Indekss 
Protokols
PDF 290kWORD 227k
Trešdiena, 2015. gada 15. aprīlis - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojumi
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Komiteju un delegāciju sastāvs
 5.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti
 6.Reglamenta interpretācija
 7.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 8.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 9.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 10.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 11.Apropriāciju pārvietojumi
 12.Dokumentu iesniegšana
 13.Darba kārtība
 14.Grozījumu izdarīšana DFS 2014.–2020. gadam *** (debates)
 15.Pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārta (debates)
 16.Balsošanas laiks
  
16.1.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
16.2.Lēmums, ar ko izveido Sociālās aizsardzības komiteju * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
16.3.Lēmums, ar ko izveido Nodarbinātības komiteju * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
16.4.Grozījumu izdarīšana daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
16.5.Pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārta (balsošana)
  
16.6.Starptautiskā romu diena - negatīvā attieksme pret čigāniem Eiropā un Otrā pasaules kara laikā pret romiem vērstā genocīda atceres dienas atzīšana ES līmenī (balsošana)
 17.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 18.Padomes nostāja pirmajā lasījumā
 19.Personām ar invaliditāti paredzētās nodarbinātības kvotas ES institūcijās (debates)
 20.Politisko grupu sastāvs
 21.Paredzētais ES un Meksikas nolīgums par pasažieru datu reģistru (debates)
 22.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 23.Balsojumu skaidrojumi
 24.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 25.Nākamo sēžu datumi
 26.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 15.00.


2. Priekšsēdētāja paziņojumi

Sēdes vadītājs sniedza paziņojumu par vairāk nekā 400 bēgļu bojāeju Lībijas piekrastē 2015. gada 12. aprīlī. Viņš aicināja par migrācijas politiku atbildīgās dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai novērstu bēgļu pieplūduma pamatcēloņus.

Viņš arī norādīja uz grupējuma “Al-Shabaab” 2015. gada 2. aprīlī Garisas Universitātē Kenijā sarīkoto slaktiņu, kurā dzīvību zaudēja 148 cilvēki.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.

Sēdes vadītājs turpinājumā norādīja uz Sīrijas Jarmukas bēgļu nometnē esošo civiliedzīvotāju dramatisko stāvokli un aicināja Apvienoto Nāciju Organizāciju nodrošināt piekļuvi šai nometnei.


3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


4. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc S&D grupas un PPE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

IMCO komiteja: Mihai Ţurcanu;

Delegācija attiecībām ar Korejas pussalu: Doru-Claudian Frunzulică;

Delegācija attiecībām ar Kanādu: Mihai Ţurcanu.


5. Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti

Polijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Janusz Korwin-Mikke deputāta imunitāti saistībā ar tiesvedību krimināllietā, ko ierosināja Pjotrkovas Tribunalskas pašvaldības policija.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


6. Reglamenta interpretācija

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 226. panta 3. punktu informēja Parlamentu par turpmāk minēto Reglamenta XVI pielikuma 1. punkta a) apakšpunkta komentāru attiecībā uz Komisijas apstiprināšanas nostādnēm, kuru sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja, kam bija lūgts izvērtēt šā noteikuma piemērošanu:

"Komisāra amata kandidāta finansiālo interešu deklarācijas pārbaude, ko veic par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja, ietver ne tikai pārbaudi par to, vai deklarācija ir pilnībā aizpildīta, bet arī to, vai no deklarācijas satura varētu būt iespējams interešu konflikts. Tādā gadījumā par uzklausīšanu atbildīgajai komitejai jālemj, vai no komisāra amata kandidāta ir vai nav nepieciešama papildu informācija."

Ja kāda politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti saskaņā ar Reglamenta 226. panta 4. punktu nebūs iebilduši pret šo komentāru līdz nākamās (pirmdienas, 2015. gada 27. aprīļa) sēdes atklāšanai, to uzskatīs par pieņemtu. Pretējā gadījumā komentāru iesniegs Parlamentam balsošanai.


7. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2015. gada 15. aprīlī, parakstīs turpmāk minēto tiesību aktu, kas pieņemts saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas parlamenta un Padomes lēmums ar kuru paredz makrofinansiālo palīdzību Ukrainai (00010/2015/LEX - C8-0089/2015 - 2015/0005(COD)).


8. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

EMPL komiteja

- Pētniecības un inovācijas potenciāla izmantošana jūras nozaru ekonomikā, lai radītu darbvietas un izaugsmi (2014/2240(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: PECH, EMPL

TRAN komiteja

- Apceļošanas vīzas izveide un Šengenas Nolīguma īstenošanas konvencijas, kā arī Regulas (EK) Nr. 562/2006 un Regulas (EK) Nr. 767/2008 grozīšana (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: DEVE, CULT, AFET, TRAN

- Savienības Vīzu kodekss (pārstrādātā redakcija) (COM(2014)0164 - C8-0001/2014 - 2014/0094(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: JURI, TRAN, JURI (Reglamenta 104. pants)

FEMM komiteja

- Gatavošanās pasaules humānās palīdzības augstākā līmeņa sanāksmei - risināmie jautājumi un iespējas sniegt humāno palīdzību (2015/2051(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: DEVE
atzinums: FEMM.


9. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Labojums Komisijas 2015. gada 30. janvāra Deleģētajā direktīvā, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu kadmija izmantošanai apgaismes un displeju izgaismošanas sistēmās (C(2015) 383 final] (C(2015)01926 – 2015/2651(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 24. martu.
nodots atbildīgajai komitejai:ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza II, III un VIpielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai(ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām (C(2015)01958 – 2015/2640(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 27. martu.
nodots atbildīgajai komitejai:AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 papildina attiecībā uz kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu neievērošanas un nopietnas neievērošanas gadījumiem, kas var novest pie Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda maksājumu termiņu pārtraukšanas un maksājumu apturēšanas (C(2015)01984 – 2015/2641(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 27. martu.
nodots atbildīgajai komitejai:PECH

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/EK IIpielikumu groza attiecībā uz ierobežota izmantojuma vielu sarakstu (C(2015)02067 – 2015/2646(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 31. martu.
nodots atbildīgajai komitejai:ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas(ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu III, V un VIIpielikumu (C(2015)02146 – 2015/2647(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 31. martu.
nodots atbildīgajai komitejai:AFCO (Reglamenta 54. pants), PETI (Reglamenta 54. pants).

Deleģēto aktu projekti, kuriem ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 376/2008 attiecībā uz pienākumu uzrādīt licenci, importējot lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, un atceļ Regulu (EK) Nr. 2336/2003, ar ko ievieš sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regula (EK) Nr. 670/2003, ar ko nosaka īpašus pasākumus attiecībā uz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta tirgu (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 20. februāri.
Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu divi mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai:AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1236/2010 par kontroles un noteikumu izpildes shēmu, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā (C(2015)01502 – 2015/2623(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 12. martu.
Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu divi mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.
nodots atbildīgajai komitejai:PECH


10. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar kuru groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (D036076/10 - 2015/2643(RPS) - termiņš: 28/6/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz Trichoderma polysporum celma IMI 206039, Trichoderma asperellum (agrāk T. harzianum) celmu ICC012, T25 un TV1, Trichoderma atroviride (agrāk T. harzianum) celmu IMI 206040 un T11, Trichoderma harzianum celmu T-22 un ITEM 908, Trichoderma gamsii (agrāk T. viride) celma ICC080, Trichoderma asperellum (celma T34), Trichoderma atroviride celma I-1237, geraniola, timola, saharozes, dzelzs (III) sulfāta, dzelzs (II) sulfāta un folskābes maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 IV pielikumu (D036787/03 - 2015/2645(RPS) - termiņš: 30/5/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko izveido jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas (D037527/02 - 2015/2650(RPS) - termiņš: 1/7/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu attiecībā uz konkrētu aromatizējošo vielu svītrošanu no Savienības saraksta (D038008/02 - 2015/2631(RPS) - termiņš: 25/6/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula par atteikumu piešķirt atļauju konkrētām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras attiecas uz slimības riska samazināšanu (D038040/01 - 2015/2630(RPS) - termiņš: 20/6/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 54. pants)
atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko Regulu (EK) Nr. 1881/2006 groza attiecībā uz policiklisko aromātisko ogļūdeņražu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju Katsuobushi (kaltēta svītrainā tunzivs) un konkrētās kūpinātās Baltijas reņģēs (D038123/03 - 2015/2639(RPS) - termiņš: 27/6/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz ohratoksīna A līmeni Capsicum spp. garšvielās groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 (D038124/04 - 2015/2644(RPS) - termiņš: 30/6/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas direktīva, ar ko Direktīvu 2012/9/ES groza attiecībā uz tās transponēšanas datumu un pārejas perioda beigu termiņu (D038536/02 - 2015/2642(RPS) - termiņš: 28/6/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz tādu pamatpozīciju sarakstu, kuras izmanto pirktspējas paritātēm, īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1445/2007 (D038697/02 - 2015/2638(RPS) - termiņš: 26/6/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON.


11. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 11/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 203. panta 5. un 7. punktu Eiropas Komisija ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par diviem projektiem attiecībā uz līguma noslēgšanu par Ariane un Laccolith ēku īri Luksemburgā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 203. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi nesniegt atzinumu par Tiesas iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumam 1/2015 – IV iedaļa – Tiesa.

Saskaņā ar Finanšu regulas 203. panta 5. punktu Revīzijas palāta ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par projekta K3 papildu līdzekļu nodošanu atpakaļ vispārējā budžetā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas iesniegto projektu attiecībā uz apropriāciju pārvietojumu INF 1/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 50. panta 1. punktu Reģionu komiteja ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par pieprasījumu veikt izmaiņas 2015. gada štatu sarakstā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 50. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Reģionu komitejas iesniegto projektu attiecībā uz pieprasījumu veikt izmaiņas 2015. gada štatu sarakstā.


12. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Tunisijas Republiku par vispārējiem principiem Tunisijas Republikas līdzdalībai Savienības programmās (16160/2014 - C8-0080/2015 – 2014/0118(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz 2015.kalendāro gadu nosaka tiešo maksājumu korekcijas likmi, kura paredzēta Regulā (ES) Nr.1306/2013 (COM(2015)0141 - C8-0083/2015 – 2015/0070(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

BUDG, REGI

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā (COM(2015)0135 - C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI, CONT, LIBE, IMCO

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2003/48/EK (COM(2015)0129 - C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI, LIBE, IMCO

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums par Eiropas Investīciju banku — 2013. gada pārskats (2014/2156(INI)) - ECON komiteja - Referents: Ernest Urtasun (A8-0057/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par trošu ceļu iekārtām (COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015).

- * Ziņojums par projektu Padomes lēmumam, ar ko izveido Nodarbinātības komiteju un atceļ Lēmumu 2000/98/EK (05125/2015 - C8-0026/2015 - 2015/0801(CNS)) - EMPL komiteja - Referente: Marita Ulvskog (A8-0065/2015).

- * Ziņojums par projektu Padomes lēmumam, ar ko izveido Sociālās aizsardzības komiteju un atceļ Lēmumu 2004/689/EK (05126/2015 - C8-0025/2015 - 2015/0802(CNS)) - EMPL komiteja - Referente: Marita Ulvskog (A8-0066/2015).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros) (COM(2015)0068 - C8-0058/2015 - 2015/2056(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Jean-Paul Denanot (A8-0124/2015).

- Ieteikums par projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (05479/2015 - C8-0047/2015 - 2015/0010(APP)) - BUDG komiteja - Referenti: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0125/2015).

3. Deputāti (Reglamenta 133. pants)

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Veselības un patērētāju ģenerāldirektorātā strādājošo zinātnieku interešu konfliktiem (B8-0193/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par humānās palīdzības apturēšanu Tindufas bēgļu nometnei kustības Front Polisario īstenotas līdzekļu piesavināšanās dēļ (B8-0297/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par izcelsmes valstu valodu un kultūru apguves noteikumu atcelšanu (B8-0298/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kristiešu nolaupīšanu Sīrijā (B8-0299/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par izdevējdarbības atdzīvināšanu Eiropā (B8-0300/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Marie-Christine Arnautu un Nicolas Bay. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par diplomātisko attiecību atjaunošanu ar Sīriju (B8-0301/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par politiskā patvēruma pieprasījumiem Itālijā — Kopienas pamatnostādņu pārkāpumi Grieķijai, Bulgārijai un Ungārijai (B8-0302/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kiberdrošības attīstību Eiropas Savienībā (B8-0303/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par īpaša kopēja ES fonda izveidi, lai kompensētu pret Krieviju noteiktā daļējā embargo radītos smagos ekonomiskos zaudējumus (B8-0304/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

INTA

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aizliegumu pārdot zosu un pīļu aknas (B8-0305/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pasākumiem saistībā ar hidroģeoloģisko problēmu nodarīto kaitējumu Molizē (B8-0306/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par apgrieztās maksāšanas mehānismu — ietekme uz Itālijas lauksaimniecības pārtikas nozari (B8-0307/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par drošības apstākļiem uz 47. valsts nozīmes ceļa Veneto reģiona Sugānas ielejā (B8-0308/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par DAIŠ — vervēšana Balkānos (B8-0309/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kristiešiem Irākā, kuri tiek represēti un kuru īpašums tiek konfiscēts (B8-0310/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par orgānu nelikumīgu tirdzniecību no Āfrikas (B8-0311/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

LIBE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas pilsoņiem radītajiem riskiem saistībā ar kvantitatīvo ierobežojumu atvieglošanu (B8-0312/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikumspar viltoto dzirkstošo vīnu Prosecco, ko pārdod Vācijā (B8-0313/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ENVI

- Nicola Caputo. Rezolūcijas priekšlikums par kiberdrošību (B8-0314/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

LIBE, IMCO

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par TTIP un ASV un ES noteikumu nesavienojamību attiecībā uz ACVN un AĢIN piešķiršanu (B8-0315/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par stratēģiju grāmatu lasīšanas veicināšanai Eiropā (B8-0316/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Ivan Jakovčić. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Žurnālistu gadu (B8-0317/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Ivan Jakovčić. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par galējas nabadzības apkarošanu pilsētās (B8-0318/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pārvadājumiem un aukstuma ķēdes prasību ievērošanu (B8-0321/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par krāpšanos starptautiskā mērogā un islāma terorisma finansēšanu (B8-0322/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mara Bizzotto un Matteo Salvini. Rezolūcijas priekšlikumspar negodīgu konkurenci pasažieru pārvadājumu pakalpojumu nozarē (B8-0323/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

TRAN

- Mara Bizzotto un Matteo Salvini. Rezolūcijas priekšlikums par ādas apstrādes nozares problēmām (B8-0324/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA


13. Darba kārtība

Uzstājās Richard Corbett, kurš norādīja, ka Janice Atkinson joprojām ir EFDD grupas locekle, lai gan nesen viņa tika izslēgta no UKIP partijas (sēdes vadītājs atbildēja, ka šis jautājums ir konkrētās politiskās grupas kompetencē), William (The Earl of) Dartmouth - par to pašu jautājumu un David Borrelli.

°
° ° °

Bija izdalīts 2015 gada aprīļa I plenārsēdes galīgais darba kārtības projekts (PE 552.729/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152 . pants).

Ar politisko grupu piekrišanu sēdes vadītājs ierosināja debates par Komisijas paziņojumu "Bangladešas rūpnīcā notikušā ugunsgrēka gadadiena un Bangladešas Līguma par ilgtspēju īstenošanā sasniegtais progress" (2015/2590(RSP)) pārcelt uz kādu no turpmākajām plenārsēdēm.

Uzstājās Bruno Gollnisch, kurš iebilda pret šo ierosinājumu.

Parlaments piekrita šim ierosinājumam.

PPE grupas pieprasījums kā darba kārtības otro punktu pēc balsojumiem bez rezolūciju priekšlikumu iesniegšanas iekļaut debates par Komisijas paziņojumu par ES un Meksikas PDR nolīgumu. Tādējādi plenārsēde tiek pagarināta līdz plkst. 22.00.

Uzstājās Monika Hohlmeier, lai pamatotu pieprasījumu, un Sophia in 't Veld, kura atbalstīja pieprasījumu un prasīja grozīt virsrakstu.

Sēdes vadītājs ierosināja virsrakstu grozīt šādi: "Paredzētais ES un Meksikas nolīgums par pasažieru datu reģistru". Šo priekšlikumu pieņēma.

PPE grupas pieprasījumu pieņēma.

Verts/ALE grupas pieprasījums darba kārtībā bez rezolūciju priekšlikumu iesniegšanas iekļaut debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem attiecībā uz Grieķiju – Eurogrupas sarunas par pašreizējā palīdzības plāna pārskatīšanu.

Uzstājās Rebecca Harms, lai pamatotu pieprasījumu, Bernd Lucke, lai atbalstītu pieprasījumu, un Gabriele Zimmer, kura pret to iebilda.

Pieprasījumu noraidīja.

Līdz ar to darba kārtība tika noteikta.


14. Grozījumu izdarīšana DFS 2014.–2020. gadam *** (debates)

Ieteikums par projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam [05479/2015 - C8-0047/2015- 2015/0010(APP)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jan Olbrycht un Isabelle Thomas (A8-0125/2015).

Isabelle Thomas iepazīstināja ar ieteikumu.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

José Manuel Fernandes (aizstājot referentu,) iepazīstināja ar ieteikumu.

Uzstājās Kristalina Georgieva (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Victor Boştinaru (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Daniel Buda PPE grupas vārdā, Eider Gardiazabal Rubial S&D grupas vārdā, Zbigniew Kuźmiuk ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā, Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Michał Marusik, pie grupām nepiederošs deputāts, Tomáš Zdechovský, Jean-Paul Denanot, Jean Arthuis, Marco Zanni, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Eva Paunova, Andrea Cozzolino, Daniele Viotti, Claudia Tapardel, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Alfred Sant, Bogusław Liberadzki un Carlos Zorrinho.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Doru-Claudian Frunzulică un Maria Grapini.

Uzstājās Kristalina Georgieva un Isabelle Thomas.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.4.2015. protokola 16.4. punkts.


15. Pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārta (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārta (2015/2590(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Kristalina Georgieva (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Elmar Brok PPE grupas vārdā un Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Charles Tannock ECR grupas vārdā, Jean-Marie Cavada ALDE grupas vārdā, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Gerolf Annemans, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Petras Auštrevičius, Martina Michels, Heidi Hautala, Laura Agea, Edouard Ferrand, Sandra Kalniete, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Ilhan Kyuchyuk, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Valentinas Mazuronis, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Richard Howitt, Kosma Złotowski, José Inácio Faria, Miloslav Ransdorf, Michèle Rivasi, William (The Earl of) Dartmouth, Eleftherios Synadinos, Elisabetta Gardini, Miltiadis Kyrkos, Bas Belder, Frédérique Ries, Barbara Spinelli, Hans Jansen, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Georgi Pirinski, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina, Arne Lietz, Notis Marias, Alojz Peterle, Eleni Theocharous, Jarosław Wałęsa, Frank Engel, Tunne Kelam un Dubravka Šuica.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Sebastià, Csaba Sógor, Silvia Costa, Ignazio Corrao, Marijana Petir, António Marinho e Pinto un Emmanouil Glezos.

Uzstājās Kristalina Georgieva un Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries un Pavel Telička ALDE grupas vārdā - par pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārtu (2015/2590(RSP)) (B8-0342/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Robert Jarosław Iwaszkiewicz un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā - par pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārtu (2015/2590(RSP)) (B8-0343/2015);

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Peter Eriksson, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Indrek Tarand, Tatjana Ždanoka, Davor Škrlec, Bodil Valero un Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā - par pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārtu (2015/2590(RSP)) (B8-0344/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Miloslav Ransdorf, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez un Martina Michels GUE/NGL grupas vārdā - par pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārtu (2015/2590(RSP)) (B8-0346/2015);

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Gilles Pargneaux, Sylvie Guillaume, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Neena Gill, Soraya Post, Elisa Ferreira, Liisa Jaakonsaari un Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā - par pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārtu (2015/2590(RSP)) (B8-0347/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski un Sajjad Karim ECR grupas vārdā - par pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārtu (2015/2590(RSP)) (B8-0348/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Renate Sommer, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Lara Comi, László Tőkés un Milan Zver PPE grupas vārdā - par pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārtu (2015/2590(RSP)) (B8-0349/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.4.2015. protokola 16.5. punkts.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece


16. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


16.1. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros) [COM(2015)0068 - C8-0058/2015- 2015/2056(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Jean-Paul Denanot (A8-0124/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0090).


16.2. Lēmums, ar ko izveido Sociālās aizsardzības komiteju * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes lēmumam, ar ko izveido Sociālās aizsardzības komiteju un atceļ Lēmumu 2004/689/EK [05126/2015 - C8-0025/2015- 2015/0802(CNS)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Marita Ulvskog (A8-0066/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

PADOMES PROJEKTS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0091).


16.3. Lēmums, ar ko izveido Nodarbinātības komiteju * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes lēmumam, ar ko izveido Nodarbinātības komiteju un atceļ Lēmumu 2000/98/EK [05125/2015 - C8-0026/2015- 2015/0801(CNS)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Marita Ulvskog (A8-0065/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0092).


16.4. Grozījumu izdarīšana daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam [05479/2015 - C8-0047/2015- 2015/0010(APP)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jan Olbrycht un Isabelle Thomas (A8-0125/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0093).

Parlaments deva piekrišanu Padomes regulas projektam.


16.5. Pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 un B8-0349/2015 (2015/2590(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0342/2015

(aizstāj B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 un B8-0349/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Renate Sommer, Esther de Lange, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Davor Ivo Stier, Pavel Svoboda, László Tőkés, Milan Zver, Claude Rolin, Luděk Niedermayer un Stanislav Polčák PPE grupas vārdā;

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Pier Antonio Panzeri, Gabriele Preuß, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Afzal Khan, Brando Benifei un Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim un Beatrix von Storch ECR grupas vārdā;

- Jean-Marie Cavada, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā;

- Takis Hadjigeorgiou, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson un Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā;

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Bodil Valero, Tatjana Ždanoka, Bart Staes, Davor Škrlec, Indrek Tarand un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā;

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas un Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0094).


16.6. Starptautiskā romu diena - negatīvā attieksme pret čigāniem Eiropā un Otrā pasaules kara laikā pret romiem vērstā genocīda atceres dienas atzīšana ES līmenī (balsošana)

Debates notika 2015. gada 25. martā (25.3.2015. protokola 24. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, ko, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem, saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu par starptautisko romu dienu - tā sauktais antičigānisms Eiropā un Otrā pasaules kara laikā pret romiem vērstā genocīda atceres dienas atzīšana ES līmenī (2015/2615(RSP)) (B8-0326/2015) iesniedza:

- Tomáš Zdechovský un Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā;

- Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Soraya Post un Damian Drăghici S&D grupas vārdā;

- Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā;

- Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries un Pavel Telička ALDE grupas vārdā;

- Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Max Andersson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Younous Omarjee un Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā;

- Bodil Valero, Barbara Lochbihler un Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā;

- Laura Ferrara un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0095).


17. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


18. Padomes nostāja pirmajā lasījumā

Saskaņā ar Reglamenta 64. panta 1. punktu sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņemta turpmāk minētā Padomes nostāja kopā ar pamatojumu par tās pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas parlamenta un Padomes regulu par maksātnespējas procedūrām (pārstrādāta redakcija) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 – 2012/0360(COD) – 06583/2015 – COM(2015)0173).
nodots atbildīgajai komitejai: JURI

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas nākamajā dienā, 2015. gada 16. aprīlī.


19. Personām ar invaliditāti paredzētās nodarbinātības kvotas ES institūcijās (debates)

Komisijas paziņojums: Personām ar invaliditāti paredzētās nodarbinātības kvotas ES institūcijās (2015/2619(RSP)).

Kristalina Georgieva (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Ádám Kósa PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Jana Žitňanská ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, David Casa, Jutta Steinruck, Helga Stevens, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Vilija Blinkevičiūtė, Karol Karski, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Indrek Tarand, Rosa Estaràs Ferragut, Siôn Simon, Ryszard Czarnecki, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Karol Karski, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Elena Gentile, Marek Plura, Georgi Pirinski un Sergio Gutiérrez Prieto.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică un Branislav Škripek.

Uzstājās Kristalina Georgieva.

Debates tika slēgtas.


20. Politisko grupu sastāvs

Juan Fernando López Aguilar ir izstājies no S&D grupas un, sākot ar 2015. gada 15. aprīli, ir pie politiskajām grupām nepiederošs deputāts.


21. Paredzētais ES un Meksikas nolīgums par pasažieru datu reģistru (debates)

Komisijas paziņojums: Paredzētais ES un Meksikas nolīgums par pasažieru datu reģistru (2015/2653(RSP)).

Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Birgit Sippel S&D grupas vārdā, Beatrix von Storch ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Karol Karski, Gilles Lebreton, pie grupām nepiederošs deputāts, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Péter Niedermüller, Martina Anderson, Michał Boni, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Tibor Szanyi un Sophia in 't Veld, Axel Voss un Tomáš Zdechovský.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić un Karol Karski.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos.

Debates tika slēgtas.


22. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Ivan Štefanec, Alfred Sant, Caterina Chinnici, Zdzisław Krasnodębski, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Bronis Ropė, Laura Ferrara, Zoltán Balczó, Gabriel Mato, Claudia Tapardel, Jan Zahradil, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Tonino Picula, Angel Dzhambazki, László Tőkés, Doru-Claudian Frunzulică, Anna Elżbieta Fotyga, Tibor Szanyi un Mark Demesmaeker.


23. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Jan Olbrycht un Isabelle Thomas ieteikums - A8-0125/2015
Jiří Pospíšil un Notis Marias

Rezolūcijas priekšlikums par pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārtu (2015/2590(RSP)) (B8-0349/2015)
Jiří Pospíšil, Branislav Škripek, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Anna Záborská, Tibor Szanyi, Franz Obermayr un Angel Dzhambazki

Rezolūcijas priekšlikums par starptautisko romu dienu - tā sauktais antičigānisms Eiropā un Otrā pasaules kara laikā pret romiem vērstā genocīda atceres dienas atzīšana ES līmenī (2015/2615(RSP)) (B8-0326/2015)
Notis Marias un Janusz Korwin-Mikke


24. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


25. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2015. gada 27. līdz 30. aprīlim.


26. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 22.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Gabriel, Händel, Nagy, Smolková, Vozemberg-Vrionidi

Juridisks paziņojums - Privātuma politika