Indekss 
Protokols
PDF 289kWORD 236k
Pirmdiena, 2015. gada 27. aprīlis - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojumi
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Pilnvaru pārbaude
 5.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti
 6.Parlamentu sadarbības delegāciju sastāvs
 7.Reglamenta interpretācija
 8.Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)
 9.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 10.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 11.Lūgumraksti
 12.Dokumentu iesniegšana
 13.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 14.Darba kārtība
 15.Transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošana ***II (debates)
 16.Stratēģija alkohola jomā (debates)
 17.Rana Plaza ēkas sabrukšanas otrā gadadiena un pašreizējais stāvoklis ilgtspējas pakta īstenošanā (debates)
 18.Daudzgadu plāns mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I (debates)
 19.Politisko grupu sastāvs
 20.Izkraušanas pienākums ***I (debates)
 21.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 22.Boloņas procesa īstenošana (īss izklāsts)
 23.Eiropas kino digitālajā laikmetā (īss izklāsts)
 24.Jauna ES meža stratēģija (īss izklāsts)
 25.Nākamās sēdes darba kārtība
 26.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.


2. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu sakarā ar zemestrīci, kas 2015. gada 25. aprīlī satricināja Nepālu un kuras rezultātā bojā gāja 4000 cilvēku un vairāk nekā 6500 tika ievainoti. Viņš aicināja starptautisko sabiedrību sniegt palīdzību zemestrīcē cietušajiem un pauda Parlamenta solidaritāti upuru tuviniekiem.

Priekšsēdētājs arī pieminēja kārtējā migrantu pārpildītā kuģa nogrimšanu Vidusjūrā 2015. gada 21. aprīlī, kā rezultātā dzīvību zaudēja 800 līdz 1000 cilvēku.

Parlaments ievēroja minūti ilgu klusuma brīdi, pieminot zemestrīcē bojā gājušos un cietušos cilvēkus un visus Vidusjūrā noslīkušos upurus.

Visbeidzot, priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu par deviņiem cilvēkiem, to skaitā vienu francūzi, diviem austrāliešiem un vienu indonēzieti, kas gaida nāves soda izpildi Indonēzijā. Viņš aicināja Indonēzijas prezidentu valstī atjaunot nāves soda moratoriju un likvidēt šo soda veidu.


3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


4. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt deputātes Estefanía Torres Martínez mandātu, sākot ar 2015. gada 25. martu, un deputāta Mihai Ţurcanu mandātu, sākot ar 2015. gada 2. martu.


5. Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti

Par jautājumu atbildīgā Juridiskā komiteja bija informējusi priekšsēdētāju, ka Vācijas kompetentās iestādes ir atsaukušas prasību atcelt Udo Voigt deputāta imunitāti saistībā ar Zārbrikenes ģenerālprokurora ierosināto krimināllietu. Līdz ar to šī imunitātes atcelšanas procedūra tika slēgta.


6. Parlamentu sadarbības delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs bija saņēmis S&D grupas un PPE grupas pieprasījumus asptiprināt šādas izmaiņas delegāciju sastāvā:

Delegācija attiecībām ar Irānu: Damiano Zoffoli;

Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā: Carlos Iturgaiz vairs nav šīs delegācijas loceklis.


7. Reglamenta interpretācija

Par Konstitucionālo jautājumu komitejas sniegto Reglamenta XVI pielikuma “Komisijas apstiprināšanas pamatnostādnes” 1. punkta a) apakšpunkta interpretāciju bija paziņots trešdienas, 2015. gada 15. aprīļa, plenārsēdē (15.4.2015. protokola 6. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti saskaņā ar Reglamenta 226. panta 3. punktu nav izteikuši iebildumus pret šo interpretāciju, to uzskata par pieņemtu (P8_TA(2015)0096).


8. Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)

Atbildīgās komitejas ir iesniegušas turpmāk minētos kļūdu labojumus Eiropas Parlamenta pieņemtos tekstos:

- Kļūdu labojums P7_TA-PROV(2014)0345(COR01) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 15. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/..., kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu, un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu sfērā (P7_TA-PROV(2014)0345) (COM(2013)0932 – C7-0006/2014 – 2010/0095(COD)).

- Kļūdu labojums P7_TA-PROV(2014)0123(COR01) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Regulā (ES) Nr. 375/2014, ar ko izveido Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu (iniciatīva “ES palīdzības brīvprātīgie”) (OV L 122, 24.4.2014., 1. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 25. februārī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu (P7_TA(2014)0123)) (COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD)).

- Kļūdu labojums P7_TA-PROV(2014)0160(COR01) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīvā 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK (OV L 127, 29.4.2014., 1. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 26. februārī, lai pieņemtu iepriekš minēto direktīvu (P7_TA-PROV(2014)0160)) (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD)).

- Kļūdu labojums P7_TA-PROV(2014)0416(COR01) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvā 2014/60/ES par no dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešanu un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012 (pārstrādāta redakcija) (OV L 159, 28.5.2014., 1. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 16. aprīlī, lai pieņemtu iepriekš minēto direktīvu (P7_TA-PROV(2014)0416)) (COM(2013)0311 – C7-0147/2013 – 2013/0162(COD)).

Kļūdu labojumi ir pieejami tīmekļa vietnē “Europarl”.

Saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu šos kļūdu labojumus uzskata par apstiprinātiem, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc to izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputāti nav pieprasījuši par tiem balsot.


9. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2015. gada 29. aprīlī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un verifikāciju un ar ko groza Direktīvu 2009/16/EK (00020/2015/LEX - C8-0104/2015 - 2013/0224(COD))*;

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 94/62/EK attiecībā uz vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšanu (00021/2015/LEX - C8-0105/2015 - 2013/0371(COD))*;

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma „112” bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (00022/2015/LEX - C8-0106/2015 - 2013/0165(COD))*;

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem (00097/2014/LEX - C8-0110/2015 - 2013/0214(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par kopējiem noteikumiem importam no dažām trešām valstīm (pārstrādāta redakcija) (00007/2015/LEX - C8-0111/2015 - 2014/0168(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Padomes Direktīvu 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos (00002/2015/LEX - C8-0112/2015 - 2013/0105(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par dažām procedūrām, lai piemērotu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses (kodificēta redakcija) (00004/2015/LEX - C8-0113/2015 - 2014/0190(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Turcijas izcelsmes lauksaimniecības produktu importu Savienībā (kodificēta redakcija) (00005/2015/LEX - C8-0114/2015 - 2014/0272(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko tiek atceltas dažas koncesijas attiecībā uz Turcijas izcelsmes lauksaimniecības produktu importu Savienībā (kodificēta redakcija) (00009/2015/LEX - C8-0115/2015 - 2014/0275(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par starpbanku komisijas maksām, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem (00003/2015/LEX - C8-0116/2015 - 2013/0265(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko atver dažas Savienības tarifa kvotas augstākā labuma liellopu gaļai un cūkgaļai, mājputnu gaļai, kviešiem un kviešu un rudzu graudu maisījumam, un klijām, atsijām un pārējiem atlikumiem un paredz to pārvaldi (kodificēta redakcija) (00006/2015/LEX - C8-0117/2015 - 2014/0276(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku (00026/2015/LEX - C8-0119/2015 - 2012/0084(COD))*.

* Ar nosacījumu, ka Parlaments apstiprina Padomes nostāju pirms šā datuma.


10. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātu kopiju šādam dokumentam:

- Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses, par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Tunisijas Republiku par vispārējiem principiem Tunisijas Republikas līdzdalībai Savienības programmās.


11. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 6. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2015. gada 24. aprīlis

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2709/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2710/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2711/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0244/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0245/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0246/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0247/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0248/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0249/2015); Leif Lundgren (Nr. 0250/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0251/2015); Riccardo Giuliano (Nr. 0252/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0253/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0254/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0255/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0256/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0257/2015); Alexandru Pârvu (Nr. 0258/2015); Regina Neumann (Nr. 0259/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0260/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0261/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0262/2015); Riccardo Giuliano (Nr. 0263/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0264/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0265/2015); William M. Trent (Nr. 0266/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0267/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0268/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0269/2015); Andrzej Kania (122 signatures) (Nr. 0270/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0271/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0272/2015); Péter Szeidl (Nr. 0273/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0274/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0275/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0276/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0277/2015); Beate Hoess-Zenker (Nr. 0278/2015); Angeline Arnaud (Nr. 0279/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0280/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0281/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0282/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0283/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0284/2015); Johanna Wasström (Nr. 0285/2015); María Nemesia García Fernández (Nr. 0286/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0287/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0288/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0289/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0290/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0291/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0292/2015); Christian Ries (Nr. 0293/2015); Juana Lene Martínez Almanzar (Nr. 0294/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0295/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0296/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0297/2015); Ferenc Czimbalmos Kozma (Nr. 0298/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0299/2015); Flavio Miccono (Nr. 0300/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0301/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0302/2015); Augustin Răzvan Mirsolea (Nr. 0303/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0304/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0305/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0306/2015); Christian Frener (Nr. 0307/2015); Andoni Monforte Duart (Nr. 0308/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0309/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0310/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0311/2015); Rudi Eifert (Nr. 0312/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0313/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0314/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0315/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0316/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0317/2015); Sergy Alpin (Nr. 0318/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0319/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0320/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0321/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0322/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0323/2015); Johanna Macrae (Nr. 0324/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0325/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0326/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0327/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0328/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0329/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0330/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0331/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0332/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0333/2015); Andreas Jüttemann (Nr. 0334/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0335/2015); Mihályné Niegreisz (Nr. 0336/2015); Alejandro Peña Pérez (Nr. 0337/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0338/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0339/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0340/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0341/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0342/2015); Elena Cambieri (Nr. 0343/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0344/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0345/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0346/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0347/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0348/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0349/2015).

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš 2015. gada 24. aprīlī saskaņā ar Reglamenta 215. panta 13. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas personas, kurām nav Eiropas Savienības pilsonības un kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav kādā no dalībvalstīm, vai juridiskas personas, kuru juridiskā adrese nav kādā no dalībvalstīm.


12. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Islandi, no otras puses, par Islandes dalību Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistību kopīgajā izpildē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrajā saistību periodā (10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AFET, ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno noteikumu apiešanas novēršanas mehānismu, kas paredz to tarifa preferenču pagaidu apturēšanu, uz kurām attiecas Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET, AGRI, ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno aizsardzības pasākumu klauzulu un noteikumu apiešanas novēršanas mehānismu, kas paredz to tarifa preferenču pagaidu apturēšanu, uz kurām attiecas Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET, AGRI, ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2015/000 TA 2015 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu (plūdi Rumānijā, Bulgārijā un Itālijā) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

ENVI, REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkrētu tērauda izstrādājumu tirdzniecību starp Eiropas Savienību un Kazahstānas Republiku (kodificēta redakcija) (COM(2015)0157 - C8-0097/2015 - 2015/0082(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Budžeta grozījuma Nr. 2 projekts 2015. gada vispārējam budžetam, kas pievienots priekšlikumam Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2013. gada 2. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu: Padomes 2015. gada 21. aprīļa nostāja (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

AFET, AGRI, LIBE, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Padomes Direktīvu 76/621/EEK, kas attiecas uz erukskābes maksimālā līmeņa noteikšanu eļļās un taukos, un Padomes Regulu (EK) Nr.320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

DEVE, JURI, INTA

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu, ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsts valdību, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

INTA

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu papildprotokolu Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

DEVE

atzinums:

INTA

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD)) - INTA komiteja - Referents: Bernd Lange (A8-0026/2015).

- Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)) - LIBE komiteja - Referente: Monica Macovei (A8-0055/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu, un aptur tās piemērošanu attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu (COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)) - INTA komiteja - Referents: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis pilnvaro Eiropas Savienības interesēs kļūt par pusēm Starptautiskās Jūrniecības organizācijas Starptautiskajā konvencijā par zvejas kuģu apkalpes sagatavošanas, sertificēšanas un sardzes pildīšanas standartiem (15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)) - EMPL komiteja - Referente: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015).

- Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (COM(2013)0570[[53]] - C8-0224/2014 - 2014/2140(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015).

- Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[14]] - C8-0159/2014 - 2014/2090(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015).

- Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[24]] - C8-0185/2014 - 2014/2109(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015).

- Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — darbība, finanšu pārvaldība un kontrole (COM(2013)0570[[54]] - C8-0225/2014 - 2014/2139(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015).

- Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[35]] - C8-0196/2014 - 2014/2120(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015).

- Ziņojums par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[31]] - C8-0192/2014 - 2014/2116(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015).

- Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[22]] - C8-0182/2014 - 2014/2106(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015).

- Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[18]] - C8-0178/2014 - 2014/2102(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015).

- Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[16]] - C8-0176/2014 - 2014/2100(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015).

- Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015).

- Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[26]] - C8-0187/2014 - 2014/2111(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015).

- Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[11]] - C8-0156/2014 - 2014/2087(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015).

- Ziņojums par Eiropas Policijas biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[33]] - C8-0194/2014 - 2014/2118(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015).

- Ziņojums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[39]] - C8-0200/2014 - 2014/2124(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments (COM(2014)0510[[02]] - C8-0147/2014 - 2014/2078(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015).

- Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[17]] - C8-0177/2014 - 2014/2101(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015).

- Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[41]] - C8-0202/2014 - 2014/2126(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015).

- Ziņojums par Eiropas Policijas akadēmijas 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[27]] - C8-0188/2014 - 2014/2112(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015).

- Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[37]] - C8-0198/2014 - 2014/2122(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015).

- Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[21]] - C8-0181/2014 - 2014/2105(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015).

- Ziņojums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[25]] - C8-0186/2014 - 2014/2110(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015).

- Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[20]] - C8-0180/2014 - 2014/2104(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015).

- Ziņojums par Eurojust 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[19]] - C8-0179/2014 - 2014/2103(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015).

- Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[12]] - C8-0157/2014 - 2014/2088(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[13]] - C8-0158/2014 - 2014/2089(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015).

- Ziņojums par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[28]] - C8-0189/2014 - 2014/2113(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015).

- Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[29]] - C8-0190/2014 - 2014/2114(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015).

- Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[36]] - C8-0197/2014 - 2014/2121(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015).

- Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[23]] - C8-0184/2014 - 2014/2108(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015).

- Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[34]] - C8-0195/2014 - 2014/2119(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015).

- Ziņojums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[42]] - C8-0204/2014 - 2014/2128(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015).

- Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[30]] - C8-0191/2014 - 2014/2115(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras (COM(2014)0510[[01]] - C8-0140/2014 - 2014/2075(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015).

- Ziņojums par astotā, devītā un desmitā Eiropas Attīstības fonda 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0487 - C8-0146/2014 - 2014/2077(DEC)) - CONT komiteja - Referente: Martina Dlabajová (A8-0102/2015).

- Ziņojums par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015).

- Ziņojums par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa — Reģionu komiteja (COM(2014)0510[[07]] - C8-0152/2014 - 2014/2083(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015).

- Ziņojums par Kopuzņēmuma novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[47]] - C8-0209/2014 - 2014/2133(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015).

- Ziņojums par kopuzņēmuma Clean Sky 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[45]] - C8-0207/2014 - 2014/2131(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015).

- Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[43]] - C8-0205/2014 - 2014/2129(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests (COM(2014)0510[[10]] - C8-0155/2014 - 2014/2086(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015).

- Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[44]] - C8-0206/2014 - 2014/2130(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa (COM(2014)0510[[04]] - C8-0149/2014 - 2014/2080(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015).

- Ziņojums par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[48]] - C8-0210/2014 - 2014/2134(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta (COM(2014)0510[[05]] - C8-0150/2014 - 2014/2081(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (COM(2014)0510[[06]] - C8-0151/2014 - 2014/2082(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds (COM(2014)0510[[08]] - C8-0153/2014 - 2014/2084(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015).

- Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[38]] - C8-0199/2014 - 2014/2123(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (COM(2014)0510[[09]] - C8-0154/2014 - 2014/2085(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015).

- Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2014)0510[[32]] - C8-0193/2014 - 2014/2117(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ziņošanu par vērtspapīru finansēšanas darījumiem un to pārredzamību (COM(2014)0040 - C7-0023/2014 - 2014/0017(COD)) - ECON komiteja - Referents: Renato Soru (A8-0120/2015).

- Ziņojums par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar Boloņas procesa īstenošanu (2015/2039(INI)) - CULT komiteja - Referente: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015).

- Ziņojums par Eiropas kino digitālajā laikmetā (2014/2148(INI)) - CULT komiteja - Referents: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015).

- Ziņojums par jaunu ES meža stratēģiju mežiem un uz koksnes resursiem balstītai rūpniecībai (2014/2223(INI)) - AGRI komiteja - Referente: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2187/2005 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1098/2007 (COM(2014)0614 - C8-0174/2014 - 2014/0285(COD)) - PECH komiteja - Referents: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (11878/2014 - C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no vienas puses, un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, no otras puses, Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu (kodificēta redakcija) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 - 2014/0199(COD)) - JURI komiteja - Referents: Andrzej Duda (A8-0132/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu groza attiecībā uz Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas atbalstītajām darbības programmām izmaksātās sākotnējā priekšfinansējuma summas palielināšanu (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD)) - EMPL komiteja - Referente: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projektu, III iedaļa — Komisija (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar kuru groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti, un Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu (10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Nils Torvalds (A8-0025/2015).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma “112” bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Olga Sehnalová (A8-0053/2015).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, paziņošanu un verifikāciju un par grozījumiem Direktīvā 2009/16/EK (17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)) - ENVI komiteja - Referents: José Inácio Faria (A8-0122/2015).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par grozījumu izdarīšanu Direktīvā 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu, lai samazinātu vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņu (05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Margrete Auken (A8-0130/2015).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku (05161/2/2015 - C8-0073/2015 - 2012/0084(COD)) - ECON komiteja - Referents: Hugues Bayet (A8-0137/2015).


13. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

- (O-000008/2015), kuru uzdeva Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee un Piernicola Pedicini ENVI komitejas vārdā Komisijai: Stratēģija alkohola jomā (2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015);

- (O-000016/2015), kuru uzdeva Paolo De Castro AGRI komitejas vārdā Komisijai: EXPO Milano 2015: "Paēdināt planētu: enerģija dzīvei" (2015/2574(RSP)) (B8-0109/2015);

- (O-000021/2015), kuru uzdeva Pavel Svoboda JURI komitejas vārdā Padomei: Marrākešas līgums, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām ar redzes traucējumiem (2015/2586(RSP)) (B8-0110/2015);

- (O-000029/2015), kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Padomei: Viedrobežu tiesību aktu pakete (2015/2614(RSP)) (B8-0111/2015);

- (O-000030/2015), kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Viedrobežu tiesību aktu pakete (2015/2614(RSP)) (B8-0112/2015);

- (O-000035/2015), kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā Padomei: ES dalībvalstu apņemšanās attiecībā uz oficiālo attīstības palīdzību (OAP) (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015);

- (O-000036/2015), kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā Komisijai: ES dalībvalstu apņemšanās attiecībā uz oficiālo attīstības palīdzību (OAP) (2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015);

- (O-000031/2015), kuru uzdeva Silvia Costa CULT komitejas vārdā Padomei: ISIS/DAIŠ veiktie kultūras pieminekļu iznīcināšanas akti (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015);

- (O-000032/2015), kuru uzdeva Silvia Costa CULT komitejas vārdā Komisijai: ISIS/DAIŠ veiktie kultūras pieminekļu iznīcināšanas akti (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015);

- (O-000038/2015), kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski AGRI komitejas vārdā Komisijai: Xylella fastidiosa apdraudējums (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015).


14. Darba kārtība

Bija izdalīts 2015. gada aprīļa otrās sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 552.730/PDOJ).

Uzstājās Richard Corbett par Janice Atkinson piederību EFDD grupai (priekšsēdētājs atbildēja, ka nav saņēmis nekādu informāciju šajā jautājumā) un John Stuart Agnew par šo pašu jautājumu.

°
° ° °

Bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152. pants).

Pirmdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Otrdiena

- Verts/ALE grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā pēc debatēm par Monica Macovei ziņojumu (A8-0055/2015) kā trešo punktu iekļaut debates bez rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanas — par Komisijas paziņojumu Nesenie atklājumi par VDI masveidā organizētu spiegošanu, kas vērsta pret ES iedzīvotājiem, politiķiem un uzņēmumiem, un Vācijas „Bundesnachrichtendienst” līdzdalību.

Debates par mutiski atbildamiem jautājumiem Viedrobežu tiesību aktu kopums(galīgā darba kārtības projekta 130. punkts) tiktu pārceltas uz 2015. gada maija pirmo sesiju.

Uzstājās Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Cornelia Ernst, atbalstot šo pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (187 par, 127 pret, 9 atturas).

- GUE/NGL grupas pieprasījums darba kārtībā kā pēdējo punktu iekļaut debates bez rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanas — par Komisijas paziņojumu Ziņotāju un žurnālistu atbilstoša aizsardzība nodokļu nemaksāšanas un nodokļu apiešanas apkarošanas nolūkā.

Uzstājās Fabio De Masi GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Philippe Lamberts, atbalstot šo pieprasījumu.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Trešdiena

- S&D grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā kā pirmo punktu iekļaut Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves paziņojumu Stāvoklis Burundi” bez rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanas.

Uzstājās Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Philippe Lamberts, atbalstot šo priekšlikumu.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

- PPE grupas pieprasījums mainīt nosaukumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves paziņojumam par teroristu grupējuma Al-Shabaab pastrādātajām studentu slepkavībām Kenijā, izsakot to šādā redakcijā: Kristiešu vajāšana visā pasaulē – teroristu grupējuma Al-Shabaab pastrādātā studentu slepkavība Kenijā.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Kazimierz Michał Ujazdowski, atbalstot šo pieprasījumu, un Enrique Guerrero Salom, iebilstot pret šo pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (192 par, 134 pret, 13 atturas).

Ceturtdiena

Grozījumi nav ierosināti.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība tika noteikta.


15. Transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošana ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma "112" bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Olga Sehnalová (A8-0053/2015).

Olga Sehnalová iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis).

Uzstājās Carlos Coelho PPE grupas vārdā, Evelyne Gebhardt S&D grupas vārdā, Anneleen Van Bossuyt ECR grupas vārdā, Kaja Kallas ALDE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā, Georg Mayer, pie grupām nepiederošs deputāts, Andreas Schwab, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Josef Weidenholzer, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Mylène Troszczynski, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Vicky Ford, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti un Richard Corbett, kurš izteicās par debašu norisi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eva Paunova, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Franz Obermayr, Marijana Petir un Nicola Caputo.

Uzstājās Phil Hogan un Olga Sehnalová.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.4.2015. protokola 7.3. punkts.


16. Stratēģija alkohola jomā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-00008/2015) un kuru ENVI komitejas vārdā Komisijai uzdeva Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee un Piernicola Pedicini: Stratēģija alkohola jomā (2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015).

Giovanni La Via (ENVI komitejas priekšsēdētājs) izvērsa jautājumu.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Phil Hogan (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Alberto Cirio PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Glenis Willmott S&D grupas vārdā, Marcus Pretzell ECR grupas vārdā, José Inácio Faria ALDE grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Mireille D'Ornano, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Anna Hedh, Peter Liese, Susanne Melior, Gesine Meissner, Françoise Grossetête, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marc Tarabella, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska un Angélique Delahaye.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Cristian-Silviu Buşoi, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Kaja Kallas, João Ferreira, Igor Šoltes, Ignazio Corrao, Miroslav Mikolášik un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Phil Hogan.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Alberto Cirio PPE grupas vārdā, Glenis Willmott S&D grupas vārdā, Marcus Pretzell ECR grupas vārdā, José Inácio Faria ALDE grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā un Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā – par stratēģiju alkohola jomā (2015/2543(RSP)) (B8-0357/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.4.2015. protokola 10.65. punkts.


17. Rana Plaza ēkas sabrukšanas otrā gadadiena un pašreizējais stāvoklis ilgtspējas pakta īstenošanā (debates)

Komisijas paziņojums: Rana Plaza ēkas sabrukšanas otrā gadadiena un pašreizējais stāvoklis ilgtspējas pakta īstenošanā (2015/2589(RSP)).

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marc Tarabella, Bernd Lange S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Catherine Bearder ALDE grupas vārdā, Anne-Marie Mineur GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Gilles Lebreton, pie grupām nepiederošs deputāts, Fernando Ruas, Agnes Jongerius, Helmut Scholz, Jarosław Wałęsa, Maria Arena, Lola Sánchez Caldentey, Thomas Mann, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck un David Martin.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Fabio Massimo Castaldo un Afzal Khan.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.4.2015. protokola 10.66. punkts.


18. Daudzgadu plāns mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2187/2005 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015).

Jarosław Wałęsa iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Gabriel Mato PPE grupas vārdā, Ulrike Rodust S&D grupas vārdā, Marek Józef Gróbarczyk ECR grupas vārdā un Nils Torvalds ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Linnéa Engström Verts/ALE grupas vārdā, Marco Affronte EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Sylvie Goddyn, pie grupām nepiederoša deputāte, Werner Kuhn, Ole Christensen, Louise Bours un Ricardo Serrão Santos.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Richard Corbett, Ivan Jakovčić un Igor Šoltes.

Uzstājās Karmenu Vella un Jarosław Wałęsa.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.4.2015. protokola 7.8. punkts.


19. Politisko grupu sastāvs

Iveta Grigule no 2015. gada 27. aprīļa ir pievienojusies ALDE grupai.


20. Izkraušanas pienākums ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2187/2005, (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 2347/2002 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1434/98 attiecībā uz izkraušanas pienākumu [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Alain Cadec (A8-0060/2014).

Alain Cadec iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Gabriel Mato PPE grupas vārdā, Ulrike Rodust S&D grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Norica Nicolai ALDE grupas vārdā, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, Louise Bours EFDD grupas vārdā, Sylvie Goddyn, pie grupām nepiederoša deputāte, Francisco José Millán Mon, Clara Eugenia Aguilera García, James Nicholson, Ian Hudghton, Marco Affronte, Ricardo Serrão Santos un Julie Girling.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jarosław Wałęsa, Notis Marias, Isabelle Thomas, Ivan Jakovčić, João Ferreira un Igor Šoltes.

Uzstājās Karmenu Vella un Alain Cadec.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.4.2015. protokola 7.9. punkts.


21. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Ryszard Czarnecki, Jozo Radoš, Pablo Iglesias, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Tomáš Zdechovský, Damian Drăghici, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Jordi Sebastià, Sotirios Zarianopoulos, Csaba Sógor, Virginie Rozière, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Ildikó Gáll-Pelcz, Anneliese Dodds, Marian Harkin, Renate Sommer, Iliana Iotova, Claude Rolin, Neena Gill un Doru-Claudian Frunzulică.


22. Boloņas procesa īstenošana (īss izklāsts)

Ziņojums par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar Boloņas procesa īstenošanu [2015/2039(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015).

Krystyna Łybacka (referente) iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Andrew Lewer, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Danuta Jazłowiecka, Ilhan Kyuchyuk un Bogdan Brunon Wenta.

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 28.4.2015. protokola 7.11. punkts.


23. Eiropas kino digitālajā laikmetā (īss izklāsts)

Ziņojums par Eiropas kino digitālajā laikmetā [2014/2148(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015).

Bogdan Brunon Wenta (referents) iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo un Isabella Adinolfi.

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 28.4.2015. protokola 7.12. punkts.


24. Jauna ES meža stratēģija (īss izklāsts)

Ziņojums par jaunu ES meža stratēģiju mežiem un uz koksnes resursiem balstītai rūpniecībai [2014/2223(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015).

Elisabeth Köstinger (referente) iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Noichl, Angel Dzhambazki, Ulrike Müller, Miapetra Kumpula-Natri, Anthea McIntyre un Paul Brannen.

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 28.4.2015. protokola 7.13. punkts.


25. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 552.730/OJMA).


26. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.10.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi

Juridisks paziņojums - Privātuma politika