Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 27 april 2015 - Straatsburg

16. Alcoholstrategie (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-00008/2015) van Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee en Piernicola Pedicini, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Alcoholstrategie (2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015)

Giovanni La Via (voorzitter van de Commissie ENVI) licht de vraag toe.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Phil Hogan (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Alberto Cirio, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Glenis Willmott, namens de S&D-Fractie, Marcus Pretzell, namens de ECR-Fractie, José Inácio Faria, namens de ALDE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Mireille D'Ornano, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Anna Hedh, Peter Liese, Susanne Melior, Gesine Meissner, Françoise Grossetête, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marc Tarabella, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska en Angélique Delahaye.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cristian-Silviu Buşoi, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Kaja Kallas, João Ferreira, Igor Šoltes, Ignazio Corrao, Miroslav Mikolášik en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Alberto Cirio, namens de PPE-Fractie, Glenis Willmott, namens de S&D-Fractie, Marcus Pretzell, namens de ECR-Fractie, José Inácio Faria, namens de ALDE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, en Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, over alcoholstrategie (2015/2543(RSP)) (B8-0357/2015)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.65 van de notulen van 29.4.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid