Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 27. aprill 2015 - Strasbourg

12. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Islandi vahelise lepingu (milles käsitletakse Islandi osalemist Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Islandi kohustuste ühises täitmises Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AFET, ITRE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi, mis võimaldab ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Gruusia vahelises assotsieerimislepingus sätestatud tariifsete soodustuste ajutist peatamist (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET, AGRI, ITRE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse kaitseklausel ja dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanism, mis võimaldavad ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelises assotsieerimislepingus sätestatud tariifsete soodustuste ajutist peatamist (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET, AGRI, ITRE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist (EGF/2015/000 TA 2015 – Tehniline abi komisjoni algatusel) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta (üleujutused Rumeenias, Bulgaarias ja Itaalias) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

ENVI, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa - Vahemere piirkonna lepingu (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) protokolli, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, sõlmimise kohta (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavate terasetoodetega kauplemise kohta Euroopa Ühenduse ja Kasahstani Vabariigi vahel (COM(2015)0157 - C8-0097/2015 - 2015/0082(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- 2015. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 2, mis on lisatud ettepanekule võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik: nõukogu 21. aprilli 2015. aasta seisukoht (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

AFET, AGRI, LIBE, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 76/621/EMÜ, millega määratakse toiduõlide ja -rasvade maksimaalne eruukhappesisaldus, ning nõukogu määrus (EÜ) nr 320/2006, millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

DEVE, JURI, INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi valitsuse vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu muutmise protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise kaubandus-, arengu- ja koostöölepingu lisaprotokolli, millega võetakse arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

nõuandvad komisjonid :

INTA

2) parlamendikomisjonid:

2.1) raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 3030/93 teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirjade kohta (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Bernd Lange (A8-0026/2015)

- Vaheraport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Prokuratuuri asutamise kohta (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)) - LIBE komisjon - Raportöör: Monica Macovei (A8-0055/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes ning peatatakse selle kohaldamine Bosnia ja Hertsegoviina suhtes (COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega antakse liikmesriikidele luba saada Euroopa Liidu huvides Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni kalalaevade laevapere liikmete väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni osaliseks (15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)) - EMPL komisjon - Raportöör: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

- Raport komisjoni 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta (COM(2013)0570[[53]] - C8-0224/2014 - 2014/2140(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

- Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[14]] - C8-0159/2014 - 2014/2090(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

- Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[24]] - C8-0185/2014 - 2014/2109(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

- Raport Euroopa Liidu ametite 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta (COM(2013)0570[[54]] - C8-0225/2014 - 2014/2139(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

- Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[35]] - C8-0196/2014 - 2014/2120(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

- Raport Euroopa Kemikaaliameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[31]] - C8-0192/2014 - 2014/2116(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

- Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[22]] - C8-0182/2014 - 2014/2106(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

- Raport Euroopa Ravimiameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[18]] - C8-0178/2014 - 2014/2102(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

- Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[16]] - C8-0176/2014 - 2014/2100(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

- Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

- Raport Euroopa Raudteeagentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[26]] - C8-0187/2014 - 2014/2111(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

- Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[11]] - C8-0156/2014 - 2014/2087(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

- Raport Euroopa Politseiameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[33]] - C8-0194/2014 - 2014/2118(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

- Raport elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[39]] - C8-0200/2014 - 2014/2124(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

- Raport Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament (COM(2014)0510[[02]] - C8-0147/2014 - 2014/2078(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

- Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[17]] - C8-0177/2014 - 2014/2101(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

- Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[41]] - C8-0202/2014 - 2014/2126(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

- Raport Euroopa Politseikolledži 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[27]] - C8-0188/2014 - 2014/2112(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

- Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[37]] - C8-0198/2014 - 2014/2122(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

- Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[21]] - C8-0181/2014 - 2014/2105(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

- Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[25]] - C8-0186/2014 - 2014/2110(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

- Raport Euroopa Koolitusfondi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[20]] - C8-0180/2014 - 2014/2104(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

- Raport Eurojusti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[19]] - C8-0179/2014 - 2014/2103(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

- Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[12]] - C8-0157/2014 - 2014/2088(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

- Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[13]] - C8-0158/2014 - 2014/2089(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

- Raport Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[28]] - C8-0189/2014 - 2014/2113(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

- Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[29]] - C8-0190/2014 - 2014/2114(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

- Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[36]] - C8-0197/2014 - 2014/2121(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

- Raport Euroopa Toiduohutusameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[23]] - C8-0184/2014 - 2014/2108(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

- Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[34]] - C8-0195/2014 - 2014/2119(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

- Raport vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[42]] - C8-0204/2014 - 2014/2128(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

- Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[30]] - C8-0191/2014 - 2014/2115(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

- Raport Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid (COM(2014)0510[[01]] - C8-0140/2014 - 2014/2075(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

- Raport 8., 9. ja 10. Euroopa Arengufondi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0487 - C8-0146/2014 - 2014/2077(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

- Raport ühisettevõtte ARTEMIS 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

- Raport ühisettevõtte ENIAC 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

- Raport Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee (COM(2014)0510[[07]] - C8-0152/2014 - 2014/2083(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

- Raport ühisettevõtte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[47]] - C8-0209/2014 - 2014/2133(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

- Raport ühisettevõtte Clean Sky 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[45]] - C8-0207/2014 - 2014/2131(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

- Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise ühisettevõtte 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[43]] - C8-0205/2014 - 2014/2129(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

- Raport Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus (COM(2014)0510[[10]] - C8-0155/2014 - 2014/2086(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

- Raport ühisettevõtte SESAR 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[44]] - C8-0206/2014 - 2014/2130(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

- Raport Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus (COM(2014)0510[[04]] - C8-0149/2014 - 2014/2080(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

- Raport Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[48]] - C8-0210/2014 - 2014/2134(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

- Raport Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda (COM(2014)0510[[05]] - C8-0150/2014 - 2014/2081(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

- Raport Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (COM(2014)0510[[06]] - C8-0151/2014 - 2014/2082(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

- Raport Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman (COM(2014)0510[[08]] - C8-0153/2014 - 2014/2084(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

- Raport Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

- Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[38]] - C8-0199/2014 - 2014/2123(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

- Raport Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (COM(2014)0510[[09]] - C8-0154/2014 - 2014/2085(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

- Raport Euratomi Tarneagentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2014)0510[[32]] - C8-0193/2014 - 2014/2117(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest teatamise ja nende läbipaistvuse kohta (COM(2014)0040 - C7-0023/2014 - 2014/0017(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Renato Soru (A8-0120/2015)

- Raport Bologna protsessi rakendamise järelmeetmete kohta (2015/2039(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

- Raport Euroopa filminduse kohta digitaalajastul (2014/2148(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

- Raport teemal „Uus ELi metsastrateegia metsade ja metsandussektori jaoks” (2014/2223(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava, muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2187/2005 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1098/2007 (COM(2014)0614 - C8-0174/2014 - 2014/0285(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu partnerlus- ja koostöölepingu (millega sõlmitakse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Venemaa Föderatsiooni vahel) protokolli sõlmimise kohta Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga (11878/2014 - C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu teatava rakenduskorra kohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 - 2014/0199(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1304/2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi, et suurendada noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele makstavate esialgsete eelmaksete summat (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2015 kohta, III jagu – Komisjon (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ning direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb hädaabinumbri 112 teenusel põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ (05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheite seiret, aruandlust ja kontrolli ning millega muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ (17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ seoses õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamisega (05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Margrete Auken (A8-0130/2015)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta (05161/2/2015 - C8-0073/2015 - 2012/0084(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Hugues Bayet (A8-0137/2015)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika