Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 27. huhtikuuta 2015 - Strasbourg

12. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Islannin osallistumista Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Islannin välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AFET, ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen tullietuuksien väliaikaista suspendointia koskevan toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismin täytäntöönpanosta (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET, AGRI, ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen suojalausekkeen ja tullietuuksien väliaikaista suspendointia koskevan toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismin täytäntöönpanosta (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET, AGRI, ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2015/000 TA 2015 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (tulvat Romaniassa, Bulgariassa ja Italiassa) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

ENVI, REGI

- Esitys neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin ja Kazakstanin tasavallan välisestä tiettyjen terästuotteiden kaupasta (kodifikaatio) (COM(2015)0157 - C8-0097/2015 - 2015/0082(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Lisätalousarvioesitys nro 2 vuoden 2015 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi ehdotukseen neuvoston asetukseksi monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta - Neuvoston kanta, 21. huhtikuuta 2015 (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

AFET, AGRI, LIBE, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi öljyjen ja rasvojen sisältämän erukahapon enimmäispitoisuuden määrittämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/621/ETY sekä sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 kumoamisesta (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

DEVE, JURI, INTA

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

INTA

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan väliseen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevaan sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

DEVE

lausuntoa varten:

INTA

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 3030/93 kumoamisesta (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Bernd Lange (A8-0026/2015)

- Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Monica Macovei (A8-0055/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta ja sen soveltamisen keskeyttämisestä Bosnia ja Hertsegovinan osalta (COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta liittymään osapuoliksi Euroopan unionin edun mukaisesti kalastusaluksen laivaväen koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan Kansainvälisen merenkulkujärjestön yleissopimukseen (15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

- Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2013 vastuuvapausmenettelyssä (COM(2013)0570[[53]] - C8-0224/2014 - 2014/2140(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[14]] - C8-0159/2014 - 2014/2090(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[24]] - C8-0185/2014 - 2014/2109(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (COM(2013)0570[[54]] - C8-0225/2014 - 2014/2139(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[35]] - C8-0196/2014 - 2014/2120(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[31]] - C8-0192/2014 - 2014/2116(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[22]] - C8-0182/2014 - 2014/2106(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[18]] - C8-0178/2014 - 2014/2102(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[16]] - C8-0176/2014 - 2014/2100(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[26]] - C8-0187/2014 - 2014/2111(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[11]] - C8-0156/2014 - 2014/2087(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[33]] - C8-0194/2014 - 2014/2118(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[39]] - C8-0200/2014 - 2014/2124(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka I – Euroopan parlamentti (COM(2014)0510[[02]] - C8-0147/2014 - 2014/2078(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[17]] - C8-0177/2014 - 2014/2101(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[41]] - C8-0202/2014 - 2014/2126(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[27]] - C8-0188/2014 - 2014/2112(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[37]] - C8-0198/2014 - 2014/2122(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[21]] - C8-0181/2014 - 2014/2105(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[25]] - C8-0186/2014 - 2014/2110(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[20]] - C8-0180/2014 - 2014/2104(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[19]] - C8-0179/2014 - 2014/2103(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[12]] - C8-0157/2014 - 2014/2088(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[13]] - C8-0158/2014 - 2014/2089(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[28]] - C8-0189/2014 - 2014/2113(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[29]] - C8-0190/2014 - 2014/2114(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[36]] - C8-0197/2014 - 2014/2121(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[23]] - C8-0184/2014 - 2014/2108(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[34]] - C8-0195/2014 - 2014/2119(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[42]] - C8-0204/2014 - 2014/2128(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[30]] - C8-0191/2014 - 2014/2115(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot (COM(2014)0510[[01]] - C8-0140/2014 - 2014/2075(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0487 - C8-0146/2014 - 2014/2077(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka VII – Alueiden komitea (COM(2014)0510[[07]] - C8-0152/2014 - 2014/2083(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[47]] - C8-0209/2014 - 2014/2133(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[45]] - C8-0207/2014 - 2014/2131(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[43]] - C8-0205/2014 - 2014/2129(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto (COM(2014)0510[[10]] - C8-0155/2014 - 2014/2086(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[44]] - C8-0206/2014 - 2014/2130(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka IV – Tuomioistuin (COM(2014)0510[[04]] - C8-0149/2014 - 2014/2080(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[48]] - C8-0210/2014 - 2014/2134(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin (COM(2014)0510[[05]] - C8-0150/2014 - 2014/2081(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (COM(2014)0510[[06]] - C8-0151/2014 - 2014/2082(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies (COM(2014)0510[[08]] - C8-0153/2014 - 2014/2084(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[38]] - C8-0199/2014 - 2014/2123(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (COM(2014)0510[[09]] - C8-0154/2014 - 2014/2085(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[32]] - C8-0193/2014 - 2014/2117(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien raportoinnista ja läpinäkyvyydestä (COM(2014)0040 - C7-0023/2014 - 2014/0017(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Renato Soru (A8-0120/2015)

- Mietintö Bolognan prosessin täytäntöönpanon seurannasta (2015/2039(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

- Mietintö eurooppalaisesta elokuvasta digitaaliajalla (2014/2148(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

- Mietintö uudesta EU:n metsästrategiasta: metsien ja metsäalan puolesta (2014/2223(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta (COM(2014)0614 - C8-0174/2014 - 2014/0285(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (11878/2014 - C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi (kodifikaatio) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 - 2014/0199(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 muuttamisesta siltä osin kuin se koskee nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettaviin toimenpideohjelmiin maksettavan ensimmäisen ennakkomaksun korottamista (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2015 varainhoitovuodeksi 2015, pääluokka III – Komissio (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY muuttamisesta (10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

- ***II Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta sekä direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta (17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämiseksi (05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Margrete Auken (A8-0130/2015)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 223/2009 muuttamisesta (05161/2/2015 - C8-0073/2015 - 2012/0084(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Hugues Bayet (A8-0137/2015)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö