Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 280kWORD 193k
Kolmapäev, 15. aprill 2015 - Brüssel
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 5.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 6.Kodukorra tõlgendamine
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 8.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 9.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 10.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 11.Assigneeringute ümberpaigutamine
 12.Esitatud dokumendid
 13.Tööplaan
 14.Mitmeaastase finantsraamistiku (aastateks 2014–2020) muutmine *** (arutelu)
 15.Armeenia genotsiidi 100. aastapäev (arutelu)
 16.Hääletused
  
16.1.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
16.2.Otsus, millega asutatakse sotsiaalkaitsekomitee * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
16.3.Otsus, millega asutatakse tööhõivekomitee * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
16.4.Mitmeaastase finantsraamistiku (aastateks 2014–2020) muutmine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
16.5.Armeenia genotsiidi 100. aastapäev (hääletus)
  
16.6.Rahvusvaheline romade päev - romavastasus Euroopas ja II maailmasõja ajal toime pandud romade genotsiidi mälestuspäeva tunnustamine ELis (hääletus)
 17.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 18.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 19.Puudega inimeste tööhõivekvoodid ELi institutsioonides (arutelu)
 20.Fraktsioonide koosseis
 21.Kavandatav ELi ja Mehhiko vaheline broneeringuinfo leping (arutelu)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Selgitused hääletuse kohta
 24.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 25.Järgmiste istungite ajakava
 26.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 15.00.


2. Presidentuuri avaldused

Parlamendi president esines avaldusega seoses Liibüa ranniku lähistel üle 400 põgeniku hukkumisega 12. aprillil 2015. President kutsus liikmesriike, kes vastutavad rändepoliitika eest, tegema kõik, et tegelda põgenikevoogude tekkepõhjustega.

President tuletas samuti meelde, et 2. aprillil tappis Al-Shabaabi rühmitus Keenias asuvas Garissa ülikoolis 148 inimest.

Parlament pidas minutilise leinaseisaku.

Parlamendi president tuletas ühtlasi meelde Süürias Yarmouki põgenikelaagris elavate tsiviilelanike äärmiselt rasket olukorda ja kutsus ÜROd tagama laagrile juurdepääs.


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


4. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Parlament kinnitas fraktsioonidelt S&D ja PPE saadud taotluste alusel järgmised ametissenimetamised:

IMCO-komisjon: Mihai Ţurcanu,

Delegatsioon Korea poolsaarega suhtlemiseks: Doru-Claudian Frunzulică,

Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks: Mihai Ţurcanu.


5. Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus

Poola pädevad asutused on edastanud Janusz Korwin-Mikke parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotluse seoses Piotrków Trybunalski munitsipaalpolitsei algatatud kriminaalmenetlusega.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlus JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


6. Kodukorra tõlgendamine

Vastavalt kodukorra artikli 226 lõikele 3 teavitas president parlamenti kodukorra XVI lisa "Euroopa Komisjoni heakskiitmise suunised" punkti 1 alapunkti a järgmisest tõlgendusest, mille esitas põhiseaduskomisjon, kellega nimetatud sätte kohaldamise osas konsulteeriti:

"Volinikukandidaadi majanduslike huvide deklaratsiooni kontrollimine õigusasjade eest vastutavas komisjonis hõlmab mitte ainult veendumist selles, et deklaratsioon on täidetud nõuetekohaselt, vaid ka selle hindamist, kas deklaratsiooni sisu põhjal võib järeldada huvide konflikti. Otsustuspädevus selle üle, kas volinikukandidaadilt seejärel nõuda lisateavet, on kuulamise korraldanud komisjonil."

Kui enne järgmise istungi algust esmaspäeval, 27. aprillil 2015 mõni fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget tõlgendust kodukorra artikli 226 lõike 4 kohaselt ei vaidlusta, loetakse see kinnitatuks. Vastupidisel juhul pannakse see parlamendis hääletusele.


7. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 15. aprillil 2015 koos nõukogu eesistujaga alla järgmisele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktile:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Ukrainale makromajandusliku finantsabi andmist (00010/2015/LEX - C8-0089/2015 - 2015/0005(COD)).


8. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

EMPL-komisjon

- Teadusuuringute ja innovatsiooni potentsiaali vabastamine meremajanduses töökohtade ja majanduskasvu loomise eesmärgil (2014/2240(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: PECH, EMPL

TRAN-komisjon

- Ringreisiviisa kasutuselevõtt ja Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ning määruste (EÜ) nr 562/2006 ja (EÜ) nr 767/2008 muutmine (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
nõuandvad komisjonid: DEVE, CULT, AFET, TRAN

- Liidu viisaeeskiri (uuesti sõnastatud) (COM(2014)0164 - C8-0001/2014 - 2014/0094(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
nõuandvad komisjonid: JURI, TRAN, JURI (kodukorra artikkel 104)

FEMM-komisjon

- Ettevalmistused ülemaailmseks humanitaarabiteemaliseks tippkohtumiseks - humanitaarabiga seonduvad probleemid ja võimalused (2015/2051(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: DEVE
nõuandvad komisjonid: FEMM.


9. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Parandus komisjoni 30. jaanuari 2015. aasta delegeeritud direktiivis, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse kaadmiumi kasutamist valgustus- ja kuvamisseadmetes [C(2015) 383 final] (C(2015)01926 – 2015/2651(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 24. märtsil 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad) II, III ja VI lisa (C(2015)01958 – 2015/2640(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 27. märtsil 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 seoses ühise kalanduspoliitika eeskirjade eiramise ja tõsise eiramise juhtumitega, mis võivad põhjustada Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi maksete peatamise või maksetähtaja edasilükkamise (C(2015)01984 – 2015/2641(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 27. märtsil 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL II lisa seoses piiratud kasutusega ainete loeteluga (C(2015)02067 – 2015/2646(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 31. märtsil 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) III, V ja VII lisa (C(2015)02146 – 2015/2647(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 31. märtsil 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AFCO (kodukorra artikkel 54), PETI (kodukorra artikkel 54).

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 376/2008 seoses põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi impordilitsentsi esitamise kohustusega ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2336/2003, millega kehtestatakse teatavad üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 670/2003 kohaldamiseks, milles sätestatakse põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi turgu käsitlevad erimeetmed (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 20. veebruaril 2015
Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuu võrra Euroopa Parlamendi taotlusel
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr1236/2010, millega kehtestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem (C(2015)01502 – 2015/2623(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 12. märtsil 2015
Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuu võrra Euroopa Parlamendi taotlusel
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH.


10. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) V lisa (D036076/10 - 2015/2643(RPS) - tähtaeg: 28/6/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate Trichoderma polysporum’i tüve IMI 206039, Trichoderma asperellum’i (endine T. harzianum) tüvede ICC012, T25 ja TV1, Trichoderma atroviride (endine T. harzianum) tüvede IMI 206040 ja T11, Trichoderma harzianum’i tüvede T-22 ja ITEM 908, Trichoderma gamsii (endine T. viride) tüve ICC080, Trichoderma asperellum’i (tüvi T34), Trichoderma atroviride tüve I-1237, geraniooli, tümooli, sahharoosi, raud(III)sulfaadi, raud(II)sulfaadi ja foolhappe jääkide piirnormidega (D036787/03 - 2015/2645(RPS) - tähtaeg: 30/5/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse võimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise suunised (D037527/02 - 2015/2650(RPS) - tähtaeg: 1/7/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa teatavate lõhna- ja maitseainete väljajätmiseks liidu loetelust (D038008/02 - 2015/2631(RPS) - tähtaeg: 25/6/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta teatavaid haigestumise riski vähendamisele viitavaid tervisealaseid väiteid (D038040/01 - 2015/2630(RPS) - tähtaeg: 20/6/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 katsuobushi’s (kuivatatud vööttuun) ja teatavas suitsuräimes sisalduvate polütsükliliste aromaatsete süsivesinike piirnormide osas (D038123/03 - 2015/2639(RPS) - tähtaeg: 27/6/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses Capsicum spp. liikidesse kuuluvates vürtsides sisalduva ohratoksiin A piirnormiga (D038124/04 - 2015/2644(RPS) - tähtaeg: 30/6/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2012/9/EL seoses selle ülevõtmise kuupäeva ja üleminekuperioodi lõppemise tähtajaga (D038536/02 - 2015/2642(RPS) - tähtaeg: 28/6/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1445/2007 ostujõu pariteetide puhul kasutatavate alajaotuste loetelu osas (D038697/02 - 2015/2638(RPS) - tähtaeg: 26/6/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON.


11. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 11/2015.

Vastavalt finantsmääruse artikli 203 lõigetele 5 ja 7 teavitas Euroopa Komisjon eelarvepädevaid institutsioone kahest projektist Luksemburgis asuvate hoonete Ariane ja Laccolith rendilepingute sõlmimise kohta.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 203 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada arvamust kontrollikoja esitatud assigneeringute ümberpaigutamise projektile 1/2015 – IV jagu – Kontrollikoda.

Vastavalt finantsmääruse artikli 203 lõikele 5 teavitas kontrollikoda eelarvepädevaid institutsioone projekti K3 täiendavate vahendite tagastamisest üldeelarvesse.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esitatud assigneeringute ümberpaigutamise projekti INF 1/2015.

Vastavalt finantsmääruse artikli 50 lõikele 1 teavitas Regioonide Komitee eelarvepädevaid institutsioone taotlusest muuta 2015. aasta ametikohtade loetelu.

Vastavalt finantsmääruse artikli 50 lõikele 1 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Regioonide Komitee esitatud taotlusele muuta 2015. aasta ametikohtade loetelu.


12. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel) protokolli (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Tuneesia Vabariigi vahelist raamlepingut Tuneesia Vabariigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta) sõlmimise kohta (16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse määruses (EL) nr 1306/2013 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2015. kalendriaastaks (COM(2015)0141 - C8-0083/2015 - 2015/0070(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

BUDG, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas (COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI, CONT, LIBE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2003/48/EÜ (COM(2015)0129 - C8-0086/2015 - 2015/0065(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI, LIBE, IMCO

2) parlamendikomisjonid

- Raport Euroopa Investeerimispanga 2013. aasta aruande kohta (2014/2156(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus köisteede kohta (COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega asutatakse tööhõivekomitee ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2000/98/EÜ (05125/2015 - C8-0026/2015 - 2015/0801(CNS)) - EMPL komisjon - Raportöör: Marita Ulvskog (A8-0065/2015)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega asutatakse sotsiaalkaitsekomitee ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2004/689/EÜ (05126/2015 - C8-0025/2015 - 2015/0802(CNS)) - EMPL komisjon - Raportöör: Marita Ulvskog (A8-0066/2015)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Prantsusmaa) (COM(2015)0068 - C8-0058/2015 - 2015/2056(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Jean-Paul Denanot (A8-0124/2015)

- Soovitus, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (05479/2015 - C8-0047/2015 - 2015/0010(APP)) - BUDG komisjon - Raportöörid: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

3) parlamendiliikmed (kodukorra artikkel 133)

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi teadlaste huvide konflikti kohta (B8-0193/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek humanitaariabi andmise peatamise kohta Tindoufi laagris, võttes arvesse vahendite omastamist Polisario Rinde poolt (B8-0297/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek päritoluriigi keele ja kultuuri õpetamise nõude kaotamise kohta (B8-0298/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek kristlaste röövimise kohta Süürias (B8-0299/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek kirjastustegevuse hoogustamise kohta Euroopas (B8-0300/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Marie-Christine Arnautu ja Nicolas Bay. Resolutsiooni ettepanek diplomaatiliste suhete taastamise kohta Süüriaga (B8-0301/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek poliitilise varjupaiga taotluste kohta Itaalias ning Kreeka, Bulgaaria ja Ungari rikkumiste kohta ühenduse suuniste järgimisel (B8-0302/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek küberjulgeoleku kohta ELis (B8-0303/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek ELi ühise erifondi loomise kohta Venemaale kehtestatud osalisest embargost tekkinud suure majandusliku kahju korvamiseks (B8-0304/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek rasvamaksa müügi keelustamise kohta (B8-0305/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek meetmete kohta hüdrogeoloogilistest probleemidest tulenevate kahjude korvamiseks Molises (B8-0306/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek pöördmaksustamise mõju kohta Itaalia põllumajanduslikule toidutööstusele (B8-0307/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek turvalisuse kohta Valsugana riigimaanteel 47 Veneto maakonnas (B8-0308/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek ISISe ja värbamise kohta Balkani riikides (B8-0309/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Iraagis toimuva kristlaste tagakiusamise ja nende vara röövimise kohta (B8-0310/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek ebaseadusliku elundikaubanduse kohta Aafrikast (B8-0311/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek kvantitatiivse lõdvendamisega seotud riskide kohta Euroopa kodanikele (B8-0312/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Saksamaal müüdava võlts-Prosecco kohta (B8-0313/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek küberjulgeoleku kohta (B8-0314/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

LIBE, IMCO

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) kohta ning USA eeskirjade kokkusobimatuse kohta kaitstud päritolunimetusi ja kaitstud geograafilisi tähiseid käsitlevate ELi eeskirjadega (B8-0315/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek raamatute lugemise taaselustamise strateegia kohta Euroopas (B8-0316/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Ivan Jakovčić. Resolutsiooni ettepanek Euroopa ajakirjanike aasta kohta (B8-0317/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Ivan Jakovčić. Resolutsiooni ettepanek sügava vaesuse vastu võitlemise kohta linnades (B8-0318/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek vedude ja külmaahela säilitamise kohta (B8-0321/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto ja Matteo Salvini. Resolutsiooni ettepanek rahvusvaheliste pettuste ja islamiterrorismi rahastamise kohta (B8-0322/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto ja Matteo Salvini. Resolutsiooni ettepanek kõlvatu konkurentsi kohta reisijateveo teenuste sektoris (B8-0323/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Mara Bizzotto ja Matteo Salvini. Resolutsiooni ettepanek nahatööstusega seotud probleemide kohta (B8-0324/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA


13. Tööplaan

Sõna võtsid Richard Corbett, kes peatus Janice Atkinsoni jätkuval kuuluvusel fraktsiooni EFDD, kuigi ta arvati hiljuti välja Ühendkuningriigi Iseseisvusparteist UKIP (Parlamendi president vastas, et see küsimus kuulub fraktsioonide endi pädevusse.), ja samas küsimuses William (The Earl of) Dartmouth ja David Borrelli.

°
° ° °

Jagati välja 2015. aasta aprilli I täiskogu istungi päevakorra lõplik projekt (PE 552.729/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152).

Kokkuleppel fraktsioonidega tegi asepresident ettepaneku lükata komisjoni avalduse "Bangladeshi vabrikupõlengute aastapäev ja Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe osas saavutatud edusammud" (2015/2590(RSP)) arutelu edasi mõnele järgmisele istungjärgule.

Sõna võttis Bruno Gollnisch, kes oli ettepaneku vastu.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

Fraktsioon PPE taotlus lisada järgmine küsimus päevakorda teise punktina pärast hääletusi: komisjoni avalduse "ELi ja Mehhiko vaheline broneeringuinfo leping" arutelu ilma resolutsiooni ettepanekuid esitamata. Sellega pikendatakse täiskogu istungit kuni kella 22.00.

Sõna võtsid Monika Hohlmeier, kes põhjendas taotlust, ja Sophia in 't Veld, kes toetas taotlust, kuid soovis muuta pealkirja.

Parlamendi president tegi ettepaneku muuta pealkirja järgmiselt: "Kavandatav ELi ja Mehhiko vaheline broneeringuinfo leping". Ettepanek võeti vastu.

Fraktsiooni PPE taotlus kiideti heaks.

Fraktsiooni Verts/ALE taotlus lisada päevakorda nõukogu ja komisjoni Kreekat käsitleva avalduse "Eurorühma läbirääkimised praeguse abikava läbivaatamise üle" arutelu. Resolutsiooni ettepanekuid ei esitata.

Sõna võtsid Rebecca Harms, kes põhjendas taotlust, Bernd Lucke, kes toetas taotlust, ja Gabriele Zimmer, kes oli taotluse vastu.

Taotlus lükati tagasi.

Tööplaan kinnitati.


14. Mitmeaastase finantsraamistiku (aastateks 2014–2020) muutmine *** (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 [05479/2015 - C8-0047/2015- 2015/0010(APP)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

Isabelle Thomas tutvustas soovitust.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

José Manuel Fernandes (raportööri asendaja) tutvustas soovitust.

Sõna võttis Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Victor Boştinaru (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Daniel Buda fraktsiooni PPE nimel, Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel, Zbigniew Kuźmiuk fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Michał Marusik (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tomáš Zdechovský, Jean-Paul Denanot, Jean Arthuis, Marco Zanni, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Eva Paunova, Andrea Cozzolino, Daniele Viotti, Claudia Tapardel, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Alfred Sant, Bogusław Liberadzki ja Carlos Zorrinho.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Doru-Claudian Frunzulică ja Maria Grapini.

Sõna võtsid Kristalina Georgieva ja Isabelle Thomas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.4.2015protokoll punkt 16.4.


15. Armeenia genotsiidi 100. aastapäev (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Armeenia genotsiidi 100. aastapäev (2015/2590(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) ja Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, ja Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Sõna võtsid Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Jean-Marie Cavada fraktsiooni ALDE nimel, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Gerolf Annemans (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Petras Auštrevičius, Martina Michels, Heidi Hautala, Laura Agea, Edouard Ferrand, Sandra Kalniete, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Ilhan Kyuchyuk, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Valentinas Mazuronis, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Richard Howitt, Kosma Złotowski, José Inácio Faria, Miloslav Ransdorf, Michèle Rivasi, William (The Earl of) Dartmouth, Eleftherios Synadinos, Elisabetta Gardini, Miltiadis Kyrkos, Bas Belder, Frédérique Ries, Barbara Spinelli, Hans Jansen, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Georgi Pirinski, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina, Arne Lietz, Notis Marias, Alojz Peterle, Eleni Theocharous, Jarosław Wałęsa, Frank Engel, Tunne Kelam ja Dubravka Šuica.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Sebastià, Csaba Sógor, Silvia Costa, Ignazio Corrao, Marijana Petir, António Marinho e Pinto ja Emmanouil Glezos.

Sõna võtsid Kristalina Georgieva ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries ja Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel Armeenia genotsiidi 100. aastapäeva mälestamise kohta Euroopas (2015/2590(RSP)) (B8-0342/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Robert Jarosław Iwaszkiewicz ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel Armeenia genotsiidi 100. aastapäeva mälestamise kohta Euroopas (2015/2590(RSP)) (B8-0343/2015);

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Peter Eriksson, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Indrek Tarand, Tatjana Ždanoka, Davor Škrlec, Bodil Valero ja Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel Armeenia genotsiidi 100. aastapäeva mälestamise kohta (2015/2590(RSP)) (B8-0344/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Miloslav Ransdorf, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez ja Martina Michels fraktsiooni GUE/NGL nimel Armeenia genotsiidi 100. aastapäeva mälestamise kohta (2015/2590(RSP)) (B8-0346/2015);

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Gilles Pargneaux, Sylvie Guillaume, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Neena Gill, Soraya Post, Elisa Ferreira, Liisa Jaakonsaari ja Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel Armeenia genotsiidi 100. aastapäeva mälestamise kohta (2015/2590(RSP)) (B8-0347/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski ja Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel Armeenia genotsiidi 100. aastapäeva kohta (2015/2590(RSP)) (B8-0348/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Renate Sommer, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Lara Comi, László Tőkés ja Milan Zver fraktsiooni PPE nimel Armeenia genotsiidi 100. aastapäeva kohta (2015/2590(RSP)) (B8-0349/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.4.2015protokoll punkt 16.5.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident


16. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


16.1. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Prantsusmaa) [COM(2015)0068 - C8-0058/2015- 2015/2056(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jean-Paul Denanot (A8-0124/2015)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0090)


16.2. Otsus, millega asutatakse sotsiaalkaitsekomitee * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega asutatakse sotsiaalkaitsekomitee ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2004/689/EÜ [05126/2015 - C8-0025/2015- 2015/0802(CNS)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Marita Ulvskog (A8-0066/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

NÕUKOGU EELNÕU, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0091)


16.3. Otsus, millega asutatakse tööhõivekomitee * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega asutatakse tööhõivekomitee ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2000/98/EÜ [05125/2015 - C8-0026/2015- 2015/0801(CNS)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Marita Ulvskog (A8-0065/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0092)


16.4. Mitmeaastase finantsraamistiku (aastateks 2014–2020) muutmine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 [05479/2015 - C8-0047/2015- 2015/0010(APP)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0093)

Euroopa Parlament andis nõukogu määruse eelnõule heakskiidu.


16.5. Armeenia genotsiidi 100. aastapäev (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 ja B8-0349/2015 (2015/2590(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0342/2015

(asendades B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 ja B8-0349/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Renate Sommer, Esther de Lange, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Davor Ivo Stier, Pavel Svoboda, László Tőkés, Milan Zver, Claude Rolin, Luděk Niedermayer ja Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel,

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Pier Antonio Panzeri, Gabriele Preuß, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Afzal Khan, Brando Benifei ja Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel,

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim ja Beatrix von Storch fraktsiooni ECR nimel,

- Jean-Marie Cavada, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel,

- Takis Hadjigeorgiou, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson ja Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel,

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Bodil Valero, Tatjana Ždanoka, Bart Staes, Davor Škrlec, Indrek Tarand ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel,

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0094)


16.6. Rahvusvaheline romade päev - romavastasus Euroopas ja II maailmasõja ajal toime pandud romade genotsiidi mälestuspäeva tunnustamine ELis (hääletus)

Arutelu toimus 25. märtsil 2015 (25.3.2015protokoll punkt 24).

Resolutsiooni ettepanek nõukogu ja komisjoni avalduste alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 rahvusvahelise romade päeva kohta, romavastasuse kohta Euroopas ja II maailmasõja ajal toimunud romade genotsiidi mälestuspäeva tunnustamise kohta ELis 2015/2615(RSP) (B8-0326/2015), mille esitasid

- Tomáš Zdechovský ja Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel,

- Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Soraya Post ja Damian Drăghici fraktsiooni S&D nimel,

- Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel,

- Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries ja Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel,

- Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Max Andersson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Younous Omarjee ja Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel

- Bodil Valero, Barbara Lochbihler ja Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel,

-Laura Ferrara ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel.

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0095)


17. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


18. Nõukogu esimese lugemise seisukoht

Vastavalt kodukorra artikli 64 lõikele 1 teatas president, et on nõukogult saanud järgmise ühise seisukoha koos selle vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus maksejõuetusmenetluse kohta (uuesti sõnastatud) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 – 2012/0360(COD) - 06583/2015 - COM(2015)0173)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 16. aprillist 2015.


19. Puudega inimeste tööhõivekvoodid ELi institutsioonides (arutelu)

Komisjoni avaldus: Puudega inimeste tööhõivekvoodid ELi institutsioonides (2015/2619(RSP))

Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Ádám Kósa fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), David Casa, Jutta Steinruck, Helga Stevens, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Vilija Blinkevičiūtė, Karol Karski, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Indrek Tarand, Rosa Estaràs Ferragut, Siôn Simon, Ryszard Czarnecki, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Karol Karski, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Elena Gentile, Marek Plura, Georgi Pirinski ja Sergio Gutiérrez Prieto.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Csaba Sógor.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică ja Branislav Škripek.

Sõna võttis Kristalina Georgieva.

Arutelu lõpetati.


20. Fraktsioonide koosseis

Juan Fernando López Aguilar ei ole enam fraktsiooni S&D liige ja alates 15. aprillist 2015 on ta fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige.


21. Kavandatav ELi ja Mehhiko vaheline broneeringuinfo leping (arutelu)

Komisjoni avaldus: Kavandatav ELi ja Mehhiko vaheline broneeringuinfo leping (2015/2653(RSP))

Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Beatrix von Storch fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Karol Karski, Gilles Lebreton (fraktsioonilise kuuluvuseta), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Péter Niedermüller, Martina Anderson, Michał Boni, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Tibor Szanyi ja Sophia in 't Veld, Axel Voss ja Tomáš Zdechovský.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Karol Karski.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

Arutelu lõpetati.


22. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Ivan Štefanec, Alfred Sant, Caterina Chinnici, Zdzisław Krasnodębski, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Bronis Ropė, Laura Ferrara, Zoltán Balczó, Gabriel Mato, Claudia Tapardel, Jan Zahradil, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Tonino Picula, Angel Dzhambazki, László Tőkés, Doru-Claudian Frunzulică, Anna Elżbieta Fotyga, Tibor Szanyi ja Mark Demesmaeker.


23. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas - A8-0125/2015
Jiří Pospíšil ja Notis Marias

Resolutsiooni ettepanek Armeenia genotsiidi 100. aastapäeva kohta (2015/2590(RSP)) – B8-0349/2015
Jiří Pospíšil, Branislav Škripek, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Anna Záborská, Tibor Szanyi, Franz Obermayr ja Angel Dzhambazki

Resolutsiooni ettepanek rahvusvahelise romade päeva kohta, romavastasuse kohta Euroopas ja II maailmasõja ajal toimunud romade genotsiidi mälestuspäeva tunnustamise kohta ELis (2015/2615(RSP)) – B8-0326/2015
Notis Marias ja Janusz Korwin-Mikke.


24. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


25. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 27. aprillist kuni 30. aprillini 2015.


26. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 22.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Gabriel, Händel, Nagy, Smolková, Vozemberg-Vrionidi

Õigusteave - Privaatsuspoliitika