Indeks 
Protokol
PDF 287kWORD 194k
Onsdag den 15. april 2015 - Bruxelles
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 5.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 6.Fortolkning af forretningsordenen
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 8.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 9.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 10.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 11.Bevillingsoverførsler
 12.Modtagne dokumenter
 13.Arbejdsplan
 14.Ændring af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 *** (forhandling)
 15.100-året for det armenske folkedrab (forhandling)
 16.Afstemningstid
  16.1.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  16.2.Afgørelse om nedsættelse af et udvalg for social beskyttelse * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  16.3.Afgørelse om nedsættelse af et beskæftigelsesudvalg * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  16.4.Ændring af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  16.5.100-året for det armenske folkedrab (afstemning)
  16.6.International romadag – roma-had i Europa og EU’s anerkendelse af mindedagen for folkedrabet på romaerne under Anden Verdenskrig (afstemning)
 17.Stemmerettelser og -intentioner
 18.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 19.Ansættelseskvoter for personer med handicap i EU-institutionerne (forhandling)
 20.De politiske gruppers sammensætning
 21.Påtænkt PNR-aftale mellem EU og Mexico (forhandling)
 22.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 23.Stemmeforklaringer
 24.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 25.Tidspunkt for næste mødeperiode
 26.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 15.00.


2. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring vedrørende de mere end 400 flygtninges forsvinden ud for den libyske kyst den 12. april 2015. Han opfordrede medlemsstaterne til at gøre alt, hvad der står i deres magt for at afhjælpe årsagerne til disse flygtningestrømme, idet migrationspolitik hører under deres ansvarsområde.

Formanden omtalte endvidere al-Shabaab-militsens massakre den 2. april 2015 på 148 personer på Garissa-universitet i Kenya.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.

Formanden fremhævede endvidere den dramatiske situation for de civile beboere i flygtningelejren Yarmouk i Syrien og opfordrede FN til at sikre adgangen til lejren.


3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


4. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Parlamentet godkendte efter anmodning fra S&D-Gruppen og PPE-Gruppen følgende udnævnelser:

IMCO: Mihai Ţurcanu

Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø: Doru-Claudian Frunzulică

Delegationen for Forbindelserne med Canada: Mihai Ţurcanu.


5. Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet

De kompetente polske myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af den parlamentariske immunitet for Janusz Korwin-Mikke i forbindelse med en straffesag indledt af det lokale politi i Piotrków Trybunalski.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


6. Fortolkning af forretningsordenen

Formanden underrettede i overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i forretningsordenen Parlamentet om, at Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som spørgsmålet om fortolkning af punkt 1, litra a), i bilag XVI om ”Retningslinjer for godkendelse af Kommissionen” i forretningsordenen var henvist til, havde givet følgende fortolkning:

"Ved prøvelse af et udpeget kommissionsmedlems erklæring om økonomiske interesser skal det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, ikke kun kontrollere, om erklæringen er behørigt udfyldt, men også vurdere, om erklæringens indhold lader formode, at der er tale om en interessekonflikt. Det påhviler derefter det udvalg, der er ansvarligt for høringen, at afgøre, om det ønsker yderligere oplysninger fra det udpegede kommissionsmedlem."

Denne fortolkning betragtes som vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer, jf. forretningsordenens artikel 226, stk. 4, gør indsigelse inden åbningen af det næste møde, mandag den 27. april 2015. I modsat fald forelægges fortolkningen for Parlamentet til afstemning.


7. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 15. april 2015 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakt, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Ukraine (00010/2015/LEX - C8-0089/2015 - 2015/0005(COD)).


8. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

EMPL

- Udnyttelse af potentialet i forskning og innovation i den blå økonomi for at skabe vækst og beskæftigelse (2014/2240(INI))
henvist til: kor.udv.: ITRE
rådg.udv.: PECH, EMPL

TRAN

- Indførelse af et rundrejsevisum og ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 562/2006 og (EF) nr. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
henvist til: kor.udv.: LIBE
rådg.udv.: DEVE, CULT, AFET, TRAN

- Unionens visumkodeks (omarbejdning) (COM(2014)0164 - C8-0001/2014 - 2014/0094(COD))
henvist til: kor.udv.: LIBE
rådg.udv.: JURI, TRAN, JURI (forretningsordenens artikel 104)

FEMM

- Forberedelse til det humanitære verdenstopmøde: Udfordringer og muligheder for humanitær bistand (2015/2051(INI))
henvist til: kor.udv.: DEVE
rådg.udv.: FEMM.


9. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Berigtigelse til Kommissionens delegerede direktiv af 30. januar 2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår undtagne anvendelser af cadmium i belysnings- og displaysystemer [C(2015) 383 final] (C(2015)01926 – 2015/2651(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 24. marts 2015

Henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II, III og VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (C(2015)01958 – 2015/2640(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 27. marts 2015

Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår tilfælde af manglende overholdelse og tilfælde af alvorlig manglende overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, som kan føre til en afbrydelse af en betalingsfrist eller suspension af betalinger fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (C(2015)01984 – 2015/2641(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 27. marts 2015

Henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår listen over stoffer, der er underlagt begrænsninger (C(2015)02067 – 2015/2646(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 31. marts 2015

Henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag III, V og VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer (C(2015)02146 – 2015/2647(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 31. marts 2015

Henvist til kor. udv.: AFCO (forretningsordenens artikel 54), PETI (forretningsordenens artikel 54).

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EF) nr. 376/2008 for så vidt angår forpligtelsen til at fremlægge importlicens for landbrugsethanol og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2336/2003 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 670/2003 om specifikke foranstaltninger vedrørende landbrugsethanolmarkedet (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 20. februar 2015

Forlængelse af indsigelsesfristen: yderligere to måneder på anmodning fra Europa-Parlamentet

Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1236/2010 om en kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (C(2015)01502 – 2015/2623(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. marts 2015

Forlængelse af indsigelsesfristen: yderligere to måneder på anmodning fra Europa-Parlamentet

Henvist til kor. udv.: PECH.


10. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (D036076/10 - 2015/2643(RPS) - frist: 28/6/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for Trichoderma polysporum stamme IMI 206039, Trichoderma asperellum (tidligere T. harzianum) stamme ICC012, T25 og TV1, Trichoderma atroviride (tidligere T. harzianum) stamme IMI 206040 og T11, Trichoderma harzianum stamme T-22 og ITEM 908, Trichoderma gamsii (tidligere T. viride) stamme ICC080, Trichoderma asperellum (stamme T34), Trichoderma atroviride stamme I-1237, geraniol, thymol, saccharose, ferrisulfat (jern-(III)-sulfat), ferrosulfat (jern-(II)-sulfat) og folsyre i eller på visse produkter (D036787/03 - 2015/2645(RPS) - frist: 30/5/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (D037527/02 - 2015/2650(RPS) - frist: 1/7/2015)
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår fjernelse af visse aromastoffer fra EU-listen (D038008/02 - 2015/2631(RPS) - frist: 25/6/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom (D038040/01 - 2015/2630(RPS) - frist: 20/6/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for polycykliske aromatiske hydrocarboner i katsuobushi (tørret bonit) og visse røgede østersøsild (D038123/03 - 2015/2639(RPS) - frist: 27/6/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdien for ochratoksin A i krydderier af Capsicum spp. (D038124/04 - 2015/2644(RPS) - frist: 30/6/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens direktiv om ændring af direktiv 2012/9/EU for så vidt angår gennemførelsesdatoen og fristen for overgangsperiodens udløb (D038536/02 - 2015/2642(RPS) - frist: 28/6/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1445/2007 for så vidt angår listen over basisgrupper til anvendelse i forbindelse med købekraftpariteter (D038697/02 - 2015/2638(RPS) - frist: 26/6/2015)
henvist til: kor.udv.: ECON.


11. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med finansforordningens artikel 27, stk. 3, godkendt Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 11/2015.

Kommissionen havde i overensstemmelse med artikel 203, stk. 5 og stk. 7, undderrettet budgetmyndigheden om to projekter vedrørende indgåelse af lejekontrakter for bygningerne Ariane og Laccolith i Luxembourg.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 203 i finansforordningen besluttet ikke at afgive udtalelse om Domstolens forslag til bevillingsoverførsel 1/2015 - Sektion IV - Domstolen.

Revisionsretten havde i overensstemmelse med artikel 203, stk. 5, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om tilbageførelsen af yderligere midler fra K3-projektet til det almindelige budget.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet at godkende Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs forslag til bevillingsoverførsel INF 1/2015.

Regionsudvalget havde i overensstemmelse med artikel 50, stk. 1, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om en anmodning om ændring af stillingsfortegnelsen for 2015.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 50, stk. 1, i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod Regionsudvalgets forslag til ændring af stillingsfortegnelsen for 2015.


12. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Tunesiske Republik om de generelle principper for Den Tunesiske Republiks deltagelse i Unionens programmer (16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen for direkte betalinger for kalenderåret 2015 (COM(2015)0141 - C8-0083/2015 - 2015/0070(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

BUDG, REGI

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI, CONT, LIBE, IMCO

- Forslag til Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 2003/48/EF (COM(2015)0129 - C8-0086/2015 - 2015/0065(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI, LIBE, IMCO

2) fra udvalgene

- Betænkning om Den Europæiske Investeringsbank - Årsberetning 2013 (2014/2156(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tovbaneanlæg (COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om nedsættelse af et beskæftigelsesudvalg og ophævelse af afgørelse 2000/98/EF (05125/2015 - C8-0026/2015 - 2015/0801(CNS)) - EMPL udvalg - Ordfører: Marita Ulvskog (A8-0065/2015)

- * Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om nedsættelse af et udvalg for social beskyttelse og ophævelse af afgørelse 2004/689/EF (05126/2015 - C8-0025/2015 - 2015/0802(CNS)) - EMPL udvalg - Ordfører: Marita Ulvskog (A8-0066/2015)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Frankrig) (COM(2015)0068 - C8-0058/2015 - 2015/2056(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Jean-Paul Denanot (A8-0124/2015)

- Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (05479/2015 - C8-0047/2015 - 2015/0010(APP)) - BUDG udvalg - Ordførere: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

3) fra medlemmerne (forretningsordenens artikel 133)

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om forskeres interessekonflikter i Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere (B8-0193/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton og Sophie Montel. Forslag til beslutning om afbrydelse af den humanitære bistand til lejren i Tindouf på grund af Polisarios misbrug af midlerne (B8-0297/2015)

henvist til:

kor.udv. :

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om afskaffelse af ordningerne for undervisning i oprindelsessprog og -kulturer (B8-0298/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om kidnapningen af kristne i Syrien (B8-0299/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om relanceringen af forlagsvirksomhed i Europa (B8-0300/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Marie-Christine Arnautu og Nicolas Bay. Forslag til beslutning om genetablering af de diplomatiske forbindelser med Syrien (B8-0301/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om anmodning om politisk asyl i Italien: Grækenlands, Bulgariens og Ungarns overtrædelser af EU-reglerne (B8-0302/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om udvikling af cybersikkerhed i EU (B8-0303/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om oprettelse af en særlig fond i EU for at kompensere for de alvorlige økonomiske tab i EU som følge af den delvise embargo mod Rusland (B8-0304/2015)

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

INTA

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om afskaffelse af salg af foie gras (B8-0305/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om indgriben over for skader forårsaget af de hydrogeologiske ødelæggelser i Molise (B8-0306/2015)

henvist til:

kor.udv. :

REGI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den omvendte betalingspligt: indvirkning på den italienske landbrugsfødevaresektor (B8-0307/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om sikkerhedsforholdene på hovedvej 47 Valsugana i Veneto (B8-0308/2015)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om ISIS: rekruttering på Balkan (B8-0309/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om kristne, der er blevet forfulgt og frarøvet deres ejendele i Irak (B8-0310/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om ulovlig handel med organer fra Afrika (B8-0311/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om risici for de europæiske borgere i forbindelse med kvantitativ lempelse (B8-0312/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om falsk Prosecco solgt i Tyskland (B8-0313/2015)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ENVI

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om cybersikkerhed (B8-0314/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

LIBE, IMCO

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om TTIP og om amerikanske reglers uforenelighed med de europæiske betegnelser BOB og BGB (B8-0315/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om strategien til at styrke læsning af bøger i Europa (B8-0316/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Ivan Jakovčić. Forslag til beslutning om et europæisk år for journalister (B8-0317/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Ivan Jakovčić. Forslag til beslutning om bekæmpelse af ekstrem fattigdom i byer (B8-0318/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om transport og overholdelse af kølekæden (B8-0321/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto og Matteo Salvini. Forslag til beslutning om international svig og finansiering af islamisk terrorisme (B8-0322/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto og Matteo Salvini. Forslag til beslutning om illoyal konkurrence inden for passagertransport (B8-0323/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

TRAN

- Mara Bizzotto og Matteo Salvini. Forslag til beslutning om garverisektorens problemer (B8-0324/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA


13. Arbejdsplan

Talere: Richard Corbett, om Janice Atkinsons fortsatte medlemsskab af EFDD-Gruppen i betragtning af, at hun for nyligt var blevet ekskluderet fra partiet UKIP (formanden svarede, at dette spørgsmål hørte under de politiske gruppers kompetencer) og, om samme spørgsmål, William (The Earl of) Dartmouth og David Borrelli.

°
° ° °

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden i april I 2015 (PE 552.729/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Formanden foreslog efter aftale med de politiske grupper at udsætte forhandlingen om redegørelsen fra Kommissionen om "Årsdagen for fabriksbrandene i Bangladesh og fremskridt med hensyn til bæredygtighedsaftalen for Bangladesh" (2015/2590(RSP)) til en senere mødeperiode.

Indlæg af Bruno Gollnisch, der talte imod dette forslag.

Parlamentet godkendte forslaget.

Anmodning fra PPE-Gruppen om som andet punkt på dagsordenen at opføre en forhandling – uden indgivelse af beslutningsforslag – om en redegørelse fra Kommissionen om PNR-aftalen mellem EU og Mexico. Dagens møde ville i så fald blive forlænget til kl. 22.00.

Talere: Monika Hohlmeier, der begrundede anmodningen, og Sophia in 't Veld, ligeledes for anmodningen men stillede forslag om at ændre titlen.

Formanden foreslog, at titlen blev ændret som følger: "Påtænkt PNR-aftale mellem EU og Mexico". Dette forslag vedtoges.

Anmodningen fra PPE-Gruppen godkendtes.

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om på dagsordenen at opføre et punkt om redegørelser fra Rådet og Kommissionen om Grækenland: forhandlingerne i Eurogruppen om en revision af den aktuelle hjælpeplan, uden indgivelse af beslutningsforslag.

Talere: Rebecca Harms, der begrundede anmodningen, Bernd Lucke, der talte for anmodningen, og Gabriele Zimmer, der talte imod anmodningen.

Anmodningen forkastedes.

Arbejdsplanen fastsattes således.


14. Ændring af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 *** (forhandling)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 [05479/2015 - C8-0047/2015- 2015/0010(APP)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht og Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

Isabelle Thomas forelagde henstillingen.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

José Manuel Fernandes (stedfortræder for ordføreren) forelagde henstillingen.

Indlæg af Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen).

Talere: Victor Boştinaru (ordfører for udtalelse fra REGI), Daniel Buda for PPE-Gruppen, Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, Zbigniew Kuźmiuk for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen, Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Michał Marusik, løsgænger, Tomáš Zdechovský, Jean-Paul Denanot, Jean Arthuis, Marco Zanni, Sophie Montel, Siegfried Mureșan, Clare Moody, Eva Paunova, Andrea Cozzolino, Daniele Viotti, Claudia Tapardel, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Alfred Sant, Bogusław Liberadzki og Carlos Zorrinho.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Doru-Claudian Frunzulică og Maria Grapini.

Talere: Kristalina Georgieva og Isabelle Thomas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16.4 i protokollen af 15.4.2015.


15. 100-året for det armenske folkedrab (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: 100-året for det armenske folkedrab (2015/2590(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (formand for Rådet) og Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Elmar Brok for PPE-Gruppen, og Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

Talere: Charles Tannock for ECR-Gruppen, Jean-Marie Cavada for ALDE-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Gerolf Annemans, løsgænger, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Petras Auštrevičius, Martina Michels, Heidi Hautala, Laura Agea, Edouard Ferrand, Sandra Kalniete, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Ilhan Kyuchyuk, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Valentinas Mazuronis, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Richard Howitt, Kosma Złotowski, José Inácio Faria, Miloslav Ransdorf, Michèle Rivasi, William (The Earl of) Dartmouth, Eleftherios Synadinos, Elisabetta Gardini, Miltiadis Kyrkos, Bas Belder, Frédérique Ries, Barbara Spinelli, Hans Jansen, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Georgi Pirinski, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina, Arne Lietz, Notis Marias, Alojz Peterle, Eleni Theocharous, Jarosław Wałęsa, Frank Engel, Tunne Kelam og Dubravka Šuica.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Sebastià, Csaba Sógor, Silvia Costa, Ignazio Corrao, Marijana Petir, António Marinho e Pinto og Emmanouil Glezos.

Talere: Kristalina Georgieva og Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries og Pavel Telička for ALDE-Gruppen, om markeringen af hundredåret for det armenske folkedrab (2015/2590(RSP)) (B8-0342/2015)

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Robert Jarosław Iwaszkiewicz og Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, om markeringen af hundredåret for det armenske folkedrab (2015/2590(RSP)) (B8-0343/2015)

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Peter Eriksson, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Indrek Tarand, Tatjana Ždanoka, Davor Škrlec, Bodil Valero og Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, om markeringen af hundredåret for det armenske folkedrab (2015/2590(RSP)) (B8-0344/2015)

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Miloslav Ransdorf, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez og Martina Michels for GUE/NGL-Gruppen, om markeringen af hundredåret for det armenske folkedrab (2015/2590(RSP)) (B8-0346/2015)

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Gilles Pargneaux, Sylvie Guillaume, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Neena Gill, Soraya Post, Elisa Ferreira, Liisa Jaakonsaari og Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen, om markeringen af hundredåret for det armenske folkedrab (2015/2590(RSP)) (B8-0347/2015)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski og Sajjad Karim for ECR-Gruppen, om hundredåret for det armenske folkedrab (2015/2590(RSP)) (B8-0348/2015)

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Renate Sommer, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Lara Comi, László Tőkés og Milan Zver for PPE-Gruppen, om hundredåret for det armenske folkedrab (2015/2590(RSP)) (B8-0349/2015).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16.5 i protokollen af 15.4.2015.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand


16. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


16.1. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Frankrig) [COM(2015)0068 - C8-0058/2015- 2015/2056(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Jean-Paul Denanot (A8-0124/2015)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0090)


16.2. Afgørelse om nedsættelse af et udvalg for social beskyttelse * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om nedsættelse af et udvalg for social beskyttelse og ophævelse af afgørelse 2004/689/EF [05126/2015 - C8-0025/2015- 2015/0802(CNS)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Marita Ulvskog (A8-0066/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

RÅDETS UDKAST, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0091)


16.3. Afgørelse om nedsættelse af et beskæftigelsesudvalg * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om nedsættelse af et beskæftigelsesudvalg og ophævelse af afgørelse 2000/98/EF [05125/2015 - C8-0026/2015- 2015/0801(CNS)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Marita Ulvskog (A8-0065/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0092)


16.4. Ændring af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 [05479/2015 - C8-0047/2015- 2015/0010(APP)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht og Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0093)

Parlamentet godkendte Rådets udkast til forordning.


16.5. 100-året for det armenske folkedrab (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 og B8-0349/2015 (2015/2590(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0342/2015

(erstatter B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 og B8-0349/2015):

stillet af:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Renate Sommer, Esther de Lange, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Davor Ivo Stier, Pavel Svoboda, László Tőkés, Milan Zver, Claude Rolin, Luděk Niedermayer og Stanislav Polčák for PPE-Gruppen

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Pier Antonio Panzeri, Gabriele Preuß, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Afzal Khan, Brando Benifei og Sylvie Guillaume for S&D-Gruppen

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim og Beatrix von Storch for ECR-Gruppen

- Jean-Marie Cavada, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička og Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen

- Takis Hadjigeorgiou, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson og Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Bodil Valero, Tatjana Ždanoka, Bart Staes, Davor Škrlec, Indrek Tarand og Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas og Valentinas Mazuronis for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0094)


16.6. International romadag – roma-had i Europa og EU’s anerkendelse af mindedagen for folkedrabet på romaerne under Anden Verdenskrig (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 25. marts 2015 (punkt 24 i protokollen af 25.3.2015).

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2, efter redegørelser fra Rådet og Kommissionen om international romadag – romahad i Europa og EU’s anerkendelse af mindedagen for folkedrabet på romaerne under Anden Verdenskrig 2015/2615(RSP) (B8-0326/2015) af

- Tomáš Zdechovský og Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen

- Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Soraya Post og Damian Drăghici for S&D-Gruppen

- Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen

- Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries og Pavel Telička for ALDE-Gruppen

- Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Max Andersson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Younous Omarjee og Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen

- Bodil Valero, Barbara Lochbihler og Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen

- Laura Ferrara og Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen.

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0095)


17. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


18. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 64, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdning, grundene til Rådets holdning samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om insolvensbehandling (omarbejdning) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 – 2012/0360(COD) – 06583/2015 – COM(2015)0173)
henvist til: kor.udv.: JURI

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at udtale sig, var således at regne fra den 16. april 2015.


19. Ansættelseskvoter for personer med handicap i EU-institutionerne (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Ansættelseskvoter for personer med handicap i EU-institutionerne (2015/2619(RSP))

Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Ádám Kósa for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, David Casa, Jutta Steinruck, Helga Stevens, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Vilija Blinkevičiūtė, Karol Karski, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Indrek Tarand, Rosa Estaràs Ferragut, Siôn Simon, Ryszard Czarnecki, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Karol Karski, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Elena Gentile, Marek Plura, Georgi Pirinski og Sergio Gutiérrez Prieto.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică og Branislav Škripek.

Indlæg af Kristalina Georgieva.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


20. De politiske gruppers sammensætning

Juan Fernando López Aguilar var ikke længere medlem af S&D-Gruppen og havde sluttet sig til løsgængerne med virkning fra den 15. april 2015.


21. Påtænkt PNR-aftale mellem EU og Mexico (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Påtænkt PNR-aftale mellem EU og Mexico (2015/2653(RSP))

Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Beatrix von Storch for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Karol Karski, Gilles Lebreton løsgænger, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Péter Niedermüller, Martina Anderson, Michał Boni, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi og Sophia in 't Veld, Axel Voss og Tomáš Zdechovský.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Karol Karski.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


22. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Ivan Štefanec, Alfred Sant, Caterina Chinnici, Zdzisław Krasnodębski, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Bronis Ropė, Laura Ferrara, Zoltán Balczó, Gabriel Mato, Claudia Tapardel, Jan Zahradil, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Tonino Picula, Angel Dzhambazki, László Tőkés, Doru-Claudian Frunzulică, Anna Elżbieta Fotyga, Tibor Szanyi og Mark Demesmaeker.


23. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Henstilling: Jan Olbrycht og Isabelle Thomas - A8-0125/2015
Jiří Pospíšil og Notis Marias

Forslag til beslutning om hundredåret for det armenske folkedrab (2015/2590(RSP)) (B8-0349/2015)
Jiří Pospíšil, Branislav Škripek, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Anna Záborská, Tibor Szanyi, Franz Obermayr og Angel Dzhambazki

Forslag til beslutning om international romadag – romahad i Europa og EU’s anerkendelse af mindedagen for folkedrabet på romaerne under Anden Verdenskrig (2015/2615(RSP)) (B8-0326/2015)
Notis Marias og Janusz Korwin-Mikke.


24. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


25. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 27.-30. avril 2015.


26. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 22.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Gabriel, Händel, Nagy, Smolková, Vozemberg-Vrionidi

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik