Indeks 
Protokół
PDF 308kWORD 237k
Poniedziałek, 27 kwietnia 2015 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Weryfikacja mandatów
 5.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 6.Skład delegacji międzyparlamentarnych
 7.Wykładnia Regulaminu
 8.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 10.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 11.Petycje
 12.Składanie dokumentów
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 14.Porządek obrad
 15.Wdrożenie systemu pokładowego eCall ***II (debata)
 16.Strategia dotycząca alkoholu (debata)
 17.Druga rocznica runięcia kompleksu Rana Plaza i postępy w zakresie porozumienia na rzecz zrównoważoności (debata)
 18.Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby ***I (debata)
 19.Skład grup politycznych
 20.Obowiązek wyładunku ***I (debata)
 21.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 22.Wdrażanie procesu bolońskiego (krótka prezentacja)
 23.Film europejski w dobie cyfrowej (krótka prezentacja)
 24.Nowa strategia leśna UE (krótka prezentacja)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17.00.


2. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie w związku z trzęsieniem ziemi, które dotknęło Nepal dnia 25 kwietnia 2015 r. i które przyniosło 4000 ofiar śmiertelnych i 6500 rannych. Wezwał społeczność międzynarodową do niesienia pomocy ofiarom kataklizmu i wyraził solidarność Parlamentu z bliskimi ofiar.

Przewodniczący wspomniał również o kolejnym zatonięciu statku migrantów na Morzu Śródziemnym, które miało miejsce dnia 21 kwietnia 2015 r. i które spowodowało śmierć 800–1000 osób.

Parlament uczcił minutą ciszy pamięć ofiar trzęsienia ziemi oraz ofiar wszystkich zatonięć statków na Morzu Śródziemnym.

Na zakończenie Przewodniczący wygłosił oświadczenie dotyczące 9 osób, wśród nich Francuza, dwóch Australijczyków i Indonezyjczyka, które oczekują na egzekucję w Indonezji. Wezwał prezydenta Indonezji, by przywrócił moratorium na wykonywanie kary śmierci i zniósł karę śmierci w tym kraju.


3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


4. Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI Parlament postanowił zatwierdzić mandat posłanki Estefaníi Torres Martínez ze skutkiem od dnia 25 marca 2015 r. i posła Mihaia Țurcanu ze skutkiem od dnia 2 marca 2015 r.


5. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Komisja Prawna właściwa dla tej sprawy poinformowała przewodniczącego, że właściwe niemieckie organy krajowe wycofały wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Udo Voigta w związku z postępowaniem karnym wszczętym przez prokuratora generalnego Saarbrücken. Przedmiotowa procedura uchylenia immunitetu została więc zamknięta.


6. Skład delegacji międzyparlamentarnych

Przewodniczący otrzymał od grup S&D i PPE następujące wnioski w sprawie mianowania:

Delegacja do spraw Stosunków z Iranem: Damiano Zoffoli

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Carlos Iturgaiz nie jest już członkiem.


7. Wykładnia Regulaminu

Wykładnia ust. 1 lit. a) załącznika XVI do Regulaminu w sprawie „wytycznych dotyczących zatwierdzania Komisji” dokonana przez Komisję Spraw Konstytucyjnych została przedstawiona na posiedzeniu plenarnym w środę 15 kwietnia 2015 r. (pkt 6 protokołu z dnia 15.4.2015).

Ponieważ wykładnia ta nie spotkała się z sprzeciwem ze strony żadnej z grup politycznych ani co najmniej czterdziestu posłów, zgodnie z art. 226 ust. 3 Regulaminu, zostaje ona uznana za przyjętą (P8_TA(2015)0096).


8. Sprostowania (art. 231 Regulaminu)

Komisje przedmiotowo właściwe przedstawiły następujące sprostowania do dokumentów przyjętych przez Parlament Europejski:

- Sprostowanie P7_TA-PROV(2014)0345(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 15 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/... ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego P7_TA-PROV(2014)0345 (COM(2013)0932 – C7-0006/2014 – 2010/0095(COD))

- Sprostowanie P7_TA-PROV(2014)0123(COR01) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 375/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiającego Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej (inicjatywa »Wolontariusze pomocy UE«) (Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 1) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 25 lutego 2014 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P7_TA(2014)0123) (COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD))

- Sprostowanie P7_TA-PROV(2014)0160(COR01) do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2014, s. 1) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 26 lutego 2014 r. w celu przyjęcia wspomnianej wyżej dyrektywy P7_TA-PROV(2014)0160) (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

- Sprostowanie P7_TA-PROV(2014)0416(COR01) do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/60/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego, zmieniającej rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (wersja przekształcona) (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 1) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 16 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia wspomnianej wyżej dyrektywy P7_TA-PROV(2014)0416) (COM(2013)0311 – C7-0147/2013 – 2013/0162(COD)).

Sprostowania są dostępne na stronie internetowej Europarl.

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowania te uważa się za zatwierdzone, chyba że w ciągu 24 godzin grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie ich pod głosowanie.


9. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 29 kwietnia 2015 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE (00020/2015/LEX - C8-0104/2015 - 2013/0224(COD))*;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy (00021/2015/LEX - C8-0105/2015 - 2013/0371(COD))*;

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall opartego na numerze alarmowym 112 oraz zmiany dyrektywy 2007/46/WE (00022/2015/LEX - C8-0106/2015 - 2013/0165(COD))*;

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (00097/2014/LEX - C8-0110/2015 - 2013/0214(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich (wersja przekształcona) (00007/2015/LEX - C8-0111/2015 - 2014/0168(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 96/53/WE ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (00002/2015/LEX - C8-0112/2015 - 2013/0105(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie procedur dotyczących stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony (tekst jednolity) (00004/2015/LEX - C8-0113/2015 - 2014/0190(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przywozu do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji (tekst jednolity) (00005/2015/LEX - C8-0114/2015 - 2014/0272(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zawieszające niektóre koncesje związane z przywozem do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji (tekst jednolity) (00009/2015/LEX - C8-0115/2015 - 2014/0275(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (00003/2015/LEX - C8-0116/2015 - 2013/0265(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi unijnymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości (tekst jednolity) (00006/2015/LEX - C8-0117/2015 - 2014/0276(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej (00026/2015/LEX - C8-0119/2015 - 2012/0084(COD))*.

* pod warunkiem, że do tej daty Parlament zatwierdzi stanowisko Rady.


10. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczoną kopię następującego dokumentu:

- Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Tunezyjską w sprawie ogólnych zasad udziału Republiki Tunezyjskiej w programach unijnych.


11. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 215 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 24 kwietnia 2015 r.

(nazwisko poufne) (nr 2709/2014); (nazwisko poufne) (nr 2710/2014); (nazwisko poufne) (nr 2711/2014); (nazwisko poufne) (nr 0244/2015); (nazwisko poufne) (nr 0245/2015); (nazwisko poufne) (nr 0246/2015); (nazwisko poufne) (nr 0247/2015); (nazwisko poufne) (nr 0248/2015); (nazwisko poufne) (nr 0249/2015); Leif Lundgren (nr 0250/2015); (nazwisko poufne) (nr 0251/2015); Riccardo Giuliano (nr 0252/2015); (nazwisko poufne) (nr 0253/2015); (nazwisko poufne) (nr 0254/2015); (nazwisko poufne) (nr 0255/2015); (nazwisko poufne) (nr 0256/2015); (nazwisko poufne) (nr 0257/2015); Alexandru Pârvu (nr 0258/2015); Regina Neumann (nr 0259/2015); (nazwisko poufne) (n° 0260/2015); (nazwisko poufne) (n° 0261/2015); (nazwisko poufne) (nr 0262/2015); Riccardo Giuliano (n° 0263/2015); (nazwisko poufne) (nr 0264/2015); (nazwisko poufne) (nr 0265/2015); William M. Trent (nr 0266/2015); (nazwisko poufne) (nr 0267/2015); (Nazwisko poufne) (nr 0268/2015); (nazwisko poufne) (nr 0269/2015); Andrzej Kania (122 podpisy) (nr 0270/2015); (nazwisko poufne) (nr 0271/2015); (nazwisko poufne) (nr 0272/2015); Péter Szeidl (nr 0273/2015); (nazwisko poufne) (nr 0274/2015); (nazwisko poufne) (nr 0275/2015); (nazwisko poufne) (nr 0276/2015); (nazwisko poufne) (nr 0277/2015); Beate Hoess-Zenker (nr 0278/2015); Angeline Arnaud (nr 0279/2015); (nazwisko poufne) (nr 0280/2015); (nazwisko poufne) (nr 0281/2015); (nazwisko poufne) (nr 0282/2015); (nazwisko poufne) (nr 0283/2015); (nazwisko poufne) (nr 0284/2015); Johanna Wasström (nr 0285/2015); María Nemesia García Fernández (nr 0286/2015); (nazwisko poufne) (nr 0287/2015); (nazwisko poufne) (nr 0288/2015); (nazwisko poufne) (nr 0289/2015); (nazwisko poufne) (nr 0290/2015); (nazwisko poufne) (nr 0291/2015); (nazwisko poufne) (nr 0292/2015); Christian Ries (nr 0293/2015); Juana Lene Martínez Almanzar (nr 0294/2015); (nazwisko poufne) (nr 0295/2015); (nazwisko poufne) (nr 0296/2015); (nazwisko poufne) (nr 0297/2015); Ferenc Czimbalmos Kozma (nr 0298/2015); (nazwisko poufne) (nr 0299/2015); Flavio Miccono (nr 0300/2015); (nazwisko poufne) (nr 0301/2015); (nazwisko poufne) (nr 0302/2015); Augustin Răzvan Mirsolea (nr 0303/2015); (nazwisko poufne) (nr 0304/2015); (nazwisko poufne) (nr 0305/2015); (nazwisko poufne) (nr 0306/2015); Christian Frener (nr 0307/2015); Andoni Monforte Duart (nr 0308/2015); (nazwisko poufne) (nr 0309/2015); (Nazwisko poufne) (nr 0310/2015); (nazwisko poufne) (nr 0311/2015); Rudi Eifert (nr 0312/2015); (nazwisko poufne) (nr 0313/2015); (nazwisko poufne) (nr 0314/2015); (nazwisko poufne) (nr 0315/2015); (nazwisko poufne) (nr 0316/2015); (nazwisko poufne) (nr 0317/2015); Sergy Alpin (nr 0318/2015); (nazwisko poufne) (nr 0319/2015); (nazwisko poufne) (nr 0320/2015); (nazwisko poufne) (nr 0321/2015); (nazwisko poufne) (nr 0322/2015); (nazwisko poufne) (nr 0323/2015); Johanna Macrae (nr 0324/2015); (nazwisko poufne) (nr 0325/2015); (nazwisko poufne) (nr 0326/2015); (nazwisko poufne) (nr 0327/2015); (nazwisko poufne) (nr 0328/2015); (nazwisko poufne) (nr 0329/2015); (nazwisko poufne) (nr 0330/2015); (nazwisko poufne) (nr 0331/2015); (nazwisko poufne) (nr 0332/2015); (nazwisko poufne) (nr 0333/2015); Andreas Jüttemann (nr 0334/2015); (nazwisko poufne) (nr 0335/2015); Mihályné Niegreisz (nr 0336/2015); Alejandro Peña Pérez (nr 0337/2015); (nazwisko poufne) (nr 0338/2015); (nazwisko poufne) (nr 0339/2015); (nazwisko poufne) (nr 0340/2015); (nazwisko poufne) (nr 0341/2015); (nazwisko poufne) (nr 0342/2015); Elena Cambieri (nr 0343/2015); (nazwisko poufne) (nr 0344/2015); (nazwisko poufne) (nr 0345/2015); (nazwisko poufne) (nr 0346/2015); (nazwisko poufne) (nr 0347/2015); (nazwisko poufne) (nr 0348/2015); (nazwisko poufne) (nr 0349/2015).

Przewodniczący poinformował, że w dniu 24 kwietnia 2015 r. przesłał do komisji przedmiotowo właściwej – zgodnie z przepisami art. 215 ust. 13 Regulaminu – petycje skierowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne i prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiejl lub nie zamieszkują bądź nie miają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.


12. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Porozumienia między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islandią, z drugiej strony, dotyczącego uczestnictwa Islandii we wspólnej realizacji zobowiązań Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AFET, ITRE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł umożliwiający tymczasowe zawieszenie preferencji taryfowych zawartych w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET, AGRI, ITRE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania klauzuli ochronnej i mechanizmu przeciwdziałającego obchodzeniu ceł umożliwiających tymczasowe zawieszenie preferencji taryfowych zawartych w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET, AGRI, ITRE

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2015/000 TA 2015 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE (powodzie w Rumunii, Bułgarii i Włoszech) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

ENVI, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Węgier, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi pomiędzy Unią Europejską a Republiką Kazachstanu (tekst jednolity) (COM(2015)0157 - C8-0097/2015 - 2015/0082(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na rok 2015 towarzyszący wnioskowi dotyczącemu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe: Stanowisko Rady z dnia 21 kwietnia 2015 r. (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

AFET, AGRI, LIBE, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego dyrektywę Rady 76/621/EWG w sprawie ustalenia najwyższego poziomu kwasu erukowego w olejach i tłuszczach oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

DEVE, JURI, INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, Protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę dotycząca usług lotniczych między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Państwa Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu dodatkowego do Umowy o handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

DEVE

opinia :

INTA

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania:

- ***I Sprawozdanie w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Bernd Lange (A8-0026/2015)

- Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Monica Macovei (A8-0055/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących w procesie stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej lub powiązanych z tym procesem oraz zawieszającego jego stosowanie w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny (COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do zostania stroną, w interesie Unii Europejskiej, Międzynarodowej konwencji Międzynarodowej Organizacji Morskiej o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich (15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2013 (COM(2013)0570[[53]] - C8-0224/2014 - 2014/2140(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[14]] - C8-0159/2014 - 2014/2090(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[24]] - C8-0185/2014 - 2014/2109(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola (COM(2013)0570[[54]] - C8-0225/2014 - 2014/2139(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[35]] - C8-0196/2014 - 2014/2120(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[31]] - C8-0192/2014 - 2014/2116(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[22]] - C8-0182/2014 - 2014/2106(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[18]] - C8-0178/2014 - 2014/2102(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[16]] - C8-0176/2014 - 2014/2100(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[26]] - C8-0187/2014 - 2014/2111(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[11]] - C8-0156/2014 - 2014/2087(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[33]] - C8-0194/2014 - 2014/2118(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[39]] - C8-0200/2014 - 2014/2124(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 1 – Parlament Europejski (COM(2014)0510[[02]] - C8-0147/2014 - 2014/2078(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[17]] - C8-0177/2014 - 2014/2101(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[41]] - C8-0202/2014 - 2014/2126(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia Europejskiemu Kolegium Policyjnemu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[27]] - C8-0188/2014 - 2014/2112(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[37]] - C8-0198/2014 - 2014/2122(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[21]] - C8-0181/2014 - 2014/2105(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[25]] - C8-0186/2014 - 2014/2110(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[20]] - C8-0180/2014 - 2014/2104(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[19]] - C8-0179/2014 - 2014/2103(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[12]] - C8-0157/2014 - 2014/2088(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[13]] - C8-0158/2014 - 2014/2089(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[28]] - C8-0189/2014 - 2014/2113(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[29]] - C8-0190/2014 - 2014/2114(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[36]] - C8-0197/2014 - 2014/2121(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[23]] - C8-0184/2014 - 2014/2108(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[34]] - C8-0195/2014 - 2014/2119(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[42]] - C8-0204/2014 - 2014/2128(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[30]] - C8-0191/2014 - 2014/2115(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 3 – Komisja i agencje wykonawcze (COM(2014)0510[[01]] - C8-0140/2014 - 2014/2075(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego i dziesiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0487 - C8-0146/2014 - 2014/2077(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 7 – Komitet Regionów (COM(2014)0510[[07]] - C8-0152/2014 - 2014/2083(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[47]] - C8-0209/2014 - 2014/2133(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[45]] - C8-0207/2014 - 2014/2131(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[43]] - C8-0205/2014 - 2014/2129(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (COM(2014)0510[[10]] - C8-0155/2014 - 2014/2086(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia SESAR na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[44]] - C8-0206/2014 - 2014/2130(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości (COM(2014)0510[[04]] - C8-0149/2014 - 2014/2080(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[48]] - C8-0210/2014 - 2014/2134(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy (COM(2014)0510[[05]] - C8-0150/2014 - 2014/2081(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (COM(2014)0510[[06]] - C8-0151/2014 - 2014/2082(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (COM(2014)0510[[08]] - C8-0153/2014 - 2014/2084(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[38]] - C8-0199/2014 - 2014/2123(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

- Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (COM(2014)0510[[09]] - C8-0154/2014 - 2014/2085(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu na rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510[[32]] - C8-0193/2014 - 2014/2117(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgłaszania transakcji finansowania papierów wartościowych oraz przejrzystości tych transakcji (COM(2014)0040 - C7-0023/2014 - 2014/0017(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Renato Soru (A8-0120/2015)

- Sprawozdanie w sprawie kontynuacji wdrażania procesu bolońskiego (2015/2039(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

- Sprawozdanie w sprawie filmu europejskiego w dobie cyfrowej (2014/2148(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

- Sprawozdanie w sprawie nowej strategii leśnej UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego (2014/2223(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawczyni: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (COM(2014)0614 - C8-0174/2014 - 2014/0285(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (11878/2014 - C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony (tekst jednolity) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 - 2014/0199(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1304/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do zwiększenia kwoty początkowych płatności zaliczkowych wypłacanych na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 2/2015 na rok budżetowy 2015, sekcja 3 – Komisja (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

2.2) zalecenia do drugiego czytania:

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall opartego na numerze alarmowym 112 oraz zmiany dyrektywy 2007/46/WE (05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmieniającego dyrektywę 2009/16/WE (17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy (05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Margrete Auken (A8-0130/2015)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej (05161/2/2015 - C8-0073/2015 - 2012/0084(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Hugues Bayet (A8-0137/2015)


13. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

- (O-000008/2015), które skierowali Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee i Piernicola Pedicini, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Strategia dotycząca alkoholu (2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015);

- (O-000016/2015), które skierował Paolo De Castro, w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Expo 2015 w Mediolanie: "Wyżywić planetę: energia do życia" (2015/2574(RSP)) (B8-0109/2015);

- (O-000021/2015), które skierował Pavel Svoboda, w imieniu komisji JURI, do Rady: Traktat z Marrakeszu o wyjątkach w prawie autorskim dla osób niedowidzących (2015/2586(RSP)) (B8-0110/2015);

- (O-000029/2015), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Rady: Pakiet dotyczący inteligentnych granic (2015/2614(RSP)) (B8-0111/2015);

- (O-000030/2015), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Pakiet dotyczący inteligentnych granic (2015/2614(RSP)) (B8-0112/2015);

- (O-000035/2015), które skierowała Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, do Rady: Zobowiązania państw członkowskich UE na rzecz oficjalnej pomocy rozwojowej (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015);

- (O-000036/2015), które skierowała Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Zobowiązanie państw członkowskich UE na rzecz oficjalnej pomocy rozwojowej (2015/2611(RSP))(B8-0114/2015);

- (O-000031/2015), które skierowała Silvia Costa, w imieniu komisji CULT, do Rady: Niszczenie zabytków kultury przez ISIS/DAISZ (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015);

- (O-000032/2015), które skierowała Silvia Costa, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Niszczenie zabytków kultury przez ISIS/DAISZ (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015);

- (O-000038/2015), które skierował Czesław Adam Siekierski, w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Sytuacja wyjątkowa w związku z Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015).


14. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych drugiej sesji kwietniowej 2015 (PE 552.730/PDOJ).

Głos zabrali: Richard Corbett, w sprawie członkostwa Janice Atkinson w grupie EFDD (przewodniczący odpowiedział, że nie otrzymał żadnej informacji w tej sprawie) oraz, w tej samej sprawie, John Stuart Agnew.

°
° ° °

Zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek

- Wniosek grupy Verts/ALE o wpisanie jako trzeciego punktu porządku obrad popołudniowej części posiedzenia, po sprawozdaniu M. Macovei (A8-0055/2015) – bez składania projektu rezolucji – debaty w sprawie oświadczenia Komisji Ostatnie doniesienia o zorganizowanej masowej inwigilacji europejskich obywateli, polityków i przedsiębiorstw prowadzonej przez NSA oraz o udziale Bundesnachrichtendienst.

Debata w sprawie pytań wymagających odpowiedzi ustnej na temat: „Pakiet dotyczący inteligentnych granic(pkt 130 PDOJ) zostanie przełożona na okres pierwszej sesji majowej w 2015 r.

Głos zabrali: Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, w celu uzasadnienia wniosku, oraz Cornelia Ernst, w celu poparcia wniosku.

W GE (przy 187 głosach za, 127 głosach przeciw i 9 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

- Wniosek grupy GUE/NGL o wpisanie jako ostatniego punktu porządku obrad – bez składania projektu rezolucji – debaty na temat oświadczenia Komisji w sprawie odpowiedniej ochrony osób zgłaszających zachowania nieetyczne oraz dziennikarzy w celu zwalczania oszustw podatkowych i unikania opodatkowania.

Głos zabrali: Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, w celu uzasadnienia wniosku, i Philippe Lamberts, w celu poparcia wniosku.

Parlament przyjął wniosek.

Środa

- Wniosek grupy S&D o wpisanie jako pierwszego punktu porządku obrad popołudniowej części posiedzenia oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie sytuacji w Burundi, bez składania projektu rezolucji.

Głos zabrali: Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, w celu uzasadnienia wniosku, i Philippe Lamberts, w celu poparcia wniosku.

Parlament przyjął wniosek.

- Wniosek grupy PPE o zmianę tytułu oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie zabójstwa studentów w Kenii przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab, tak by otrzymało ono następujące brzmienie: „Prześladowanie chrześcijan na świecie w powiązaniu z zabójstwem studentów w Kenii przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab”.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, w celu uzasadnienia wniosku, Kazimierz Michał Ujazdowski, w celu poparcia wniosku, i Enrique Guerrero Salom, przeciwko wnioskowi.

Przez GI (przy 192 za, 134 głosach przeciw i 13 głosach wstrzymujących się) Parlament zatwierdził wniosek.

Czwartek

Bez zmian.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


15. Wdrożenie systemu pokładowego eCall ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall opartego na numerze alarmowym 112 oraz zmiany dyrektywy 2007/46/WE [05130/3/2015 - C8-0063/2015- 2013/0165(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

Olga Sehnalová przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Głos zabrali: Carlos Coelho w imieniu grupy PPE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, Anneleen Van Bossuyt w imieniu grupy ECR, Kaja Kallas w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Georg Mayer niezrzeszony, Andreas Schwab, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Josef Weidenholzer, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Mylène Troszczynski, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Vicky Ford, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti i Richard Corbett, ten ostatni na temat przebiegu debaty.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eva Paunova, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Franz Obermayr, Marijana Petir i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Phil Hogan i Olga Sehnalová.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 28.4.2015.


16. Strategia dotycząca alkoholu (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-00008/2015) które skierował Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee i Piernicola Pedicini, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Strategia dotycząca alkoholu (2015/2543(RSP))(B8-0108/2015)

Giovanni La Via (przewodniczący komisji ENVI) rozwinął pytanie.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Phil Hogan (członek Komisji) odpowiedział na pytanie

Głos zabrali: Alberto Cirio w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Glenis Willmott w imieniu grupy S&D, Marcus Pretzell w imieniu grupy ECR, José Inácio Faria w imieniu grupy ALDE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Alyn Smith w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Annę Hedh, Peter Liese, Susanne Melior, Gesine Meissner, Françoise Grossetête, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marca Tarabellę, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i Angélique Delahaye.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Cristian-Silviu Buşoi, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Kaja Kallas, João Ferreira, Igor Šoltes, Ignazio Corrao, Miroslav Mikolášik i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrał Phil Hogan.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Alberto Cirio w imieniu grupy PPE, Glenis Willmott w imieniu grupy S&D, Marcus Pretzell w imieniu grupy ECR, José Inácio Faria w imieniu grupy ALDE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, i Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, w sprawie strategii dotyczącej alkoholu (2015/2543(RSP)) (B8-0357/2015)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.65 protokołu z dnia 29.4.2015.


17. Druga rocznica runięcia kompleksu Rana Plaza i postępy w zakresie porozumienia na rzecz zrównoważoności (debata)

Oświadczenie Komisji: Druga rocznica runięcia kompleksu Rana Plaza i postępy w zakresie porozumienia na rzecz zrównoważoności (2015/2589(RSP))

Cecilia Malmström (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marca Tarabellę, Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Catherine Bearder w imieniu grupy ALDE, Anne-Marie Mineur w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Gilles Lebreton niezrzeszony, Fernando Ruas, Agnes Jongerius, Helmut Scholz, Jarosław Wałęsa, Maria Arena, Lola Sánchez Caldentey, Thomas Mann, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck i David Martin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Fabio Massimo Castaldo i Afzal Khan.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.66 protokołu z dnia 29.4.2015.


18. Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Jarosław Wałęsa przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Gabriel Mato w imieniu grupy PPE, Ulrike Rodust w imieniu grupy S&D, Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR i Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Linnéa Engström w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Affronte w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Sylvie Goddyn niezrzeszona, Werner Kuhn, Ole Christensen, Louise Bours i Ricardo Serrão Santos.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Richard Corbett, Ivan Jakovčić i Igor Šoltes.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Jarosław Wałęsa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 28.4.2015.


19. Skład grup politycznych

Iveta Grigule przystąpiła do grupy ALDE ze skutkiem od dnia 27 kwietnia 2015 r.


20. Obowiązek wyładunku ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98, (WE) nr 2187/2005, (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 2347/2002 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 w odniesieniu do obowiązku wyładunku [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Alain Cadec (A8-0060/2014)

Alain Cadec przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Gabriel Mato w imieniu grupy PPE, Ulrike Rodust w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Louise Bours w imieniu grupy EFDD, Sylvie Goddyn niezrzeszona, Francisco José Millán Mon, Clara Eugenia Aguilera García, James Nicholson, Ian Hudghton, Marco Affronte, Ricardo Serrão Santos i Julie Girling.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jarosław Wałęsa, Notis Marias, Isabelle Thomas, Ivan Jakovčić, João Ferreira i Igor Šoltes.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Alain Cadec.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 28.4.2015.


21. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Ryszard Czarnecki, Jozo Radoš, Pablo Iglesias, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Tomáš Zdechovský, Damian Drăghici, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Jordi Sebastià, Sotirios Zarianopoulos, Csaba Sógor, Virginie Rozière, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Ildikó Gáll-Pelcz, Anneliese Dodds, Marian Harkin, Renate Sommer, Iliana Iotova, Claude Rolin, Neena Gill i Doru-Claudian Frunzulică.


22. Wdrażanie procesu bolońskiego (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie kontynuacji wdrażania procesu bolońskiego [2015/2039(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

Krystyna Łybacka (sprawozdawczyni) dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Andrew Lewer, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Danuta Jazłowiecka, Ilhan Kyuchyuk i Bogdan Brunon Wenta.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.11 protokołu z dnia 28.4.2015.


23. Film europejski w dobie cyfrowej (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie filmu europejskiego w dobie cyfrowej [2014/2148(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

Bogdan Brunon Wenta (sprawozdawca) dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Isabella Adinolfi.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.12 protokołu z dnia 28.4.2015.


24. Nowa strategia leśna UE (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie nowej strategii leśnej UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego [2014/2223(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

Elisabeth Köstinger (sprawozdawczyni) dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria Noichl, Angel Dzhambazki, Ulrike Müller, Miapetra Kumpula-Natri, Anthea McIntyre i Paul Brannen.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.13 protokołu z dnia 28.4.2015.


25. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 552.730/OJMA).


26. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.10.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności