Index 
Notulen
PDF 291kWORD 197k
Woensdag 15 april 2015 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling commissies en delegaties
 5.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 6.Interpretatie van het Reglement
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 8.Besluiten inzake bepaalde documenten
 9.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 10.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 11.Kredietoverschrijvingen
 12.Ingekomen stukken
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Wijziging van het meerjarig financieel kader 2014-2020 *** (debat)
 15.Honderd jaar na de Armeense volkerenmoord (debat)
 16.Stemmingen
  16.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  16.2.Besluit tot instelling van het Comité voor sociale bescherming * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  16.3.Besluit tot instelling van het Comité voor de werkgelegenheid * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  16.4.Wijziging van het meerjarig financieel kader 2014-2020 *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  16.5.Honderd jaar na de Armeense volkerenmoord (stemming)
  16.6.Internationale Dag van de Roma - zigeunerhaat in Europa en erkenning door de EU van de herdenkingsdag van de genocide op Roma tijdens WO II (stemming)
 17.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 18.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 19.Aanwervingsquota voor mensen met een handicap in de EU-instellingen (debat)
 20.Samenstelling fracties
 21.Voorgenomen PNR-overeenkomst tussen de EU en Mexico (debat)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Stemverklaringen
 24.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 25.Rooster van de volgende vergaderingen
 26.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 15.00 uur geopend.


2. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij stilstaat bij de verdwijning van meer dan 400 vluchtelingen voor de Libische kust op 12 april jongstleden. Hij roept de lidstaten, die voor het migratiebeleid verantwoordelijk zijn, ertoe op alles in het werk te stellen om de oorzaken van deze toestroom van vluchtelingen aan te pakken.

Hij verwijst ook naar de moordpartij die al-Shabaab op 2 april jongstleden aan de universiteit van Garissa in Kenia heeft aangericht, waarbij 148 mensen om het leven zijn gekomen.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.

De Voorzitter maakt voorts gewag van de dramatische situatie waarin de burgers in het vluchtelingenkamp Yarmouk in Syrië zich bevinden, en roept de Verenigde Naties ertoe op de toegang tot dat kamp te waarborgen.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


4. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de S&D- en de PPE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende verzoeken om benoeming:

Commissie IMCO: Mihai Ţurcanu

Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland: Doru-Claudian Frunzulică

Delegatie voor de betrekkingen met Canada: Mihai Ţurcanu.


5. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Poolse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Janusz Korwin-Mikke ingediend in het kader van een strafproces dat de gemeentepolitie van Piotrków Trybunalski heeft aangespannen.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


6. Interpretatie van het Reglement

De Voorzitter stelt het Parlement overeenkomstig artikel 226, lid 3, van het Reglement in kennis van de volgende interpretatie van paragraaf 1, punt a, van bijlage XVI van het Reglement over de "richtsnoeren voor de goedkeuring van de Commissie" van de Commissie constitutionele zaken, waarnaar de toepassing van deze bepaling was verwezen:

"De toetsing van de verklaring van een voorgedragen commissaris betreffende zijn financiële belangen door de voor juridische zaken bevoegde commissie houdt niet alleen in dat geverifieerd wordt of de verklaring naar behoren is ingevuld maar ook dat beoordeeld wordt of er uit de inhoud van de verklaring een belangenconflict kan worden afgeleid. Het is vervolgens aan de voor de hoorzitting verantwoordelijke commissie om te besluiten of zij al dan niet nadere informatie verlangt van de voorgedragen commissaris."

Indien deze interpretatie niet vóór de opening van de volgende vergadering, maandag 27 april 2015, door een fractie of ten minste veertig leden (artikel 226, lid 4, van het Reglement) wordt betwist, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt de zaak ter beslissing aan het Parlement voorgelegd.


7. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede woensdag 15 april 2015 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handeling te zullen ondertekenen:

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Oekraïne (00010/2015/LEX - C8-0089/2015 - 2015/0005(COD)).


8. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie EMPL

- Aanboren van het potentieel van onderzoek en innovatie in de blauwe economie voor de schepping van banen en groei (2014/2240(INI))
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: PECH, EMPL

Commissie TRAN

- Rondreisvisum en wijziging van de Schengenuitvoeringsovereenkomst en van de Verordeningen (EG) nr. 562/2006 en (EG) nr. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
verwezen naar ten principale: LIBE
advies: DEVE, CULT, AFET, TRAN

- Visumcode van de Unie (herschikking) (COM(2014)0164 - C8-0001/2014 - 2014/0094(COD))
verwezen naar ten principale: LIBE
advies: JURI, TRAN, JURI (artikel 104 van het Reglement)

Commissie FEMM

- Voorbereiding voor de humanitaire wereldtop: uitdagingen en kansen voor humanitaire hulp (2015/2051(INI))
verwezen naar ten principale: DEVE
advies: FEMM.


9. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Rectificatie van de gedelegeerde richtlijn van de Commissie van 30 januari 2015 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor cadmium in verlichting en beeldweergavetoepassingen [C(2015)383 final] - (C(2015)01926 – 2015/2651(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 24 maart 2015
verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en VI bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (C(2015)01958 – 2015/2640(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 27 maart 2015
verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening (EU) van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de gevallen van niet-naleving en de gevallen van ernstige niet-naleving van de voorschriften van het gemeenschappelijk visserijbeleid die kunnen leiden tot een onderbreking van de betalingstermijn of een schorsing van betalingen in het kader van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (C(2015)01984 – 2015/2641(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 27 maart 2015
verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van stoffen waarvoor beperkingen gelden (C(2015)02067 – 2015/2646(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 31 maart 2015
verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen III, V en VII bij Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief (C(2015)02146 – 2015/2647(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 31 maart 2015
verwezen naar ten principale: AFCO (artikel 54 van het Reglement), PETI (artikel 54 van het Reglement).

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 376/2008 wat betreft de verplichte overlegging van een certificaat voor de invoer van ethylalcohol uit landbouwproducten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2336/2003 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 670/2003 van de Raad tot vaststelling van specifieke maatregelen betreffende de markt voor ethylalcohol uit landbouwproducten (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 20 februari 2015
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 extra maanden op verzoek van het Europees Parlement
verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1236/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt (C(2015)01502 – 2015/2623(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 maart 2015
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 extra maanden op verzoek van het Europees Parlement
verwezen naar ten principale: PECH.


10. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (D036076/10 - 2015/2643(RPS) - termijn : 28/6/2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor Trichoderma polysporum stam IMI 206039, Trichoderma asperellum (voorheen T. harzianum) stammen ICC012, T25 en TV1, Trichoderma atroviride (voorheen T. harzianum) stammen IMI 206040 en T11, Trichoderma harzianum stammen T-22 en ITEM 908, Trichoderma gamsii (voorheen T. viride) stam ICC080, Trichoderma asperellum (stam T34), Trichoderma atroviride stam I-1237, geraniol, thymol, sacharose, ijzer(III)sulfaat, ijzer(II)sulfaat en foliumzuur in of op bepaalde producten (D036787/03 - 2015/2645(RPS) - termijn : 30/5/2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (D037527/02 - 2015/2650(RPS) - termijn : 1/7/2015)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Verordening tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het schrappen van bepaalde aromastoffen uit de EU-lijst (D038008/02 - 2015/2631(RPS) - termijn : 25/6/2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die over de ziekterisicobeperking gaan (D038040/01 - 2015/2630(RPS) - termijn : 20/6/2015)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in katsuobushi (gedroogde bonito) en bepaalde gerookte Oostzeeharing (D038123/03 - 2015/2639(RPS) - termijn : 27/6/2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten van ochratoxine A in specerijen van Capsicum spp. (D038124/04 - 2015/2644(RPS) - termijn : 30/6/2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2012/9/EU wat de datum van omzetting en de uiterste einddatum van de overgangsperiode betreft (D038536/02 - 2015/2642(RPS) - termijn : 28/6/2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Voorstel voor een verordening tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1445/2007 van het Europees Parlement en de Raad, wat de voor koopkrachtpariteiten gebruikte lijst van elementaire posten betreft (D038697/02 - 2015/2638(RPS) - termijn : 26/6/2015)
verwezen naar ten principale: ECON.


11. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten kredietoverschrijving DEC 11/2015 van de Europese Commissie goed te keuren.

Overeenkomstig artikel 203, leden 5 en 7, van het Financieel Reglement heeft de Europese Commissie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van twee voorstellen tot afsluiting van een huurovereenkomst voor het Ariane- en het Laccolith-gebouw in Luxemburg.

Overeenkomstig artikel 203 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen advies uit te brengen over het voorstel tot kredietoverschrijving 1/2015 - Afdeling IV – Hof van Justitie, van het Hof van Justitie.

Overeenkomstig artikel 203, lid 5, van het Financieel Reglement heeft de Rekenkamer de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de terugstorting van de aanvullende middelen voor het K3-project in de algemene begroting.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten het voorstel tot kredietoverschrijving INF 1/2015 van het Europees Economisch en Sociaal Comité goed te keuren.

Overeenkomstig artikel 50, lid 1, van het Financieel Reglement heeft het Comité van de Regio's de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van een verzoek tot wijziging van het organigram voor 2015.

Overeenkomstig artikel 50, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen het voorstel van het Comité van de Regio's tot wijziging van het organigram voor 2015.


12. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en de Republiek Tunesië, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Tunesië over de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Tunesië aan EU-programma's (16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

INTA

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1306/2013 op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor kalenderjaar 2015 (COM(2015)0141 - C8-0083/2015 - 2015/0070(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

BUDG, REGI

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI, CONT, LIBE, IMCO

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot intrekking van Richtlijn 2003/48/EG van de Raad (COM(2015)0129 - C8-0086/2015 - 2015/0065(CNS))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI, LIBE, IMCO

2) van de parlementaire commissies

- Verslag over de Europese Investeringsbank - Jaarverslag 2013 (2014/2156(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende kabelbaaninstallaties (COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot instelling van het Comité voor de werkgelegenheid en tot intrekking van Besluit 2000/98/EG (05125/2015 - C8-0026/2015 - 2015/0801(CNS)) - commissie EMPL - Rapporteur: Marita Ulvskog (A8-0065/2015)

- * Verslag over het voorstel voor een Besluit van de Raad tot instelling van het Comité voor sociale bescherming en tot intrekking van Besluit 2004/689/EG (05126/2015 - C8-0025/2015 - 2015/0802(CNS)) - commissie EMPL - Rapporteur: Marita Ulvskog (A8-0066/2015)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, ingediend door Frankrijk) (COM(2015)0068 - C8-0058/2015 - 2015/2056(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Jean-Paul Denanot (A8-0124/2015)

- Aanbeveling over het ontwerp van verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (05479/2015 - C8-0047/2015 - 2015/0010(APP)) - commissie BUDG - Rapporteurs: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

3) van de leden (artikel 133 van het Reglement)

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over belangenconflicten van wetenschappers van het directoraat-generaal Gezondheid en Consumenten (B8-0193/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton en Sophie Montel. Ontwerpresolutie tot opschorting van de humanitaire hulp aan het kamp van Tindouf wegens verduistering van middelen door Polisario (B8-0297/2015)

verwezen naar

ten principale :

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het afschaffen van het onderwijs in de taal en cultuur van oorsprong (B8-0298/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de ontvoering van christenen in Syrië (B8-0299/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bevordering van het uitgeverswezen in Europa (B8-0300/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Marie-Christine Arnautu en Nicolas Bay. Ontwerpresolutie over het herstel van de diplomatieke betrekkingen met Syrië (B8-0301/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de aanvraag van politiek asiel in Italië: schending van de communautaire regelgeving door Griekenland, Bulgarije en Hongarije (B8-0302/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de ontwikkeling van de cyberbeveiliging in de EU (B8-0303/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de instelling van een speciaal gemeenschappelijk EU-fonds ter compensatie van de ernstige economische verliezen ten gevolge van het gedeeltelijke embargo tegen Rusland (B8-0304/2015)

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

INTA

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over een stopzetting van de verkoop van foie gras (B8-0305/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over maatregelen wegens schade door hydrogeologische destabilisatie in de Italiaanse regio Molise (B8-0306/2015)

verwezen naar

ten principale :

REGI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de verleggingsregeling: gevolgen voor de landbouw- en voedingsmiddelensector in Italië (B8-0307/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de veiligheidssituatie op rijksweg 47 in Valsugana (Veneto) (B8-0308/2015)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over IS: rekrutering op de Balkan (B8-0309/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over gemartelde christenen en hun geplunderde eigendommen in Irak (B8-0310/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over illegale handel in organen uit Afrika (B8-0311/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de risico's voor Europese burgers van quantitative easing (B8-0312/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de in Duitsland verkochte valse prosecco (B8-0313/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ENVI

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over cyberbeveiliging (B8-0314/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

LIBE, IMCO

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het TTIP en de onverenigbaarheid van de voorschriften van de VS met de Europese voorschriften voor de BOB- en de BGA-benaming (B8-0315/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de strategie ter bevordering van het lezen van boeken in Europa (B8-0316/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Ivan Jakovčić. Ontwerpresolutie over een Europees Jaar van de journalisten (B8-0317/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Ivan Jakovčić. Ontwerpresolutie over de strijd tegen ernstige armoede in steden (B8-0318/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over vervoer en inachtneming van de koudeketen (B8-0321/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over internationale oplichterij en financiering van het moslimterrorisme (B8-0322/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mara Bizzotto en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over oneerlijke concurrentie in de sector van de personenvervoerdiensten (B8-0323/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

TRAN

- Mara Bizzotto en Matteo Salvini. Ontwerpresolutieover de problemen van de looisector (B8-0324/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA


13. Regeling van de werkzaamheden

Het woord wordt gevoerd door Richard Corbett, over het feit dat Janice Atkinson nog steeds tot de EFDD-Fractie behoort hoewel zij onlangs uit de partij UKIP is gezet (de Voorzitter antwoordt hem dat deze kwestie onder de bevoegdheid van de fracties valt), en over dezelfde kwestie door William (The Earl of) Dartmouth en David Borrelli.

°
° ° °

De definitieve ontwerpagenda van de vergaderperiode van april I 2015 (PE 552.729/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

In overleg met de fracties stelt de Voorzitter voor om het debat over de verklaring van de Commissie over de "Herdenking van de fabrieksbranden in Bangladesh en voortgang van het Duurzaamheidspact Bangladesh" (2015/2590(RSP)) uit te stellen tot een volgende vergaderperiode.

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch, die zich uitspreekt tegen het voorstel.

Het Parlement stemt in met dit voorstel.

Verzoek van de PPE-Fractie om als tweede agendapunt na de stemmingen een debat – zonder indiening van ontwerpresoluties – over de verklaring van de Commissie over de PNR-overeenkomst tussen de EU en Mexico in te schrijven. De plenaire vergadering zou daarmee worden verlengd tot 22 uur.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, die het verzoek toelicht, en Sophia in 't Veld, die voor het verzoek is maar de titel wil wijzigen.

De Voorzitter stelt voor om de titel als volgt te wijzigen: "Voorgenomen PNR-overeenkomst tussen de EU en Mexico". Dit voorstel wordt aangenomen.

Het verzoek van de PPE-Fractie wordt aangenomen.

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie tot inschrijving op de agenda van een debat, zonder indiening van ontwerpresoluties, over de verklaring van de Raad en de Commissie over Griekenland: de onderhandelingen van de Eurogroep over de herziening van het huidige steunplan.

Het woord wordt gevoerd door Rebecca Harms, die het verzoek toelicht, Bernd Lucke, die zich voor het verzoek uitspreekt, en Gabriele Zimmer, die zich tegen het verzoek uitspreekt.

Het verzoek wordt verworpen.

De agenda wordt aldus vastgesteld.


14. Wijziging van het meerjarig financieel kader 2014-2020 *** (debat)

Aanbeveling over het ontwerp van verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 [05479/2015 - C8-0047/2015- 2015/0010(APP)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jan Olbrycht en Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

Isabelle Thomas geeft een toelichting op de aanbeveling.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

José Manuel Fernandes (ter vervanging van de rapporteur) geeft een toelichting op de aanbeveling.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Victor Boştinaru (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Daniel Buda, namens de PPE-Fractie, Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie, Zbigniew Kuźmiuk, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Michał Marusik, niet-fractiegebonden lid, Tomáš Zdechovský, Jean-Paul Denanot, Jean Arthuis, Marco Zanni, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Eva Paunova, Andrea Cozzolino, Daniele Viotti, Claudia Tapardel, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Alfred Sant, Bogusław Liberadzki en Carlos Zorrinho.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Doru-Claudian Frunzulică en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva en Isabelle Thomas.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16.4 van de notulen van 15.4.2015.


15. Honderd jaar na de Armeense volkerenmoord (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Honderd jaar na de Armeense volkerenmoord (2015/2590(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) en Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, en Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Jean-Marie Cavada, namens de ALDE-Fractie, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Gerolf Annemans, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Petras Auštrevičius, Martina Michels, Heidi Hautala, Laura Agea, Edouard Ferrand, Sandra Kalniete, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Ilhan Kyuchyuk, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Valentinas Mazuronis, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Richard Howitt, Kosma Złotowski, José Inácio Faria, Miloslav Ransdorf, Michèle Rivasi, William (The Earl of) Dartmouth, Eleftherios Synadinos, Elisabetta Gardini, Miltiadis Kyrkos, Bas Belder, Frédérique Ries, Barbara Spinelli, Hans Jansen, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Georgi Pirinski, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina, Arne Lietz, Notis Marias, Alojz Peterle, Eleni Theocharous, Jarosław Wałęsa, Frank Engel, Tunne Kelam en Dubravka Šuica.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Sebastià, Csaba Sógor, Silvia Costa, Ignazio Corrao, Marijana Petir, António Marinho e Pinto en Emmanouil Glezos.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva en Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries en Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, over de Armeense genocide die honderd jaar geleden plaatsvond (2015/2590(RSP)) (B8-0342/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Robert Jarosław Iwaszkiewicz en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, over honderd jaar na de Armeense genocide (2015/2590(RSP)) (B8-0343/2015);

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Peter Eriksson, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Indrek Tarand, Tatjana Ždanoka, Davor Škrlec, Bodil Valero en Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, over de honderdjarige herdenking van de Armeense genocide (2015/2590(RSP)) (B8-0344/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Miloslav Ransdorf, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez en Martina Michels, namens de GUE/NGL-Fractie, over de honderdjarige herdenking van de Armeense genocide (2015/2590(RSP)) (B8-0346/2015);

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Gilles Pargneaux, Sylvie Guillaume, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Neena Gill, Soraya Post, Elisa Ferreira, Liisa Jaakonsaari en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, over de honderdjarige herdenking van de Armeense genocide (2015/2590(RSP)) (B8-0347/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski en Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, over de Armeense genocide, nu honderd jaar geleden (2015/2590(RSP)) (B8-0348/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Renate Sommer, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Lara Comi, László Tőkés en Milan Zver, namens de PPE-Fractie, over de Armeense genocide die honderd jaar geleden plaatsvond (2015/2590(RSP)) (B8-0349/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16.5 van de notulen van 15.4.2015.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter


16. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


16.1. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, ingediend door Frankrijk) [COM(2015)0068 - C8-0058/2015- 2015/2056(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jean-Paul Denanot (A8-0124/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0090)


16.2. Besluit tot instelling van het Comité voor sociale bescherming * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot instelling van het Comité voor sociale bescherming en tot intrekking van Besluit 2004/689/EG [05126/2015 - C8-0025/2015- 2015/0802(CNS)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Marita Ulvskog (A8-0066/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERP VAN DE RAAD, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0091)


16.3. Besluit tot instelling van het Comité voor de werkgelegenheid * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot instelling van het Comité voor de werkgelegenheid en tot intrekking van Besluit 2000/98/EG [05125/2015 - C8-0026/2015- 2015/0801(CNS)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Marita Ulvskog (A8-0065/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0092)


16.4. Wijziging van het meerjarig financieel kader 2014-2020 *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 [05479/2015 - C8-0047/2015- 2015/0010(APP)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jan Olbrycht en Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0093)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van verordening van de Raad.


16.5. Honderd jaar na de Armeense volkerenmoord (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 en B8-0349/2015 (2015/2590(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0342/2015

(ter vervanging van B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 en B8-0349/2015):

ingediend door de volgende leden:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Renate Sommer, Esther de Lange, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Davor Ivo Stier, Pavel Svoboda, László Tőkés, Milan Zver, Claude Rolin, Luděk Niedermayer en Stanislav Polčák, namens de PPE-Fractie;

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Pier Antonio Panzeri, Gabriele Preuß, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Afzal Khan, Brando Benifei en Sylvie Guillaume, namens de S&D-Fractie;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim en Beatrix von Storch, namens de ECR-Fractie;

- Jean-Marie Cavada, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička en Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie;

- Takis Hadjigeorgiou, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson en Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie;

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Bodil Valero, Tatjana Ždanoka, Bart Staes, Davor Škrlec, Indrek Tarand en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie;

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas en Valentinas Mazuronis, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0094)


16.6. Internationale Dag van de Roma - zigeunerhaat in Europa en erkenning door de EU van de herdenkingsdag van de genocide op Roma tijdens WO II (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 25 maart 2015 (punt 24 van de notulen van 25.3.2015).

Ontwerpresolutie naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, over de Internationale Dag van de Roma - zigeunerhaat en de erkenning door de EU van de herdenkingsdag van de genocide op Roma tijdens WO II (2015/2615(RSP)) (B8-0326/2015) door

- Tomáš Zdechovský en Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie;

- Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Soraya Post en Damian Drăghici, namens de S&D-Fractie;

- Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie;

- Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries en Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie;

- Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Max Andersson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Younous Omarjee en Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie;

- Bodil Valero, Barbara Lochbihler en Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie;

- Laura Ferrara en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie.

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0095)


17. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


18. Standpunt van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 64, lid 1, van het Reglement mede het volgende standpunt van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van dit standpunt, en het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende insolventieprocedures (herschikking) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)) - 06583/2015 - COM(2015)0173)
verwezen naar ten principale: JURI

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 16 april 2015, in.


19. Aanwervingsquota voor mensen met een handicap in de EU-instellingen (debat)

Verklaring van de Commissie: Aanwervingsquota voor mensen met een handicap in de EU-instellingen (2015/2619(RSP))

Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Ádám Kósa, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, David Casa, Jutta Steinruck, Helga Stevens, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Vilija Blinkevičiūtė, Karol Karski, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Indrek Tarand, Rosa Estaràs Ferragut, Siôn Simon, Ryszard Czarnecki, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Karol Karski, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Elena Gentile, Marek Plura, Georgi Pirinski en Sergio Gutiérrez Prieto.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică en Branislav Škripek.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva.

Het debat wordt gesloten.


20. Samenstelling fracties

Juan Fernando López Aguilar is niet langer lid van de S&D-Fractie en zetelt met ingang van 15 april 2015 bij de niet-fractiegebonden leden.


21. Voorgenomen PNR-overeenkomst tussen de EU en Mexico (debat)

Verklaring van de Commissie: Voorgenomen PNR-overeenkomst tussen de EU en Mexico (2015/2653(RSP))

Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Beatrix von Storch, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Karol Karski, Gilles Lebreton, niet-fractiegebonden lid, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Péter Niedermüller, Martina Anderson, Michał Boni, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Tibor Szanyi en Sophia in 't Veld, Axel Voss en Tomáš Zdechovský.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Karol Karski.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos.

Het debat wordt gesloten.


22. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Ivan Štefanec, Alfred Sant, Caterina Chinnici, Zdzisław Krasnodębski, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Bronis Ropė, Laura Ferrara, Zoltán Balczó, Gabriel Mato, Claudia Tapardel, Jan Zahradil, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Tonino Picula, Angel Dzhambazki, László Tőkés, Doru-Claudian Frunzulică, Anna Elżbieta Fotyga, Tibor Szanyi en Mark Demesmaeker.


23. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Aanbeveling Jan Olbrycht en Isabelle Thomas - A8-0125/2015
Jiří Pospíšil en Notis Marias

Ontwerpresolutie over de Armeense genocide die honderd jaar geleden plaatsvond (2015/2590(RSP)) – B8-0349/2015
Jiří Pospíšil, Branislav Škripek, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Anna Záborská, Tibor Szanyi, Franz Obermayr en Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie over de Internationale Dag van de Roma - zigeunerhaat en de erkenning door de EU van de herdenkingsdag van de genocide op Roma tijdens WO II (2015/2615(RSP)) – B8-0326/2015
Notis Marias en Janusz Korwin-Mikke.


24. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


25. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 27 t/m 30 april 2015.


26. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 22.15 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Gabriel, Händel, Nagy, Smolková, Vozemberg-Vrionidi

Juridische mededeling - Privacybeleid