Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 27 kwietnia 2015 r. - Strasburg

12. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Porozumienia między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islandią, z drugiej strony, dotyczącego uczestnictwa Islandii we wspólnej realizacji zobowiązań Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AFET, ITRE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł umożliwiający tymczasowe zawieszenie preferencji taryfowych zawartych w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET, AGRI, ITRE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania klauzuli ochronnej i mechanizmu przeciwdziałającego obchodzeniu ceł umożliwiających tymczasowe zawieszenie preferencji taryfowych zawartych w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET, AGRI, ITRE

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2015/000 TA 2015 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE (powodzie w Rumunii, Bułgarii i Włoszech) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

ENVI, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Węgier, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi pomiędzy Unią Europejską a Republiką Kazachstanu (tekst jednolity) (COM(2015)0157 - C8-0097/2015 - 2015/0082(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na rok 2015 towarzyszący wnioskowi dotyczącemu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe: Stanowisko Rady z dnia 21 kwietnia 2015 r. (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

AFET, AGRI, LIBE, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego dyrektywę Rady 76/621/EWG w sprawie ustalenia najwyższego poziomu kwasu erukowego w olejach i tłuszczach oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

DEVE, JURI, INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, Protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę dotycząca usług lotniczych między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Państwa Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu dodatkowego do Umowy o handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

DEVE

opinia :

INTA

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania:

- ***I Sprawozdanie w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Bernd Lange (A8-0026/2015)

- Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Monica Macovei (A8-0055/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących w procesie stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej lub powiązanych z tym procesem oraz zawieszającego jego stosowanie w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny (COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do zostania stroną, w interesie Unii Europejskiej, Międzynarodowej konwencji Międzynarodowej Organizacji Morskiej o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich (15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2013 (COM(2013)0570[[53]] - C8-0224/2014 - 2014/2140(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[14]] - C8-0159/2014 - 2014/2090(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[24]] - C8-0185/2014 - 2014/2109(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola (COM(2013)0570[[54]] - C8-0225/2014 - 2014/2139(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[35]] - C8-0196/2014 - 2014/2120(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[31]] - C8-0192/2014 - 2014/2116(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[22]] - C8-0182/2014 - 2014/2106(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[18]] - C8-0178/2014 - 2014/2102(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[16]] - C8-0176/2014 - 2014/2100(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[26]] - C8-0187/2014 - 2014/2111(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[11]] - C8-0156/2014 - 2014/2087(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[33]] - C8-0194/2014 - 2014/2118(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[39]] - C8-0200/2014 - 2014/2124(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 1 – Parlament Europejski (COM(2014)0510[[02]] - C8-0147/2014 - 2014/2078(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[17]] - C8-0177/2014 - 2014/2101(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[41]] - C8-0202/2014 - 2014/2126(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia Europejskiemu Kolegium Policyjnemu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[27]] - C8-0188/2014 - 2014/2112(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[37]] - C8-0198/2014 - 2014/2122(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[21]] - C8-0181/2014 - 2014/2105(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[25]] - C8-0186/2014 - 2014/2110(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[20]] - C8-0180/2014 - 2014/2104(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[19]] - C8-0179/2014 - 2014/2103(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[12]] - C8-0157/2014 - 2014/2088(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[13]] - C8-0158/2014 - 2014/2089(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[28]] - C8-0189/2014 - 2014/2113(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[29]] - C8-0190/2014 - 2014/2114(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[36]] - C8-0197/2014 - 2014/2121(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[23]] - C8-0184/2014 - 2014/2108(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[34]] - C8-0195/2014 - 2014/2119(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[42]] - C8-0204/2014 - 2014/2128(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[30]] - C8-0191/2014 - 2014/2115(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 3 – Komisja i agencje wykonawcze (COM(2014)0510[[01]] - C8-0140/2014 - 2014/2075(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego i dziesiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0487 - C8-0146/2014 - 2014/2077(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 7 – Komitet Regionów (COM(2014)0510[[07]] - C8-0152/2014 - 2014/2083(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[47]] - C8-0209/2014 - 2014/2133(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[45]] - C8-0207/2014 - 2014/2131(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[43]] - C8-0205/2014 - 2014/2129(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (COM(2014)0510[[10]] - C8-0155/2014 - 2014/2086(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia SESAR na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[44]] - C8-0206/2014 - 2014/2130(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości (COM(2014)0510[[04]] - C8-0149/2014 - 2014/2080(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[48]] - C8-0210/2014 - 2014/2134(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy (COM(2014)0510[[05]] - C8-0150/2014 - 2014/2081(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (COM(2014)0510[[06]] - C8-0151/2014 - 2014/2082(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (COM(2014)0510[[08]] - C8-0153/2014 - 2014/2084(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[38]] - C8-0199/2014 - 2014/2123(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (COM(2014)0510[[09]] - C8-0154/2014 - 2014/2085(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[32]] - C8-0193/2014 - 2014/2117(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgłaszania transakcji finansowania papierów wartościowych oraz przejrzystości tych transakcji (COM(2014)0040 - C7-0023/2014 - 2014/0017(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Renato Soru (A8-0120/2015)

- Sprawozdanie w sprawie kontynuacji wdrażania procesu bolońskiego (2015/2039(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

- Sprawozdanie w sprawie filmu europejskiego w dobie cyfrowej (2014/2148(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

- Sprawozdanie w sprawie nowej strategii leśnej UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego (2014/2223(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawczyni: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (COM(2014)0614 - C8-0174/2014 - 2014/0285(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (11878/2014 - C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony (tekst jednolity) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 - 2014/0199(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1304/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do zwiększenia kwoty początkowych płatności zaliczkowych wypłacanych na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 2/2015 na rok budżetowy 2015, sekcja 3 – Komisja (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

2.2) zalecenia do drugiego czytania:

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall opartego na numerze alarmowym 112 oraz zmiany dyrektywy 2007/46/WE (05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmieniającego dyrektywę 2009/16/WE (17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy (05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Margrete Auken (A8-0130/2015)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej (05161/2/2015 - C8-0073/2015 - 2012/0084(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Hugues Bayet (A8-0137/2015)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności