Indeks 
Protokol
PDF 290kWORD 187k
Mandag den 27. april 2015 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Valgs prøvelse
 5.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 6.De interparlamentariske delegationers sammensætning
 7.Fortolkning af forretningsordenen
 8.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 10.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 11.Andragender
 12.Modtagne dokumenter
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 14.Arbejdsplan
 15.Indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system ***II (forhandling)
 16.Alkoholstrategi (forhandling)
 17.Anden årsdag for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen og status med hensyn til bæredygtighedsaftalen (forhandling)
 18.Flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande ***I (forhandling)
 19.De politiske gruppers sammensætning
 20.Landingsforpligtelse ***I (forhandling)
 21.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 22.Opfølgning på gennemførelsen af Bolognaprocessen (kortfattet forelæggelse)
 23.Europæisk film i den digitale tidsalder (kortfattet forelæggelse)
 24.En ny EU-skovstrategi (kortfattet forelæggelse)
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.


2. Erklæringer fra formanden

Formanden afgav en erklæring om jordskælvet, der ramte Nepal den 25. april 2015, og som var skyld i 4 000 dødsfald og mere end 6 500 sårede. Han opfordrede det internationale samfund til at hjælpe de berørte mennesker og gav udtryk for Parlamentets solidaritet med ofrenes pårørende.

Formanden fremhævede endvidere endnu et forlis i Middelhavet, der fandt sted den 21. april 2015, med immigranter ombord, hvoraf mellem 800 og 1000 døde.

Parlamentet holdt et minuts stilhed til minde om ofrene for jordskælvet og om ofrene for de talrige forlis i Middelhavet.

Endelig afgav formanden en erklæring om de ni personer, herunder en franskmand, to australiere og en indoneser, der afventer deres dødsstraf i Indonesien. Han appellerede til Indonesiens præsident om at indføre et moratorium for dødsstraf og afskaffe denne straf i landet.


3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


4. Valgs prøvelse

Efter anmodning fra JURI erklærede Parlamentet følgende medlemmers mandater for gyldige: Estefanía Torres Martínez, med virkning fra den 25. marts 2015, og Mihai Ţurcanu, med virkning fra den 2. marts 2015.


5. Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet

Retsudvalget, der er kompetent på dette område, havde meddelt formanden, at de nationale kompetente tyske myndigheder havde trukket deres anmodning om ophævelse af Udo Voigt's parlamentariske immunitet i forbindelse med en straffesag, der var indledt af den offentlige anklagemyndighed i Saarbrücken, tilbage. Proceduren betragtedes således som afsluttet.


6. De interparlamentariske delegationers sammensætning

Formanden havde fra S&D- og PPE-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

Delegationen for Forbindelserne med Iran: Damiano Zoffoli

Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU: Carlos Iturgaiz er ikke længere medlem.


7. Fortolkning af forretningsordenen

Udvalget om Konstitutionelle Anliggenders fortolkning af forretningsordenens punkt 1, litra a), i bilag XVI om ”Retningslinjer for godkendelse af Kommissionen” blev bekendtgjort på plenarmødet onsdag den 15. april 2015 (punkt 6 i protokollen af 15.4.2015).

Eftersom der ikke var blevet gjort indsigelse af en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer, jf. forretningsordenens artikel 226, stk. 3, betragtedes denne fortolkning som vedtaget (P8_TA(2015)0096).


8. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)

De kompetente udvalg havde fremsendt følgende berigtigelser til tekster vedtaget af Europa-Parlamentet:

- Berigtigelse P7_TA-PROV(2014)0345(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/.../EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester P7_TA-PROV(2014)0345 (COM(2013)0932 – C7-0006/2014 – 2010/0095(COD))

- Berigtigelse P7_TA-PROV(2014)0123(COR01) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 375/2014 af 3. april 2014 om oprettelse af det friville europæiske korps for humanitær bistand (”initiativet EU-bustandsfrivillige”) (EUT L 122 af 24.4.2014, s. 1) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. februar 2014 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning P7_TA(2014)0123) (COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD))

- Berigtigelse P7_TA-PROV(2014)0160(COR01) til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF (EUT L 127 af 29.4.2014, s. 1) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 26. februar 2014 med henblik på vedtagelse af ovennævnte direktiv P7_TA-PROV(2014)0160) (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

- Berigtigelse P7_TA-PROV(2014)0416(COR01) til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/60/EU af 15. maj 2014 om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (omarbejdning) (EUT L 159 af 28.5.2014, s. 1) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse af ovennævnte direktiv P7_TA-PROV(2014)0416) (COM(2013)0311 – C7-0147/2013 – 2013/0162(COD)).

Berigtigelserne findes på Europarl.

I henhold til forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses disse berigtigelser for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at de sættes under afstemning.


9. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 29. april 2015 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport og om ændring af direktiv 2009/16/EF (00020/2015/LEX - C8-0104/2015 - 2013/0224(COD))*

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF med henblik på at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer (00021/2015/LEX - C8-0105/2015 - 2013/0371(COD))*

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system, der er baseret på 112-tjenesten, og om ændring af direktiv 2007/46/EF (00022/2015/LEX - C8-0106/2015 - 2013/0165(COD))*

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede investeringsfonde (00097/2014/LEX - C8-0110/2015 - 2013/0214(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles ordninger for indførsel fra visse tredjelande (omarbejdning) (00007/2015/LEX - C8-0111/2015 - 2014/0168(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet (00002/2015/LEX - C8-0112/2015 - 2013/0105(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side (kodifikation) (00004/2015/LEX - C8-0113/2015 - 2014/0190(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel til Unionen af landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet (Kodifikation) (00005/2015/LEX - C8-0114/2015 - 2014/0272(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen af landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet (kodifikation) (00009/2015/LEX - C8-0115/2015 - 2014/0275(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner (00003/2015/LEX - C8-0116/2015 - 2013/0265(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbning og forvaltning af en række EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter (kodifikation) (00006/2015/LEX - C8-0117/2015 - 2014/0276(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker (00026/2015/LEX - C8-0119/2015 - 2012/0084(COD))*.

* på betingelse af, at Parlamentet godkender Rådets holdning inden denne dato.


10. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Formanden meddelte, at han fra Rådet havde modtaget bekræftet kopi af:

- protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Tunesiske Republik om de generelle principper for Den Tunesiske Republiks deltagelse i Unionens programmer.


11. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 24. april 2015

(navn fortroligt) (nr. 2709/2014); (navn fortroligt) (nr. 2710/2014); (navn fortroligt) (nr. 2711/2014); (navn fortroligt) (nr. 0244/2015); (navn fortroligt) (nr. 0245/2015); (navn fortroligt) (nr. 0246/2015); (navn fortroligt) (nr. 0247/2015); (navn fortroligt) (nr. 0248/2015); (navn fortroligt) (nr. 0249/2015); Leif Lundgren (nr. 0250/2015); (navn fortroligt) (nr. 0251/2015); Riccardo Giuliano (nr. 0252/2015); (navn fortroligt) (nr. 0253/2015); (navn fortroligt) (nr. 0254/2015); (navn fortroligt) (nr. 0255/2015); (navn fortroligt) (nr. 0256/2015); (navn fortroligt) (nr. 0257/2015); Alexandru Pârvu (nr. 0258/2015); Regina Neumann (nr. 0259/2015); (navn fortroligt) (nr. 0260/2015); (navn fortroligt) (nr. 0261/2015); (navn fortroligt) (nr. 0262/2015); Riccardo Giuliano (nr. 0263/2015); (navn fortroligt) (nr. 0264/2015); (navn fortroligt) (nr. 0265/2015); William M. Trent (nr. 0266/2015); (navn fortroligt) (nr. 0267/2015); (navn fortroligt) (nr. 0268/2015); (navn fortroligt) (nr. 0269/2015); Andrzej Kania (122 underskrivere) (nr. 0270/2015); (navn fortroligt) (nr. 0271/2015); (navn fortroligt) (nr. 0272/2015); Péter Szeidl (nr. 0273/2015); (navn fortroligt) (nr. 0274/2015); (navn fortroligt) (nr. 0275/2015); (navn fortroligt) (nr. 0276/2015); (navn fortroligt) (nr. 0277/2015); Beate Höß-Zenker (nr. 0278/2015); Angeline Arnaud (nr. 0279/2015); (navn fortroligt) (nr. 0280/2015); (navn fortroligt) (nr. 0281/2015); (navn fortroligt) (nr. 0282/2015); (navn fortroligt) (nr. 0283/2015); (navn fortroligt) (nr. 0284/2015); Johanna Wasström (nr. 0285/2015); María Nemesia García Fernández (nr. 0286/2015); (navn fortroligt) (nr. 0287/2015); (navn fortroligt) (nr. 0288/2015); (navn fortroligt) (nr. 0289/2015); (navn fortroligt) (nr. 0290/2015); (navn fortroligt) (nr. 0291/2015); (navn fortroligt) (nr. 0292/2015); Christian Ries (nr. 0293/2015); Juana Lene Martínez Almanzar (nr. 0294/2015); (navn fortroligt) (nr. 0295/2015); (navn fortroligt) (nr. 0296/2015); (navn fortroligt) (nr. 0297/2015); Ferenc Czimbalmos Kozma (nr. 0298/2015); (navn fortroligt) (nr. 0299/2015); Flavio Miccono (nr. 0300/2015); (navn fortroligt) (nr. 0301/2015); (navn fortroligt) (nr. 0302/2015); Augustin Răzvan Mirsolea (nr. 0303/2015); (navn fortroligt) (nr. 0304/2015); (navn fortroligt) (nr. 0305/2015); (navn fortroligt) (nr. 0306/2015); Christian Frener (nr. 0307/2015); Andoni Monforte Duart (nr. 0308/2015); (navn fortroligt) (nr. 0309/2015); (navn fortroligt) (nr. 0310/2015); (navn fortroligt) (nr. 0311/2015); Rudi Eifert (nr. 0312/2015); (navn fortroligt) (nr. 0313/2015); (navn fortroligt) (nr. 0314/2015); (navn fortroligt) (nr. 0315/2015); (navn fortroligt) (nr. 0316/2015); (navn fortroligt) (nr. 0317/2015); Sergy Alpin (nr. 0318/2015); (navn fortroligt) (nr. 0319/2015); (navn fortroligt) (nr. 0320/2015); (navn fortroligt) (nr. 0321/2015); (navn fortroligt) (nr. 0322/2015); (navn fortroligt) (nr. 0323/2015); Johanna Macrae (nr. 0324/2015); (navn fortroligt) (nr. 0325/2015); (navn fortroligt) (nr. 0326/2015); (navn fortroligt) (nr. 0327/2015); (navn fortroligt) (nr. 0328/2015); (navn fortroligt) (nr. 0329/2015); (navn fortroligt) (nr. 0330/2015); (navn fortroligt) (nr. 0331/2015); (navn fortroligt) (nr. 0332/2015); (navn fortroligt) (nr. 0333/2015); Andreas Jüttemann (nr. 0334/2015); (navn fortroligt) (nr. 0335/2015); Mihályné Niegreisz (nr. 0336/2015); Alejandro Peña Pérez (nr. 0337/2015); (navn fortroligt) (nr. 0338/2015); (navn fortroligt) (nr. 0339/2015); (navn fortroligt) (nr. 0340/2015); (navn fortroligt) (nr. 0341/2015); (navn fortroligt) (nr. 0342/2015); Elena Cambieri (nr. 0343/2015); (navn fortroligt) (nr. 0344/2015); (navn fortroligt) (nr. 0345/2015); (navn fortroligt) (nr. 0346/2015); (navn fortroligt) (nr. 0347/2015); (navn fortroligt) (nr. 0348/2015); (navn fortroligt) (nr. 0349/2015).

Formanden meddelte, at han den 24. april 2015 havde henvist de andragender, som Parlamentet havde modtaget fra fysiske personer, der ikke er borgere i Den Europæiske Union og ikke har bopæl i en medlemsstat, til det kompetente udvalg i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 215, stk. 13.


12. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Island på den anden side om Islands deltagelse i den fælles opfyldelse af Den Europæiske Unions, dens medlemsstaters og Islands forpligtelser i den anden forpligtelsesperiode i Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AFET, ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af mekanismen til modvirkning af omgåelse ved midlertidig suspension af toldpræferencer i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET, AGRI, ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af beskyttelsesklausulen og mekanismen til modvirkning af omgåelse ved midlertidig suspension af toldpræferencer i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET, AGRI, ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2015/000 TA 2015 — teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af EU’s Solidaritetsfond (oversvømmelser i Rumænien, Bulgarien og Italien) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

ENVI, REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handel med visse stålprodukter mellem Den Europæiske Union og Republikken Kasakhstan (kodifikation) (COM(2015)0157 - C8-0097/2015 - 2015/0082(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til ændringsbudget nr. 2 til det almindelige budget for 2015, der ledsager forslaget til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af en flerårige finansielle ramme: Rådets holdning af 21. april 2015 (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

AFET, AGRI, LIBE, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets direktiv 76/621/EØF om fastsættelse af det maksimale indhold af erucasyre i olier og fedtstoffer og Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

DEVE, JURI, INTA

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af en protokol om ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Staten Israels regering på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstater vegne af tillægsprotokollen til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

DEVE

rådg.udv. :

INTA

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Bernd Lange (A8-0026/2015)

- Interimsbetænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)) - LIBE udvalg - Ordfører: Monica Macovei (A8-0055/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces, og suspension af anvendelsen heraf for så vidt angår Bosnien-Hercegovina (COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at blive part i Den Internationale Søfartsorganisations internationale konvention om standarder for uddannelse, certificering og vagthold for mandskab på fiskefartøjer (15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)) - EMPL udvalg - Ordfører: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

- Betænkning om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge for 2013 for Kommissionen (COM(2013)0570[[53]] - C8-0224/2014 - 2014/2140(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[14]] - C8-0159/2014 - 2014/2090(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[24]] - C8-0185/2014 - 2014/2109(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2013: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol (COM(2013)0570[[54]] - C8-0225/2014 - 2014/2139(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[35]] - C8-0196/2014 - 2014/2120(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[31]] - C8-0192/2014 - 2014/2116(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs budget for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[22]] - C8-0182/2014 - 2014/2106(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[18]] - C8-0178/2014 - 2014/2102(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[16]] - C8-0176/2014 - 2014/2100(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[26]] - C8-0187/2014 - 2014/2111(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[11]] - C8-0156/2014 - 2014/2087(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[33]] - C8-0194/2014 - 2014/2118(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[39]] - C8-0200/2014 - 2014/2124(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion I – Europa-Parlamentet (COM(2014)0510[[02]] - C8-0147/2014 - 2014/2078(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[17]] - C8-0177/2014 - 2014/2101(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[41]] - C8-0202/2014 - 2014/2126(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[27]] - C8-0188/2014 - 2014/2112(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[37]] - C8-0198/2014 - 2014/2122(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[21]] - C8-0181/2014 - 2014/2105(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[25]] - C8-0186/2014 - 2014/2110(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[20]] - C8-0180/2014 - 2014/2104(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[19]] - C8-0179/2014 - 2014/2103(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[12]] - C8-0157/2014 - 2014/2088(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[13]] - C8-0158/2014 - 2014/2089(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[28]] - C8-0189/2014 - 2014/2113(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[29]] - C8-0190/2014 - 2014/2114(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[36]] - C8-0197/2014 - 2014/2121(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[23]] - C8-0184/2014 - 2014/2108(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[34]] - C8-0195/2014 - 2014/2119(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[42]] - C8-0204/2014 - 2014/2128(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[30]] - C8-0191/2014 - 2014/2115(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne (COM(2014)0510[[01]] - C8-0140/2014 - 2014/2075(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0487 - C8-0146/2014 - 2014/2077(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion VII – Regionsudvalget (COM(2014)0510[[07]] - C8-0152/2014 - 2014/2083(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[47]] - C8-0209/2014 - 2014/2133(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[45]] - C8-0207/2014 - 2014/2131(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[43]] - C8-0205/2014 - 2014/2129(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (COM(2014)0510[[10]] - C8-0155/2014 - 2014/2086(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[44]] - C8-0206/2014 - 2014/2130(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion IV – Domstolen (COM(2014)0510[[04]] - C8-0149/2014 - 2014/2080(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[48]] - C8-0210/2014 - 2014/2134(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion V – Revisionsretten (COM(2014)0510[[05]] - C8-0150/2014 - 2014/2081(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (COM(2014)0510[[06]] - C8-0151/2014 - 2014/2082(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand (COM(2014)0510[[08]] - C8-0153/2014 - 2014/2084(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[38]] - C8-0199/2014 - 2014/2123(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (COM(2014)0510[[09]] - C8-0154/2014 - 2014/2085(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[32]] - C8-0193/2014 - 2014/2117(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af værdipapirfinansieringstransaktioner og om disses gennemsigtighed (COM(2014)0040 - C7-0023/2014 - 2014/0017(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Renato Soru (A8-0120/2015)

- Betænkning om opfølgning på implementeringen af Bolognaprocessen (2015/2039(INI)) - CULT udvalg - Ordfører: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

- Betænkning om europæisk film i den digitale tidsalder (2014/2148(INI)) - CULT udvalg - Ordfører: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

- Betænkning om en ny EU-skovstrategi: for skove og den skovbaserede sektor (2014/2223(INI)) - AGRI udvalg - Ordfører: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 (COM(2014)0614 - C8-0174/2014 - 2014/0285(COD)) - PECH udvalg - Ordfører: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

- *** Udkast til indstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (11878/2014 - C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side (kodifikation) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 - 2014/0199(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår en forhøjelse af det første forfinansieringsbeløb, der udbetales til operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD)) - EMPL udvalg - Ordfører: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2015 for regnskabsåret 2015, Sektion III – Kommissionen (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system, der er baseret på 112-tjenesten, og om ændring af direktiv 2007/46/EF (05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport og om ændring af direktiv 2009/16/EF (17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets ændring af direktiv 94/62/EF med henblik på at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer (05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Margrete Auken (A8-0130/2015)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker (05161/2/2015 - C8-0073/2015 - 2012/0084(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Hugues Bayet (A8-0137/2015)


13. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000008/2015) af Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee og Piernicola Pedicini, for ENVI, til Kommissionen: Alkoholstrategi (2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015)

- (O-000016/2015) af Paolo De Castro, for AGRI, til Kommissionen: Verdensudstillingen i Milano 2015: Feeding the Planet, Energy for Life (føde til verden, energi til livet) (2015/2574(RSP)) (B8-0109/2015)

- (O-000021/2015) Pavel Svoboda, for JURI, til Rådet: Marrakeshtraktaten om undtagelser fra ophavsretten for personer med synshandicap (2015/2586(RSP)) (B8-0110/2015)

- (O-000029/2015) af Claude Moraes, for LIBE, til Rådet: Pakken vedrørende intelligente grænser (2015/2614(RSP)) (B8-0111/2015)

- (O-000030/2015) af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Pakken vedrørende intelligente grænser (2015/2614(RSP)) (B8-0112/2015)

- (O-000035/2015) af Linda McAvan, for DEVE, til Rådet: EU-medlemsstaternes forpligtelser til officiel udviklingsbistand (ODA) (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015)

- (O-000036/2015) af Linda McAvan, for DEVE, til Kommissionen: EU-medlemsstaternes forpligtelser til officiel udviklingsbistand (ODA) (2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015);

- (O-000031/2015) af Silvia Costa, for CULT, til Rådet: Ødelæggelse af kulturelle mindesmærker begået af Islamisk Stat (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

- (O-000032/2015) af Silvia Costa, for CULT, til Kommissionen: Ødelæggelse af kulturelle mindesmærker begået af ISIS/Daesh (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015)

- (O-000038/2015) af Czesław Adam Siekierski, for AGRI, til Kommissionen: Krisen som følge af Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015).


14. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden april II 2015 (PE 552.730/PDOJ) var omdelt.

Talere: Richard Corbett, om Janice Atkinsons tilhørsforhold til EFDD-Gruppen (formanden svarede, at han ikke havde modtaget meddelelser vedrørende dette emne) og John Stuart Agnew om samme emne.

°
° ° °

Der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

- Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om som tredje punkt på dagsordenen for eftermiddagen, efter forhandlingen om Monica Macovei-betænkningen (A8-0055/2015), at opføre en forhandling – uden indgivelse af beslutningsforslag – om en redegørelse fra Kommissionen om de "Seneste afsløringer om NSA's organiserede masseudspionering af borgere, politikere og virksomheder i EU og den tyske efterretningstjenestes (BND) indblanding heri".

Forhandlingen om de mundtlige forespørgsler vedrørende ”Pakken om intelligente grænser(punkt 130 i PDOJ) ville blive udsat til mødeperioden maj I 2015.

Talere: Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Cornelia Ernst, der støttede anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (187 for, 127 imod, 9 hverken/eller).

- Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om som sidste punkt på dagsordenen at opføre en forhandling – uden indgivelse af beslutningsforslag – om en redegørelse fra Kommissionen om "Passende beskyttelse af whistleblowers og journalister med henblik på bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse".

Talere: Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Philippe Lamberts, der støttede anmodningen.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

Onsdag

- Anmodning fra S&D-Gruppen om som første punkt på dagsordenen for eftermiddagen at opføre en redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om "Situationen i Burundi", uden indgivelse af beslutningsforslag.

Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Philippe Lamberts, der støttede anmodningen.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

- Anmodning fra PPE-Gruppen om at ændre titlen for redegørelsen ved næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om terrorgruppen al-Shabaabs drab på studerende i Kenya som følger: "Forfølgelse af kristne rundt om i verden i relation til terrorgruppen al-Shabaabs drab på studerende i Kenya".

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, der begrundede anmodningen, Kazimierz Michał Ujazdowski, der støttede anmodningen, og Enrique Guerrero Salom, der talte imod anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen ved VE (192 for, 134 imod, 13 hverken/eller).

Torsdag

Ingen ændringer.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


15. Indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system, der er baseret på 112-tjenesten, og om ændring af direktiv 2007/46/EF [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

Olga Sehnalová forelagde indstillingen ved andenbehandling.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Indlæg af Phil Hogan (medlem af Kommissionen).

Talere: Carlos Coelho for PPE-Gruppen, Evelyne Gebhardt for S&D-Gruppen, Anneleen Van Bossuyt for ECR-Gruppen, Kaja Kallas for ALDE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Georg Mayer, løsgænger, Andreas Schwab, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Josef Weidenholzer, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Mylène Troszczynski, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Vicky Ford, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti og Richard Corbett, sidstnævnte om afviklingen af forhandlingen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eva Paunova, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Franz Obermayr, Marijana Petir og Nicola Caputo.

Talere: Phil Hogan og Olga Sehnalová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 28.4.2015.


16. Alkoholstrategi (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-00008/2015) af Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee og Piernicola Pedicini, for ENVI, til Kommissionen: Alkoholstrategi (2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015)

Giovanni La Via (formand for ENVI) begrundede spørgsmålet.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Phil Hogan (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet

Talere: Alberto Cirio for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Glenis Willmott for S&D-Gruppen, Marcus Pretzell for ECR-Gruppen, José Inácio Faria for ALDE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Mireille D'Ornano, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anna Hedh, Peter Liese, Susanne Melior, Gesine Meissner, Françoise Grossetête, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marc Tarabella, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska og Angélique Delahaye.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cristian-Silviu Buşoi, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Kaja Kallas, João Ferreira, Igor Šoltes, Ignazio Corrao, Miroslav Mikolášik og Doru-Claudian Frunzulică

Indlæg af Phil Hogan.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

- Alberto Cirio for PPE-Gruppen, Glenis Willmott for S&D-Gruppen, Marcus Pretzell for ECR-Gruppen, José Inácio Faria for ALDE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, og Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, om en alkoholstrategi (2015/2543(RSP)) (B8-0357/2015)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.65 i protokollen af 29.4.2015.


17. Anden årsdag for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen og status med hensyn til bæredygtighedsaftalen (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Anden årsdag for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen og status med hensyn til bæredygtighedsaftalen (2015/2589(RSP))

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marc Tarabella, Bernd Lange for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Catherine Bearder for ALDE-Gruppen, Anne-Marie Mineur for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Gilles Lebreton, løsgænger, Fernando Ruas, Agnes Jongerius, Helmut Scholz, Jarosław Wałęsa, Maria Arena, Lola Sánchez Caldentey, Thomas Mann, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck og David Martin.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Fabio Massimo Castaldo og Afzal Khan.

Indlæg af Cecilia Malmström.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.66 i protokollen af 29.4.2015.


18. Flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Jarosław Wałęsa forelagde betænkningen.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Gabriel Mato for PPE-Gruppen, Ulrike Rodust for S&D-Gruppen, Marek Józef Gróbarczyk for ECR-Gruppen, og Nils Torvalds for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Linnéa Engström for Verts/ALE-Gruppen, Marco Affronte for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Sylvie Goddyn, løsgænger, Werner Kuhn, Ole Christensen, Louise Bours og Ricardo Serrão Santos.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Richard Corbett, Ivan Jakovčić og Igor Šoltes.

Talere: Karmenu Vella og Jarosław Wałęsa.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.8 i protokollen af 28.4.2015.


19. De politiske gruppers sammensætning

Iveta Grigule havde tilsluttet sig ALDE-Gruppen med virkning fra den 27. april 2015.


20. Landingsforpligtelse ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 1224/2009 for så vidt angår landingsforpligtelsen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1434/98 [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Alain Cadec (A8-0060/2014)

Alain Cadec forelagde betænkningen.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Gabriel Mato for PPE-Gruppen, Ulrike Rodust for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Norica Nicolai for ALDE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Louise Bours for EFDD-Gruppen, Sylvie Goddyn, løsgænger, Francisco José Millán Mon, Clara Eugenia Aguilera García, James Nicholson, Ian Hudghton, Marco Affronte, Ricardo Serrão Santos og Julie Girling.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jarosław Wałęsa, Notis Marias, Isabelle Thomas, Ivan Jakovčić, João Ferreira og Igor Šoltes.

Talere: Karmenu Vella og Alain Cadec.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.9 i protokollen af 28.4.2015.


21. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Ryszard Czarnecki, Jozo Radoš, Pablo Iglesias, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Tomáš Zdechovský, Damian Drăghici, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Jordi Sebastià, Sotirios Zarianopoulos, Csaba Sógor, Virginie Rozière, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Ildikó Gáll-Pelcz, Anneliese Dodds, Marian Harkin, Renate Sommer, Iliana Iotova, Claude Rolin, Neena Gill og Doru-Claudian Frunzulică.


22. Opfølgning på gennemførelsen af Bolognaprocessen (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om opfølgning på implementeringen af Bolognaprocessen [2015/2039(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

Krystyna Łybacka (ordfører) foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Andrew Lewer, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Danuta Jazłowiecka, Ilhan Kyuchyuk og Bogdan Brunon Wenta.

Indlæg af Phil Hogan (medlem af Kommissionen)

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.11 i protokollen af 28.4.2015.


23. Europæisk film i den digitale tidsalder (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om europæisk film i den digitale tidsalder [2014/2148(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

Bogdan Brunon Wenta (ordfører) foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Isabella Adinolfi.

Indlæg af Phil Hogan (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.12 i protokollen af 28.4.2015.


24. En ny EU-skovstrategi (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om en ny EU-skovstrategi: for skove og den skovbaserede sektor [2014/2223(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

Elisabeth Köstinger (ordfører) foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Noichl, Angel Dzhambazki, Ulrike Müller, Miapetra Kumpula-Natri, Anthea McIntyre og Paul Brannen.

Indlæg af Phil Hogan (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.13 i protokollen af 28.4.2015.


25. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 552.730/OJMA).


26. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.10.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik