Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 27. dubna 2015 - Štrasburk

8. Opravy (článek 231 jednacího řádu)

Příslušné výbory předaly následující opravy k textům přijatým Evropským parlamentem:

- oprava P7_TA-PROV(2014)0345(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 15. dubna 2014 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/... o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti P7_TA-PROV(2014)0345 (COM(2013)0932 – C7-0006/2014 – 2010/0095(COD))

- oprava P7_TA-PROV(2014)0123(COR01) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 375/2014 ze dne 3. dubna 2014 o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci („iniciativa Humanitární dobrovolníci EU“) (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 1) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. února 2014 k přijetí výše uvedeného nařízení P7_TA(2014)0123) (COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD))

- oprava P7_TA-PROV(2014)0160(COR01) ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 1) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 26. února 2014 k přijetí výše uvedené směrnice P7_TA-PROV(2014)0160) (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

- oprava P7_TA-PROV(2014)0416(COR01) ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/60/EU ze dne 15. května 2014 o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (přepracované znění) (Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 1) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2014 k přijetí výše uvedené směrnice P7_TA-PROV(2014)0416) (COM(2013)0311 – C7-0147/2013 – 2013/0162(COD)).

Opravy jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se opravy považují za schválené, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o těchto opravách hlasovalo.

Právní upozornění - Ochrana soukromí