Index 
Notulen
PDF 293kWORD 191k
Maandag 27 april 2015 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Onderzoek geloofsbrieven
 5.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 6.Samenstelling van interparlementaire delegaties
 7.Interpretatie van het Reglement
 8.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 10.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 11.Verzoekschriften
 12.Ingekomen stukken
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Ingebruikname van het eCall-boordsysteem ***II (debat)
 16.Alcoholstrategie (debat)
 17.Tweede verjaardag van het instorten van het Rana Plaza-complex en de stand van zaken met betrekking tot het Duurzaamheidspact (debat)
 18.Meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (debat)
 19.Samenstelling fracties
 20.Aanlandingsplicht ***I (debat)
 21.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 22.Tenuitvoerlegging van het Bologna-proces (korte presentatie)
 23.De Europese film in het digitale tijdperk (korte presentatie)
 24.Een nieuwe EU-bosstrategie (korte presentatie)
 25.Agenda van de volgende vergadering
 26.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.00 uur geopend.


2. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af naar aanleiding van de aardbeving die op 25 april 2015 Nepal heeft getroffen en 4 000 doden en meer dan 6 500 gewonden heeft veroorzaakt. Hij roept de internationale gemeenschap ertoe op de getroffen mensen hulp te verlenen en betuigt de solidariteit van het Parlement met de familieleden van de slachtoffers.

De Voorzitter maakt ook gewag van de nieuwe scheepsramp met migranten op 21 april 2015 op de Middellandse Zee, waarbij 800 tot 1 000 mensen zijn omgekomen.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aardbeving en de slachtoffers van alle scheepsrampen op de Middellandse Zee.

De Voorzitter legt tot slot een verklaring af over de 9 personen, onder wie één Fransman, twee Australiërs en één Indonesiër, die in Indonesie op hun terechtstelling wachten. Hij roept de Indonesische president ertoe op het moratorium op de doodstraf opnieuw in te stellen en deze straf in zijn land af te schaffen.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


4. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI besluit het Parlement de mandaten van de leden Estefanía Torres Martínez, met ingang van 25 maart 2015, en Mihai Ţurcanu, met ingang van 2 maart 2015, te bekrachtigen.


5. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De ter zake bevoegde Commissie juridische zaken heeft de Voorzitter laten weten dat de bevoegde Duitse nationale autoriteiten het verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Udo Voigt in het kader van een door de procureur-generaal van Saarbrücken aangespannen strafproces hebben verworpen. Deze procedure tot opheffing van immuniteit is daarmee afgesloten.


6. Samenstelling van interparlementaire delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D- en de PPE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Delegatie voor de betrekkingen met Iran: Damiano Zoffoli

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Carlos Iturgaiz is niet langer lid.


7. Interpretatie van het Reglement

De door de Commissie constitutionele zaken gegeven interpretatie van lid 1, letter a, van bijlage XVI van het Reglement over de "richtsnoeren voor de goedkeuring van de Commissie" is ter plenaire vergadering aangekondigd op woensdag 15 april 2015 (punt 6 van de notulen van 15.4.2015).

Aangezien er geen bezwaar door een fractie of ten minste veertig leden is gemaakt, overeenkomstig artikel 226, lid 3, van het Reglement, wordt deze interpretatie geacht te zijn goedgekeurd (P8_TA(2015)0096).


8. Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)

De bevoegde commissies hebben kennis gegeven van de volgende rectificaties op door het Europees Parlement aangenomen teksten:

- Rectificatie P7_TA-PROV(2014)0345(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij P7_TA-PROV(2014)0345 (COM(2013)0932 – C7-0006/2014 – 2010/0095(COD))

- Rectificatie P7_TA-PROV(2014)0123(COR01) op Verordening (EU) nr. 375/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 tot oprichting van het Europese vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening ("EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp") (PB L 122 van 24.4.2014, blz. 1) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 25 februari 2014 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P7_TA(2014)0123) (COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD))

- Rectificatie P7_TA-PROV(2014)0160(COR01) op Richtlijn 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en tot intrekking van Richtlijn 2001/37/EG (PB L 127 van 29.4.2014, blz. 1) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 26 februari 2014 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde richtlijn P7_TA-PROV(2014)0160) (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

- Rectificatie P7_TA-PROV(2014)0416(COR01) op Richtlijn 2014/60/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (herschikking) (PB L 159 van 28.5.2014, blz. 1) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde richtlijn P7_TA-PROV(2014)0416) (COM(2013)0311 – C7-0147/2013 – 2013/0162(COD)).

De rectificaties staan op Europarl.

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement worden deze rectificaties geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.


9. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede woensdag 29 april 2015 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG (00020/2015/LEX - C8-0104/2015 - 2013/0224(COD))*;

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen (00021/2015/LEX - C8-0105/2015 - 2013/0371(COD))*;

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG (00022/2015/LEX - C8-0106/2015 - 2013/0165(COD))*;

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen (00097/2014/LEX - C8-0110/2015 - 2013/0214(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen (herschikking) (00007/2015/LEX - C8-0111/2015 - 2014/0168(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten (00002/2015/LEX - C8-0112/2015 - 2013/0105(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds (codificatie) (00004/2015/LEX - C8-0113/2015 - 2014/0190(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije (codificatie) (00005/2015/LEX - C8-0114/2015 - 2014/0272(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot schorsing van bepaalde concessies betreffende de invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije (codificatie) (00009/2015/LEX - C8-0115/2015 - 2014/0275(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties (00003/2015/LEX - C8-0116/2015 - 2013/0265(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten van de Unie voor kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en zemelen, slijpsel en andere resten (codificatie) (00006/2015/LEX - C8-0117/2015 - 2014/0276(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek (00026/2015/LEX - C8-0119/2015 - 2012/0084(COD))*.

* op voorwaarde dat het Parlement het standpunt van de Raad vóór die datum goedkeurt.


10. Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van het volgende document:

- protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Tunesië over de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Tunesië aan EU-programma's.


11. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 24 april 2015

(naam vertrouwelijk) (nr. 2709/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2710/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2711/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0244/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0245/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0246/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0247/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0248/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0249/2015); Leif Lundgren (nr. 0250/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0251/2015); Riccardo Giuliano (nr. 0252/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0253/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0254/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0255/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0256/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0257/2015); Alexandru Pârvu (nr. 0258/2015); Regina Neumann (nr. 0259/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0260/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0261/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0262/2015); Riccardo Giuliano (nr. 0263/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0264/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0265/2015); William M. Trent (nr. 0266/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0267/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0268/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0269/2015); Andrzej Kania (122 signatures) (nr. 0270/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0271/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0272/2015); Péter Szeidl (nr. 0273/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0274/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0275/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0276/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0277/2015); Beate Höß-Zenker (nr. 0278/2015); Angeline Arnaud (nr. 0279/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0280/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0281/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0282/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0283/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0284/2015); Johanna Wasström (nr. 0285/2015); María Nemesia García Fernández (nr. 0286/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0287/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0288/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0289/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0290/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0291/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0292/2015); Christian Ries (nr. 0293/2015); Juana Lene Martínez Almanzar (nr. 0294/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0295/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0296/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0297/2015); Ferenc Czimbalmos Kozma (nr. 0298/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0299/2015); Flavio Miccono (nr. 0300/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0301/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0302/2015); Augustin Răzvan Mirsolea (nr. 0303/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0304/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0305/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0306/2015); Christian Frener (nr. 0307/2015); Andoni Monforte Duart (nr. 0308/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0309/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0310/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0311/2015); Rudi Eifert (nr. 0312/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0313/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0314/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0315/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0316/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0317/2015); Sergy Alpin (nr. 0318/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0319/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0320/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0321/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0322/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0323/2015); Johanna Macrae (nr. 0324/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0325/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0326/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0327/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0328/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0329/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0330/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0331/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0332/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0333/2015); Andreas Jüttemann (nr. 0334/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0335/2015); Mihályné Niegreisz (nr. 0336/2015); Alejandro Peña Pérez (nr. 0337/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0338/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0339/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0340/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0341/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0342/2015); Elena Cambieri (nr. 0343/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0344/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0345/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0346/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0347/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0348/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0349/2015).

De Voorzitter deelt mede dat hij op 24 april 2015 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersoon die geen burger van de Europese Unie zijn en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 215, lid 13, van het Reglement, naar de bevoegde commissie heeft verwezen.


12. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van de Raad over het sluiten, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Europese Unie, haar lidstaten en IJsland voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AFET, ITRE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet in de tijdelijke opschorting van de tariefpreferenties die zijn opgenomen in de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET, AGRI, ITRE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de vrijwaringsclausule en het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet in de tijdelijke opschorting van de tariefpreferenties die zijn opgenomen in de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET, AGRI, ITRE

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2015/000 TA 2015 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU (overstromingen in Roemenië, Bulgarije en Italië) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

ENVI, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

INTA

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten tussen de Europese Unie en de Republiek Kazachstan (codificatie) (COM(2015)0157 - C8-0097/2015 - 2015/0082(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting voor 2015 in verband met het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader: standpunt van de Raad van 21 april 2015 (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

AFET, AGRI, LIBE, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 76/621/EEG van de Raad betreffende de vaststelling van het maximumgehalte aan erucazuur in oliën en vetten, en van Verordening (EG) nr.320/2006 van de Raad tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

DEVE, JURI, INTA

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

INTA

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het aanvullende protocol bij de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE))

verwezen naar

ten principale :

DEVE

advies :

INTA

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD)) - Commissie INTA - Rapporteur: Bernd Lange (A8-0026/2015)

- Interimverslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Monica Macovei (A8-0055/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie en tot opschorting van de toepassing ervan wat betreft Bosnië en Herzegovina (COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)) - Commissie INTA - Rapporteur: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

- *** Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om zich aan te sluiten bij het Internationale Verdrag betreffende de normen voor de bemanning van vissersvaartuigen inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van 1995 van de Internationale Maritieme Organisatie in het belang van de Europese Unie (15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

- Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer over de kwijting van de Commissie voor 2013 (COM(2013)0570[[53]] - C8-0224/2014 - 2014/2140(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[14]] - C8-0159/2014 - 2014/2090(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[24]] - C8-0185/2014 - 2014/2109(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013: functioneren, financieel beheer en controle (COM(2013)0570[[54]] - C8-0225/2014 - 2014/2139(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[35]] - C8-0196/2014 - 2014/2120(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[31]] - C8-0192/2014 - 2014/2116(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[22]] - C8-0182/2014 - 2014/2106(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[18]] - C8-0178/2014 - 2014/2102(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[16]] - C8-0176/2014 - 2014/2100(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[26]] - C8-0187/2014 - 2014/2111(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[11]] - C8-0156/2014 - 2014/2087(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[33]] - C8-0194/2014 - 2014/2118(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[39]] - C8-0200/2014 - 2014/2124(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling I – Europees Parlement (COM(2014)0510[[02]] - C8-0147/2014 - 2014/2078(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[17]] - C8-0177/2014 - 2014/2101(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[41]] - C8-0202/2014 - 2014/2126(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[27]] - C8-0188/2014 - 2014/2112(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[37]] - C8-0198/2014 - 2014/2122(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[21]] - C8-0181/2014 - 2014/2105(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[25]] - C8-0186/2014 - 2014/2110(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[20]] - C8-0180/2014 - 2014/2104(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[19]] - C8-0179/2014 - 2014/2103(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[12]] - C8-0157/2014 - 2014/2088(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[13]] - C8-0158/2014 - 2014/2089(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[28]] - C8-0189/2014 - 2014/2113(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[29]] - C8-0190/2014 - 2014/2114(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[36]] - C8-0197/2014 - 2014/2121(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[23]] - C8-0184/2014 - 2014/2108(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[34]] - C8-0195/2014 - 2014/2119(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[42]] - C8-0204/2014 - 2014/2128(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[30]] - C8-0191/2014 - 2014/2115(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen (COM(2014)0510[[01]] - C8-0140/2014 - 2014/2075(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende en tiende Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0487 - C8-0146/2014 - 2014/2077(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming ARTEMIS voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming ENIAC voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling VII – Comité van de Regio's (COM(2014)0510[[07]] - C8-0152/2014 - 2014/2083(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[47]] - C8-0209/2014 - 2014/2133(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[45]] - C8-0207/2014 - 2014/2131(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[43]] - C8-0205/2014 - 2014/2129(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden (COM(2014)0510[[10]] - C8-0155/2014 - 2014/2086(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[44]] - C8-0206/2014 - 2014/2130(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling IV – Hof van Justitie (COM(2014)0510[[04]] - C8-0149/2014 - 2014/2080(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[48]] - C8-0210/2014 - 2014/2134(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling V – Rekenkamer (COM(2014)0510[[05]] - C8-0150/2014 - 2014/2081(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité (COM(2014)0510[[06]] - C8-0151/2014 - 2014/2082(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling VIII – Europese Ombudsman (COM(2014)0510[[08]] - C8-0153/2014 - 2014/2084(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling II – Europese Raad en Raad (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[38]] - C8-0199/2014 - 2014/2123(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (COM(2014)0510[[09]] - C8-0154/2014 - 2014/2085(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2013 (COM(2014)0510[[32]] - C8-0193/2014 - 2014/2117(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rapportage en de transparantie van effectenfinancieringstransacties (COM(2014)0040 - C7-0023/2014 - 2014/0017(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Renato Soru (A8-0120/2015)

- Verslag over de follow-up van de tenuitvoerlegging van het Bologna-proces (2015/2039(INI)) - Commissie CULT - Rapporteur: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

- Verslag over de Europese film in het digitale tijdperk (2014/2148(INI)) - Commissie CULT - Rapporteur: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

- Verslag over "Een nieuwe EU-bosstrategie ten bate van de bossen en de houtsector" (2014/2223(INI)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2187/2005 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1098/2007 van de Raad (COM(2014)0614 - C8-0174/2014 - 2014/0285(COD)) - Commissie PECH - Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

- *** Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (11878/2014 - C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)) - Commissie AFET - Rapporteur: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds (codificatie) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 - 2014/0199(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, inzake een verhoging van het bedrag van de initiële voorfinanciering dat wordt uitgekeerd aan door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma's (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling III – Commissie (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG (05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad over de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG (17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen (05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Margrete Auken (A8-0130/2015)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek (05161/2/2015 - C8-0073/2015 - 2012/0084(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Hugues Bayet (A8-0137/2015)


13. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000008/2015) van Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee en Piernicola Pedicini, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Alcoholstrategie (2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015);

- (O-000016/2015) van Paolo De Castro, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Wereldtentoonstelling van Milaan in 2015: "Voedsel voor de planeet - Energie voor het leven" (2015/2574(RSP)) (B8-0109/2015);

- (O-000021/2015) Pavel Svoboda, namens de Commissie JURI, aan de Raad: Verdrag van Marrakesh inzake uitzonderingen op het auteursrecht voor visueel gehandicapten (2015/2586(RSP)) (B8-0110/2015);

- (O-000029/2015) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Raad: Slimmegrenzenpakket (2015/2614(RSP)) (B8-0111/2015);

- (O-000030/2015) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Slimmegrenzenpakket (2015/2614(RSP)) (B8-0112/2015);

- (O-000035/2015) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Raad: Toezeggingen voor officiële ontwikkelingshulp (ODA) van de EU-lidstaten (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015);

- (O-000036/2015) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Toezeggingen voor officiële ontwikkelingshulp (ODA) van de EU-lidstaten (2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015);

- (O-000031/2015) van Silvia Costa, namens de Commissie CULT, aan de Raad: De vernietiging van culturele sites door ISIS/Da'esh (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015);

- (O-000032/2015) van Silvia Costa, namens de Commissie CULT, aan de Commissie: Vernietiging van culturele sites door ISIS/Da'esh (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015);

- (O-000038/2015) van Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Noodsituatie als gevolg van Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015).


14. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van april II 2015 (PE 552.730/PDOJ) is rondgedeeld.

Het woord wordt gevoerd door Richard Corbett, over het feit dat Janice Atkinson tot de EFDD-Fractie behoort (de Voorzitter antwoordt dat hij daarover geen mededeling heeft ontvangen), en door John Stuart Agnew, over dezelfde kwestie.

°
° ° °

De volgende wijzigingen worden voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

- Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om na het debat over het verslag-Monica Macovei A8-0055/2015 als derde punt 's middags – zonder indiening van ontwerpresoluties – een debat te agenderen over de verklaring van de Commissie over de "Recente onthullingen over massale georganiseerde spionage door de NSA tegen EU-burgers, -politici en -bedrijven en de betrokkenheid van de Bundesnachrichtendienst".

Het debat over de vragen met verzoek om mondeling antwoord "Pakket Slimme Grenzen" (punt 130 PDOJ) zou tot de vergaderperiode van mei I 2015 worden uitgesteld.

Het woord wordt gevoerd door Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, om het verzoek toe te lichten, en Cornelia Ernst, om het verzoek te steunen.

Bij ES (187 voor, 127 tegen, 9 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

- Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om als laatste punt – zonder indiening van ontwerpresoluties – een debat over de verklaring van de Commissie over de "Passende bescherming van klokkenluiders en journalisten om belastingontduiking en belastingontwijking te bestrijden" op de agenda in te schrijven.

Het woord wordt gevoerd door Fabio De Masi, namens de GUE/NGL-Fractie, om het verzoek toe te lichten, en Philippe Lamberts, om het verzoek te steunen.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Woensdag

- Verzoek van de S&D-Fractie om als eerste punt 's middags een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de "Situatie in Burundi" op de agenda in te schrijven, zonder indiening van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, om het verzoek toe te lichten, en Philippe Lamberts, om het verzoek te steunen.

Het Parlement willigt het verzoek in.

- Verzoek van de PPE-Fractie om de titel van de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de moordpartij onder studenten in Kenia door de terreurgroep Al-Shabaab als volgt te wijzigen: "Vervolging van christenen over de hele wereld, naar aanleiding van de moordpartij onder studenten in Kenia door de terreurgroep Al-Shabaab".

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, om het verzoek toe te lichten, Kazimierz Michał Ujazdowski, om het verzoek te steunen, en Enrique Guerrero Salom, tegen dit verzoek.

Bij HS (192 voor, 134 tegen, 13 onthoudingen), willigt het Parlement het verzoek in.

Donderdag

Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


15. Ingebruikname van het eCall-boordsysteem ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

Olga Sehnalová licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Carlos Coelho, namens de PPE-Fractie, Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, Anneleen Van Bossuyt, namens de ECR-Fractie, Kaja Kallas, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Georg Mayer, niet-fractiegebonden lid, Andreas Schwab, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Josef Weidenholzer, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Mylène Troszczynski, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Vicky Ford, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti en Richard Corbett, laatstgenoemde over het verloop van het debat.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eva Paunova, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Franz Obermayr, Marijana Petir en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan en Olga Sehnalová.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 28.4.2015.


16. Alcoholstrategie (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-00008/2015) van Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee en Piernicola Pedicini, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Alcoholstrategie (2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015)

Giovanni La Via (voorzitter van de Commissie ENVI) licht de vraag toe.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Phil Hogan (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Alberto Cirio, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Glenis Willmott, namens de S&D-Fractie, Marcus Pretzell, namens de ECR-Fractie, José Inácio Faria, namens de ALDE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Mireille D'Ornano, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Anna Hedh, Peter Liese, Susanne Melior, Gesine Meissner, Françoise Grossetête, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marc Tarabella, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska en Angélique Delahaye.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cristian-Silviu Buşoi, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Kaja Kallas, João Ferreira, Igor Šoltes, Ignazio Corrao, Miroslav Mikolášik en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Alberto Cirio, namens de PPE-Fractie, Glenis Willmott, namens de S&D-Fractie, Marcus Pretzell, namens de ECR-Fractie, José Inácio Faria, namens de ALDE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, en Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, over alcoholstrategie (2015/2543(RSP)) (B8-0357/2015)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.65 van de notulen van 29.4.2015.


17. Tweede verjaardag van het instorten van het Rana Plaza-complex en de stand van zaken met betrekking tot het Duurzaamheidspact (debat)

Verklaring van de Commissie: Tweede verjaardag van het instorten van het Rana Plaza-complex en de stand van zaken met betrekking tot het Duurzaamheidspact (2015/2589(RSP))

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marc Tarabella, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Catherine Bearder, namens de ALDE-Fractie, Anne-Marie Mineur, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Gilles Lebreton, niet-fractiegebonden lid, Fernando Ruas, Agnes Jongerius, Helmut Scholz, Jarosław Wałęsa, Maria Arena, Lola Sánchez Caldentey, Thomas Mann, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck en David Martin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Fabio Massimo Castaldo en Afzal Khan.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.66 van de notulen van 29.4.2015.


18. Meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2187/2005 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1098/2007 van de Raad [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Jarosław Wałęsa leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Gabriel Mato, namens de PPE-Fractie, Ulrike Rodust, namens de S&D-Fractie, Marek Józef Gróbarczyk, namens de ECR-Fractie, en Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Linnéa Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Sylvie Goddyn, niet-fractiegebonden lid, Werner Kuhn, Ole Christensen, Louise Bours en Ricardo Serrão Santos.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Richard Corbett, Ivan Jakovčić en Igor Šoltes.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Jarosław Wałęsa.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.8 van de notulen van 28.4.2015.


19. Samenstelling fracties

Iveta Grigule heeft zich met ingang van 27 april 2015 aangesloten bij de ALDE-Fractie.


20. Aanlandingsplicht ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 2347/2002 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1434/98 in samenhang met de aanlandingsplicht [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Alain Cadec (A8-0060/2014)

Alain Cadec leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Gabriel Mato, namens de PPE-Fractie, Ulrike Rodust, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Louise Bours, namens de EFDD-Fractie, Sylvie Goddyn, niet-fractiegebonden lid, Francisco José Millán Mon, Clara Eugenia Aguilera García, James Nicholson, Ian Hudghton, Marco Affronte, Ricardo Serrão Santos en Julie Girling.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jarosław Wałęsa, Notis Marias, Isabelle Thomas, Ivan Jakovčić, João Ferreira en Igor Šoltes.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Alain Cadec.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 28.4.2015.


21. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Ryszard Czarnecki, Jozo Radoš, Pablo Iglesias, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Tomáš Zdechovský, Damian Drăghici, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Jordi Sebastià, Sotirios Zarianopoulos, Csaba Sógor, Virginie Rozière, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Ildikó Gáll-Pelcz, Anneliese Dodds, Marian Harkin, Renate Sommer, Iliana Iotova, Claude Rolin, Neena Gill en Doru-Claudian Frunzulică.


22. Tenuitvoerlegging van het Bologna-proces (korte presentatie)

Verslag over de follow-up van de tenuitvoerlegging van het Bologna-proces [2015/2039(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

Krystyna Łybacka (rapporteur) presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Andrew Lewer, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Danuta Jazłowiecka, Ilhan Kyuchyuk en Bogdan Brunon Wenta.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 28.4.2015.


23. De Europese film in het digitale tijdperk (korte presentatie)

Verslag over de Europese film in het digitale tijdperk [2014/2148(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

Bogdan Brunon Wenta (rapporteur) presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Isabella Adinolfi.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.12 van de notulen van 28.4.2015.


24. Een nieuwe EU-bosstrategie (korte presentatie)

Verslag over "Een nieuwe EU-bosstrategie ten bate van de bossen en de houtsector" [2014/2223(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

Elisabeth Köstinger (rapporteur) presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Noichl, Angel Dzhambazki, Ulrike Müller, Miapetra Kumpula-Natri, Anthea McIntyre en Paul Brannen.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.13 van de notulen van 28.4.2015.


25. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 552.730/OJMA).


26. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.10 uur gesloten.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi

Juridische mededeling - Privacybeleid