Seznam 
Zápis
PDF 288kWORD 222k
Středa, 15. dubna 2015 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Členství ve výborech a delegacích
 5.Žádost o zbavení poslanecké imunity
 6.Výklad jednacího řádu
 7.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 8.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 9.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 10.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 11.Převody prostředků
 12.Předložení dokumentů
 13.Plán práce
 14.Změna víceletého finančního rámce na období 2014–2020 *** (rozprava)
 15.Sté výročí arménské genocidy (rozprava)
 16.Hlasování
  16.1.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  16.2.Rozhodnutí o zřízení Výboru pro sociální ochranu * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  16.3.Rozhodnutí o zřízení Výboru pro zaměstnanost * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  16.4.Změna víceletého finančního rámce na období 2014–2020 *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  16.5.Sté výročí arménské genocidy (hlasování)
  16.6.Mezinárodní den Romů – protiromské nálady v Evropě a uznání památného dne romské genocidy během druhé světové války (hlasování)
 17.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 18.Postoj Rady v 1. čtení
 19.Kvóty pro zaměstnávání osob s postižením v orgánech EU (rozprava)
 20.Členství v politických skupinách
 21.Předpokládaná dohoda mezi EU a Mexikem o jmenné evidenci cestujících (rozprava)
 22.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 23.Vysvětlení hlasování
 24.Předání textů přijatých během zasedání
 25.Termíny příštích zasedání
 26.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2015–2016

Denní zasedání dne 15. dubna 2015

BRUSEL

ZÁPIS

STŘEDA 15. DUBNA 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 15:00.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení, ve kterém se zmínil o více než 400 uprchlících, kteří dne 12. dubna 2015 utonuli nedaleko libyjského pobřeží. Vyzval členské státy, které jsou za migrační politiku odpovědné, aby učinily vše potřebné pro vyřešení příčin tohoto přílivu uprchlíků.

Zmínil rovněž masakr na univerzitě v keňském městě Garissa, ke kterému došlo dne 2. dubna t.r. a při kterém členové vojenské skupiny aš-Šabáb zabili 148 osob.

Parlament držel minutu ticha.

Předseda mimo jiné zmínil dramatickou situaci civilistů, kteří žijí v uprchlickém táboře v syrském Jarmúku, a vyzval Organizaci spojených národů, aby zajistila přístup do tohoto tábora.


3. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


4. Členství ve výborech a delegacích

Předseda na žádost skupin S&D a PPE schválil následující žádosti o jmenování:

výbor IMCO: Mihai Ţurcanu

delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem: Doru-Claudian Frunzulică

delegace pro vztahy s Kanadou: Mihai Ţurcanu.


5. Žádost o zbavení poslanecké imunity

Příslušné polské orgány předaly v rámci trestního řízení, které zahájila městská policie ve městě Piotrków Trybunalski žádost, aby byl Janusz Korwin-Mikke zbaven poslanecké imunity.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako věcně příslušnému výboru.


6. Výklad jednacího řádu

Předseda podle čl. 226 odst. 3 jednacího řádu informoval Parlament o následujícím výkladu přílohy XVI odst. 1 písm. a) jednacího řádu o „pokynech pro schvalování Evropské komise“, který zaslal Výbor pro ústavní záležitosti, jemuž byla věc uplatňování tohoto ustanovení postoupena:

Výbor pro právní záležitosti v rámci přezkumu prohlášení kandidáta na komisaře o finančních zájmech nejen ověří, zda bylo prohlášení řádně vyplněno, ale také posoudí, zda lze z obsahu prohlášení usuzovat na střet zájmů. Výbor příslušný pro slyšení poté rozhodne, zda bude od kandidáta na komisaře požadovat další informace, či nikoli.“

Pokud do zahájení nadcházejícího denního zasedání, tedy do pondělí 27. dubna 2015, politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců podle čl. 226 odst. 4 jednacího řádu nezpochybní výklad jednacího řádu, výklad bude přijat. V případě zpochybnění výkladu o věci hlasuje Parlament.


7. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 15. dubna 2015 níže uvedený akt přijatý řádným legislativním postupem:

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Ukrajině (00010/2015/LEX - C8-0089/2015 - 2015/0005(COD)).


8. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor EMPL

- Využití potenciálu výzkumu a inovací v „modré ekonomice“ pro vytvoření pracovních příležitostí a růstu (2014/2240(INI))
předáno příslušný výbor: ITRE
stanovisko: PECH, EMPL

výbor TRAN

- Zavedení cestovních víz a změna úmluvy k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 562/2006 a (ES) č. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
předáno příslušný výbor: LIBE
stanovisko: DEVE, CULT, AFET, TRAN

- Vízový kodex Unie (přepracované znění) (COM(2014)0164 - C8-0001/2014 - 2014/0094(COD))
předáno příslušný výbor: LIBE
stanovisko: JURI, TRAN, JURI (článek 104 jednacího řádu)

výbor FEMM

- Příprava na světový humanitární summit: Výzvy a možnosti humanitární pomoci (2015/2051(INI))
předáno příslušný výbor: DEVE
stanovisko: FEMM.


9. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Oprava směrnice Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. ledna 2015, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v systémech osvětlení a vizualizace [C(2015) 383 final] (C(2015)01926 – 2015/2651(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 24. března 2015

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy II, III a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky (C(2015)01958 – 2015/2640(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 27. března 2015

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, pokud jde o případy nedodržení pravidel a případy závažného nedodržení pravidel společné rybářské politiky, jež mohou vést k přerušení platební lhůty nebo pozastavení plateb v rámci Evropského námořního a rybářského fondu (C(2015)01984 – 2015/2641(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 27. března 2015

předáno příslušnému výboru: PECH

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek (C(2015)02067 – 2015/2646(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 31. března 2015

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy III, V a VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě (C(2015)02146 – 2015/2647(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 31. března 2015

předáno příslušnému výboru: AFCO (článek 54 jednacího řádu), PETI (článek 54 jednacího řádu).

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta pro předložení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (ES) č. 376/2008, pokud jde o povinnost předložit osvědčení pro dovoz ethanolu zemědělského původu, a zrušuje nařízení (ES) č. 2336/2003, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 20. února 2015

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: další 2 měsíce na žádost Evropského parlamentu

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku (C(2015)01502 – 2015/2623(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 12. března 2015

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: další 2 měsíce na žádost Evropského parlamentu

předáno příslušnému výboru: PECH.


10. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (D036076/10 - 2015/2643(RPS) - lhůta: 28/6/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro Trichoderma polysporum kmen IMI 206039, Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmeny ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmeny IMI 206040 a T11, Trichoderma harzianum kmeny T-22 a ITEM 908, Trichoderma gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080, Trichoderma asperellum (kmen T34), Trichoderma atroviride kmen I-1237, geraniol, thymol, sacharózu, síran železitý, síran železnatý a listovou kyselinu v některých produktech a na jejich povrchu (D036787/03 - 2015/2645(RPS) - lhůta: 30/5/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení (D037527/02 - 2015/2650(RPS) - lhůta: 1/7/2015)
předáno příslušný výbor: ITRE

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie (D038008/02 - 2015/2631(RPS) - lhůta: 25/6/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění (D038040/01 - 2015/2630(RPS) - lhůta: 20/6/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity polycyklických aromatických uhlovodíků v Katsuobushi (sušeném tuňákovi pruhovaném) a v některých uzených výrobcích ze sledě obecného baltického (D038123/03 - 2015/2639(RPS) - lhůta: 27/6/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limit ochratoxinu A v koření Capsicum spp. (D038124/04 - 2015/2644(RPS) - lhůta: 30/6/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice 2012/9/EU, pokud jde o den jejího provedení a lhůtu pro ukončení přechodného období (D038536/02 - 2015/2642(RPS) - lhůta: 28/6/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007, pokud jde o seznam základních položek pro parity kupní síly (D038697/02 - 2015/2638(RPS) - lhůta: 26/6/2015)
předáno příslušný výbor: ECON.


11. Převody prostředků

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení rozhodl schválit převod prostředků Evropské komise DEC 11/2015.

Evropská komise v souladu s čl. 203 odst. 5 a 7 finančního nařízení informovala rozpočtový orgán o dvou projektech týkajících se uzavření smlouvy o pronájmu budov Ariane a Laccolith v Lucemburku.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 203 finančního nařízení rozhodl nevydat stanovisko k návrhu předloženému Soudním dvorem týkajícímu se převodu prostředků 1/2015 – oddíl IV – Soudní dvůr.

Účetní dvůr v souladu s čl. 203 odst. 5 finančního nařízení informoval rozpočtový orgán o vrácení dodatečných finančních prostředků na projekt K3 do souhrnného rozpočtu.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl schválit návrh předložený Evropským hospodářským a sociálním výborem týkající se převodu prostředků INF 1/2015.

Výbor regionů informoval v souladu s čl. 50 odst. 1 finančního nařízení rozpočtový orgán o žádosti o změnu plánu pracovních míst na rok 2015.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 50 odst. 1 finančního nařízení rozhodl nevydat stanovisko k návrhu předloženému Výborem regionů týkajícímu se změny plánu pracovních míst na rok 2015.


12. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Tuniskou republikou o obecných zásadách účasti Tuniské republiky na programech Unie (16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2015 (COM(2015)0141 - C8-0083/2015 - 2015/0070(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

BUDG, REGI

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, CONT, LIBE, IMCO

- Návrh směrnice Rady, kterou se zrušuje směrnice Rady 2003/48/EHS (COM(2015)0129 - C8-0086/2015 - 2015/0065(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, LIBE, IMCO

2) z parlamentních výborů

- Zpráva o výroční zprávě Evropské investiční banky za rok 2013 (2014/2156(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o lanových drahách (COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o zřízení Výboru pro zaměstnanost a o zrušení rozhodnutí 2000/98/ES (05125/2015 - C8-0026/2015 - 2015/0801(CNS)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Marita Ulvskog (A8-0065/2015)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o zřízení Výboru pro sociální ochranu a o zrušení rozhodnutí 2004/689/ES (05126/2015 - C8-0025/2015 - 2015/0802(CNS)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Marita Ulvskog (A8-0066/2015)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Francie) (COM(2015)0068 - C8-0058/2015 - 2015/2056(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Jean-Paul Denanot (A8-0124/2015)

- Doporučení k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (05479/2015 - C8-0047/2015 - 2015/0010(APP)) - výbor BUDG - Zpravodajové: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

3) od poslanců (článek 133 jednacího řádu)

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o střetu zájmů vědeckých pracovníků generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele (B8-0193/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton a Sophie Montel. Návrh usnesení usilující o pozastavení poskytování humanitární pomoci táboru v Tindúfu z důvodu zpronevěry prostředků ze strany Fronty Polisario (B8-0297/2015)

předáno

příslušný výbor :

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zrušení systémů umožňujících výuku jazyků a kultur země původu (B8-0298/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o únosu křesťanů v Sýrii (B8-0299/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o oživení vydavatelské činnosti v Evropě (B8-0300/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Marie-Christine Arnautu a Nicolas Bay. Návrh usnesení o obnovení diplomatických vztahů se Sýrií (B8-0301/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o žádostech o politický azyl v Itálii: porušování právních předpisů Společenství ze strany Řecka, Bulharska a Maďarska (B8-0302/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o rozvoji kybernetické bezpečnosti v EU (B8-0303/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vytvoření společného zvláštního fondu EU určeného ke kompenzaci značných hospodářských ztrát způsobených částečným embargem proti Rusku (B8-0304/2015)

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

INTA

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zákazu prodeje „foie gras“ (B8-0305/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zásahu k odstranění škod způsobených hydrogeologickou nestabilitou v Molise (B8-0306/2015)

předáno

příslušný výbor :

REGI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o mechanismu přenesení daňové povinnosti: o jeho dopadu na italské zemědělsko–potravinářské odvětví (B8-0307/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o situaci bezpečnosti na státní silnici č. 47 vedoucí údolím Valsugana v Benátsku (B8-0308/2015)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ISIS: nábor na Balkáně (B8-0309/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o křesťanech mučených a zbavovaných majetku v Iráku (B8-0310/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nelegálním obchodování s orgány pocházejícími z Afriky (B8-0311/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o rizicích, která pro evropské občany představuje kvantitativní uvolňování (B8-0312/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesenío padělaném víně Prosecco prodávaném v Německu (B8-0313/2015)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o kybernetické bezpečnosti (B8-0314/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

LIBE, IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) a neslučitelnosti amerických a evropských předpisů o označování původu CHOP a CHZO (B8-0315/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o strategii pro nový rozvoj četby knih v Evropě (B8-0316/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Ivan Jakovčić. Návrh usnesení o Evropském roku novinářů (B8-0317/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Ivan Jakovčić. Návrh usnesení o boji proti značné chudobě ve městech (B8-0318/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o dopravě a dodržování chladícího řetězce (B8-0321/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto a Matteo Salvini. Návrh usnesení o mezinárodních podvodech a financování islámského terorismu (B8-0322/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto a Matteo Salvini. Návrh usnesení o nekalé konkurenci v odvětví služeb osobní dopravy (B8-0323/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

TRAN

- Mara Bizzotto a Matteo Salvini. Návrh usnesení o problematice kožedělného průmyslu (B8-0324/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA


13. Plán práce

Vystoupili: Richard Corbett ke skutečnosti, že Janice Atkinson je nadále členkou skupiny EFDD, a to i přesto, že byla nedávno vyloučena ze strany UKIP (předseda poslanci odpověděl, že tato otázka spadá do působnosti samotných politických skupin), a ke stejnému tématu William (The Earl of) Dartmouth a David Borrelli.

°
° ° °

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního dubnového plenárního zasedání (PE 552.729/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Předseda se souhlasem politických skupin navrhl, aby byla rozprava o prohlášení Komise na téma „Výročí požárů v bangladéšských továrnách a pokrok týkající se dohody o udržitelnosti podepsané s Bangladéšem“(2015/2590(RSP)) odložena na jedno z nadcházejících dílčích zasedání.

Vystoupil Bruno Gollnisch proti tomuto návrhu.

Parlament návrh schválil.

Žádost skupiny PPE, aby byla rozprava o prohlášení Komise o dohodě mezi EU a Mexikem o jmenné evidenci cestujících zařazena na pořad jednání jako druhý bod po hlasování bez předložení návrhů usnesení. Denní zasedání by tak trvalo do 22:00.

Vystoupili: Monika Hohlmeier s odůvodněním žádosti, a Sophia in 't Veld ve prospěch žádosti, pokud bude změněn její název.

Předseda navrhl, aby byl název rozpravy změněn takto „Předpokládaná dohoda mezi EU a Mexikem o jmenné evidenci cestujících. Návrh byl schválen.

Žádost skupiny PPE byla schválena.

Žádost skupiny Verts/ALE, aby byla na pořad jednání zařazena rozprava o prohlášení Rady a Komise o Řecku: jednání euroskupiny o revizi současného plánu pomoci bez předložení návrhů usnesení.

Vystoupili: Rebecca Harms s odůvodněním žádosti, Bernd Lucke ve prospěch žádosti a Gabriele Zimmer proti žádosti.

Žádost byla zamítnuta.

Plán práce byl tímto schválen.


14. Změna víceletého finančního rámce na období 2014–2020 *** (rozprava)

Doporučení k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 [05479/2015 - C8-0047/2015- 2015/0010(APP)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

Isabelle Thomas uvedla doporučení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

José Manuel Fernandes (zastupující zpravodaje) uvedl doporučení.

Vystoupila Kristalina Georgieva (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Victor Boştinaru (navrhovatel výboru REGI), Daniel Buda za skupinu PPE, Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D, Zbigniew Kuźmiuk za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL, Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Michał Marusik – nezařazený poslanec, Tomáš Zdechovský, Jean-Paul Denanot, Jean Arthuis, Marco Zanni, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Eva Paunova, Andrea Cozzolino, Daniele Viotti, Claudia Tapardel, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Alfred Sant, Bogusław Liberadzki a Carlos Zorrinho.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Doru-Claudian Frunzulică a Maria Grapini.

Vystoupily: Kristalina Georgieva a Isabelle Thomas.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 16.4 zápisu ze dne 15.4.2015.


15. Sté výročí arménské genocidy (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Sté výročí arménské genocidy (2015/2590(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) a Kristalina Georgieva (místopředsedkyně Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: Elmar Brok za skupinu PPE, a Knut Fleckenstein za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

Vystoupili: Charles Tannock za skupinu ECR, Jean-Marie Cavada za skupinu ALDE, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Gerolf Annemans – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Petras Auštrevičius, Martina Michels, Heidi Hautala, Laura Agea, Edouard Ferrand, Sandra Kalniete, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Ilhan Kyuchyuk, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Valentinas Mazuronis, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Richard Howitt, Kosma Złotowski, José Inácio Faria, Miloslav Ransdorf, Michèle Rivasi, William (The Earl of) Dartmouth, Eleftherios Synadinos, Elisabetta Gardini, Miltiadis Kyrkos, Bas Belder, Frédérique Ries, Barbara Spinelli, Hans Jansen, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Georgi Pirinski, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina, Arne Lietz, Notis Marias, Alojz Peterle, Eleni Theocharous, Jarosław Wałęsa, Frank Engel, Tunne Kelam a Dubravka Šuica.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Sebastià, Csaba Sógor, Silvia Costa, Ignazio Corrao, Marijana Petir, António Marinho e Pinto a Emmanouil Glezos.

Vystoupili Kristalina Georgieva a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries a Pavel Telička za skupinu ALDE o připomínce stého výročí genocidy Arménů (2015/2590(RSP)) (B8-0342/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Robert Jarosław Iwaszkiewicz a Ignazio Corrao za skupinu EFDD o uctění evropské památky stého výročí arménské genocidy (2015/2590(RSP)) (B8-0343/2015);

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Peter Eriksson, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Indrek Tarand, Tatjana Ždanoka, Davor Škrlec, Bodil Valero a Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE o připomínce stého výročí genocidy Arménů (2015/2590(RSP)) (B8-0344/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Miloslav Ransdorf, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez a Martina Michels za skupinu GUE/NGL o uctění památky stého výročí arménské genocidy (2015/2590(RSP)) (B8-0346/2015);

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Gilles Pargneaux, Sylvie Guillaume, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Neena Gill, Soraya Post, Elisa Ferreira, Liisa Jaakonsaari a Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D o připomenutí si 100. výročí genocidy Arménů (2015/2590(RSP)) (B8-0347/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski a Sajjad Karim za skupinu ECR o stém výročí genocidy Arménů (2015/2590(RSP)) (B8-0348/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Renate Sommer, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Lara Comi, László Tőkés a Milan Zver za skupinu PPE o stém výročí genocidy Arménů (2015/2590(RSP)) (B8-0349/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 16.5 zápisu ze dne 15.4.2015.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně


16. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


16.1. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Francie) [COM(2015)0068 - C8-0058/2015- 2015/2056(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jean-Paul Denanot (A8-0124/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0090)


16.2. Rozhodnutí o zřízení Výboru pro sociální ochranu * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o zřízení Výboru pro sociální ochranu a o zrušení rozhodnutí 2004/689/ES [05126/2015 - C8-0025/2015- 2015/0802(CNS)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Marita Ulvskog (A8-0066/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH RADY, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0091)


16.3. Rozhodnutí o zřízení Výboru pro zaměstnanost * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o zřízení Výboru pro zaměstnanost a o zrušení rozhodnutí 2000/98/ES [05125/2015 - C8-0026/2015- 2015/0801(CNS)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Marita Ulvskog (A8-0065/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0092)


16.4. Změna víceletého finančního rámce na období 2014–2020 *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 [05479/2015 - C8-0047/2015- 2015/0010(APP)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0093)

Parlament schválil návrh nařízení Rady.


16.5. Sté výročí arménské genocidy (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 a B8-0349/2015 (2015/2590(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0342/2015

(nahrazující B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 a B8-0349/2015):

předložen těmito poslanci:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Renate Sommer, Esther de Lange, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Davor Ivo Stier, Pavel Svoboda, László Tőkés, Milan Zver, Claude Rolin, Luděk Niedermayer a Stanislav Polčák za skupinu PPE,

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Pier Antonio Panzeri, Gabriele Preuß, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Afzal Khan, Brando Benifei a Sylvie Guillaume za skupinu S&D,

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim a Beatrix von Storch za skupinu ECR,

- Jean-Marie Cavada, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička a Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE,

- Takis Hadjigeorgiou, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson a Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL,

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Bodil Valero, Tatjana Ždanoka, Bart Staes, Davor Škrlec, Indrek Tarand a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE,

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas a Valentinas Mazuronis za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0094)


16.6. Mezinárodní den Romů – protiromské nálady v Evropě a uznání památného dne romské genocidy během druhé světové války (hlasování)

Rozprava se konala dne 25. března 2015 (bod 24 zápisu ze dne 25.3.2015).

Návrh usnesení, který u příležitosti Mezinárodního dne Romů – anticiganismus v Evropě a vyhlášení dne památky obětí genocidy Romů za II. světové války v Evropské unii (2015/2615(RSP)) (B8-0326/2015) v návaznosti na prohlášení Rady a Komise v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu předložili:

- Tomáš Zdechovský a Monika Hohlmeier za skupinu PPE,

- Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Soraya Post a Damian Drăghici za skupinu S&D,

- Timothy Kirkhope za skupinu ECR,

- Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries a Pavel Telička za skupinu ALDE,

- Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Max Andersson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Younous Omarjee a Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL

- Bodil Valero, Barbara Lochbihler a Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE,

- Laura Ferrara a Ignazio Corrao za skupinu EFDD.

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0095)


17. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


18. Postoj Rady v 1. čtení

Předseda oznámil, že na základě čl. 64 odst.1 jednacího řádu obdržel níže uvedený postoj Rady, odůvodnění jeho přijetí a rovněž postoj Komise k:

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o insolvenčním řízení (přepracované znění) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 – 2012/0360(COD) – 06583/2015 – COM(2015)0173)
předáno příslušný výbor: JURI

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 16. dubna 2015.


19. Kvóty pro zaměstnávání osob s postižením v orgánech EU (rozprava)

Prohlášení Komise: Kvóty pro zaměstnávání osob s postižením v orgánech EU (2015/2619(RSP))

Kristalina Georgieva (místopředsedkyně Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Ádám Kósa za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Jana Žitňanská za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, David Casa, Jutta Steinruck, Helga Stevens, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Vilija Blinkevičiūtė, Karol Karski, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Indrek Tarand, Rosa Estaràs Ferragut, Siôn Simon, Ryszard Czarnecki, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Karol Karski, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Elena Gentile, Marek Plura, Georgi Pirinski a Sergio Gutiérrez Prieto.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Csaba Sógor.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică a Branislav Škripek.

Vystoupila Kristalina Georgieva.

Rozprava skončila.


20. Členství v politických skupinách

Juan Fernando López Aguilar již není členem skupiny S&D a s platností od 15. dubna 2015 zasedá mezi nezařazenými poslanci.


21. Předpokládaná dohoda mezi EU a Mexikem o jmenné evidenci cestujících (rozprava)

Prohlášení Komise: Předpokládaná dohoda mezi EU a Mexikem o jmenné evidenci cestujících (2015/2653(RSP))

Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Birgit Sippel za skupinu S&D, Beatrix von Storch za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Karol Karski, Gilles Lebreton – nezařazený poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Péter Niedermüller, Martina Anderson, Michał Boni, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Tibor Szanyi a Sophia in 't Veld, Axel Voss a Tomáš Zdechovský.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Karol Karski.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava skončila.


22. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Ivan Štefanec, Alfred Sant, Caterina Chinnici, Zdzisław Krasnodębski, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Bronis Ropė, Laura Ferrara, Zoltán Balczó, Gabriel Mato, Claudia Tapardel, Jan Zahradil, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Tonino Picula, Angel Dzhambazki, László Tőkés, Doru-Claudian Frunzulică, Anna Elżbieta Fotyga, Tibor Szanyi a Mark Demesmaeker.


23. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Doporučení Jan Olbrycht a Isabelle Thomas – A8-0125/2015
Jiří Pospíšil a Notis Marias

Návrh usnesení o stém výročí genocidy Arménů (2015/2590(RSP)) – (B8-0349/2015)
Jiří Pospíšil, Branislav Škripek, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Anna Záborská, Tibor Szanyi, Franz Obermayr a Angel Dzhambazki

Návrh usnesení u příležitosti Mezinárodního dne Romů – anticiganismus v Evropě a vyhlášení dne památky obětí genocidy Romů za II. světové války v Evropské unii (2015/2615(RSP)) – (B8-0326/2015)
Notis Marias a Janusz Korwin-Mikke.


24. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


25. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 27. do 30. dubna 2015.


26. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 22:15.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Gabriel, Händel, Nagy, Smolková, Vozemberg-Vrionidi

Právní upozornění - Ochrana soukromí