Rodyklė 
Protokolas
PDF 288kWORD 229k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 15 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 4.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 5.Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą
 6.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas
 7.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 8.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 9.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 10.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 11.Asignavimų perkėlimas
 12.Gauti dokumentai
 13.Darbų programa
 14.2014–2020 m. daugiametės finansinės programos dalinis keitimas *** (diskusijos)
 15.Armėnų genocido 100-osios metinės (diskusijos)
 16.Balsuoti skirtas laikas
  16.1.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Prancūzijos paraiška „EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  16.2.Sprendimas, kuriuo įsteigiamas Socialinės apsaugos komitetas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  16.3.Sprendimas, kuriuo įsteigiamas Užimtumo komitetas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  16.4.2014–2020 m. daugiametės finansinės programos dalinis keitimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  16.5.Armėnų genocido 100-osios metinės (balsavimas)
  16.6.Tarptautinė romų diena. Priešiškumas romams Europoje ir romų genocido II pasaulinio karo metu atminimo dienos pripažinimas Europoje (balsavimas)
 17.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 18.Tarybos per pirmąjį svarstymą priimta pozicija
 19.Neįgaliųjų įdarbinimo ES institucijose kvotos (diskusijos)
 20.Frakcijų sudėtis
 21.Numatomas ES ir Meksikos PNR susitarimas (diskusijos)
 22.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 23.Paaiškinimai dėl balsavimo
 24.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 25.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 26.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 15.00 val.


2. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl 2015 m. balandžio 12 d. prie Libijos krantų dingusių 400 pabėgelių. Jis paragino valstybes nares, atsakingas už migracijos politiką, imtis visų įmanomų priemonių, siekiant ištaisyti padėtį, kuri sukėlė pabėgelių antplūdį.

Pirmininkas taip pat kalbėjo apie 2015 m. balandžio 2 d. Garrisos universiteto kolegijoje (Kenija) Al-Shabaab grupuotės įvykdytas žudynes, kurių metu žuvo 148 žmonės.

Parlamentas pagerbė tylos minute.

Pirmininkas taip pat paminėjo apie sunkią padėtį, kurioje atsidūrė civiliai gyventojai Yarmouk (Sirija) pabėgelių stovykloje, ir paragino JT užtikrinti galimybes patekti į šią stovyklą.


3. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


4. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Parlamentas, vadovaudamasis S&D ir PPE frakcijų prašymu, patvirtino šiuos prašymus dėl dėl paskyrimo:

IMCO komitetas: Mihai Ţurcanu

Delegacija ryšiams su Korėjos pusiasaliu: Doru-Claudian Frunzulică

Delegacija ryšiams su Kanada : Mihai Ţurcanu.


5. Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą

Lenkijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Parlamento nario Janusz Korwin-Mikke imunitetą dėl Petrakavo miesto policijos pradėtoos nagrinėti baudžiamos bylos.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


6. Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 3 dalį Pirmininkas pranešė Parlamentui apie šį Darbo tvarkos taisyklių XVI priedo dėl Komisijos patvirtinimo 1 dalies a punkto išaiškinimą, kurį pateikė Konstitucinių reikalų komitetas, su kuriuo buvo konsultuojamasi dėl šios nuostatos taikymo:

„ Komitetas, atsakingas už teisės reikalus, nagrinėja paskirtojo Komisijos nario finansinių interesų deklaraciją ne tik tikrindamas deklaraciją, kuri buvo tinkamai užpildyta, bet taip pat tikrina, ar iš deklaracijos turinio negalėtų kilti interesų konflikto. Todėl atsakingas komitetas dėl klausymo nusprendžia, ar jam iš paskirtojo Komisijos nario reikia papildomos informacijos“.

Jei pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 4 dalį frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių neprieštaraus minėtajam išaiškinimui iki kitos sesijos, 2015 m. balandžio 27 d. pirmadienio, posėdžio pradžios, jis bus laikomas patvirtintu. Priešingu atveju klausimas bus teikiamas balsuoti Parlamentui.


7. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2015 m. balandžio 15 d. (trečiadienį) pasirašys šį teisės aktą, priimtą pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos parlamento ir Tarybos sprendimas dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Ukrainai (00010/2015/LEX - C8-0089/2015 - 2015/0005(COD)).


8. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

EMPL komitetas

- Panaudoti mėlynosios ekonomikos mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialą siekiant kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą (2014/2240(INI))
perduota atsakingam komitetui: ITRE
nuomonė: PECH, EMPL

TRAN komitetas

- Kelionių vizos sukūrimas ir dalinis Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentų (EB) Nr. 562/2006 ir (EB) Nr. 767/2008 keitimas (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
perduota atsakingam komitetui: LIBE
nuomonė: DEVE, CULT, AFET, TRAN

- Sąjungos vizų kodeksas (nauja redakcija) (COM(2014)0164 - C8-0001/2014 - 2014/0094(COD))
perduota atsakingam komitetui: LIBE
nuomonė: JURI, TRAN, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

FEMM komitetas

- Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimas humanitariniais klausimais: humanitarinei pagalbai tenkantys iššūkiai ir galimybės (2015/2051(INI))
perduota atsakingam komitetui: DEVE
nuomonė: FEMM.


9. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- 2015 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotosios direktyvos, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl kadmio naudojimo apšvietimo įrenginiuose ir vaizduoklių apšvietimo įrenginiuose išimties, klaidų ištaisymas [C(2015) 383 final] (C(2015)01926 – 2015/2651(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 24 Kovo 2015

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, II, III ir VI priedai (C(2015)01958 – 2015/2640(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 27 Kovo 2015

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 508/2014 nuostatos dėl bendros žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymo atvejų ir sunkių nesilaikymo atvejų, kuriais pagal Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatas gali būti pertrauktas mokėjimo terminas arba sustabdytas išmokų mokėjimas (C(2015)01984 – 2015/2641(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 27 Kovo 2015

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotosios direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES II priedo nuostatos dėl ribojamų medžiagų sąrašo C(2015)02067 - 2015/2646(DEA)

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 31 Kovo 2015

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos III, V ir VII priedai C(2015)02146 - 2015/2647(DEA)

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 31 Kovo 2015

Perduota atsakingam komitetui: AFCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), PETI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis).

Deleguotųjų aktų projektai, dėl kurių pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 nuostatos dėl reikalavimo pateikti žemės ūkio kilmės etilo alkoholio importo licenciją ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2336/2003, įvedantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 670/2003, nustatančio konkrečias žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rinkos priemones, taikymo taisykles (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 20 Vasario 2015

Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 papildomi mėnesiai Europos Parlamento prašymu

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr.1236/2010, kuriuo nustatoma kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema, taikytina Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės rytų Atlanto žvejybos rajonuose (C(2015)01502 – 2015/2623(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 12 Kovo 2015

Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 papildomi mėnesiai Europos Parlamento prašymu

Perduota atsakingam komitetui: PECH.


10. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, V priedas (D036076/10 - 2015/2643(RPS) - terminas: 28/6/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 IV priedas dėl Trichoderma polysporum štamo IMI 206039, Trichoderma asperellum (buvusi T. harzianum) štamų ICC012, T25 ir TV1, Trichoderma atroviride (buvusi T. harzianum) štamų IMI 206040 ir T11, Trichoderma harzianum štamų T-22 ir ITEM 908, Trichoderma gamsii (buvusi T. viride) štamo ICC080, Trichoderma asperellum (štamas T34), Trichoderma atroviride štamo I-1237, geraniolio, timolio, sacharozės, geležies (III) sulfato, geležies (II) sulfato ir folio rūgšties didžiausios leidžiamosios koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų (D036787/03 - 2015/2645(RPS) - terminas: 30/5/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės (D037527/02 - 2015/2650(RPS) - terminas: 1/7/2015)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl kelių kvapiųjų medžiagų išbraukimo iš Sąjungos sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas (D038008/02 - 2015/2631(RPS) - terminas: 25/6/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo neleidžiama vartoti tam tikrų maisto produktų sveikumo teiginių, susijusių su susirgimo rizikos mažinimu (D038040/01 - 2015/2630(RPS) - terminas: 20/6/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI(Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios policiklinių aromatinių angliavandenilių koncentracijos džiovintose pelamidėse (Katsuobushi) ir tam tikrose rūkytose Baltijos silkėse iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 (D038123/03 - 2015/2639(RPS) - terminas: 27/6/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios ochratoksino A koncentracijos Capsicum spp. prieskoniuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 (D038124/04 - 2015/2644(RPS) - terminas: 30/6/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2012/9/ES nuostatos dėl jos perkėlimo į nacionalinę teisę termino ir pereinamojo laikotarpio pabaigos datos (D038536/02 - 2015/2642(RPS) - terminas: 28/6/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1445/2007 nuostatos dėl perkamosios galios paritetų pagrindinių kategorijų sąrašo (D038697/02 - 2015/2638(RPS) - terminas: 26/6/2015)
perduota atsakingam komitetui: ECON.


11. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas nutarė pritarti Komisijos asignavimų perkėlimo projektui DEC 11/2015.

Pagal Finansinio reglamento 203 straipsnio 5 ir 7 dalis Komisija pranešė biudžeto institucijai apie du pasiūlymus dėl Ariane“ ir Laccolith“ pastatų Liuksemburge nuomos.

Pagal Finansinio reglamento 203 straipsnį Biudžeto komitetas nutarė nepateikti nuomonės dėl Teisingumo teismo pateikto pasiūlymo dėl asignavimų perkelimo 1/2015 – IV Antraštinė dalis. Teisingumo Teismas.

Pagal Finansinio reglamento 203 straipsnio 5 dalį Audito Rūmai pranešė biudžeto institucijai dėl papildomų lėšų iš K3 projekto sugrąžinimo į bendrąjį biudžetą.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nutarė patvirtinti Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pateiktą pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo INF 1/2015.

Pagal Finansinio reglamento 50 straipsnio 1 dalį Regionų komitetas pranešė biudžeto institucijai apie prašymą iš dalies pakeisti 2015 m. personalo planą.

Pagal Finansinio reglamento 50 straipsnio 1 dalį Biudžeto komitetas nutarė nepateikti prieštaravimų Regionų komiteto pateikto prašymo iš dalies pakeisti 2015 m. personalo planą.


12. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tuniso Respublikos asociaciją, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Tuniso Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Tuniso Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo (16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas 2015 kalendoriniais metais taikytinas tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas, numatytas Reglamente (ES) Nr. 1306/2013 (COM(2015)0141 - C8-0083/2015 - 2015/0070(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

BUDG, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų (COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI, CONT, LIBE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2003/48/EB (COM(2015)0129 - C8-0086/2015 - 2015/0065(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI, LIBE, IMCO

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- Pranešimas dėl Europos investicijų banko (EIB) 2013 m. metinės ataskaitos (2014/2156(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

- ***IPranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl lynų kelio įrenginių (COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

- *Pranešimas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo įsteigiamas Užimtumo komitetas ir panaikinamas Sprendimas 2000/98/EB, projekto (05125/2015 - C8-0026/2015 - 2015/0801(CNS)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Marita Ulvskog (A8-0065/2015)

- *Pranešimas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo įsteigiamas Socialinės apsaugos komitetas ir panaikinamas Sprendimas 2004/689/EB, projekto (05126/2015 - C8-0025/2015 - 2015/0802(CNS)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Marita Ulvskog (A8-0066/2015)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Prancūzijos paraiška „EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros“) (COM(2015)0068 - C8-0058/2015 - 2015/2056(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Jean-Paul Denanot (A8-0124/2015)

- Rekomendacija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projekto (05479/2015 - C8-0047/2015 - 2015/0010(APP)) - BUDG komitetas - Pranešėjos: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

3) Parlamento narių pasiūlymas (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato mokslo srities darbuotojų interesų konfliktų (B8-0193/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl humanitarinės pagalbos, teikiamos Tindufo stovyklai, sustabdymo dėl POLISARIO fronto vykdomo lėšų pasisavinimo (B8-0297/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gimtosios kalbos ir kultūros mokymo nuostatų panaikinimo (B8-0298/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl krikščionių pagrobimo Sirijoje (B8-0299/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos leidybos pramonės atgaivinimo (B8-0300/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Marie-Christine Arnautu ir Nicolas Bay. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl diplomatinių santykių su Sirija atkūrimo (B8-0301/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Politinio prieglobsčio prašymai Italijoje: Graikijos, Bulgarijos ir Vengrijos pažeidžiamos Bendrijos taisyklės“ (B8-0302/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kibernetinio saugumo kūrimo ES (B8-0303/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl specialaus bendro ES fondo įsteigimo siekiant kompensuoti didžiulius dalinio Rusijai taikomo embargo sukeltus ekonominius nuostolius (B8-0304/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

INTA

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl „foie gras“ pardavimo sustabdymo (B8-0305/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pagalbos Molizės regionui siekiant padengti nuo hidrogeologinės pusiausvyros sutrikimo patirtus nuostolius (B8-0306/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Atvirkštinis apmokestinimas: poveikis Italijos žemės ūkio maisto produktų sektoriui“ (B8-0307/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl saugių sąlygų 47-ajame Valsuganos (Veneto regionas) valstybiniame kelyje (B8-0308/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl grupuotės „Islamo valstybė“ verbavimo veiklos Balkanų valstybėse (B8-0309/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Irake kankinamų krikščionių ir jų pavogto turto (B8-0310/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nelegalios prekybos organais iš Afrikos (B8-0311/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl monetarinio stimuliavimo Europos piliečiams keliamo pavojaus (B8-0312/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Vokietijoje parduodamo padirbto putojančio vyno „Prosecco“ (B8-0313/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ENVI

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kibernetinio saugumo (B8-0314/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

LIBE, IMCO

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl TPIP susitarimo ir JAV tvarkos nesuderinamumo su ES taikoma saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų tvarka (B8-0315/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl knygų skaitymo atgaivinimo Europoje (B8-0316/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Ivan Jakovčić. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos žurnalistų metų (B8-0317/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Ivan Jakovčić. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su dideliu skurdu miestuose (B8-0318/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl transportavimo ir šaldymo grandinės reikalavimų laikymosi (B8-0321/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tarptautinio sukčiavimo ir islamiškojo terorizmo finansavimo (B8-0322/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nesąžiningos konkurencijos keleivių transporto paslaugų sektoriuje (B8-0323/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

TRAN

- Mara Bizzotto ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl problemų, susijusių su odos gaminių sektoriumi (B8-0324/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA


13. Darbų programa

Kalbėjo: Richard Corbett dėl tolesnio Janice Atkinson dalyvavimo EFDD frakcijoje, nes ji neseniai buvo pašalinta iš UKIP partijos narių gretų (Pirmininkas į tai atsakė, kad šis klausimas priklauso vidinei frakcijos kompetencijai) ir ta pačia tema taip pat kalbėjo: William (The Earl of) Dartmouth ir David Borrelli.

°
° ° °

Buvo išdalytas galutinis 2015 m. balandžio 15 d. plenarinio posėdžio darbotvarkės projektas (PE 552.729/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Pirmininkas, suderinęs su frakcijomis, pasiūlė diskusijas dėl Komisijos pareiškimo dėl "Gaisrų Bangladešo fabrikuose minėjimo ir pažangos siekiant Bangladešo tvarumo susitarimo" (2015/2590(RSP)) perkelti į kitą mėnesinę sesiją.

Kalbėjo Bruno Gollnisch, išreikšdamas savo prieštaravimą dėl pasiūlymo.

Parlamentas pritarė pasiūlymui.

PPE frakcija paprašė į darbotvarkės antrą punktą po balsavimo įtraukti diskusijas, nepateikiant pasiūlymo dėl rezoliucijos, dėl ES ir Meksikos PNR susitarimo.Tokiu atveju posėdis būtų pratęstas iki 22 valandos.

Kalbėjo: Monika Hohlmeier, ji pritarė prašymui, irSophia in 't Veld, ji pritarė paršymui ir paprašė pakeisti diskusijų pavadinimą.

Pirmininkas Pasiūlė pakeisti diskusijų pavadinimą į : "Numatomas ES ir Meksikos PNR susitarimas". Šiam pasiūlymui buvo pritarta.

PPE frakcijos pasiūlymui buvo pritarta.

Verts/ALE frakcijos prašymas į darbotvarkę įtraukti diskusijas, nepateikiant pasiūlymo dėl rezoliucijos, dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl Graikijos: Euro grupės derybos dėl dabartinio paramos plano persvarstymo.

Kalbėjo: Rebecca Harms, ji pateikė prašymo priežastis, Bernd Lucke, jis pritarė prašymui, ir Gabriele Zimmer, ji nepritarė prašymui.

Prašymas buvo atmestas.

Darbų programa patvirtinta.


14. 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos dalinis keitimas *** (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projekto [05479/2015 - C8-0047/2015- 2015/0010(APP)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Jan Olbrycht ir Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

Isabelle Thomas pateikė rekomendaciją.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

José Manuel Fernandes (pavaduojantis pranešėjas) pateikė rekomendaciją.

Kalbėjo Kristalina Georgieva (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Victor Boştinaru (REGI komiteto nuomonės referentas), Daniel Buda PPE frakcijos vardu, Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu, Zbigniew Kuźmiuk ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu, Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić, Michał Marusik , nepriklausomas Parlamento narys, Tomáš Zdechovský, Jean-Paul Denanot, Jean Arthuis, Marco Zanni, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Eva Paunova, Andrea Cozzolino, Daniele Viotti, Claudia Tapardel, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Alfred Sant, Bogusław Liberadzki ir Carlos Zorrinho.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Doru-Claudian Frunzulică ir Maria Grapini.

Kalbėjo: Kristalina Georgieva ir Isabelle Thomas.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 16.4 punktas.


15. Armėnų genocido 100-osios metinės (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Armėnų genocido 100-osios metinės (2015/2590(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Kristalina Georgieva (Komisijos pirmininko pavaduotoja) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Elmar Brok PPE frakcijos vardu, ir Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Jean-Marie Cavada ALDE frakcijos vardu, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Gerolf Annemans , nepriklausomas Parlamento narys, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Petras Auštrevičius, Martina Michels, Heidi Hautala, Laura Agea, Edouard Ferrand, Sandra Kalniete, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė William (The Earl of) Dartmouth, Ilhan Kyuchyuk, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Valentinas Mazuronis, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Richard Howitt, Kosma Złotowski, José Inácio Faria, Miloslav Ransdorf, Michèle Rivasi, William (The Earl of) Dartmouth, Eleftherios Synadinos, Elisabetta Gardini, Miltiadis Kyrkos, Bas Belder, Frédérique Ries, Barbara Spinelli, Hans Jansen, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Georgi Pirinski, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina, Arne Lietz, Notis Marias, Alojz Peterle, Eleni Theocharous, Jarosław Wałęsa, Frank Engel, Tunne Kelam ir Dubravka Šuica.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Sebastià, Csaba Sógor, Silvia Costa, Ignazio Corrao, Marijana Petir, António Marinho e Pinto ir Emmanouil Glezos.

Kalbėjo: Kristalina Georgieva ir Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries ir Pavel Telička ALDE frakcijos vardu dėl armėnų genocido šimtųjų metinių minėjimo Europoje (2015/2590(RSP)) (B8-0342/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Robert Jarosław Iwaszkiewicz ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu dėl armėnų genocido šimtųjų metinių minėjimo Europoje (2015/2590(RSP)) (B8-0343/2015);

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Peter Eriksson, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Indrek Tarand, Tatjana Ždanoka, Davor Škrlec, Bodil Valero ir Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu dėl armėnų genocido šimtųjų metinių minėjimo (2015/2590(RSP)) (B8-0344/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Miloslav Ransdorf, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez ir Martina Michels GUE/NGL frakcijos vardu, dėl armėnų genocido šimtųjų metinių minėjimo (2015/2590(RSP) (B8-0346/2015));

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Gilles Pargneaux, Sylvie Guillaume, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Neena Gill, Soraya Post, Elisa Ferreira, Liisa Jaakonsaari ir Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu, dėl armėnų genocido šimtųjų metinių minėjimo (2015/2590(RSP)) (B8-0347/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski ir Sajjad Karim ECR frakcijos vardu, dėl armėnų genocido 100-ųjų metinių (2015/2590(RSP)) (B8-0348/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Renate Sommer, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Lara Comi, László Tőkés ir Milan Zver PPE frakcijos vardu, dėl armėnų genocido 100-ųjų metinių (2015/2590(RSP) (B8-0349/2015)).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 16.5 punktas.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja


16. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


16.1. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Prancūzijos paraiška „EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Prancūzijos paraiška „EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros“) [COM(2015)0068 - C8-0058/2015- 2015/2056(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Jean-Paul Denanot (A8-0124/2015)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0090)


16.2. Sprendimas, kuriuo įsteigiamas Socialinės apsaugos komitetas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo įsteigiamas Socialinės apsaugos komitetas ir panaikinamas Sprendimas 2004/689/EB, projekto [05126/2015 - C8-0025/2015- 2015/0802(CNS)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Marita Ulvskog (A8-0066/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TARYBOS PROJEKTAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0091)


16.3. Sprendimas, kuriuo įsteigiamas Užimtumo komitetas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo įsteigiamas Užimtumo komitetas ir panaikinamas Sprendimas 2000/98/EB, projekto [05125/2015 - C8-0026/2015- 2015/0801(CNS)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Marita Ulvskog (A8-0065/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0092)


16.4. 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos dalinis keitimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projekto [05479/2015 - C8-0047/2015- 2015/0010(APP)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Jan Olbrycht ir Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0093)

Parlamentas patvirtino Tarybos reglamento projektą.


16.5. Armėnų genocido 100-osios metinės (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 ir B8-0349/2015 (2015/2590(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0342/2015

(keičia B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 ir B8-0349/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Renate Sommer, Esther de Lange, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Davor Ivo Stier, Pavel Svoboda, László Tőkés, Milan Zver, Claude Rolin, Luděk Niedermayer ir Stanislav Polčák PPE frakcijos vardu;

- Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Pier Antonio Panzeri, Gabriele Preuß, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Afzal Khan, Brando Benifei ir Sylvie Guillaume S&D frakcijos vardu;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim ir Beatrix von Storch ECR frakcijos vardu;

- Jean-Marie Cavada, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička ir Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu;

- Takis Hadjigeorgiou, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson ir Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu;

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Bodil Ceballos, Tatjana Ždanoka, Bart Staes, Davor Škrlec, Indrek Tarand ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu;

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas ir Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0094)


16.6. Tarptautinė romų diena. Priešiškumas romams Europoje ir romų genocido II pasaulinio karo metu atminimo dienos pripažinimas Europoje (balsavimas)

Diskusijos vyko 2015 m. kovo 25 d.( 24 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalimi, siekinat užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl tarptautinės romų dienos. Priešiškumas romams Europoje ir romų genocido II pasaulinio karo metu atminimo dienos pripažinimas Europoje 2015/2615(RSP) (B8-0326/2015) par

- Tomáš Zdechovský ir Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu;

- Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Soraya Post ir Damian Drăghici S&D frakcijos vardu;

- Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu;

- Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries ir Pavel Telička ALDE frakcijos vardu;

- Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Max Andersson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Younous Omarjee ir Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu;

- Bodil Ceballos, Barbara Lochbihler ir Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu;

- Laura Ferrara ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu.

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0095)


17. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


18. Tarybos per pirmąjį svarstymą priimta pozicija

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 64 straipsnio 1 dalį Pirmininkas pranešė, kad gavo šią Tarybos bendrąją poziciją su nurodytomis ją patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir su Komisijos pozicija:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos parlamento ir Tarybos reglamentą dėl nemokumo bylų (nauja redakcija) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD) - 06583/2015 - COM(2015)0173))
perduota atsakingam komitetui: JURI

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2015 m. balandžio 16 d.


19. Neįgaliųjų įdarbinimo ES institucijose kvotos (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Neįgaliųjų įdarbinimo ES institucijose kvotos (2015/2619(RSP))

Kristalina Georgieva (Komisijos pirmininko pavaduotoja) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Ádám Kósa PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, Lampros Fountoulis , nepriklausomas Parlamento narys, David Casa, Jutta Steinruck, Helga Stevens, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Vilija Blinkevičiūtė, Karol Karski, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Indrek Tarand, Rosa Estaràs Ferragut, Siôn Simon, Ryszard Czarnecki (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Georgios Epitideios), José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Karol Karski,) Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Elena Gentile, Marek Plura, Georgi Pirinski ir Sergio Gutiérrez Prieto.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică ir Branislav Škripek.

Kalbėjo Kristalina Georgieva.

Diskusijos baigtos.


20. Frakcijų sudėtis

Juan Fernando López Aguilar paliko S&D frakciją ir nuo 2015 m. balandžio 15 d. priklauso nepriklausomiems Parlamento nariams.


21. Numatomas ES ir Meksikos PNR susitarimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Numatomas ES ir Meksikos PNR susitarimas (2015/2653(RSP))

Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Beatrix von Storch ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Karol Karski), Gilles Lebreton , nepriklausomas Parlamento narys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Péter Niedermüller, Martina Anderson, Michał Boni, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, (jis taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Tibor Szanyi ir Sophia in 't Veld), Axel Voss ir Tomáš Zdechovský.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Karol Karski.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos.

Diskusijos baigtos.


22. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Ivan Štefanec, Alfred Sant, Caterina Chinnici, Zdzisław Krasnodębski, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Bronis Ropė, Laura Ferrara, Zoltán Balczó, Gabriel Mato, Claudia Tapardel, Jan Zahradil, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Tonino Picula, Angel Dzhambazki, László Tőkés, Doru-Claudian Frunzulică, Anna Elżbieta Fotyga, Tibor Szanyi ir Mark Demesmaeker.


23. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Rekomendacija Jan Olbrycht ir Isabelle Thomas - A8-0125/2015
Jiří Pospíšil ir Notis Marias

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl armėnų genocido 100-ųjų metinių 2015/2590(RSP)) - (B8-0349/2015)
Jiří Pospíšil, Branislav Škripek, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Anna Záborská, Tibor Szanyi, Franz Obermayr ir Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tarptautinės romų dienos. Priešiškumas romams Europoje ir romų genocido II pasaulinio karo metu atminimo dienos pripažinimas Europoje 2015/2615(RSP)) - (B8-0326/2015)
Notis Marias ir Janusz Korwin-Mikke.


24. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


25. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2015 m. balandžio 27–30 dienomis.


26. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 22.15 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Gabriel, Händel, Nagy, Smolková, Vozemberg-Vrionidi

Teisinis pranešimas - Privatumo politika