги в Европа (B8-0316/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Ivan Jakovčić. Предложение за резолюция относно Европейска година на журналистите (B8-0317/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Ivan Jakovčić. Предложение за резолюция относно борбата срещу тежките форми на бедност в градовете (B8-0318/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно транспортирането и поддържането на непрекъсната верига на охлаждане (B8-0321/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно международните измами и финансирането на ислямския тероризъм (B8-0322/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно нелоялната конкуренция в областта на услугите за превоз на пътници (B8-0323/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

TRAN

- Mara Bizzotto Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно въпросите, свързани с кожарския сектор (B8-0324/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA


13. Ред на работа

Изказаха се: Richard Corbett, относно продължаващото членство на Janice Atkinson към групата EFDD, въпреки че неотдавна тя беше изключена от партията UKIP (Председателят му отговори, че този въпрос попада в компетентността на самите политически групи) и, по същия въпрос, William (The Earl of) Dartmouth и David Borrelli.

°
° ° °

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание от първата месечна сесия през април 2015 г. (PE 552.729/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

В съгласие с политическите групи, Председателят предложи да се отложи за следващата пленарна сесия разискването относно изявлението на Комисията на тема "Възпоминание на фабричните пожари в Бангладеш и напредък по Пакта за устойчивост на Бангладеш" (2015/2590(RSP)).

Изказа се Bruno Gollnisch, срещу това предложение.

Парламентът изрази съгласие с предложението.

Искане от страна на групата PPE с цел добавяне като втора точка в дневния ред след времето за гласуване на разискване – без представяне на предложения за резолюции – относно Споразумението относно резервационните данни на пътниците между ЕС и Мексико. С това пленарното заседание би се удължило до 22 ч.

Изказаха се: Monika Hohlmeier, която обоснова искането, иSophia in 't Veld, в подкрепа на искането, но с промяна в заглавието.

Председателят Предложи заглавието да бъде променено, както следва "Предвидено споразумение между ЕС и Мексико относно резервационните данни на пътниците". Това предложение беше прието.

Искането на групата PPE беше прието.

Искане от страна на групата Verts/ALE с цел добавяне в дневния ред на разискване относно изявлението на Съвета и на Комисията относно Гърция: преговори на Еврогрупата относно преразглеждането на настоящата помощ, без внасяне на предложения за резолюции.

Изказаха се: Rebecca Harms, която обоснова искането, Bernd Lucke, в подкрепа на искането, и Gabriele Zimmer, против искането.

Искането беше отхвърлено.

С това редът на работа е определен.


14. Изменение на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 *** (разискване)

Препоръка относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 [05479/2015 - C8-0047/2015- 2015/0010(APP)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Jan Olbrycht и Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

Isabelle Thomas представи препоръката.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

José Manuel Fernandes (в качеството на заместник на докладчика ) представи препоръката.

Изказа се Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Victor Boştinaru (докладчик по становището на комисията REGI), Daniel Buda, от името на групата PPE, Eider Gardiazabal Rubial, от името на групата S&D, Zbigniew Kuźmiuk, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Michał Marusik, независим член на ЕП, Tomáš Zdechovský, Jean-Paul Denanot, Jean Arthuis, Marco Zanni, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Ева Паунова, Andrea Cozzolino, Daniele Viotti, Claudia Tapardel, Георги Пирински, Derek Vaughan, Alfred Sant, Bogusław Liberadzki и Carlos Zorrinho.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Doru-Claudian Frunzulică и Maria Grapini.

Изказаха се: Кристалина Георгиева и Isabelle Thomas.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16.4 от протокола от 15.4.2015.


15. 100 годишнина от Арменския геноцид (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: 100 годишнина от Арменския геноцид (2015/2590(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) и Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Elmar Brok, от името на групата PPE, и Knut Fleckenstein, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Изказаха се: Charles Tannock, от името на групата ECR, Jean-Marie Cavada, от името на групата ALDE, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Gerolf Annemans, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Petras Auštrevičius, Martina Michels, Heidi Hautala, Laura Agea, Edouard Ferrand, Sandra Kalniete, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Илхан Кючюк, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ангел Джамбазки, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Valentinas Mazuronis, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Richard Howitt, Kosma Złotowski, José Inácio Faria, Miloslav Ransdorf, Michèle Rivasi, William (The Earl of) Dartmouth, Eleftherios Synadinos, Elisabetta Gardini, Miltiadis Kyrkos, Bas Belder, Frédérique Ries, Barbara Spinelli, Hans Jansen, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Ангел Джамбазки, Андрей Ковачев, Георги Пирински, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina, Arne Lietz, Notis Marias, Alojz Peterle, Eleni Theocharous, Jarosław Wałęsa, Frank Engel, Tunne Kelam и Dubravka Šuica.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Sebastià, Csaba Sógor, Silvia Costa, Ignazio Corrao, Marijana Petir, António Marinho e Pinto и Emmanouil Glezos.

Изказаха се: Кристалина Георгиева и Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries и Pavel Telička, от името на групата ALDE, относно отбелязването в ЕС на стогодишнината от арменския геноцид 2015/2590(RSP)) (B8-0342/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Robert Jarosław Iwaszkiewicz и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, относно отбелязването в ЕС на стогодишнината от арменския геноцид 2015/2590(RSP)) (B8-0343/2015);

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Peter Eriksson, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Indrek Tarand, Tatjana Ždanoka, Davor Škrlec, Bodil Valero и Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, относно отбелязването на стогодишнината от арменския геноцид 2015/2590(RSP)) (B8-0344/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Miloslav Ransdorf, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez и Martina Michels, от името на групата GUE/NGL, относно отбелязването на стогодишнината от арменския геноцид 2015/2590(RSP)) (B8-0346/2015);

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Gilles Pargneaux, Sylvie Guillaume, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Neena Gill, Soraya Post, Elisa Ferreira, Liisa Jaakonsaari и Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, относно отбелязването на стогодишнината от арменския геноцид 2015/2590(RSP)) (B8-0347/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Ангел Джамбазки, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski и Sajjad Karim, от името на групата ECR, относно стогодишнината от арменския геноцид 2015/2590(RSP)) (B8-0348/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Renate Sommer, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Андрей Ковачев, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Lara Comi, László Tőkés и Milan Zver, от името на групата PPE, относно стогодишнината от арменския геноцид 2015/2590(RSP)) (B8-0349/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16.5 от протокола от 15.4.2015.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател


16. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


16.1. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros - Франция (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros от Франция) [COM(2015)0068 - C8-0058/2015- 2015/2056(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jean-Paul Denanot (A8-0124/2015)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0090)


16.2. Решение за създаване на Комитет за социална закрила * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно решението на Съвета за създаване на Комитет за социална закрила и за отмяна на Решение 2004/689/ЕО [05126/2015 - C8-0025/2015- 2015/0802(CNS)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Marita Ulvskog (A8-0066/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА СЪВЕТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0091)


16.3. Решение за създаване на Комитет по заетостта * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта за решение на Съвета за създаване на Комитет по заетостта и за отмяна на Решение 2000/98/EО [05125/2015 - C8-0026/2015- 2015/0801(CNS)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Marita Ulvskog (A8-0065/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0092)


16.4. Изменение на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 [05479/2015 - C8-0047/2015- 2015/0010(APP)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Jan Olbrycht и Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0093)

Парламентът даде одобрението си за проекта на регламент на Съвета.


16.5. 100 годишнина от Арменския геноцид (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 и B8-0349/2015 (2015/2590(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0342/2015

(за замяна на B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 и B8-0349/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Renate Sommer, Esther de Lange, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Андрей Ковачев, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Davor Ivo Stier, Pavel Svoboda, László Tőkés, Milan Zver, Claude Rolin, Luděk Niedermayer и Stanislav Polčák, от името на групата PPE;

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Pier Antonio Panzeri, Gabriele Preuß, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Afzal Khan, Brando Benifei и Sylvie Guillaume, от името на групата S&D;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Ангел Джамбазки, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim и Beatrix von Storch, от името на групата ECR;

- Jean-Marie Cavada, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička и Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE;

- Takis Hadjigeorgiou, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson и Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL;

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Bodil Valero, Tatjana Ždanoka, Bart Staes, Davor Škrlec, Indrek Tarand и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas и Valentinas Mazuronis, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0094)


16.6. Международен ден на ромите – антиромски настроения в Европа и признаване от страна на ЕС на възпоменателния ден на ромския геноцид през II Световна война (гласуване)

Разискването се състоя на 25 март 2015 г. (точка 24 от протокола от 25.3.2015).

Предложение за резолюция, внесена вследствие на декларациите на Съвета и на Комисията, в съответствие с член 123, параграф 2 от регламента, по повод на Международния ден на ромите – антиромски настроения в Европа и признаване от страна на ЕС на възпоменателния ден на геноцида над ромите по време на Втората световна война 2015/2615(RSP) (B8-0326/2015) от

- Tomáš Zdechovský и Monika Hohlmeier, от името на групата PPE;

- Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Soraya Post и Damian Drăghici, от името на групата S&D;

- Timothy Kirkhope, от името на групата ECR;

- Филиз Хюсменова, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries и Pavel Telička, от името на групата ALDE;

- Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Max Andersson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Younous Omarjee и Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL;

- Bodil Valero, Barbara Lochbihler и Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE;

- Laura Ferrara и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD.

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0095)


17. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


18. Позиция на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 64, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следната позиция, придружена от мотивите за нейното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския Парламент и на Съвета относно производството по несъстоятелност (преработен текст) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 – 2012/0360(COD)) – 06583/2015 – COM(2015)0173)
Разглеждане в комисия: водеща : JURI

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 16 април 2015 г.


19. Квоти за работни места за лица с увреждания в институциите на ЕС (разискване)

Изявление на Комисията: Квоти за работни места за лица с увреждания в институциите на ЕС (2015/2619(RSP))

Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Ádám Kósa, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, David Casa, Jutta Steinruck, Helga Stevens, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Vilija Blinkevičiūtė, Karol Karski, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Indrek Tarand, Rosa Estaràs Ferragut, Siôn Simon, Ryszard Czarnecki, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Karol Karski, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Elena Gentile, Marek Plura, Георги Пирински и Sergio Gutiérrez Prieto.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Csaba Sógor.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică и Branislav Škripek.

Изказа се Кристалина Георгиева.

Разискването приключи.


20. Състав на политическите групи

Juan Fernando López Aguilar вече не е член на групата S&D и заема място сред независимите членове, считано от 15 април 2015 г.


21. Предвидено споразумение между ЕС и Мексико относно резервационните данни на пътниците (разискване)

Изявление на Комисията: Предвидено споразумение между ЕС и Мексико относно резервационните данни на пътниците (2015/2653(RSP))

Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Beatrix von Storch, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Karol Karski, Gilles Lebreton, независим член на ЕП, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Péter Niedermüller, Martina Anderson, Michał Boni, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Tibor Szanyi и Sophia in 't Veld, Axel Voss и Tomáš Zdechovský.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Karol Karski.

Изказа се Dimitris Avramopoulos.

Разискването приключи.


22. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Ivan Štefanec, Alfred Sant, Caterina Chinnici, Zdzisław Krasnodębski, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Bronis Ropė, Laura Ferrara, Zoltán Balczó, Gabriel Mato, Claudia Tapardel, Jan Zahradil, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Tonino Picula, Ангел Джамбазки, László Tőkés, Doru-Claudian Frunzulică, Anna Elżbieta Fotyga, Tibor Szanyi и Mark Demesmaeker.


23. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Препоръка Jan Olbrycht и Isabelle Thomas - A8-0125/2015
Jiří Pospíšil и Notis Marias

Предложение за резолюция относно стогодишнината от арменския геноцид 2015/2590(RSP)) (B8-0349/2015)
Jiří Pospíšil, Branislav Škripek, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Anna Záborská, Tibor Szanyi, Franz Obermayr и Ангел Джамбазки

Предложение за резолюция по повод на Международния ден на ромите – антиромски настроения в Европа и признаване от страна на ЕС на възпоменателния ден на геноцида над ромите по време на Втората световна война 2015/2615(RSP)) (B8-0326/2015)
Notis Marias и Janusz Korwin-Mikke.


24. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


25. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят в периода от 27 до 30 април 2015 г.


26. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 22.15 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nart, Negrescu, Неков, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Габриел, Händel, Nagy, Smolková, Vozemberg-Vrionidi

Правна информация - Политика за поверителност