Index 
Proces-verbal
PDF 291kWORD 233k
Miercuri, 15 aprilie 2015 - Bruxelles
1.Reluarea sesiunii
 2.Declarațiile Președintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Componența comisiilor și delegațiilor
 5.Cerere de ridicare a imunității parlamentare
 6.Interpretarea Regulamentului de procedură
 7.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 8.Decizii privind anumite documente
 9.Acte delegate (articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură)
 10.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 11.Transferuri de credite
 12.Depunere de documente
 13.Ordinea lucrărilor
 14.Modificarea CFM 2014-2020 *** (dezbatere)
 15.Comemorarea a 100 de ani de la genocidul armean (dezbatere)
 16.Votare
  16.1.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  16.2.Decizia de instituire a Comitetului pentru protecție socială * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  16.3.Decizia de constituire a Comitetului pentru ocuparea forței de muncă * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  16.4.Modificarea cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  16.5.Comemorarea a 100 de ani de la genocidul armean (vot)
  16.6.Ziua internațională a romilor – atitudini antițigănești în Europa și recunoașterea de către UE a Zilei de comemorare a genocidului împotriva romilor în al Doilea Război Mondial (vot)
 17.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 18.Poziția Consiliului în prima lectură
 19.Cota de ocupare a forței de muncă în instituțiile UE pentru persoanele cu handicap (dezbatere)
 20.Componența grupurilor politice
 21.Acordul PNR UE-Mexic preconizat (dezbatere)
 22.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Explicații privind votul
 24.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 25.Calendarul următoarelor ședințe
 26.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 15.00.


2. Declarațiile Președintelui

Președintele a făcut o declarație în care a vorbit despre dispariția a peste 400 de refugiați, la 12 aprilie, în largul coastei libiene. Președintele a îndemnat statele membre responsabile pentru politica privind migrația să facă tot posibilul pentru a remedia cauzele afluxului de refugiați.

Președintele a evocat, de asemenea, masacrul comis de gruparea militantă al-Shabab, soldat cu moartea a 148 de persoane, la Universitatea din Garissa, în Kenya, la data de 2 aprilie.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere.

Președintele a vorbit, de asemenea, despre situația dramatică a civililor care locuiesc în tabăra de refugiați Yarmouk din Siria și a adresat un apel Națiunilor Unite pentru a garanta accesul la tabără.


3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


4. Componența comisiilor și delegațiilor

La cererea Grupului S&D și a Grupului PPE, Parlamentul a aprobat următoarele cereri de numire:

IMCO: Mihai Ţurcanu

Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană: Doru-Claudian Frunzulică

Delegația pentru relațiile cu Canada: Mihai Ţurcanu.


5. Cerere de ridicare a imunității parlamentare

Autoritățile competente poloneze au transmis o cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Janusz Korwin-Mikke, în cadrul unei proceduri penale inițiate de Poliția municipală din Piotrków Trybunalski.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


6. Interpretarea Regulamentului de procedură

Președintele a informat Parlamentul, în conformitate cu articolul 226 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarea interpretare a punctului (1) litera (a) de la anexa XVI din Regulamentul de procedură privind „orientările pentru aprobarea Comisiei”, dată de Comisia pentru afaceri constituționale, care a fost sesizată cu privire la aplicarea dispoziției respective.

„Controlul efectuat de comisia competentă, Comisia pentru afaceri juridice, a declarației privind interesele financiare ale unui comisar desemnat constă nu doar în a verifica dacă declarația a fost completată în mod corespunzător, ci și în a evalua dacă din declarație se poate deduce existența unui conflict de interese. Comisia care organizează audierea este cea care poate apoi decide dacă să solicite informații suplimentare comisarului desemnat.”

În cazul în care nu face obiectul unei opoziții din partea unui grup politic sau a cel puțin 40 de deputați, în conformitate cu articolul 226 alineatul 4 din Regulamentul de procedură, înainte de deschiderea următoarei ședinței, luni 27 aprilie 2015, această interpretare este considerată adoptată. În caz contrar, ea va fi supusă la vot în Parlament.


7. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna, miercuri, 15 aprilie 2015, următorul act adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Decizia Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea de asistență macrofinanciară Ucrainei (00010/2015/LEX - C8-0089/2015 - 2015/0005(COD)).


8. Decizii privind anumite documente

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

EMPL

- Realizarea potențialului cercetării și inovării din economia albastră de a crea locuri de muncă și creștere economică (2014/2240(INI))
retrimis fond: ITRE
aviz: PECH, EMPL

TRAN

- Instituirea vizei de circuit și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 562/2006 și (CE) nr. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
retrimis fond: LIBE
aviz: DEVE, CULT, AFET, TRAN

- Codul de vize al Uniunii (reformare) (COM(2014)0164 - C8-0001/2014 - 2014/0094(COD))
retrimis fond: LIBE
aviz: JURI, TRAN, JURI (articolul 104 din Regulamentul de procedură)

FEMM

- Pregătiri pentru Summitul mondial pe teme umanitare: provocări și oportunități pentru asistența umanitară (2015/2051(INI))
retrimis fond: DEVE
aviz: FEMM.


9. Acte delegate (articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Rectificare la Directiva delegată a Comisiei din 30 ianuarie 2015 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru cadmiumul folosit în aplicațiile de iluminare și de iluminat al sistemelor de afișare (C(2015)0383) (C(2015)01926 – 2015/2651(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 24 martie 2015

retrimis fond: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor II, III și VI la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune (C(2015)01958 – 2015/2640(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 27 martie 2015

retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cazurile de nerespectare și cazurile de nerespectare gravă a normelor politicii comune în domeniul pescuitului care pot conduce la o întrerupere a termenului de plată sau la suspendarea plăților în cadrul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (C(2015)01984 – 2015/2641(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 27 martie 2015

retrimis fond: PECH

- Directiva delegată a Comisiei de modificare a anexei II la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor restricționate (C(2015)02067 – 2015/2646(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 31 martie 2015

retrimis fond: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor III, V și VII la Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească (C(2015)02146 – 2015/2647(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 31 martie 2015

retrimis fond: AFCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură), PETI (articolul 54 din Regulamentul de procedură).

Proiecte de acte delegate pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 376/2008 în ceea ce privește obligația de a prezenta o licență pentru importul de alcool etilic de origine agricolă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2336/2003 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 670/2003 al Consiliului de stabilire a măsurilor specifice privind piața alcoolului etilic de origine agricolă (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 20 februarie 2015

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: cu 2 luni suplimentare, la cererea Parlamentului European

retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1236/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui sistem de control și de asigurare a respectării aplicabil în zona reglementată de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (C(2015)01502 – 2015/2623(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 martie 2015

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: cu 2 luni suplimentare, la cererea Parlamentului European

retrimis fond: PECH.


10. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (D036076/10 - 2015/2643(RPS) - termen: 28/6/2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru Trichoderma polysporum tulpina IMI 206039, Trichoderma asperellum (anterior T. harzianum) tulpinile ICC012, T25 și TV1, Trichoderma atroviride (anterior T. harzianum) tulpinile IMI 206040 și T11, Trichoderma harzianum tulpinile T-22 și ITEM 908, Trichoderma gamsii (anterior T. viride) tulpina ICC080, Trichoderma asperellum (tulpina T34), Trichoderma atroviride tulpina I-1237, geraniol, timol, zaharoză, sulfat feric [sulfat de fier (III)], sulfat feros [sulfat de fier (II)] și acid folic din sau de pe anumite produse (D036787/03 - 2015/2645(RPS) - termen: 30/5/2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (D037527/02 - 2015/2650(RPS) - termen: 1/7/2015)
retrimis fond: ITRE

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ștergerea de pe lista Uniunii a anumitor substanțe aromatizante (D038008/02 - 2015/2631(RPS) - termen: 25/6/2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare și care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire (D038040/01 - 2015/2630(RPS) - termen: 20/6/2015)
retrimis fond: ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime pentru hidrocarburile aromatice policiclice din Katsuobushi (pălămidă uscată) și din anumite tipuri de hering din Marea Baltică afumat (D038123/03 - 2015/2639(RPS) - termen: 27/6/2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelul maxim pentru ochratoxina A din mirodeniile Capsicum spp. (D038124/04 - 2015/2644(RPS) - termen: 30/6/2015)
retrimis fond: ENVI

- Directiva Comisiei de modificare a Directivei 2012/9/UE în ceea ce privește data de transpunere a acesteia și termenul de încheiere a perioadei de tranziție (D038536/02 - 2015/2642(RPS) - termen: 28/6/2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1445/2007 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista pozițiilor de bază utilizate pentru paritățile puterii de cumpărare (D038697/02 - 2015/2638(RPS) - termen: 26/6/2015)
retrimis fond: ECON.


11. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferul de credite al Comisiei Europene DEC 11/2015.

În conformitate cu articolul 203 alineatele (5) și (7) din Regulamentul financiar, Comisia Europeană a informat Autoritatea bugetară despre două proiecte legate de încheierea contractului de închiriere la Luxemburg a clădirilor Ariane și Laccolith.

În conformitate cu articolul 203 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu emită niciun aviz privind proiectul prezentat de Curtea de Justiție referitor la transferul de credite 1/2015 - Secțiunea IV - Curtea de Justiție.

În conformitate cu articolul 203 alineatul (5) din Regulamentul financiar, Curtea de Conturi a informat Autoritatea bugetară despre returnarea fondurilor suplimentare de la proiectul K3 la bugetul general.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe proiectul prezentat de Comitetul Economic și Social European referitor la transferul de credite INF 1/2015.

În conformitate cu articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comitetul Regiunilor a informat Autoritatea bugetară despre o cerere de modificare a organigramei pe 2015.

În conformitate cu articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu prezinte obiecții la proiectul prezentat de Comitetul Regiunilor referitor la o cerere de modificare a organigramei pe 2015.


12. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Tunisiană privind principiile generale de participare a Republicii Tunisiene la programele Uniunii (16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2015 (COM(2015)0141 - C8-0083/2015 - 2015/0070(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

BUDG, REGI

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal (COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI, CONT, LIBE, IMCO

- Propunere de directivă a Consiliului de abrogare a Directivei 2003/48/CEE a Consiliului (COM(2015)0129 - C8-0086/2015 - 2015/0065(CNS))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI, LIBE, IMCO

2) de comisiile parlamentare:

- Raport referitor la Raportul anual pentru 2013 al Băncii Europene de Investiții (2014/2156(INI)) - ECON - Raportor: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instalațiile pe cablu (COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)) - IMCO - Raportor: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

- * Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului de constituire a Comitetului pentru ocuparea forței de muncă și de abrogare a Deciziei 2000/98/CE (05125/2015 - C8-0026/2015 - 2015/0801(CNS)) - EMPL - Raportoare: Marita Ulvskog (A8-0065/2015)

- * Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului de constituire a Comitetului pentru protecție socială și de abrogare a Deciziei 2004/689/CE (05126/2015 - C8-0025/2015 - 2015/0802(CNS)) - EMPL - Raportoare: Marita Ulvskog (A8-0066/2015)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, prezentată de Franța) (COM(2015)0068 - C8-0058/2015 - 2015/2056(BUD)) - BUDG - Raportor: Jean-Paul Denanot (A8-0124/2015)

- Recomandare referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020 (05479/2015 - C8-0047/2015 - 2015/0010(APP)) - BUDG - Raportoare: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

3) de către deputați (articolul 133 din Regulamentul de procedură):

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la conflictele de interese ale cercetătorilor științifici din Direcția Generală Sănătate și Consumatori (B8-0193/2015)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la suspendarea ajutorului umanitar pentru tabăra de refugiați de la Tindouf, din cauza deturnării fondurilor de către Frontul Polisario (B8-0297/2015)

retrimis

fond :

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la eliminarea dispozitivelor de predare a limbilor și culturilor de origine (B8-0298/2015)

retrimis

fond :

CULT

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la răpirea creștinilor în Siria (B8-0299/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la relansarea sectorului editorial în Europa (B8-0300/2015)

retrimis

fond :

CULT

- Marie-Christine Arnautu Nicolas Bay. Propunere de rezoluție referitoare la reluarea relațiilor diplomatice cu Siria (B8-0301/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la cererile de azil politic în Italia: încălcări ale normelor comunitare de către Grecia, Bulgaria și Ungaria (B8-0302/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la dezvoltarea securității cibernetice în UE (B8-0303/2015)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la instituirea unui fond special comun al UE pentru a compensa gravele pierderi economice provocate de embargoul parțial împotriva Rusiei (B8-0304/2015)

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

INTA

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea vânzării de foie gras (B8-0305/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la catastrofa hidrogeologică din Molise (B8-0306/2015)

retrimis

fond :

REGI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la procedura de taxare inversă: impactul asupra sectorului agroalimentar italian (B8-0307/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la condițiile de siguranță pe drumul național 47 „della Valsugana” în provincia Veneto (B8-0308/2015)

retrimis

fond :

TRAN

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la ISIS: recrutare în Balcani (B8-0309/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la creștinii martirizați și jefuiți de propriile bunuri în Irak (B8-0310/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la traficul ilegal de organe din Africa (B8-0311/2015)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la riscurile legate de relaxarea cantitativă (quantitative easing) pentru cetățenii europeni (B8-0312/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la vinul spumant Prosecco fals, vândut în Germania (B8-0313/2015)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ENVI

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la securitatea cibernetică (B8-0314/2015)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

LIBE, IMCO

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la TTIP și la incompatibilitatea dintre normele SUA și normele europene în ceea ce privește denumirile DOP și IGP (B8-0315/2015)

retrimis

fond :

INTA

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la strategia pentru relansarea lecturii de cărți în Europa (B8-0316/2015)

retrimis

fond :

CULT

- Ivan Jakovčić. Propunere de rezoluție referitoare la introducerea unui An european al jurnaliștilor (B8-0317/2015)

retrimis

fond :

CULT

- Ivan Jakovčić. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea sărăciei extreme din orașe (B8-0318/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la transporturi și la respectarea lanțului frigorific (B8-0321/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto Matteo Salvini. Propunere de rezoluție referitoare la escrocheriile internaționale și la finanțarea terorismului (B8-0322/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto Matteo Salvini. Propunere de rezoluție referitoare la concurența neloială din sectorul serviciilor de transport de pasageri (B8-0323/2015)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

TRAN

- Mara Bizzotto Matteo Salvini. Propunere de rezoluție referitoare la problemele legate de sectorul pielăriei (B8-0324/2015)

retrimis

fond :

INTA


13. Ordinea lucrărilor

Au intervenit: Richard Corbett, privind apartenența în continuare a lui Janice Atkinson la grupul EFDD, având în vedere excluderea sa recentă din partidul UKIP (Președintele i-a răspuns că această chestiune ține de competența fiecărui grup politic în parte) și, privind același aspect, William (The Earl of) Dartmouth și David Borrelli.

°
° ° °

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din aprilie I 2015 (PE 552.729/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Cu acordul grupurilor politice, Președintele a propus amânarea pentru o perioadă de sesiune ulterioară a dezbaterii declarației Comisiei privind „Comemorarea incendiilor de la fabricile din Bangladesh și progresele în ceea ce privește Pactul privind sustenabilitatea pentru Bangladesh” (2015/2590(RSP)).

A intervenit Bruno Gollnisch, pentru a-și exprima dezacordul cu această propunere.

Parlamentul și-a dat acordul privind această propunere.

Solicitarea Grupului PPE de a introduce pe ordinea de zi, ca punctul 2, după votare, o dezbatere privind declarația Comisiei – fără depunere de propuneri de rezoluție – privind acordul PNR UE-Mexic. Ca urmare, ședința plenară se va prelungi până la ora 22.00.

Au intervenit: Monika Hohlmeier, pentru a justifica cererea, și Sophia in 't Veld, care s-a exprimat în favoarea cererii, solicitând însă modificarea titlului acesteia.

Președintele a propus ca titlul să fie modificat astfel: Acordul PNR UE-Mexic preconizat. Propunerea a fost adoptată.

Cererea Grupului PPE a fost aprobată.

Cererea Grupului Verts/ALE de a introduce pe ordinea de zi o dezbatere privind declarația Consiliului și Comisiei privind Grecia: negocierile Eurogrupului privind revizuirea actualului plan de ajutor, fără depunere de propuneri de rezoluție.

Au intervenit: Rebecca Harms, care a justificat cererea, Bernd Lucke, care s-a exprimat în favoarea cererii, și Gabriele Zimmer, care s-a exprimat împotriva cererii.

Cererea a fost respinsă.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


14. Modificarea CFM 2014-2020 *** (dezbatere)

Recomandare referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020 (05479/2015 - C8-0047/2015- 2015/0010(APP)) - Comisia pentru bugete. Raportori: Jan Olbrycht și Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

Isabelle Thomas a prezentat recomandarea.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

José Manuel Fernandes (supleantul raportorului) a prezentat recomandarea.

A intervenit Kristalina Georgieva (vicepreședintă a Comisiei).

Au intervenit: Victor Boştinaru (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Daniel Buda, în numele Grupului PPE, Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D, Zbigniew Kuźmiuk, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Michał Marusik, neafiliat, Tomáš Zdechovský, Jean-Paul Denanot, Jean Arthuis, Marco Zanni, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Eva Paunova, Andrea Cozzolino, Daniele Viotti, Claudia Tapardel, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Alfred Sant, Bogusław Liberadzki și Carlos Zorrinho.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Doru-Claudian Frunzulică și Maria Grapini.

Au intervenit: Kristalina Georgieva și Isabelle Thomas.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 16.4 al PV din 15.4.2015.


15. Comemorarea a 100 de ani de la genocidul armean (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Comemorarea a 100 de ani de la genocidul armean (2015/2590(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Kristalina Georgieva (vicepreședintă a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Elmar Brok, în numele Grupului PPE, și Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Au intervenit: Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Jean-Marie Cavada, în numele Grupului ALDE, Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Gerolf Annemans, neafiliat, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Petras Auštrevičius, Martina Michels, Heidi Hautala, Laura Agea, Edouard Ferrand, Sandra Kalniete, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Ilhan Kyuchyuk, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Valentinas Mazuronis, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Richard Howitt, Kosma Złotowski, José Inácio Faria, Miloslav Ransdorf, Michèle Rivasi, William (The Earl of) Dartmouth, Eleftherios Synadinos, Elisabetta Gardini, Miltiadis Kyrkos, Bas Belder, Frédérique Ries, Barbara Spinelli, Hans Jansen, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Georgi Pirinski, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina, Arne Lietz, Notis Marias, Alojz Peterle, Eleni Theocharous, Jarosław Wałęsa, Frank Engel, Tunne Kelam și Dubravka Šuica.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Sebastià, Csaba Sógor, Silvia Costa, Ignazio Corrao, Marijana Petir, António Marinho e Pinto și Emmanouil Glezos.

Au intervenit: Kristalina Georgieva și Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries și Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, referitoare la comemorarea europeană a centenarului genocidului armean (2015/2590(RSP)) (B8-0342/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Robert Jarosław Iwaszkiewicz și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, referitoare la comemorarea europeană a centenarului Genocidului armean (2015/2590(RSP)) (B8-0343/2015);

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Peter Eriksson, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Indrek Tarand, Tatjana Ždanoka, Davor Škrlec, Bodil Valero și Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la comemorarea centenarului genocidului armean (2015/2590(RSP)) (B8-0344/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Miloslav Ransdorf, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez și Martina Michels, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la comemorarea centenarului genocidului armenilor (2015/2590(RSP)) (B8-0346/2015);

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Gilles Pargneaux, Sylvie Guillaume, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Neena Gill, Soraya Post, Elisa Ferreira, Liisa Jaakonsaari și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, referitoare la comemorarea centenarului genocidului armean (2015/2590(RSP)) (B8-0347/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski și Sajjad Karim, în numele Grupului ECR, referitoare la centenarul Genocidului armean (2015/2590(RSP)) (B8-0348/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Renate Sommer, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Lara Comi, László Tőkés și Milan Zver, în numele Grupului PPE, referitoare la centenarul genocidului armenilor (2015/2590(RSP)) (B8-0349/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 16.5 al PV din 15.4.2015.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă


16. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


16.1. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, prezentată de Franța) (COM(2015)0068 - C8-0058/2015- 2015/2056(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportor: Jean-Paul Denanot (A8-0124/2015)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0090)


16.2. Decizia de instituire a Comitetului pentru protecție socială * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului de instituire a Comitetului pentru protecție socială și de abrogare a Deciziei 2004/689/CE (05126/2015 - C8-0025/2015- 2015/0802(CNS)) - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Marita Ulvskog (A8-0066/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECTUL CONSILIULUI, AMENDAMENTE și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0091)


16.3. Decizia de constituire a Comitetului pentru ocuparea forței de muncă * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului de constituire a Comitetului pentru ocuparea forței de muncă și de abrogare a Deciziei 2000/98/CE (05125/2015 - C8-0026/2015- 2015/0801(CNS)) - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Marita Ulvskog (A8-0065/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0092)


16.4. Modificarea cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020 (05479/2015 - C8-0047/2015- 2015/0010(APP)) - Comisia pentru bugete. Raportori: Jan Olbrycht și Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0093)

Parlamentul a aprobat proiectul de regulament al Consiliului.


16.5. Comemorarea a 100 de ani de la genocidul armean (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 și B8-0349/2015 (2015/2590(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0342/2015

(care înlocuiește B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 și B8-0349/2015):

depusă de următorii deputați:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Renate Sommer, Esther de Lange, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Davor Ivo Stier, Pavel Svoboda, László Tőkés, Milan Zver, Claude Rolin, Luděk Niedermayer și Stanislav Polčák, în numele Grupului PPE,

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Pier Antonio Panzeri, Gabriele Preuß, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Afzal Khan, Brando Benifei și Sylvie Guillaume, în numele Grupului S&D,

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim și Beatrix von Storch, în numele Grupului ECR,

- Jean-Marie Cavada, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička și Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE,

- Takis Hadjigeorgiou, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson și Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL,

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Bodil Valero, Tatjana Ždanoka, Bart Staes, Davor Škrlec, Indrek Tarand și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE,

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0094)


16.6. Ziua internațională a romilor – atitudini antițigănești în Europa și recunoașterea de către UE a Zilei de comemorare a genocidului împotriva romilor în al Doilea Război Mondial (vot)

Dezbaterea a avut loc la 25 martie 2015 (punctul 24 al PV din 25.3.2015).

Propunere de rezoluție depusă ca urmare a declarațiilor Consiliului și Comisiei în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură referitoare la Ziua internațională a romilor – atitudini antițigănești în Europa și recunoașterea de către UE a Zilei de comemorare a genocidului împotriva romilor în al Doilea Război Mondial 2015/2615(RSP) (B8-0326/2015) de către

- Tomáš Zdechovský și Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE,

- Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Soraya Post și Damian Drăghici, în numele Grupului S&D,

- Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR,

- Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries și Pavel Telička, în numele Grupului ALDE,

- Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Max Andersson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Younous Omarjee și Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL

- Bodil Valero, Barbara Lochbihler și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE,

- Laura Ferrara și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD.

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0095)


17. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


18. Poziția Consiliului în prima lectură

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarei poziții a Consiliului, motivele adoptării acesteia, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziţia în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului Europen și al Consiliului privind procedurile de insolvență (reformare) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 – 2012/0360(COD)) – 06583/2015 – COM(2015)0173)
retrimis fond: JURI

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunța începe de mâine, 16 aprilie 2015.


19. Cota de ocupare a forței de muncă în instituțiile UE pentru persoanele cu handicap (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Cota de ocupare a forței de muncă în instituțiile UE pentru persoanele cu handicap (2015/2619(RSP))

Kristalina Georgieva (vicepreședintă a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Ádám Kósa, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Lampros Fountoulis, neafiliat, David Casa, Jutta Steinruck, Helga Stevens, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Vilija Blinkevičiūtė, Karol Karski, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Indrek Tarand, Rosa Estaràs Ferragut, Siôn Simon, Ryszard Czarnecki, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Karol Karski, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Elena Gentile, Marek Plura, Georgi Pirinski și Sergio Gutiérrez Prieto.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Csaba Sógor.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică și Branislav Škripek.

A intervenit Kristalina Georgieva.

Dezbaterea s-a încheiat.


20. Componența grupurilor politice

Juan Fernando López Aguilar nu mai este membru al Grupului S&D și își exercită mandatul ca deputat neafiliat de la 15 aprilie 2015.


21. Acordul PNR UE-Mexic preconizat (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Acordul PNR UE-Mexic preconizat (2015/2653(RSP))

Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Beatrix von Storch, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Karol Karski, Gilles Lebreton, neafiliat, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Péter Niedermüller, Martina Anderson, Michał Boni, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi și Sophia in 't Veld, Axel Voss și Tomáš Zdechovský.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Karol Karski.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

Dezbaterea s-a încheiat.


22. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Ivan Štefanec, Alfred Sant, Caterina Chinnici, Zdzisław Krasnodębski, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Bronis Ropė, Laura Ferrara, Zoltán Balczó, Gabriel Mato, Claudia Tapardel, Jan Zahradil, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Tonino Picula, Angel Dzhambazki, László Tőkés, Doru-Claudian Frunzulică, Anna Elżbieta Fotyga, Tibor Szanyi și Mark Demesmaeker.


23. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Recomandare Jan Olbrycht și Isabelle Thomas - A8-0125/2015
Jiří Pospíšil și Notis Marias

Propunere de rezoluție referitoare la centenarul genocidului armenilor (2015/2590(RSP)) (B8-0349/2015)
Jiří Pospíšil, Branislav Škripek, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Anna Záborská, Tibor Szanyi, Franz Obermayr și Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție referitoare la Ziua internațională a romilor – atitudini antițigănești în Europa și recunoașterea de către UE a Zilei de comemorare a genocidului împotriva romilor în al Doilea Război Mondial (2015/2615(RSP)) (B8-0326/2015)
Notis Marias și Janusz Korwin-Mikke.


24. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


25. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 27 și 30 aprilie 2015.


26. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 22.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Gabriel, Händel, Nagy, Smolková, Vozemberg-Vrionidi

Notă juridică - Politica de confidențialitate