Показалец 
Протокол
PDF 316kWORD 243k
Понеделник, 27 април 2015 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Изявления на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Проверка на пълномощията
 5.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 6.Състав на междупарламентарните делегации
 7.Тълкуване на Правилника за дейността
 8.Поправки (член 231 от Правилника за дейността)
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 10.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 11.Петиции
 12.Внесени документи
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 14.Ред на работа
 15.Разгръщането на бордовата система eCall ***II (разискване)
 16.Стратегия по отношение на алкохола (разискване)
 17.Втора годишнина от срутването на сградата Рана Плаза и актуално състояние на Пакта за устойчивост (разискване)
 18.Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I (разискване)
 19.Състав на политическите групи
 20.Задължение за разтоварване на сушата ***I (разискване)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Прилагането на процеса от Болоня (кратко представяне)
 23.Европейското кино в цифровата епоха (кратко представяне)
 24.Нова стратегия на ЕС за горите (кратко представяне)
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 17.00 ч.


2. Изявления на председателството

Председателят направи изявление във връзка със земетресението в Непал на 25 април 2015 г., при което загинаха 4 000 души и повече от 6 500 бяха ранени. Той отправи призив към международната общност за оказване на помощ на засегнатите и предаде израза на солидарност от страна на Парламента към близките на жертвите.

Освен това председателят спомена потъването на нов кораб с мигранти на 21 април 2015 г. в Средиземно море, при което загинаха между 800 и 1000 души.

Парламентът запази минута мълчание в памет на жертвите от земетресението и на всички жертви на корабокрушения в Средиземно море.

Накрая председателят направи изявление във връзка с деветимата души, сред които един французин, двама австралийци и един индонезиец, които очакват да бъдат екзекутирани в Индонезия. Той отправи призив към индонезийския президент да наложи отново мораториум върху смъртното наказание и да го премахне в страната си.


3. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


4. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията JURI Парламентът реши да утвърди мандатите на членовете на ЕП Estefanía Torres Martínez, считено от 25 март 2015 г., и на Mihai Ţurcanu, считано от 2 мартs 2015 г.


5. Искане за снемане на парламентарен имунитет

Компетентната комисия по правни въпроси уведоми Парламента, че компетентните германски национални органи са отменили искането за снемане на парламентарния имунитет на Udo Voigt в рамките на наказателно производство, образувано от главния прокурор на Заарбрюкен. Следователно тази процедура за снемане на имунитет е приключена.


6. Състав на междупарламентарните делегации

Председателят получи от групите S&D и PPE искания за следните назначения:

Делегация за връзки с Иран: Damiano Zoffoli

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Carlos Iturgaiz вече не е член на комисията.


7. Тълкуване на Правилника за дейността

Тълкуването на параграф 1, буква а) от приложение XVI от Правилника за дейността на ЕП относно насоките за одобрението на Комисията, направено от комисията по конституционни въпроси, беше обявено на пленарното заседание в сряда 15 април 2015 г. (точка 6 от протокола от 15.4.2015).

Тъй като тълкуването не е предмет на възражения от страна на политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП в съответствие с член 226, параграф 3 от Правилника за дейността, то се счита за прието (P8_TA(2015)0096).


8. Поправки (член 231 от Правилника за дейността)

Компетентните комисии предадоха следните поправки към текстове, приети от Европейския парламент:

- Поправка P7_TA-PROV(2014)0345(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014г., соглед на приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета, установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество P7_TA-PROV(2014)0345 (COM(2013)0932 – C7-0006/2014 – 2010/0095(COD))

- Поправка P7_TA-PROV(2014)0123(COR01) на Регламент (ЕС) № 375/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014г. за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ (инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“) (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 1) (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 февруари 2014г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P7_TA(2014)0123) (COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD))

- Поправка P7_TA-PROV(2014)0160(COR01) на Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (ОВ L127, 29.4.2014г., стр.1) (на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 26 февруари 2014г., с оглед на приемането на гореспоменатата директива P7_TA-PROV(2014)0160) (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

- Поправка P7_TA-PROV(2014)0416(COR01) на Директива 2014/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014г. за връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка, и за изменение на Регламент (EС) № 1024/2012 (преработен текст) (ОВ L 159, 28.5.2014г., стр. 1) (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2014г., соглед на приемането на гореспоменатата директива P7_TA-PROV(2014)0416) (COM(2013)0311 – C7-0147/2013 – 2013/0162(COD)).

Поправките са на разположение на сайта на Европейския парламент (Europarl).

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тези поправки се считат за приети, освен ако в срок от 24 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП не поискат поправките да бъдат подложени на гласуване.


9. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 29 април 2015 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт и за изменение на Директива 2009/16/ЕО (00020/2015/LEX - C8-0104/2015 - 2013/0224(COD))*;

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО по отношение на намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване (00021/2015/LEX - C8-0105/2015 - 2013/0371(COD))*;

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобряване на типа по отношение на въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО (00022/2015/LEX - C8-0106/2015 - 2013/0165(COD))*;

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (00097/2014/LEX - C8-0110/2015 - 2013/0214(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общия режим за внос от някои трети държави (преработен текст) (00007/2015/LEX - C8-0111/2015 - 2014/0168(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик (00002/2015/LEX - C8-0112/2015 - 2013/0105(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определени процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна (кодифициран текст) (00004/2015/LEX - C8-0113/2015 - 2014/0190(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция (кодифициран текст) (00005/2015/LEX - C8-0114/2015 - 2014/0272(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за суспендиране на определени отстъпки, свързани с вноса в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция (кодифициран текст) (00009/2015/LEX - C8-0115/2015 - 2014/0275(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти (00003/2015/LEX - C8-0116/2015 - 2013/0265(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно откриване и предвиждане управлението на определени тарифни квоти на Съюзa за висококачествено говеждо месо, свинско месо, птиче месо, пшеница и смес от пшеница и ръж, както и трици и други видове отпадъци (кодифициран текст) (00006/2015/LEX - C8-0117/2015 - 2014/0276(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (00026/2015/LEX - C8-0119/2015 - 2012/0084(COD))*.

* при условие че Парламентът одобри позицията на Съвета преди тази дата.


10. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверено копие на следния документ:

- протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, относно рамково споразумение между Европейския съюз и Република Тунис за общите принципи на участие на Република Тунис в програми на Съюза.


11. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

24 април 2015 г.

(име с поверителен характер) (№ 2709/2014); (име с поверителен характер) (№ 2710/2014); (име с поверителен характер) (№ 2711/2014); (име с поверителен характер) (№ 0244/2015); (име с поверителен характер) (№ 0245/2015); (име с поверителен характер) (№ 0246/2015); (име с поверителен характер) (№ 0247/2015); (име с поверителен характер) (№ 0248/2015); (име с поверителен характер) (№ 0249/2015); Leif Lundgren (№ 0250/2015); (име с поверителен характер) (№ 0251/2015); Riccardo Giuliano (№ 0252/2015); (име с поверителен характер) (№ 0253/2015); (име с поверителен характер) (№ 0254/2015); (име с поверителен характер) (№ 0255/2015); (име с поверителен характер) (№ 0256/2015); (име с поверителен характер) (№ 0257/2015); Alexandru Pârvu (№ 0258/2015); Regina Neumann (№ 0259/2015); (име с поверителен характер) (№ 0260/2015); (име с поверителен характер) (№ 0261/2015); (име с поверителен характер) (№ 0262/2015); Riccardo Giuliano (№ 0263/2015); (име с поверителен характер) (№ 0264/2015); (име с поверителен характер) (№ 0265/2015); William M. Trent (№ 0266/2015); (име с поверителен характер) (№ 0267/2015); (име с поверителен характер) (№ 0268/2015); (име с поверителен характер) (№ 0269/2015); Andrzej Kania (122 signatures) (№ 0270/2015); (име с поверителен характер) (№ 0271/2015); (име с поверителен характер) (№ 0272/2015); Péter Szeidl (№ 0273/2015); (име с поверителен характер) (№ 0274/2015); (име с поверителен характер) (№ 0275/2015); (име с поверителен характер) (№ 0276/2015); (име с поверителен характер) (№ 0277/2015); Beate Höß-Zenker (№ 0278/2015); Angeline Arnaud (№ 0279/2015); (име с поверителен характер) (№ 0280/2015); (име с поверителен характер) (№ 0281/2015); (име с поверителен характер) (№ 0282/2015); (име с поверителен характер) (№ 0283/2015); (име с поверителен характер) (№ 0284/2015); Johanna Wasström (№ 0285/2015); María Nemesia García Fernández (№ 0286/2015); (име с поверителен характер) (№ 0287/2015); (име с поверителен характер) (№ 0288/2015); (име с поверителен характер) (№ 0289/2015); (име с поверителен характер) (№ 0290/2015); (име с поверителен характер) (№ 0291/2015); (име с поверителен характер) (№ 0292/2015); Christian Ries (№ 0293/2015); Juana Lene Martínez Almanzar (№ 0294/2015); (име с поверителен характер) (№ 0295/2015); (име с поверителен характер) (№ 0296/2015); (име с поверителен характер) (№ 0297/2015); Ferenc Czimbalmos Kozma (№ 0298/2015); (име с поверителен характер) (№ 0299/2015); Flavio Miccono (№ 0300/2015); (име с поверителен характер) (№ 0301/2015); (име с поверителен характер) (№ 0302/2015); Augustin Răzvan Mirsolea (№ 0303/2015); (име с поверителен характер) (№ 0304/2015); (име с поверителен характер) (№ 0305/2015); (име с поверителен характер) (№ 0306/2015); Christian Frener (№ 0307/2015); Andoni Monforte Duart (№ 0308/2015); (име с поверителен характер) (№ 0309/2015); (име с поверителен характер) (№ 0310/2015); (име с поверителен характер) (№ 0311/2015); Rudi Eifert (№ 0312/2015); (име с поверителен характер) (№ 0313/2015); (име с поверителен характер) (№ 0314/2015); (име с поверителен характер) (№ 0315/2015); (име с поверителен характер) (№ 0316/2015); (име с поверителен характер) (№ 0317/2015); Sergy Alpin (№ 0318/2015); (име с поверителен характер) (№ 0319/2015); (име с поверителен характер) (№ 0320/2015); (име с поверителен характер) (№ 0321/2015); (име с поверителен характер) (№ 0322/2015); (име с поверителен характер) (№ 0323/2015); Johanna Macrae (№ 0324/2015); (име с поверителен характер) (№ 0325/2015); (име с поверителен характер) (№ 0326/2015); (име с поверителен характер) (№ 0327/2015); (име с поверителен характер) (№ 0328/2015); (име с поверителен характер) (№ 0329/2015); (име с поверителен характер) (№ 0330/2015); (име с поверителен характер) (№ 0331/2015); (име с поверителен характер) (№ 0332/2015); (име с поверителен характер) (№ 0333/2015); Andreas Jüttemann (№ 0334/2015); (име с поверителен характер) (№ 0335/2015); Mihályné Niegreisz (№ 0336/2015); Alejandro Peña Pérez (№ 0337/2015); (име с поверителен характер) (№ 0338/2015); (име с поверителен характер) (№ 0339/2015); (име с поверителен характер) (№ 0340/2015); (име с поверителен характер) (№ 0341/2015); (име с поверителен характер) (№ 0342/2015); Elena Cambieri (№ 0343/2015); (име с поверителен характер) (№ 0344/2015); (име с поверителен характер) (№ 0345/2015); (име с поверителен характер) (№ 0346/2015); (име с поверителен характер) (№ 0347/2015); (име с поверителен характер) (№ 0348/2015); (име с поверителен характер) (№ 0349/2015).

Председателят съобщи, че на 24 април 2015 е отправил към компетентната комисия, в съответствие с разпоредбите на член 215, параграф 13 от Правилника за дейността, петициите, получени в Европейския парламент, изпратени от физическо лице, което не е гражданин на Европейския съюз и което не пребивава в никоя държава членка.


12. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия за втория период на задължения по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата (10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AFET, ITRE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на механизма за недопускане на заобикалянето на мерки, с който се предвижда временно преустановяване на прилагането на тарифните преференции по Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET, AGRI, ITRE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на защитната клауза и механизма за недопускане на заобикалянето на мерки, с които се предвижда временно преустановяване на прилагането на тарифните преференции по Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET, AGRI, ITRE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2015/000 TA 2015 — Техническа помощ по инициатива на Комисията) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС (за наводнения в Румъния, България и Италия) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

ENVI, REGI

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на протокол към Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да бъде взето предвид присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с определени стоманени продукти между Европейския съюз и Република Казахстан (кодифициран текст) (COM(2015)0157 - C8-0097/2015 - 2015/0082(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Проект за коригиращ бюджет № 2 към общия бюджет за финансовата 2015 година, придружаващ предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка: Позиция на Съвета от 21 април 2015 г. (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

AFET, AGRI, LIBE, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 76/621/ЕИО на Съвета за определяне на максимално равнище на ерукова киселина в масла и мазнини и на Регламент (ЕО) №320/2006 на Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
В съответствие с член 137(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

DEVE, JURI, INTA

- Предложение за решение на Съвета за сключването, от името на Съюза и неговите държави членки, на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

INTA

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Допълнителния протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

DEVE

подпомагаща :

INTA

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (EИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD)) - INTA - Докладчик: Bernd Lange (A8-0026/2015)

- Междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)) - LIBE - Докладчик: Monica Macovei (A8-0055/2015)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз, и за спиране на прилагането му по отношение на Босна и Херцеговина (COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)) - INTA - Докладчик: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

- ***Препоръка относно проекта на решение на Съвета за оправомощаване на държавите членки да станат страна, в интерес на Европейския съюз, по Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на персонала на риболовните кораби на Международната морска организация (15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)) - EMPL - Докладчик: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

- Доклад относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (COM(2013)0570[[53]] - C8-0224/2014 - 2014/2140(DEC)) - CONT - Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[14]] - C8-0159/2014 - 2014/2090(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[24]] - C8-0185/2014 - 2014/2109(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2013 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол (COM(2013)0570[[54]] - C8-0225/2014 - 2014/2139(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[35]] - C8-0196/2014 - 2014/2120(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[31]] - C8-0192/2014 - 2014/2116(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[22]] - C8-0182/2014 - 2014/2106(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[18]] - C8-0178/2014 - 2014/2102(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[16]] - C8-0176/2014 - 2014/2100(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[26]] - C8-0187/2014 - 2014/2111(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[11]] - C8-0156/2014 - 2014/2087(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[33]] - C8-0194/2014 - 2014/2118(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[39]] - C8-0200/2014 - 2014/2124(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел I – Европейски парламент (COM(2014)0510[[02]] - C8-0147/2014 - 2014/2078(DEC)) - CONT - Докладчик: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[17]] - C8-0177/2014 - 2014/2101(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[41]] - C8-0202/2014 - 2014/2126(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[27]] - C8-0188/2014 - 2014/2112(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[37]] - C8-0198/2014 - 2014/2122(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[21]] - C8-0181/2014 - 2014/2105(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[25]] - C8-0186/2014 - 2014/2110(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[20]] - C8-0180/2014 - 2014/2104(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[19]] - C8-0179/2014 - 2014/2103(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[12]] - C8-0157/2014 - 2014/2088(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[13]] - C8-0158/2014 - 2014/2089(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[28]] - C8-0189/2014 - 2014/2113(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[29]] - C8-0190/2014 - 2014/2114(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[36]] - C8-0197/2014 - 2014/2121(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[23]] - C8-0184/2014 - 2014/2108(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[34]] - C8-0195/2014 - 2014/2119(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[42]] - C8-0204/2014 - 2014/2128(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[30]] - C8-0191/2014 - 2014/2115(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 г., раздел III – Комисия и изпълнителни агенции (COM(2014)0510[[01]] - C8-0140/2014 - 2014/2075(DEC)) - CONT - Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осми, Девети и Десети европейски фондове за развитие за финансовата 2013 година (COM(2014)0487 - C8-0146/2014 - 2014/2077(DEC)) - CONT - Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел VII – Комитет на регионите (COM(2014)0510[[07]] - C8-0152/2014 - 2014/2083(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[47]] - C8-0209/2014 - 2014/2133(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

- Доклад Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[45]] - C8-0207/2014 - 2014/2131(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[43]] - C8-0205/2014 - 2014/2129(DEC)) - CONT - Докладчик: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел X – Европейска служба за външна дейност (COM(2014)0510[[10]] - C8-0155/2014 - 2014/2086(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[44]] - C8-0206/2014 - 2014/2130(DEC)) - CONT - Докладчик: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел IV – Съд на Европейския съюз (COM(2014)0510[[04]] - C8-0149/2014 - 2014/2080(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[48]] - C8-0210/2014 - 2014/2134(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел V – Сметна палата (COM(2014)0510[[05]] - C8-0150/2014 - 2014/2081(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет (COM(2014)0510[[06]] - C8-0151/2014 - 2014/2082(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел VІІІ – Европейски омбудсман (COM(2014)0510[[08]] - C8-0153/2014 - 2014/2084(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[38]] - C8-0199/2014 - 2014/2123(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел ІХ – Европейски надзорен орган по защита на данните (COM(2014)0510[[09]] - C8-0154/2014 - 2014/2085(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[32]] - C8-0193/2014 - 2014/2117(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно докладването и прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа (COM(2014)0040 - C7-0023/2014 - 2014/0017(COD)) - ECON - Докладчик: Renato Soru (A8-0120/2015)

- Доклад относно последващите действия от прилагането на процеса от Болоня (2015/2039(INI)) - CULT - Докладчик: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

- Доклад относно европейското кино в цифровата епоха (2014/2148(INI)) - CULT - Докладчик: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

- Доклад относно нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство (2014/2223(INI)) - AGRI - Докладчик: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, за изменение на Регламент (EO) № 2187/2005 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета (COM(2014)0614 - C8-0174/2014 - 2014/0285(COD)) - PECH - Докладчик: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

- ***Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз и на неговите държави членки, на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (11878/2014 - C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)) - AFET - Докладчик: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

- ***IДоклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и бившата югославска република Македония, от друга страна (кодифициран текст) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 - 2014/0199(COD)) - JURI - Докладчик: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд с цел увеличаване на размера на първоначалното предварително финансиране, изплатено на оперативните програми, подкрепяни по линия на инициативата за младежка заетост (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD)) - EMPL - Докладчик: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел III – Комисия (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)) - BUDG - Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

2.2) препоръки за второ четене

- ***IIПрепоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)) - ENVI - Докладчик: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

- ***IIПрепоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобряване на типа по отношение на въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО (05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)) - IMCO - Докладчик: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

- ***IIПрепоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт и за изменение на Директива 2009/16/ЕО (17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)) - ENVI - Докладчик: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

- ***IIПрепоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО по отношение на намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки (05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)) - ENVI - Докладчик: Margrete Auken (A8-0130/2015)

- ***IIПрепоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (05161/2/2015 - C8-0073/2015 - 2012/0084(COD)) - ECON - Докладчик: Hugues Bayet (A8-0137/2015)


13. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000008/2015), зададен от Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee и Piernicola Pedicini, от името на комисията ENVI, към Комисията: Стратегия по отношение на алкохола (2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015);

- (O-000016/2015), зададен от Paolo De Castro, от името на комисията AGRI, към Комисията: Изложението в Милано 2015 г.: "Изхранването на планетата, енергия за живот" (2015/2574(RSP)) (B8-0109/2015);

- (O-000021/2015), Pavel Svoboda, от името на комисията JURI, към Съвета: Маракешки договор относно изключенията от авторското право за лицата с увредено зрение (2015/2586(RSP)) (B8-0110/2015);

- (O-000029/2015), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Съвета: Пакет "Интелигентни граници" (2015/2614(RSP)) (B8-0111/2015);

- (O-000030/2015), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Пакет "Интелигентни граници" (2015/2614(RSP)) (B8-0112/2015);

- (O-000035/2015), зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Съвета: Ангажиментите на държавите - членки на ЕС, за предоставяне на официална помощ за развитие (APD) (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015);

- (O-000036/2015), зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Комисията: Ангажиментът на държавите - членки на ЕС, за предоставяне на официална помощ за развитие (APD) (2015/2611(RSP))(B8-0114/2015);

- (O-000031/2015), зададен от Silvia Costa, от името на комисията CULT, към Съвета: Унищожаване на културни обекти от страна на ИДИЛ/Даиш (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015);

- (O-000032/2015), зададен от Silvia Costa, от името на комисията CULT, към Комисията: Унищожаване на културни обекти от страна на ИДИЛ/Даиш (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015);

- (O-000038/2015), зададен от Czesław Adam Siekierski, от името на комисията AGRI, към Комисията: Извънредната ситуация с Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015).


14. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на април II 2015 (PE 552.730/PDOJ) беше раздаден.

Изказаха се: Richard Corbett, относно принадлежността на Janice Atkinson към групата EFDD (председателят отговори, че не е получил никакво съобщение по този въпрос) и John Stuart Agnew по същия въпрос.

°
° ° °

Бяха предложени следните промени (член 152 от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

- Искане от групата Verts/ALE за вписване като трета точка в дневния ред за следобед, след разискванията относно доклада Monica Macovei - A8-0055/2015 – без внасяне на предложения за резолюция – разискване относно изявлението на Комисията относно "Последни разкрития на масов организиран шпионаж срещу граждани, политици и дружества в ЕС от страна на Националната агенция за сигурност на САЩ (NSA) и участието на германската Федерална разузнавателна служба (Bundesnachrichtendienst) в него".

Разискването на въпросите с искане на устен отговор "Пакет „Интелигентни граници“ (точка 130 от окончателния проект на дневен ред) ще бъде отложена за първата сесия през май 2015 г.

Изказаха се: Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, за да обоснове искането, и Cornelia Ernst, за да го подкрепи.

С електронно гласуване (187 - гласа „за“ 127- гласа „против“, 9 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

- Искане от групата GUE/NGL за вписване като последна точка от дневния ред – без внасяне на предложения за резолюция – разискване относно изявлението на Комисията относно "Подобаваща закрила за лицата, подаващи сигнали за нередности, и журналистите с цел борба с данъчните измами и избягването на данъци".

Изказаха се: Fabio De Masi, от името на групата GUE/NGL, за да обоснове искането, и Philippe Lamberts, за да го подкрепи.

Парламентът одобрява искането.

Сряда

- Искане от групата S&D за вписване като първа точка от дневния ред за следобед на изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно "Положението в Бурунди", без внасяне на предложения за резолюция.

Изказаха се: Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, за да обоснове искането, и Philippe Lamberts, за да го подкрепи.

Парламентът одобрява искането.

- Искане от групата PPE за промяна на заглавието на изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно убийството на студенти в Кения от терористичната група Ал-Шабаб, както следва: "Преследване на християните по света, във връзка с убийствата на студенти в Кения от страна на ислямската терористична група ал-Шабаб".

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, за да обоснове искането, и, Kazimierz Michał Ujazdowski, за да го подкрепи, и Enrique Guerrero Salom, против искането.

Par AN (192 гласа „за“, 134 гласа „против“, 13 гласа „въздържал се“), Парламентът одобри искането.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


15. Разгръщането на бордовата система eCall ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобряване на типа по отношение на въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

Olga Sehnalová представи препоръката за второ четене.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Изказаха се: Carlos Coelho, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Anneleen Van Bossuyt, от името на групата ECR, Kaja Kallas, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Georg Mayer, независим член на ЕП, Andreas Schwab, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Josef Weidenholzer, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Mylène Troszczynski, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Vicky Ford, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti и Richard Corbett, последният относно протичането на разискването.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ева Паунова, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Franz Obermayr, Marijana Petir и Nicola Caputo.

Изказаха се: Phil Hogan и Olga Sehnalová.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 28.4.2015.


16. Стратегия по отношение на алкохола (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-00008/2015) зададен от Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee и Piernicola Pedicini, от името на комисията ENVI, към Комисията: Стратегия по отношение на алкохола (2015/2543(RSP))(B8-0108/2015)

Giovanni La Via (председател на комисията ENVI) разви въпроса.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Phil Hogan (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Alberto Cirio, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Glenis Willmott, от името на групата S&D, Marcus Pretzell, от името на групата ECR, José Inácio Faria, от името на групата ALDE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Mireille D'Ornano, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Anna Hedh, Peter Liese, Susanne Melior, Gesine Meissner, Françoise Grossetête, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marc Tarabella, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska и Angélique Delahaye.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cristian-Silviu Buşoi, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Kaja Kallas, João Ferreira, Igor Šoltes, Ignazio Corrao, Miroslav Mikolášik и Doru-Claudian Frunzulică

Изказа се Phil Hogan.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Alberto Cirio, от името на групата PPE, Glenis Willmott, от името на групата S&D, Marcus Pretzell, от името на групата ECR, José Inácio Faria, от името на групата ALDE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, и Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, относно стратегията по отношение на алкохола (2015/2543(RSP)) (B8-0357/2015)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.65 от протокола от 29.4.2015.


17. Втора годишнина от срутването на сградата Рана Плаза и актуално състояние на Пакта за устойчивост (разискване)

Изявление на Комисията: Втора годишнина от срутването на сградата Рана Плаза и актуално състояние на Пакта за устойчивост (2015/2589(RSP))

Cecilia Malmström (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marc Tarabella, Bernd Lange, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Catherine Bearder, от името на групата ALDE, Anne-Marie Mineur, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Gilles Lebreton, независим член на ЕП, Fernando Ruas, Agnes Jongerius, Helmut Scholz, Jarosław Wałęsa, Maria Arena, Lola Sánchez Caldentey, Thomas Mann, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck и David Martin.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Fabio Massimo Castaldo и Afzal Khan.

Изказа се Cecilia Malmström.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.66 от протокола от 29.4.2015.


18. Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, за изменение на Регламент (EO) № 2187/2005 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Jarosław Wałęsa представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Gabriel Mato, от името на групата PPE, Ulrike Rodust, от името на групата S&D, Marek Józef Gróbarczyk, от името на групата ECR, и Nils Torvalds, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Linnéa Engström, от името на групата Verts/ALE, Marco Affronte, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Sylvie Goddyn, независим член на ЕП, Werner Kuhn, Ole Christensen, Louise Bours и Ricardo Serrão Santos.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Richard Corbett, Ivan Jakovčić и Igor Šoltes.

Изказаха се: Karmenu Vella и Jarosław Wałęsa.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.8 от протокола от 28.4.2015.


19. Състав на политическите групи

Iveta Grigule е член на групата ALDE, считано от 27 април 2015 г.


20. Задължение за разтоварване на сушата ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (EО) № 850/98, (EО) № 2187/2005, (EО) № 1967/2006, (EО) № 1098/2007, (EО) № 254/2002, (EО) № 2347/2002 и (EО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1434/98 на Съвета по отношение на задължението за разтоварване на сушата [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Alain Cadec (A8-0060/2014)

Alain Cadec представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Gabriel Mato, от името на групата PPE, Ulrike Rodust, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Louise Bours, от името на групата EFDD, Sylvie Goddyn, независим член на ЕП, Francisco José Millán Mon, Clara Eugenia Aguilera García, James Nicholson, Ian Hudghton, Marco Affronte, Ricardo Serrão Santos и Julie Girling.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jarosław Wałęsa, Notis Marias, Isabelle Thomas, Ivan Jakovčić, João Ferreira и Igor Šoltes.

Изказаха се: Karmenu Vella и Alain Cadec.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 28.4.2015.


21. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Ryszard Czarnecki, Jozo Radoš, Pablo Iglesias, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Tomáš Zdechovský, Damian Drăghici, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Jordi Sebastià, Sotirios Zarianopoulos, Csaba Sógor, Virginie Rozière, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Ildikó Gáll-Pelcz, Anneliese Dodds, Marian Harkin, Renate Sommer, Илияна Йотова, Claude Rolin, Neena Gill и Doru-Claudian Frunzulică.


22. Прилагането на процеса от Болоня (кратко представяне)

Доклад относно последващите действия от прилагането на процеса от Болоня [2015/2039(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

Krystyna Łybacka (докладчик) направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Andrea Bocskor, Момчил Неков, Andrew Lewer, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Danuta Jazłowiecka, Илхан Кючюк и Bogdan Brunon Wenta.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 7.11 от протокола от 28.4.2015.


23. Европейското кино в цифровата епоха (кратко представяне)

Доклад относно европейското кино в цифровата епоха [2014/2148(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

Bogdan Brunon Wenta (докладчик) направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Isabella Adinolfi.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 7.12 от протокола от 28.4.2015.


24. Нова стратегия на ЕС за горите (кратко представяне)

Доклад относно нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство [2014/2223(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

Elisabeth Köstinger (докладчик) направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Noichl, Ангел Джамбазки, Ulrike Müller, Miapetra Kumpula-Natri, Anthea McIntyre и Paul Brannen.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 7.13 от протокола от 28.4.2015.


25. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 552.730/OJMA).


26. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.10 ч.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Джамбазки, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Хюсменова, Iglesias, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bendtsen, Crowley, Габриел, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi

Правна информация - Политика за поверителност