Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 285kWORD 190k
Maanantai 27. huhtikuuta 2015 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Valtakirjojen tarkastus
 5.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 6.Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien kokoonpano
 7.Työjärjestyksen tulkinta
 8.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 10.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 11.Vetoomukset
 12.Vastaanotetut asiakirjat
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönotto ***II (keskustelu)
 16.Alkoholistrategia (keskustelu)
 17.Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toinen vuosipäivä ja kestävyyssopimuksen tilanne (keskustelu)
 18.Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (keskustelu)
 19.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 20.Purkamisvelvoite ***I (keskustelu)
 21.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 22.Bolognan prosessin täytäntöönpano (lyhyt esittely)
 23.Eurooppalainen elokuva digitaaliajalla (lyhyt esittely)
 24.Uusi EU:n metsästrategia (lyhyt esittely)
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.


2. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies antoi julkilausuman Nepalia 25. huhtikuuta 2015 koetelleen maanjäristyksen johdosta, joka on vaatinut 4 000 ihmisen hengen ja jonka seurauksena yli 6 500 henkeä on loukkaantunut. Hän vetosi kansainväliseen yhteisöön uhrien auttamiseksi ja ilmaisi parlamentin puolesta osanottonsa uhrien läheisille.

Puhemies palautti mieliin 21. huhtikuuta 2015 tapahtuneen viimeisimmän siirtolaisia kuljettaneen aluksen haaksirikon Välimerellä, joka vaati 800–1 000 kuolonuhria.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden maanjäristyksen ja kaikkien Välimerellä hukkuneiden uhrien muistoksi.

Puhemies antoi lopuksi julkilausuman yhdeksästä Indonesiassa kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoa odottavasta henkilöstä, joiden joukossa on yksi ranskalainen, kaksi australialaista ja yksi indonesialainen. Hän vetosi Indonesian presidenttiin, että tämä keskeyttäisi kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon ja poistaisi tämän rangaistuksen maastaan.


3. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


4. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteviksi seuraavien jäsenten valtakirjat: Estefanía Torres Martínez 25. maaliskuuta 2015 alkaen ja Mihai Ţurcanu 2. maaliskuuta 2015 alkaen.


5. Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Asiasta vastaava oikeudellisten asioiden valiokunta on ilmoittanut puhemiehelle, että Saksan toimivaltaiset viranomaiset ovat kumonneet Udo Voigtin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön Saarbrückenin syyttäjäviranomaisen käynnistämään rikosoikeudelliseen menettelyyn liittyen. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva menettely katsotaan näin ollen päättyneeksi.


6. Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D- ja PPE-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta: Damiano Zoffoli

valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Carlos Iturgaiz ei ole enää jäsen.


7. Työjärjestyksen tulkinta

Keskiviikkona 15. huhtikuuta 2015 pidetyssä istunnossa ilmoitettiin komission hyväksymistä koskevista suuntaviivoista annetun työjärjestyksen XVI liitteen 1 kohdan a alakohdan tulkinnasta, jonka perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta oli antanut (istunnon pöytäkirja 15.4.2015, kohta 6).

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei ole esittänyt vastalausetta työjärjestyksen 226 artiklan 3 kohdan mukaisesti, tulkinta katsotaan hyväksytyksi (P8_TA(2015)0096).


8. Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)

Asiasta vastaavat valiokunnat ovat välittäneet seuraavat oikaisut Euroopan parlamentin hyväksymiin teksteihin:

- Oikaisu P7_TA-PROV(2014)0345(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 15. huhtikuuta 2014 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/… antamiseksi teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (kodifikaatio) P7_TA-PROV(2014)0345 (COM(2013)0932 – C7-0006/2014 – 2010/0095(COD))

- Oikaisu P7_TA-PROV(2014)0123(COR01) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 375/2014, annettu 3. huhtikuuta 2014, Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamisesta ("EU:n vapaaehtoisapua koskeva aloite") (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 1)(ensimmäisessä käsittelyssä 25. helmikuuta 2014 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi P7_TA(2014)0123) (COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD))

- Oikaisu P7_TA-PROV(2014)0160(COR01) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/40/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 1) (ensimmäisessä käsittelyssä 26. helmikuuta 2014 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun direktiivin antamiseksi P7_TA-PROV(2014)0160) (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

- Oikaisu P7_TA-PROV(2014)0416(COR01) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/60/EU, annettu 15. toukokuuta 2014, jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 1) (ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2014 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun direktiivin antamiseksi P7_TA-PROV(2014)0416) (COM(2013)0311 – C7-0147/2013 – 2013/0162(COD)).

Oikaisut ovat saatavilla Europarl-verkkosivustolla.

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti oikaisut katsotaan hyväksytyiksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.


9. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 29. huhtikuuta 2015 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta sekä direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta (00020/2015/LEX - C8-0104/2015 - 2013/0224(COD))*

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivin 94/62/EY muuttamisesta kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämisen osalta (00021/2015/LEX - C8-0105/2015 - 2013/0371(COD))*

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (00022/2015/LEX - C8-0106/2015 - 2013/0165(COD))*

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista (00097/2014/LEX - C8-0110/2015 - 2013/0214(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä (uudelleenlaadittu teksti) (00007/2015/LEX - C8-0111/2015 - 2014/0168(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista annetun neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta (00002/2015/LEX - C8-0112/2015 - 2013/0105(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi (kodifikaatio) (00004/2015/LEX - C8-0113/2015 - 2014/0190(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) (00005/2015/LEX - C8-0114/2015 - 2014/0272(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien tiettyjen myönnytysten suspendoimisesta (kodifikaatio) (00009/2015/LEX - C8-0115/2015 - 2014/0275(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista siirtohinnoista (00003/2015/LEX - C8-0116/2015 - 2013/0265(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tiettyjen korkealaatuista naudanlihaa, sianlihaa, siipikarjanlihaa, vehnää sekä vehnän ja rukiin sekaviljaa ja leseitä, lesejauhoja ja muita jätetuotteita koskevien unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnosta (kodifikaatio) (00006/2015/LEX - C8-0117/2015 - 2014/0276(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 223/2009 muuttamisesta (00026/2015/LEX - C8-0119/2015 - 2012/0084(COD))*.

* edellyttäen, että parlamentti hyväksyy neuvoston kannan ennen tätä päivämäärää.


10. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavan asiakirjan oikeaksi todistetun jäljennöksen:

- Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosioinnista tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja, joka koskee Euroopan unionin ja Tunisian tasavallan puitesopimusta Tunisian tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista.


11. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 215 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

24. huhtikuuta 2015

(käsitellään luottamuksellisena) (nro 2709/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2710/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2711/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0244/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0245/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0246/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0247/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0248/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0249/2015); Leif Lundgren (nro 0250/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0251/2015); Riccardo Giuliano (nro 0252/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0253/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0254/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0255/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0256/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0257/2015); Alexandru Pârvu (nro 0258/2015); Regina Neumann (nro 0259/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0260/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0261/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0262/2015); Riccardo Giuliano (nro 0263/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0264/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0265/2015); William M. Trent (nro 0266/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0267/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0268/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0269/2015); Andrzej Kania (122 signatures) (nro 0270/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0271/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0272/2015); Péter Szeidl (nro 0273/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0274/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0275/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0276/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0277/2015); Beate Höß-Zenker (nro 0278/2015); Angeline Arnaud (nro 0279/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0280/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0281/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0282/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0283/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0284/2015); Johanna Wasström (nro 0285/2015); María Nemesia García Fernández (nro 0286/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0287/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0288/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0289/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0290/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0291/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0292/2015); Christian Ries (nro 0293/2015); Juana Lene Martínez Almanzar (nro 0294/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0295/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0296/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0297/2015); Ferenc Czimbalmos Kozma (nro 0298/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0299/2015); Flavio Miccono (nro 0300/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0301/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0302/2015); Augustin Răzvan Mirsolea (nro 0303/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0304/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0305/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0306/2015); Christian Frener (nro 0307/2015); Andoni Monforte Duart (nro 0308/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0309/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0310/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0311/2015); Rudi Eifert (nro 0312/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0313/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0314/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0315/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0316/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0317/2015); Sergy Alpin (nro 0318/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0319/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0320/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0321/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0322/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0323/2015); Johanna Macrae (nro 0324/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0325/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0326/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0327/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0328/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0329/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0330/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0331/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0332/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0333/2015); Andreas Jüttemann (nro 0334/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0335/2015); Mihályné Niegreisz (nro 0336/2015); Alejandro Peña Pérez (nro 0337/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0338/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0339/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0340/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0341/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0342/2015); Elena Cambieri (nro 0343/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0344/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0345/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0346/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0347/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0348/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0349/2015).

Puhemies ilmoitti lähettäneensä 24. huhtikuuta 2015 työjärjestyksen 215 artiklan 13 kohdan mukaisesti asiasta vastaavaan valiokuntaan sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.


12. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Islannin osallistumista Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Islannin välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AFET, ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen tullietuuksien väliaikaista suspendointia koskevan toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismin täytäntöönpanosta (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET, AGRI, ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen suojalausekkeen ja tullietuuksien väliaikaista suspendointia koskevan toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismin täytäntöönpanosta (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET, AGRI, ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2015/000 TA 2015 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (tulvat Romaniassa, Bulgariassa ja Italiassa) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

ENVI, REGI

- Esitys neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin ja Kazakstanin tasavallan välisestä tiettyjen terästuotteiden kaupasta (kodifikaatio) (COM(2015)0157 - C8-0097/2015 - 2015/0082(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Lisätalousarvioesitys nro 2 vuoden 2015 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi ehdotukseen neuvoston asetukseksi monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta - Neuvoston kanta, 21. huhtikuuta 2015 (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

AFET, AGRI, LIBE, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi öljyjen ja rasvojen sisältämän erukahapon enimmäispitoisuuden määrittämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/621/ETY sekä sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 kumoamisesta (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

DEVE, JURI, INTA

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

INTA

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan väliseen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevaan sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

DEVE

lausuntoa varten:

INTA

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 3030/93 kumoamisesta (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Bernd Lange (A8-0026/2015)

- Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Monica Macovei (A8-0055/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta ja sen soveltamisen keskeyttämisestä Bosnia ja Hertsegovinan osalta (COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta liittymään osapuoliksi Euroopan unionin edun mukaisesti kalastusaluksen laivaväen koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan Kansainvälisen merenkulkujärjestön yleissopimukseen (15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

- Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2013 vastuuvapausmenettelyssä (COM(2013)0570[[53]] - C8-0224/2014 - 2014/2140(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[14]] - C8-0159/2014 - 2014/2090(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[24]] - C8-0185/2014 - 2014/2109(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (COM(2013)0570[[54]] - C8-0225/2014 - 2014/2139(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[35]] - C8-0196/2014 - 2014/2120(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[31]] - C8-0192/2014 - 2014/2116(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[22]] - C8-0182/2014 - 2014/2106(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[18]] - C8-0178/2014 - 2014/2102(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[16]] - C8-0176/2014 - 2014/2100(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[26]] - C8-0187/2014 - 2014/2111(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[11]] - C8-0156/2014 - 2014/2087(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[33]] - C8-0194/2014 - 2014/2118(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[39]] - C8-0200/2014 - 2014/2124(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka I – Euroopan parlamentti (COM(2014)0510[[02]] - C8-0147/2014 - 2014/2078(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[17]] - C8-0177/2014 - 2014/2101(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[41]] - C8-0202/2014 - 2014/2126(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[27]] - C8-0188/2014 - 2014/2112(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[37]] - C8-0198/2014 - 2014/2122(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[21]] - C8-0181/2014 - 2014/2105(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[25]] - C8-0186/2014 - 2014/2110(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[20]] - C8-0180/2014 - 2014/2104(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[19]] - C8-0179/2014 - 2014/2103(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[12]] - C8-0157/2014 - 2014/2088(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[13]] - C8-0158/2014 - 2014/2089(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[28]] - C8-0189/2014 - 2014/2113(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[29]] - C8-0190/2014 - 2014/2114(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[36]] - C8-0197/2014 - 2014/2121(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[23]] - C8-0184/2014 - 2014/2108(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[34]] - C8-0195/2014 - 2014/2119(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[42]] - C8-0204/2014 - 2014/2128(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[30]] - C8-0191/2014 - 2014/2115(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot (COM(2014)0510[[01]] - C8-0140/2014 - 2014/2075(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0487 - C8-0146/2014 - 2014/2077(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka VII – Alueiden komitea (COM(2014)0510[[07]] - C8-0152/2014 - 2014/2083(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[47]] - C8-0209/2014 - 2014/2133(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[45]] - C8-0207/2014 - 2014/2131(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[43]] - C8-0205/2014 - 2014/2129(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto (COM(2014)0510[[10]] - C8-0155/2014 - 2014/2086(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[44]] - C8-0206/2014 - 2014/2130(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka IV – Tuomioistuin (COM(2014)0510[[04]] - C8-0149/2014 - 2014/2080(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[48]] - C8-0210/2014 - 2014/2134(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin (COM(2014)0510[[05]] - C8-0150/2014 - 2014/2081(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (COM(2014)0510[[06]] - C8-0151/2014 - 2014/2082(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies (COM(2014)0510[[08]] - C8-0153/2014 - 2014/2084(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[38]] - C8-0199/2014 - 2014/2123(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (COM(2014)0510[[09]] - C8-0154/2014 - 2014/2085(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (COM(2014)0510[[32]] - C8-0193/2014 - 2014/2117(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien raportoinnista ja läpinäkyvyydestä (COM(2014)0040 - C7-0023/2014 - 2014/0017(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Renato Soru (A8-0120/2015)

- Mietintö Bolognan prosessin täytäntöönpanon seurannasta (2015/2039(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

- Mietintö eurooppalaisesta elokuvasta digitaaliajalla (2014/2148(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

- Mietintö uudesta EU:n metsästrategiasta: metsien ja metsäalan puolesta (2014/2223(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta (COM(2014)0614 - C8-0174/2014 - 2014/0285(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (11878/2014 - C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi (kodifikaatio) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 - 2014/0199(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 muuttamisesta siltä osin kuin se koskee nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettaviin toimenpideohjelmiin maksettavan ensimmäisen ennakkomaksun korottamista (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2015 varainhoitovuodeksi 2015, pääluokka III – Komissio (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY muuttamisesta (10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

- ***II Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta sekä direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta (17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämiseksi (05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Margrete Auken (A8-0130/2015)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 223/2009 muuttamisesta (05161/2/2015 - C8-0073/2015 - 2012/0084(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Hugues Bayet (A8-0137/2015)


13. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

- (O-000008/2015) Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee ja Piernicola Pedicini ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Alkoholistrategia (2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015)

- (O-000016/2015) Paolo De Castro AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: Expo Milano 2015: "Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa" (2015/2574(RSP)) (B8-0109/2015)

- (O-000021/2015) Pavel Svoboda JURI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Marrakeshin yleissopimus tekijänoikeuksien rajoittamisesta näkövammaisten hyväksi (2015/2586(RSP)) (B8-0110/2015)

- (O-000029/2015) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Älykkäät rajat -paketti (2015/2614(RSP)) (B8-0111/2015)

- (O-000030/2015) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: "Älykkäät rajat" -paketti (2015/2614(RSP)) (B8-0112/2015)

- (O-000035/2015) Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta neuvostolle: EU:n jäsenvaltioiden julkista kehitysapua koskevat sitoumukset (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015)

- (O-000036/2015) Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n jäsenvaltioiden julkista kehitysapua koskevat sitoumukset (2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015)

- (O-000031/2015) Silvia Costa CULT-valiokunnan puolesta neuvostolle: Da'esh-järjestön harjoittama kulttuurikohteiden tuhoaminen (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

- (O-000032/2015) Silvia Costa CULT-valiokunnan puolesta komissiolle: Da'esh-järjestön harjoittama kulttuurikohteiden tuhoaminen (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015)

- (O-000038/2015) Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: Xylella fastidiosa -bakteerin aiheuttamat tuhot (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015).


14. Käsittelyjärjestys

Huhtikuun 2015 II istuntojakson istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 552.730/PDOJ) on jaettu.

Puheenvuorot: Richard Corbett Janice Atkinsonin kuulumisesta EFDD-ryhmään (puhemies vastasi, ettei hänelle ole toimitettu asiasta minkäänlaista tietoa) ja John Stuart Agnew samasta asiasta.

°
° ° °

Esityslistaluonnokseen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Tiistai

- Verts/ALE-ryhmän pyyntö ottaa iltapäivän esityslistan kolmanneksi kohdaksi, Monica Macovein mietinnöstä - A8-0055/2015 käytävän keskustelun jälkeen, keskustelu - ilman käsiteltäväksi jätettäviä päätöslauselmaesityksiä - komission julkilausumasta "NSA:n laajamittaista ja järjestäytynyttä EU:n kansalaisten, poliitikkojen ja yritysten vakoilua ja Saksan tiedustelupalvelun osallisuutta siihen koskevat viimeaikaiset paljastukset".

Suullisesti vastattavista kysymyksistä aiheesta Älykkäät rajat -paketti (PDOJ :n kohta 130) käytävä keskustelu lykättäisiin toukokuun 2015 I istuntojaksolle.

Puheenvuorot: Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Cornelia Ernst kannattaakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (187 puolesta, 127 vastaan, 9 tyhjää).

- GUE/NGL-ryhmän pyyntö ottaa esityslistan viimeiseksi kohdaksi - ilman käsiteltäväksi jätettäviä päätöslauselmaesityksiä – keskustelu komission julkilausumasta "Väärinkäytösten paljastajien ja journalistien riittävä suojelu veropetosten ja veronkierron torjumiseksi".

Puheenvuorot: Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Philippe Lamberts kannattaakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Keskiviikko

- S&D-ryhmän pyyntö ottaa iltapäivän esityslistan ensimmäiseksi kohdaksi komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma aiheesta "Burundin tilanne" ilman käsiteltäväksi jätettäviä päätöslauselmaesityksiä .

Puheenvuorot: Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Philippe Lamberts kannattaakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

- PPE-ryhmän pyyntö muuttaa komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman terroristijärjestö al-Shabaabin tekemistä opiskelijoiden surmista Keniassa otsikkoa seuraavasti: "Kristittyjen vaino maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemät opiskelijoiden surmat Keniassa".

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Kazimierz Michał Ujazdowski kannattaakseen pyyntöä ja Enrique Guerrero Salom vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (192 puolesta, 134 vastaan, 13 tyhjää).

Torstai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


15. Ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönotto ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

Olga Sehnalová esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Carlos Coelho PPE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta, Anneleen Van Bossuyt ECR-ryhmän puolesta, Kaja Kallas ALDE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georg Mayer, Andreas Schwab, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Josef Weidenholzer, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Mylène Troszczynski, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Vicky Ford, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti ja Richard Corbett, viimeksi mainittu keskustelun kulusta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eva Paunova, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Franz Obermayr, Marijana Petir ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja Olga Sehnalová.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.4.2015, kohta 7.3.


16. Alkoholistrategia (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-00008/2015) Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee ja Piernicola Pedicini ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Alkoholistrategia (2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015)

Giovanni La Via (ENVI-valiokunnan puheenjohtaja) esitteli kysymyksen.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Phil Hogan (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Alberto Cirio PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Glenis Willmott S&D-ryhmän puolesta, Marcus Pretzell ECR-ryhmän puolesta, José Inácio Faria ALDE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Anna Hedh, Peter Liese, Susanne Melior, Gesine Meissner, Françoise Grossetête, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marc Tarabella, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Angélique Delahaye.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Cristian-Silviu Buşoi, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Kaja Kallas, João Ferreira, Igor Šoltes, Ignazio Corrao, Miroslav Mikolášik ja Doru-Claudian Frunzulică.

Phil Hogan käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Alberto Cirio PPE-ryhmän puolesta, Glenis Willmott S&D-ryhmän puolesta, Marcus Pretzell ECR-ryhmän puolesta, José Inácio Faria ALDE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta alkoholistrategiasta (2015/2543(RSP)) (B8-0357/2015)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.65.


17. Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toinen vuosipäivä ja kestävyyssopimuksen tilanne (keskustelu)

Komission julkilausuma: Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toinen vuosipäivä ja kestävyyssopimuksen tilanne (2015/2589(RSP))

Cecilia Malmström (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marc Tarabella, Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Catherine Bearder ALDE-ryhmän puolesta, Anne-Marie Mineur GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, sitoutumaton Gilles Lebreton, Fernando Ruas, Agnes Jongerius, Helmut Scholz, Jarosław Wałęsa, Maria Arena, Lola Sánchez Caldentey, Thomas Mann, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck ja David Martin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Fabio Massimo Castaldo ja Afzal Khan.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.66.


18. Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Jarosław Wałęsa esitteli mietinnön.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Gabriel Mato PPE-ryhmän puolesta, Ulrike Rodust S&D-ryhmän puolesta, Marek Józef Gróbarczyk ECR-ryhmän puolesta ja Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Linnéa Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Affronte EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, sitoutumaton Sylvie Goddyn, Werner Kuhn, Ole Christensen, Louise Bours ja Ricardo Serrão Santos.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Richard Corbett, Ivan Jakovčić ja Igor Šoltes.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Jarosław Wałęsa.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.4.2015, kohta 7.8.


19. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Iveta Grigule on liittynyt ALDE-ryhmän jäseneksi 27. huhtikuuta 2015 alkaen.


20. Purkamisvelvoite ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetusten (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2187/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 2347/2002 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1434/98 kumoamisesta purkamisvelvoitteen huomioon ottamiseksi [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Alain Cadec (A8-0060/2014)

Alain Cadec esitteli mietinnön.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Gabriel Mato PPE-ryhmän puolesta, Ulrike Rodust S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Louise Bours EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sylvie Goddyn, Francisco José Millán Mon, Clara Eugenia Aguilera García, James Nicholson, Ian Hudghton, Marco Affronte, Ricardo Serrão Santos ja Julie Girling.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jarosław Wałęsa, Notis Marias, Isabelle Thomas, Ivan Jakovčić, João Ferreira ja Igor Šoltes.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Alain Cadec.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.4.2015, kohta 7.9.


21. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Ryszard Czarnecki, Jozo Radoš, Pablo Iglesias, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Tomáš Zdechovský, Damian Drăghici, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Jordi Sebastià, Sotirios Zarianopoulos, Csaba Sógor, Virginie Rozière, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Ildikó Gáll-Pelcz, Anneliese Dodds, Marian Harkin, Renate Sommer, Iliana Iotova, Claude Rolin, Neena Gill ja Doru-Claudian Frunzulică.


22. Bolognan prosessin täytäntöönpano (lyhyt esittely)

Mietintö Bolognan prosessin täytäntöönpanon seurannasta [2015/2039(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

Krystyna Łybacka (esittelijä) esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Andrew Lewer, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Danuta Jazłowiecka, Ilhan Kyuchyuk ja Bogdan Brunon Wenta.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.4.2015, kohta 7.11.


23. Eurooppalainen elokuva digitaaliajalla (lyhyt esittely)

Mietintö eurooppalaisesta elokuvasta digitaaliajalla [2014/2148(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

Bogdan Brunon Wenta (esittelijä) esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo ja Isabella Adinolfi.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.4.2015, kohta 7.12.


24. Uusi EU:n metsästrategia (lyhyt esittely)

Mietintö uudesta EU:n metsästrategiasta: metsien ja metsäalan puolesta [2014/2223(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

Elisabeth Köstinger (esittelijä) esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Noichl, Angel Dzhambazki, Ulrike Müller, Miapetra Kumpula-Natri, Anthea McIntyre ja Paul Brannen.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.4.2015, kohta 7.13.


25. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 552.730/OJMA).


26. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.10.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö