Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 27 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

12. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και της Ισλανδίας αφετέρου σχετικά με τη συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και η Ισλανδία στη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AFET, ITRE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης ο οποίος προβλέπει την προσωρινή αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET, AGRI, ITRE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης και του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης που προβλέπει την προσωρινή αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET, AGRI, ITRE

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2015/000 TA 2015 — Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (πλημμύρες στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

ENVI, REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το εμπόριο ορισμένων προϊόντων χάλυβα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Καζακστάν (κωδικοποίηση) (COM(2015)0157 - C8-0097/2015 - 2015/0082(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού του 2015 που συνοδεύει την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου: Θέση του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2015 (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

AFET, AGRI, LIBE, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση της οδηγίας 76/621/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί καθορισμού ανωτάτου ορίου περιεκτικότητας ερουκικού οξέος στα έλαια καί τα λίπη και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 320/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινού καθεστώτος αναδιάρθρωσης του κλάδου της ζάχαρης (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

DEVE, JURI, INTA

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου τροποποίησης της Ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

INTA

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

γνωμοδότηση :

INTA

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις:

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 3030/93 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Bernd Lange (A8-0026/2015)

- Προσωρινή έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Monica Macovei (A8-0055/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την αναστολή της εφαρμογής του όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να καταστούν συμβαλλόμενα μέρη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διεθνούς σύμβασης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τις βάρδιες του προσωπικού των αλιευτικών σκαφών (15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

- Έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το 2013 (COM(2013)0570[[53]] - C8-0224/2014 - 2014/2140(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[14]] - C8-0159/2014 - 2014/2090(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[24]] - C8-0185/2014 - 2014/2109(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος (COM(2013)0570[[54]] - C8-0225/2014 - 2014/2139(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[35]] - C8-0196/2014 - 2014/2120(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[31]] - C8-0192/2014 - 2014/2116(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[22]] - C8-0182/2014 - 2014/2106(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[18]] - C8-0178/2014 - 2014/2102(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[16]] - C8-0176/2014 - 2014/2100(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[26]] - C8-0187/2014 - 2014/2111(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[11]] - C8-0156/2014 - 2014/2087(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[33]] - C8-0194/2014 - 2014/2118(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[39]] - C8-0200/2014 - 2014/2124(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (COM(2014)0510[[02]] - C8-0147/2014 - 2014/2078(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[17]] - C8-0177/2014 - 2014/2101(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[41]] - C8-0202/2014 - 2014/2126(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[27]] - C8-0188/2014 - 2014/2112(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[37]] - C8-0198/2014 - 2014/2122(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[21]] - C8-0181/2014 - 2014/2105(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[25]] - C8-0186/2014 - 2014/2110(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[20]] - C8-0180/2014 - 2014/2104(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[19]] - C8-0179/2014 - 2014/2103(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[12]] - C8-0157/2014 - 2014/2088(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[13]] - C8-0158/2014 - 2014/2089(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[28]] - C8-0189/2014 - 2014/2113(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Εποπτικής Αρχής του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[29]] - C8-0190/2014 - 2014/2114(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[36]] - C8-0197/2014 - 2014/2121(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[23]] - C8-0184/2014 - 2014/2108(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[34]] - C8-0195/2014 - 2014/2119(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[42]] - C8-0204/2014 - 2014/2128(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[30]] - C8-0191/2014 - 2014/2115(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (COM(2014)0510[[01]] - C8-0140/2014 - 2014/2075(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0487 - C8-0146/2014 - 2014/2077(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών (COM(2014)0510[[07]] - C8-0152/2014 - 2014/2083(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[47]] - C8-0209/2014 - 2014/2133(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[45]] - C8-0207/2014 - 2014/2131(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[43]] - C8-0205/2014 - 2014/2129(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (COM(2014)0510[[10]] - C8-0155/2014 - 2014/2086(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[44]] - C8-0206/2014 - 2014/2130(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα IV – Δικαστήριο (COM(2014)0510[[04]] - C8-0149/2014 - 2014/2080(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[48]] - C8-0210/2014 - 2014/2134(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2013, τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο (COM(2014)0510[[05]] - C8-0150/2014 - 2014/2081(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (COM(2014)0510[[06]] - C8-0151/2014 - 2014/2082(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (COM(2014)0510[[08]] - C8-0153/2014 - 2014/2084(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[38]] - C8-0199/2014 - 2014/2123(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

- Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων (COM(2014)0510[[09]] - C8-0154/2014 - 2014/2085(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[32]] - C8-0193/2014 - 2014/2117(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την υποβολή εκθέσεων και τη διαφάνεια σε σχέση με τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (COM(2014)0040 - C7-0023/2014 - 2014/0017(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Renato Soru (A8-0120/2015)

- Έκθεση σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί για την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια (2015/2039(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγήτρια: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

- Έκθεση σχετικά με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή (2014/2148(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

- Έκθεση σχετικά με μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον δασικό τομέα (2014/2223(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγήτρια: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου (COM(2014)0614 - C8-0174/2014 - 2014/0285(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (11878/2014 - C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 - 2014/0199(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όσον αφορά την αύξηση του ποσού της αρχικής προχρηματοδότησης το οποίο καταβάλλεται στα επιχειρησιακά προγράμματα που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και τροποποίηση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall που βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε οχήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, από τις θαλάσσιες μεταφορές και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΕ (17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς (05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Margrete Auken (A8-0130/2015)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές (05161/2/2015 - C8-0073/2015 - 2012/0084(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Hugues Bayet (A8-0137/2015)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου