Zoznam 
Zápisnica
PDF 292kWORD 226k
Streda, 15. apríla 2015 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia Predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie výborov a delegácií
 5.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 6.Výklad rokovacieho poriadku
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 8.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 9.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 10.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 11.Presun rozpočtových prostriedkov
 12.Predloženie dokumentov
 13.Program práce
 14.Zmena viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 *** (rozprava)
 15.100. výročie genocídy Arménov (rozprava)
 16.Hlasovanie
  16.1.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  16.2.Rozhodnutie, ktorým sa zriaďuje Výbor pre sociálnu ochranu * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  16.3.Rozhodnutie Rady, ktorým sa zriaďuje Výbor pre zamestnanosť a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2000/98/ES * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  16.4.Zmena viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  16.5.100. výročie genocídy Arménov (hlasovanie)
  16.6.Medzinárodný deň Rómov – odpor voči Rómom v Európe a uznanie pamätného dňa v EÚ ako pripomienky na genocídu Rómov počas 2. svetovej vojny (hlasovanie)
 17.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 18.Pozícia Rady v prvom čítaní
 19.Kvóty pracovných miest pre osoby so zdravotným postihnutím v inštitúciách EÚ (rozprava)
 20.Zloženie politických skupín
 21.Predpokladaná dohoda o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR) medzi EÚ a Mexikom (rozprava)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Vysvetlenia hlasovania
 24.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 25.Termíny nasledujúcich rokovaní
 26.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 15.00 h.


2. Vyhlásenia Predsedníctva

Predseda predniesol vyhlásenie, v ktorom pripomenul zmiznutie viac než 400 utečencov 12. apríla 2015 neďaleko líbyjského pobrežia. Vyzval členské štáty, ktoré sú zodpovedné za migračnú politiku, aby vyvinuli maximálne úsilie o nápravu príčin tohto prílevu utečencov.

Takisto sa zmienil o masakre 148 osôb na univerzite v keňskom meste Garissa príslušníkmi skupiny aš-Šabáb 2. apríla 2015.

Parlament si uctil pamiatku obetí minútou ticha.

Predseda ďalej upozornil na dramatickú situáciu civilistov žijúcich v sýrskom utečeneckom tábore al-Jarmúk a vyzval Organizáciu Spojených národov, aby zabezpečila prístup k tomuto táboru.


3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


4. Zloženie výborov a delegácií

Parlament na žiadosť skupín S&D a PPE ratifikoval žiadosti o tieto menovania:

výbor IMCO: Mihai Ţurcanu

Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom: Doru-Claudian Frunzulică

Delegácia pre vzťahy s Kanadou: Mihai Ţurcanu.


5. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity

Príslušné poľské orgány podali žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Janusza Korwina-Mikkeho v rámci súdneho konania, ktoré začala mestská polícia mesta Piotrków Trybunalski.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


6. Výklad rokovacieho poriadku

Predseda v súlade s článkom 226 ods. 3 rokovacieho poriadku informoval Parlament o tom, že Výbor pre ústavné veci, ktorý bol poverený uplatňovaním tohto ustanovenia, predložil tento výklad odseku 1 písm. a) prílohy XVI rokovacieho poriadku o Usmerneniach pre schválenie Komisie:

Preskúmanie vyhlásenia o finančných záujmoch vymenovaného člena Komisie výborom, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, nespočíva len v overení, či bolo vyhlásenie riadne vyplnené, ale taktiež v posúdení, či je z obsahu vyhlásenia možné vyvodiť konflikt záujmov. V takom prípade výbor, v ktorého pôsobnosti je vypočutie, rozhodne, či bude od vymenovaného člena Komisie požadovať ďalšie informácie.

Ak politická skupina alebo najmenej 40 poslancov nevznesie proti tomuto výkladu žiadnu námietku v súlade s článkom 226 ods. 4 rokovacieho poriadku do otvorenia budúceho rokovania v pondelok 27. apríla 2015, tento výklad sa považuje za prijatý. V opačnom prípade sa výklad predloží na hlasovanie v Parlamente.


7. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 15. apríla 2015 tento akt prijatý v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Ukrajine (00010/2015/LEX - C8-0089/2015 - 2015/0005(COD)).


8. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor EMPL

- Využitie potenciálu výskumu a inovácie v modrej ekonomike na rast a tvorbu pracovných miest (2014/2240(INI))
pridelené: gestorský výbor: ITRE
stanovisko: PECH, EMPL

výbor TRAN

- Zavedenie okružného víza a zmena Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadení (ES) č. 562/2006 a (ES) č. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
pridelené: gestorský výbor: LIBE
stanovisko: DEVE, CULT, AFET, TRAN

- Vízový kódex Únie (prepracované znenie) (COM(2014)0164 - C8-0001/2014 - 2014/0094(COD))
pridelené: gestorský výbor: LIBE
stanovisko: JURI, TRAN, JURI (článok 104 rokovacieho poriadku)

výbor FEMM

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Preparing for the World Humanitarian Summit: Challenges and opportunities for humanitarian assistance (2015/2051(INI))
pridelené: gestorský výbor: DEVE
stanovisko: FEMM.


9. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Korigendum k delegovanej smernici Komisie z 30. 1. 2015, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie kadmia v osvetlení a v osvetlení v displejoch [C(2015) 383 final] (C(2015)01926 – 2015/2651(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. marca 2015
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III aVI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (C(2015)01958 – 2015/2640(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 27. marca 2015
pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o prípady neplnenia si povinností a prípadov závažného nedodržania pravidiel spoločnej rybárskej politiky, ktoré môžu byť dôvodom na prerušenie lehoty na platbu alebo pozastavenie platieb v rámci Európskeho námorného a rybárskeho fondu (C(2015)01984 – 2015/2641(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 27. marca 2015
pridelené: gestorský výbor: PECH

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o zoznam obmedzovaných látok (C(2015)02067 – 2015/2646(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 31. marca 2015
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy III, V a VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov (C(2015)02146 – 2015/2647(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 31. marca 2015
pridelené: gestorský výbor: AFCO (článok 54 rokovacieho poriadku), PETI (článok 54 rokovacieho poriadku).

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 376/2008, pokiaľ ide o povinnosť predloženia licencie na dovoz etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2336/2003, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 670/2003, ktorým sa ustanovujú určité opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. februára 2015
Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 ďalšie mesiace po žiadosti Európskeho parlamentu
pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1236/2010, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej viacstrannej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku (C(2015)01502 – 2015/2623(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. marca 2015
Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 ďalšie mesiace po žiadosti Európskeho parlamentu
pridelené: gestorský výbor: PECH.


10. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (D036076/10 - 2015/2643(RPS) - lehota: 28/6/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre Trichoderma polysporum, kmeň IMI 206039, Trichoderma asperellum (predtým T. harzianum), kmene ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (predtým T. harzianum), kmene IMI 206040 a T11, Trichoderma harzianum, kmene T-22 a ITEM 908, Trichoderma gamsii (predtým T. viride), kmeň ICC080, Trichoderma asperellum (kmeň T34), Trichoderma atroviride, kmeň I-1237, geraniol, tymol, sacharózu, síran železitý, síran železnatý a kyselinu listovú v určitých produktoch alebo na nich (D036787/03 - 2015/2645(RPS) - lehota: 30/5/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (D037527/02 - 2015/2650(RPS) - lehota: 1/7/2015)
pridelené: gestorský výbor: ITRE

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o vyňatie určitých aromatických látok zo zoznamu Únie (D038008/02 - 2015/2631(RPS) - lehota: 25/6/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia (D038040/01 - 2015/2630(RPS) - lehota: 20/6/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu polycyklických aromatických uhľovodíkov v potravinách v Katsuobushi (sušených pelamídach) a určitých údených baltických sleďoch (D038123/03 - 2015/2639(RPS) - lehota: 27/6/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálnu hodnotu obsahu ochratoxínu A v koreninách Capsicum spp. (D038124/04 - 2015/2644(RPS) - lehota: 30/6/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Smernica Komisie, ktorou sa mení smernica 2012/9/EÚ, pokiaľ ide o dátum jej transpozície a termín ukončenia prechodného obdobia (D038536/02 - 2015/2642(RPS) - lehota: 28/6/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007, pokiaľ ide o zoznam skupín základného členenia používaných v prípade parít kúpnej sily (D038697/02 - 2015/2638(RPS) - lehota: 26/6/2015)
pridelené: gestorský výbor: ECON.


11. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet rozhodol v súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 11/2015.

Európska komisia v súlade s článkom 203 odsekmi 5 a 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách informovala rozpočtový orgán o dvoch návrhoch na uzatvorenie nájomnej zmluvy týkajúcej sa budov Ariane a Laccolith v Luxemburgu.

Výbor pre rozpočet rozhodol v súlade s článkom 203 nariadenia o rozpočtových pravidlách o nepredložení stanoviska k návrhu, ktorý predložil Súdny dvor, o presune rozpočtových prostriedkov 1/2015 – oddiel IV – Súdny dvor.

Dvor audítorov v súlade s článkom 203 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách informoval rozpočtový orgán o vrátení dodatočných finančných prostriedkov na projekt K3 do všeobecného rozpočtu.

Výbor pre rozpočet rozhodol v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách o schválení návrhu, ktorý predložil Európsky hospodársky a sociálny výbor, o presune rozpočtových prostriedkov INF 1/2015.

Výbor regiónov v súlade s článkom 50 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách informoval rozpočtový orgán o žiadosti o úpravu organizačnej štruktúry na rok 2015.

Výbor pre rozpočet rozhodol v súlade s článkom 50 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, že nevznesie žiadne námietky proti návrhu, ktorý predložil Výbor regiónov, o žiadosti o úpravu organizačnej štruktúry na rok 2015.


12. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Euro-stredomorskej dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Tuniskou republikou o všeobecných zásadách účasti Tuniskej republiky na programoch Únie (16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa určuje miera úpravy priamych platieb stanovená v nariadení (EÚ) č.1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2015 (COM(2015)0141 - C8-0083/2015 - 2015/0070(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

BUDG, REGI

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, CONT, LIBE, IMCO

- Návrh smernice Rady, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2003/48/ES (COM(2015)0129 - C8-0086/2015 - 2015/0065(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, LIBE, IMCO

2) parlamentných výborov

- Správa o Výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2013 (2014/2156(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o lanovkových zariadeniach (COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje Výbor pre zamestnanosť a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2000/98/ES (05125/2015 - C8-0026/2015 - 2015/0801(CNS)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Marita Ulvskog (A8-0065/2015)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje Výbor pre sociálnu ochranu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2004/689/ES (05126/2015 - C8-0025/2015 - 2015/0802(CNS)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Marita Ulvskog (A8-0066/2015)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Francúzsko) (COM(2015)0068 - C8-0058/2015 - 2015/2056(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Jean-Paul Denanot (A8-0124/2015)

- Odporúčanie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (05479/2015 - C8-0047/2015 - 2015/0010(APP)) - výbor BUDG - Spravodajcovia: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

3) poslancov (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o konflikte záujmov vedeckých pracovníkov generálneho riaditeľstva pre zdravie a spotrebiteľov (B8-0193/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton a Sophie Montel. Návrh uznesenia o pozastavení poskytovania humanitárnej pomoci táboru v Tindoufe z dôvodu zneužívania prostriedkov hnutím Front Polisario (B8-0297/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zrušení systémov umožňujúcich výučbu jazykov a kultúr krajiny pôvodu (B8-0298/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o únose kresťanov v Sýrii (B8-0299/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o obnovení vydavateľskej činnosti v Európe (B8-0300/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Marie-Christine Arnautu a Nicolas Bay. Návrh uznesenia o obnovení diplomatických vzťahov so Sýriou (B8-0301/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o žiadostiach o azyl v Taliansku: porušovanie právnych predpisov Európskej únie zo strany Grécka, Bulharska a Maďarska (B8-0302/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o rozvoji kybernetickej bezpečnosti v EÚ (B8-0303/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zriadení osobitného fondu pre náhradu veľkých hospodárskych strát EÚ vzniknutých v dôsledku čiastočného embarga proti Rusku (B8-0304/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

INTA

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zákaze predaja paštéty z husacej alebo kačacej pečene (foie gras) (B8-0305/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zásahu na odstránenie škôd spôsobených hydrogeologickou nestabilitou v Molise (B8-0306/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o mechanizme spätného uplatňovania DPH: vplyv na taliansky agropotravinársky sektor (B8-0307/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o bezpečnostných podmienkach na štátnej ceste č. 47 Valsugana v Benátsku (B8-0308/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ISIS: nábor na Balkáne (B8-0309/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o kresťanoch mučených a zbavovaných majetku v Iraku (B8-0310/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o nezákonnom obchodovaní s orgánmi pochádzajúcimi z Afriky (B8-0311/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o rizikách, ktoré pre európskych občanov predstavuje kvantitatívne uvoľňovanie (B8-0312/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o falšovanom víne Prosecco predávanom v Nemecku (B8-0313/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o kybernetickej bezpečnosti (B8-0314/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

LIBE, IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) a nezlučiteľnosti amerických a európskych predpisov o označovaní pôvodu CHOP a CHZO (B8-0315/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o stratégii na oživenie čítania kníh v Európe (B8-0316/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Ivan Jakovčić. Návrh uznesenia o Európskom roku novinárov (B8-0317/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Ivan Jakovčić. Návrh uznesenia o boji proti krutej chudobe v mestách (B8-0318/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o doprave a dodržiavaní chladiaceho reťazca (B8-0321/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o medzinárodných podvodoch a financovaní islamského terorizmu (B8-0322/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o nekalej konkurencii v odvetví služieb osobnej dopravy (B8-0323/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

TRAN

- Mara Bizzotto a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o problematike kožiarskeho priemyslu (B8-0324/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA


13. Program práce

Vystúpili títo poslanci: Richard Corbett v súvislosti s tým, že Janice Atkinson je naďalej členkou skupiny EFDD, i keď bola nedávno vylúčená zo strany UKIP (predseda odpovedal, že táto otázka je v pôsobnosti samotných politických skupín), a k tej istej otázke i William (The Earl of) Dartmouth a David Borrelli.

°
° ° °

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej aprílovej plenárnej schôdze 2015 (PE 552.729/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Predseda po dohode s politickými skupinami navrhol presunúť rozpravu o vyhlásení Komisie s názvom Výročie požiarov v textilných továrňach v Bangladéši a pokrok dosiahnutý v súvislosti s paktom udržateľnosti pre Bangladéš (2015/2590(RSP)) na niektoré z budúcich zasadaní.

V rozprave vystúpil Bruno Gollnisch, ktorý sa vyjadril proti tomuto návrhu.

Parlament tento návrh schválil.

Žiadosť skupiny PPE, aby bola rozprava o vyhlásení Komisie o dohode o PNR medzi EÚ a Mexikom zaradená ako druhý bod programu schôdze po hlasovaní bez predloženia návrhov uznesení. Rokovanie by potom trvalo do 22.00 h.

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier s odôvodnením žiadosti a Sophia in 't Veld v prospech žiadosti, ak bude upravený názov.

Predseda navrhol, aby bol názov upravený takto: Predpokladaná dohoda o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR) medzi EÚ a Mexikom. Tento návrh bol prijatý.

Žiadosť skupiny PPE bola prijatá.

Žiadosť skupiny Verts/ALE, aby bola rozprava o vyhlásení Rady a Komisie o Grécku: rokovania Euroskupiny o revízii súčasného plánu pomoci zaradená do programu schôdze bez predloženia návrhov uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Rebecca Harms s odôvodnením žiadosti, Bernd Lucke v prospech žiadosti a Gabriele Zimmer, ktorá sa vyjadrila proti žiadosti.

Žiadosť bola zamietnutá.

Týmto bol stanovený program práce.


14. Zmena viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 *** (rozprava)

Odporúčanie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 [05479/2015 - C8-0047/2015- 2015/0010(APP)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

Isabelle Thomas uviedla odporúčanie.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

José Manuel Fernandes (náhradník spravodajcu) uviedol odporúčanie.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Victor Boştinaru (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Daniel Buda v mene skupiny PPE, Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D, Zbigniew Kuźmiuk v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Michał Marusik – nezaradený poslanec, Tomáš Zdechovský, Jean-Paul Denanot, Jean Arthuis, Marco Zanni, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Eva Paunova, Andrea Cozzolino, Daniele Viotti, Claudia Tapardel, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Alfred Sant, Bogusław Liberadzki a Carlos Zorrinho.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Doru-Claudian Frunzulică a Maria Grapini.

Vystúpili títo poslanci: Kristalina Georgieva a Isabelle Thomas.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 16.4 zápisnice zo dňa 15.4.2015.


15. 100. výročie genocídy Arménov (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: 100. výročie genocídy Arménov (2015/2590(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) a Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok v mene skupiny PPE a Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Charles Tannock v mene skupiny ECR, Jean-Marie Cavada v mene skupiny ALDE, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Gerolf Annemans – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Petras Auštrevičius, Martina Michels, Heidi Hautala, Laura Agea, Edouard Ferrand, Sandra Kalniete, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Ilhan Kyuchyuk, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Valentinas Mazuronis, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Richard Howitt, Kosma Złotowski, José Inácio Faria, Miloslav Ransdorf, Michèle Rivasi, William (The Earl of) Dartmouth, Eleftherios Synadinos, Elisabetta Gardini, Miltiadis Kyrkos, Bas Belder, Frédérique Ries, Barbara Spinelli, Hans Jansen, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Georgi Pirinski, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina, Arne Lietz, Notis Marias, Alojz Peterle, Eleni Theocharous, Jarosław Wałęsa, Frank Engel, Tunne Kelam a Dubravka Šuica.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Sebastià, Csaba Sógor, Silvia Costa, Ignazio Corrao, Marijana Petir, António Marinho e Pinto a Emmanouil Glezos.

Vystúpili: Kristalina Georgieva a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries a Pavel Telička v mene skupiny ALDE, o európskej spomienke v súvislosti so 100. výročím genocídy Arménov (2015/2590(RSP)) (B8-0342/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Robert Jarosław Iwaszkiewicz a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, o európskej pripomienke 100. výročia genocídy Arménov (2015/2590(RSP)) (B8-0343/2015);

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Peter Eriksson, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Indrek Tarand, Tatjana Ždanoka, Davor Škrlec, Bodil Valero a Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, o pripomenutí si 100. výročia genocídy Arménov (2015/2590(RSP)) (B8-0344/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Miloslav Ransdorf, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez a Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL, o pripomenutí si 100. výročia genocídy Arménov (2015/2590(RSP)) (B8-0346/2015);

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Gilles Pargneaux, Sylvie Guillaume, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Neena Gill, Soraya Post, Elisa Ferreira, Liisa Jaakonsaari a Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, o pripomenutí si 100. výročia genocídy Arménov (2015/2590(RSP)) (B8-0347/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski a Sajjad Karim v mene skupiny ECR, o 100. výročí genocídy Arménov (2015/2590(RSP)) (B8-0348/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Renate Sommer, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Lara Comi, László Tőkés a Milan Zver v mene skupiny PPE, o 100. výročí genocídy Arménov (2015/2590(RSP)) (B8-0349/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 16.5 zápisnice zo dňa 15.4.2015.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka


16. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


16.1. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Francúzsko) [COM(2015)0068 - C8-0058/2015- 2015/2056(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Jean-Paul Denanot (A8-0124/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0090)


16.2. Rozhodnutie, ktorým sa zriaďuje Výbor pre sociálnu ochranu * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje Výbor pre sociálnu ochranu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2004/689/ES [05126/2015 - C8-0025/2015- 2015/0802(CNS)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Marita Ulvskog (A8-0066/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH RADY, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0091)


16.3. Rozhodnutie Rady, ktorým sa zriaďuje Výbor pre zamestnanosť a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2000/98/ES * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje Výbor pre zamestnanosť a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2000/98/ES [05125/2015 - C8-0026/2015- 2015/0801(CNS)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Marita Ulvskog (A8-0065/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0092)


16.4. Zmena viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 [05479/2015 - C8-0047/2015- 2015/0010(APP)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0093)

Parlament schválil návrh nariadenia Rady.


16.5. 100. výročie genocídy Arménov (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 a B8-0349/2015 (2015/2590(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0342/2015

(nahrádzajúci B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 a B8-0349/2015):

podaný týmito poslancami:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Renate Sommer, Esther de Lange, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Davor Ivo Stier, Pavel Svoboda, László Tőkés, Milan Zver, Claude Rolin, Luděk Niedermayer a Stanislav Polčák v mene skupiny PPE;

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Pier Antonio Panzeri, Gabriele Preuß, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Afzal Khan, Brando Benifei a Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim a Beatrix von Storch v mene skupiny ECR;

- Jean-Marie Cavada, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE;

- Takis Hadjigeorgiou, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson a Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL;

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Bodil Valero, Tatjana Ždanoka, Bart Staes, Davor Škrlec, Indrek Tarand a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0094)


16.6. Medzinárodný deň Rómov – odpor voči Rómom v Európe a uznanie pamätného dňa v EÚ ako pripomienky na genocídu Rómov počas 2. svetovej vojny (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 25. marca 2015 (bod 24 zápisnice zo dňa 25.3.2015).

Návrh uznesenia, ktorý v nadväznosti na vyhlásenia Rady a Komisie v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov – odpor voči Rómom v Európe a uznanie pamätného dňa v EÚ ako pripomienky na genocídu Rómov počas 2. svetovej vojny 2015/2615(RSP) (B8-0326/2015) predložili

- Tomáš Zdechovský a Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE;

- Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Soraya Post a Damian Drăghici v mene skupiny S&D;

- Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR;

- Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries a Pavel Telička v mene skupiny ALDE;

- Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Max Andersson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Younous Omarjee a Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL;

- Bodil Valero, Barbara Lochbihler a Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE;

- Laura Ferrara a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD.

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0095)


17. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


18. Pozícia Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 64 ods. 1 rokovacieho poriadku mu bola doručená nasledujúca pozícia Rady spolu s dôvodmi jej prijatia, ako aj pozícia Komisie o:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD) - 06583/2015 - COM(2015)0173)
pridelené: gestorský výbor: JURI

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 16. apríla 2015.


19. Kvóty pracovných miest pre osoby so zdravotným postihnutím v inštitúciách EÚ (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Kvóty pracovných miest pre osoby so zdravotným postihnutím v inštitúciách EÚ (2015/2619(RSP))

Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ádám Kósa v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, David Casa, Jutta Steinruck, Helga Stevens, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Vilija Blinkevičiūtė, Karol Karski, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Indrek Tarand, Rosa Estaràs Ferragut, Siôn Simon, Ryszard Czarnecki, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Karol Karski, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Elena Gentile, Marek Plura, Georgi Pirinski a Sergio Gutiérrez Prieto.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Csaba Sógor.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică a Branislav Škripek.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva.

Rozprava sa skončila.


20. Zloženie politických skupín

Juan Fernando López Aguilar už nie je členom skupiny S&D a s účinnosťou od 15. apríla 2015 patrí k nezaradeným poslancom.


21. Predpokladaná dohoda o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR) medzi EÚ a Mexikom (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Predpokladaná dohoda o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR) medzi EÚ a Mexikom (2015/2653(RSP))

Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, Beatrix von Storch v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Karol Karski, Gilles Lebreton – nezaradený poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Péter Niedermüller, Martina Anderson, Michał Boni, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi a Sophia in 't Veld, Axel Voss a Tomáš Zdechovský.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Karol Karski.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava sa skončila.


22. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Ivan Štefanec, Alfred Sant, Caterina Chinnici, Zdzisław Krasnodębski, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Bronis Ropė, Laura Ferrara, Zoltán Balczó, Gabriel Mato, Claudia Tapardel, Jan Zahradil, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Tonino Picula, Angel Dzhambazki, László Tőkés, Doru-Claudian Frunzulică, Anna Elżbieta Fotyga, Tibor Szanyi a Mark Demesmaeker.


23. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie Jan Olbrycht a Isabelle Thomas - A8-0125/2015
Jiří Pospíšil a Notis Marias

Návrh uznesenia o 100. výročí genocídy Arménov (2015/2590(RSP)) – B8-0349/2015
Jiří Pospíšil, Branislav Škripek, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Anna Záborská, Tibor Szanyi, Franz Obermayr a Angel Dzhambazki

Návrh uznesenia pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov – odpor voči Rómom v Európe a uznanie pamätného dňa v EÚ ako pripomienky na genocídu Rómov počas 2. svetovej vojny (2015/2615(RSP)) – B8-0326/2015
Notis Marias a Janusz Korwin-Mikke.


24. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


25. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 27. do 30. apríla 2015.


26. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 22.15 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Gabriel, Händel, Nagy, Smolková, Vozemberg-Vrionidi

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia