Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 27. apríla 2015 - Štrasburg

12. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Islandom na strane druhej o účasti Islandu na spoločnom plnení záväzkov Európskej únie, jej členských štátov a Islandu v druhom záväznom období Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie (10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AFET, ITRE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva mechanizmus proti obchádzaniu, ktorým sa stanovuje dočasné pozastavenie colných preferencií obsiahnutých v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, AGRI, ITRE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva ochranná doložka a mechanizmus proti obchádzaniu, ktorými sa stanovuje dočasné pozastavenie colných preferencií obsiahnutých v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, AGRI, ITRE

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2015/000 TA 2015 – Technická pomoc na podnet Komisie) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ (záplavy v Rumunsku, Bulharsku a Taliansku) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

ENVI, REGI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarska, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchode s určitými výrobkami z ocele medzi Európskou úniou a Kazašskou republikou (kodifikované znenie) (COM(2015)0157 - C8-0097/2015 - 2015/0082(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Návrh opravného rozpočtu č. 2 k všeobecnému rozpočtu na rok 2015 pripojený k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec: pozícia Rady z 21. apríla 2015 (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET, AGRI, LIBE, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú smernica Rady 76/621/EHS týkajúca sa stanovenia maximálneho obsahu kyseliny erukovej v olejoch a tukoch a nariadenie Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

DEVE, JURI, INTA

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie a jej členských štátov Protokolu, ktorým sa mení Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

INTA

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dodatkového protokolu k Dohode o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Európskej únie a jej členských štátov (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

DEVE

stanovisko :

INTA

2) parlamentných výborov

2.1) správy

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Bernd Lange (A8-0026/2015)

- Návrh predbežnej správy o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Monica Macovei (A8-0055/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii a ktorým sa pozastavuje jeho uplatňovanie, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu (COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty oprávňujú, aby sa v záujme Európskej únie stali zmluvnými stranami Medzinárodného dohovoru Medzinárodnej námornej organizácie o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby posádky rybárskych plavidiel (15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

- Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rok 2013 (COM(2013)0570[[53]] - C8-0224/2014 - 2014/2140(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[14]] - C8-0159/2014 - 2014/2090(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[24]] - C8-0185/2014 - 2014/2109(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2013: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola (COM(2013)0570[[54]] - C8-0225/2014 - 2014/2139(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[35]] - C8-0196/2014 - 2014/2120(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[31]] - C8-0192/2014 - 2014/2116(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[22]] - C8-0182/2014 - 2014/2106(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[18]] - C8-0178/2014 - 2014/2102(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[16]] - C8-0176/2014 - 2014/2100(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[26]] - C8-0187/2014 - 2014/2111(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[11]] - C8-0156/2014 - 2014/2087(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[33]] - C8-0194/2014 - 2014/2118(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[39]] - C8-0200/2014 - 2014/2124(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel I – Európsky parlament (COM(2014)0510[[02]] - C8-0147/2014 - 2014/2078(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[17]] - C8-0177/2014 - 2014/2101(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[41]] - C8-0202/2014 - 2014/2126(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[27]] - C8-0188/2014 - 2014/2112(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[37]] - C8-0198/2014 - 2014/2122(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[21]] - C8-0181/2014 - 2014/2105(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[25]] - C8-0186/2014 - 2014/2110(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[20]] - C8-0180/2014 - 2014/2104(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[19]] - C8-0179/2014 - 2014/2103(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[12]] - C8-0157/2014 - 2014/2088(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[13]] - C8-0158/2014 - 2014/2089(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[28]] - C8-0189/2014 - 2014/2113(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[29]] - C8-0190/2014 - 2014/2114(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[36]] - C8-0197/2014 - 2014/2121(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[23]] - C8-0184/2014 - 2014/2108(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[34]] - C8-0195/2014 - 2014/2119(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[42]] - C8-0204/2014 - 2014/2128(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[30]] - C8-0191/2014 - 2014/2115(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry (COM(2014)0510[[01]] - C8-0140/2014 - 2014/2075(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0487 - C8-0146/2014 - 2014/2077(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VII – Výbor regiónov (COM(2014)0510[[07]] - C8-0152/2014 - 2014/2083(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[47]] - C8-0209/2014 - 2014/2133(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[45]] - C8-0207/2014 - 2014/2131(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[43]] - C8-0205/2014 - 2014/2129(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (COM(2014)0510[[10]] - C8-0155/2014 - 2014/2086(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[44]] - C8-0206/2014 - 2014/2130(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel IV – Súdny dvor (COM(2014)0510[[04]] - C8-0149/2014 - 2014/2080(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[48]] - C8-0210/2014 - 2014/2134(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel V – Dvor audítorov (COM(2014)0510[[05]] - C8-0150/2014 - 2014/2081(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (COM(2014)0510[[06]] - C8-0151/2014 - 2014/2082(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VIII – Európsky ombudsman (COM(2014)0510[[08]] - C8-0153/2014 - 2014/2084(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel II – Európska rada a Rada (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[38]] - C8-0199/2014 - 2014/2123(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (COM(2014)0510[[09]] - C8-0154/2014 - 2014/2085(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[32]] - C8-0193/2014 - 2014/2117(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o oznamovaní a transparentnosti transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov (COM(2014)0040 - C7-0023/2014 - 2014/0017(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Renato Soru (A8-0120/2015)

- Správa o opatreniach nadväzujúcich na vykonávanie bolonského procesu (2015/2039(INI)) - výbor CULT - Spravodajkyňa: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

- Správa o európskom filme v digitálnom veku (2014/2148(INI)) - výbor CULT - Spravodajca: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

- Správa o novej stratégii lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva (2014/2223(INI)) - výbor AGRI - Spravodajkyňa: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 (COM(2014)0614 - C8-0174/2014 - 2014/0285(COD)) - výbor PECH - Spravodajca: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady v mene Európskej únie a jej členských štátov o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii (11878/2014 - C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých postupoch pri uplatňovaní Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko na druhej strane (kodifikované znenie) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 - 2014/0199(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o zvýšenie počiatočnej sumy zálohových platieb vyplatených pre operačné programy podporované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2015 na rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES (05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy a o zmene nariadenia (EÚ) č. 16/2009 (17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Margrete Auken (A8-0130/2015)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike (05161/2/2015 - C8-0073/2015 - 2012/0084(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Hugues Bayet (A8-0137/2015)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia