Index 
Protokoll
PDF 287kWORD 189k
Måndagen den 27 april 2015 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Valprövning
 5.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 6.De interparlamentariska delegationernas sammansättning
 7.Tolkning av arbetsordningen
 8.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 10.Avtalstexter översända av rådet
 11.Framställningar
 12.Inkomna dokument
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 14.Arbetsplan
 15.Montering av fordonsbaserade e-callsystem ***II (debatt)
 16.Alkoholstrategi (debatt)
 17.Tvåårsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget avseende överenskommelsen om godtagbarhet (Sustainability Compact) (debatt)
 18.Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd ***I (debatt)
 19.De politiska gruppernas sammansättning
 20.Landningsskyldighet ***I (debatt)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Genomförandet av Bolognaprocessen (kortfattad redogörelse)
 23.Europeisk film i den digitala tidsåldern (kortfattad redogörelse)
 24.En ny EU-skogsstrategi (kortfattad redogörelse)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.


2. Uttalanden av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av den jordbävning som drabbade Nepal den 25 april 2015 och som har krävt 4 000 dödsoffer och mer än 6 500 skadade. Han vände sig till det internationella samfundet med en uppmaning att hjälpa de drabbade och uttryckte parlamentets solidaritet med offrens familjer.

Talmannen påminde om det nya skeppsbrottet med migranter på Medelhavet den 21 april 2015 som krävde mellan 800 och 1000 dödsoffer.

Parlamentet höll en tyst minut för att hedra minnet av offren för jordbävningen och offren för samtliga skeppsbrott på Medelhavet.

Slutligen gjorde talmannen ett uttalande om de 9 personer, bl.a. en fransman, två australiensare och en indonesier, som väntar på avrättning i Indonesien. Han vände sig till den indonesiske presidenten och uppmanade honom att återinföra moratoriet för dödsstraff och att avskaffa detta straff i sitt land.


3. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


4. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att bekräfta mandaten för ledamöterna Estefanía Torres Martínez, med verkan från den 25 mars 2015, och Mihai Ţurcanu, med verkan från den 2 mars 2015.


5. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

JURI-utskottet, begörigt utskott för detta ärende, hade informerat talmannen att de tyska nationella behöriga myndigheterna hade återkallat begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Udo Voigt inom ramen för ett straffrättsligt förfarande som inletts av allmänne åklagaren i Saarbrücken. Detta förfarande om upphävande av immunitet är således avslutat.


6. De interparlamentariska delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit följande begäranden om utnämningar från S&D-gruppen och PPE-gruppen:

delegationen för förbindelserna med Iran: Damiano Zoffoli

delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Carlos Iturgaiz är inte längre ledamot av delegationen.


7. Tolkning av arbetsordningen

Tolkningen av artikel 1 a i bilaga XVI till arbetsordningen om ”riktlinjer för godkännande av kommissionen”, som utskottet för konstitutionella frågor hade kommit fram till, tillkännagavs i kammaren onsdagen den 15 april 2015 (punkt 6 i protokollet av den 15.4.2015).

Eftersom ingen politisk grupp eller minst 40 ledamöter hade framfört invändningar mot den (artikel 226.3 i arbetsordningen), anses denna tolkning antagen (P8_TA(2015)0096).


8. Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)

De ansvariga utskotten hade översänt följande rättelser till texter som antagits av Europaparlamentet:

- Rättelse P7_TA-PROV(2014)0345(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/... om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster P7_TA-PROV(2014)0345 (COM(2013)0932 – C7-0006/2014 – 2010/0095(COD))

- Rättelse P7_TA-PROV(2014)0123(COR01) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 375/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd – EU-frivilliga för humanitärt arbete (EUT L 122, 24.4.2014, s. 1) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 februari 2014 inför antagandet av ovannämnda förordning P7_TA(2014)0123) (COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD))

- Rättelse P7_TA-PROV(2014)0160(COR01) till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (EUT L 127, 29.4.2014, p. 1) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 februari 2014 inför antagandet av ovannämnda direktiv P7_TA-PROV(2014)0160) (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

- Rättelse P7_TA-PROV(2014)0416(COR01) till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/60/EU av den 15 maj 2014 om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (omarbetning) (EUT L 159, 28.5.2014, s. 1) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2014 inför antagandet av ovannämnda direktiv P7_TA-PROV(2014)0416 (COM(2013)0311 – C7-0147/2013 – 2013/0162(COD)).

Rättelserna finns tillgängliga på Europarl.

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska dessa rättelser anses godkända om det inte senast 24 timmar inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att de ska bli föremål för omröstning.


9. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande onsdagen den 29 april 2015 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG (00020/2015/LEX - C8-0104/2015 - 2013/0224(COD))*,

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG när det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (00021/2015/LEX - C8-0105/2015 - 2013/0371(COD))*,

- Europaparlamentets och tådets förordning om typgodkännandekrav för montering av eCall-system som bygger på 112-tjänsten i fordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG (00022/2015/LEX - C8-0106/2015 - 2013/0165(COD))*,

- Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder (00097/2014/LEX - C8-0110/2015 - 2013/0214(COD)),

- Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer (omarbetning) (00007/2015/LEX - C8-0111/2015 - 2014/0168(COD)),

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen (00002/2015/LEX - C8-0112/2015 - 2013/0105(COD)),

- Europaparlamentets och rådets förordning om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan (kodifiering) (00004/2015/LEX - C8-0113/2015 - 2014/0190(COD)),

- Europaparlamentets och rådets förordning om import till unionen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet (kodifiering) (00005/2015/LEX - C8-0114/2015 - 2014/0272(COD)),

- Europaparlamentets och rådets förordning om tillfälligt upphävande av vissa koncessioner när det gäller import till unionen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet (kodifiering) (00009/2015/LEX - C8-0115/2015 - 2014/0275(COD)),

- Europaparlamentets och rådets förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner (00003/2015/LEX - C8-0116/2015 - 2013/0265(COD)),

- Europaparlamentets och rådets förordning om öppnande och förvaltning av vissa unionstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter (kodifiering) (00006/2015/LEX - C8-0117/2015 - 2014/0276(COD)),

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik (00026/2015/LEX - C8-0119/2015 - 2012/0084(COD))*.

* förutsatt att parlamentet godkänner rådets ståndpunkt före detta datum.


10. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt en vidimerad kopia av följande dokument:

- Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan,och Republiken Tunisien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Tunisien om de allmänna principerna för Republiken Tunisiens deltagande i unionens program.


11. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 24 april 2015

(namnet konfidentiellt) (nr 2709/2014), (namnet konfidentiellt) (nr 2710/2014), (namnet konfidentiellt) (nr 2711/2014), (namnet konfidentiellt) (nr 0244/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0245/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0246/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0247/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0248/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0249/2015), Leif Lundgren (nr 0250/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0251/2015), Riccardo Giuliano (nr 0252/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0253/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0254/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0255/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0256/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0257/2015), Alexandru Pârvu (nr 0258/2015), Regina Neumann (nr 0259/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0260/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0261/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0262/2015), Riccardo Giuliano (nr 0263/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0264/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0265/2015), William M. Trent (nr 0266/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0267/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0268/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0269/2015), Andrzej Kania (122 signatures) (nr 0270/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0271/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0272/2015), Péter Szeidl (nr 0273/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0274/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0275/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0276/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0277/2015), Beate Hoess-Zenker (nr 0278/2015), Angeline Arnaud (nr 0279/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0280/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0281/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0282/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0283/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0284/2015), Johanna Wasström (nr 0285/2015), María Nemesia García Fernández (nr 0286/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0287/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0288/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0289/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0290/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0291/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0292/2015), Christian Ries (nr 0293/2015), Juana Lene Martínez Almanzar (nr 0294/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0295/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0296/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0297/2015), Ferenc Czimbalmos Kozma (nr 0298/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0299/2015), Flavio Miccono (nr 0300/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0301/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0302/2015), Augustin Răzvan Mirsolea (nr 0303/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0304/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0305/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0306/2015), Christian Frener (nr 0307/2015), Andoni Monforte Duart (nr 0308/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0309/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0310/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0311/2015), Rudi Eifert (nr 0312/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0313/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0314/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0315/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0316/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0317/2015), Sergy Alpin (nr 0318/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0319/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0320/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0321/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0322/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0323/2015), Johanna Macrae (nr 0324/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0325/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0326/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0327/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0328/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0329/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0330/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0331/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0332/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0333/2015), Andreas Jüttemann (nr 0334/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0335/2015), Mihályné Niegreisz (nr 0336/2015), Alejandro Peña Pérez (nr 0337/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0338/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0339/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0340/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0341/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0342/2015), Elena Cambieri (nr 0343/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0344/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0345/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0346/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0347/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0348/2015), (namnet konfidentiellt) (nr 0349/2015).

Talmannen meddelade att han den 24 april 2015 till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar till parlamentet som ingetts av fysiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatta i en medlemsstat, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.13 i arbetsordningen.


12. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen:

- Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Island, å andra sidan, rörande Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

AFET, ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av tullförmåner i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

AFET, AGRI, ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av skyddsklausulen och mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av tullförmåner i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

AFET, AGRI, ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2015/000 TA2014 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (översvämningar i Rumänien, Bulgarien och Italien) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

ENVI, REGI

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om handel med vissa stålprodukter mellan Europeiska unionen och RepublikenKazakstan (kodifiering) (COM(2015)0157 - C8-0097/2015 - 2015/0082(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

- Förslag till ändringsbudget nr 2 till 2015 års allmänna budget som åtföljer förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen: rådets ståndpunkt av den 21 april 2015 (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

AFET, AGRI, LIBE, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter och rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

DEVE, JURI, INTA

- Förslag till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

rådgivande utskott:

INTA

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett tilläggsprotokoll till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

DEVE

rådgivande utskott:

INTA

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Bernd Lange (A8-0026/2015)

- Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)) - utskottet LIBE - Föredragande: Monica Macovei (A8-0055/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess och uppskjutande av dess tillämpning med hänsyn till Bosnien och Hercegovina (COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Internationella sjöfartsorganisationens internationella konvention om normer för utbildning, certifiering och vakthållning för personal ombord på fiskefartyg (15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)) - utskottet EMPL - Föredragande: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

- Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för 2013 (COM(2013)0570[[53]] - C8-0224/2014 - 2014/2140(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[14]] - C8-0159/2014 - 2014/2090(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[24]] - C8-0185/2014 - 2014/2109(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2013: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (COM(2013)0570[[54]] - C8-0225/2014 - 2014/2139(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[35]] - C8-0196/2014 - 2014/2120(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[31]] - C8-0192/2014 - 2014/2116(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[22]] - C8-0182/2014 - 2014/2106(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[18]] - C8-0178/2014 - 2014/2102(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[16]] - C8-0176/2014 - 2014/2100(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[26]] - C8-0187/2014 - 2014/2111(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[11]] - C8-0156/2014 - 2014/2087(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[33]] - C8-0194/2014 - 2014/2118(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[39]] - C8-0200/2014 - 2014/2124(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt I – Europaparlamentet (COM(2014)0510[[02]] - C8-0147/2014 - 2014/2078(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[17]] - C8-0177/2014 - 2014/2101(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[41]] - C8-0202/2014 - 2014/2126(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[27]] - C8-0188/2014 - 2014/2112(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[37]] - C8-0198/2014 - 2014/2122(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[21]] - C8-0181/2014 - 2014/2105(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[25]] - C8-0186/2014 - 2014/2110(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[20]] - C8-0180/2014 - 2014/2104(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[19]] - C8-0179/2014 - 2014/2103(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[12]] - C8-0157/2014 - 2014/2088(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[13]] - C8-0158/2014 - 2014/2089(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[28]] - C8-0189/2014 - 2014/2113(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[29]] - C8-0190/2014 - 2014/2114(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[36]] - C8-0197/2014 - 2014/2121(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[23]] - C8-0184/2014 - 2014/2108(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[34]] - C8-0195/2014 - 2014/2119(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[42]] - C8-0204/2014 - 2014/2128(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[30]] - C8-0191/2014 - 2014/2115(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan (COM(2014)0510[[01]] - C8-0140/2014 - 2014/2075(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2013 (COM(2014)0487 - C8-0146/2014 - 2014/2077(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt VII – Regionkommittén (COM(2014)0510[[07]] - C8-0152/2014 - 2014/2083(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[47]] - C8-0209/2014 - 2014/2133(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[45]] - C8-0207/2014 - 2014/2131(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[43]] - C8-0205/2014 - 2014/2129(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten (COM(2014)0510[[10]] - C8-0155/2014 - 2014/2086(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[44]] - C8-0206/2014 - 2014/2130(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt IV – domstolen (COM(2014)0510[[04]] - C8-0149/2014 - 2014/2080(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[48]] - C8-0210/2014 - 2014/2134(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt V – revisionsrätten (COM(2014)0510[[05]] - C8-0150/2014 - 2014/2081(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (COM(2014)0510[[06]] - C8-0151/2014 - 2014/2082(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen (COM(2014)0510[[08]] - C8-0153/2014 - 2014/2084(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[38]] - C8-0199/2014 - 2014/2123(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (COM(2014)0510[[09]] - C8-0154/2014 - 2014/2085(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2013 (COM(2014)0510[[32]] - C8-0193/2014 - 2014/2117(DEC)) - utskottet CONT - Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering och insyn i transaktioner för värdepappersfinansiering (COM(2014)0040 - C7-0023/2014 - 2014/0017(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Renato Soru (A8-0120/2015)

- Betänkande om uppföljning av genomförandet av Bolognaprocessen (2015/2039(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

- Betänkande om Europeisk film i den digitala tidsåldern (2014/2148(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

- Betänkande om en ny EU-skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade sektorn (2014/2223(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 (COM(2014)0614 - C8-0174/2014 - 2014/0285(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (11878/2014 - C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan (kodifiering) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 - 2014/0199(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden, vad gäller en ökning av det inledande förskottet till operativa program som får stöd från sysselsättningsinitiativet för unga (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2015 för budgetåret 2015, avsnitt III – kommissionen (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännandekrav för montering av eCall-system som bygger på 112-tjänsten i fordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG (05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG (17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG när det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Margrete Auken (A8-0130/2015)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik (05161/2/2015 - C8-0073/2015 - 2012/0084(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Hugues Bayet (A8-0137/2015)


13. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000008/2015) från Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee och Piernicola Pedicini, för utskottet ENVI, till kommissionen: Alkoholstrategi (2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015),

- (O-000016/2015) från Paolo De Castro, för utskottet AGRI, till kommissionen: Expo 2015 i Milano: "Feeding the Planet, Energy for Life" (2015/2574(RSP)) (B8-0109/2015),

- (O-000021/2015) Pavel Svoboda, för utskottet JURI, till rådet: Marrakechfördraget om inskränkningar i upphovsrätten till förmån för personer med synnedsättning (2015/2586(RSP)) (B8-0110/2015),

- (O-000029/2015) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till rådet: Paketet om smarta gränser (2015/2614(RSP)) (B8-0111/2015),

- (O-000030/2015) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Paketet om smarta gränser (2015/2614(RSP)) (B8-0112/2015),

- (O-000035/2015) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till rådet: EU-medlemsstaternas åtaganden för offentligt utvecklingsbistånd (ODA) (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015),

- (O-000036/2015) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: EU-medlemsstaternas åtagande för offentligt utvecklingsbistånd (ODA) (2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015),

- (O-000031/2015) från Silvia Costa, för utskottet CULT, till rådet: IS/Daishs förstörelse av kulturplatser (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015),

- (O-000032/2015) från Silvia Costa, för utskottet CULT, till kommissionen: IS/Daishs förstörelse av kulturplatser (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015),

- (O-000038/2015) från Czesław Adam Siekierski, för utskottet AGRI, till kommissionen: Larm om Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015).


14. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i april II 2015 (PE 552.730/PDOJ) hade delats ut.

Talare: Richard Corbett, om Janice Atkinsons medlemskap i EFDD-gruppen (talmannen svarade att han inte hade fått någon information om denna fråga) och, om samma fråga, John Stuart Agnew.

°
° ° °

Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

- Begäran frånVerts/ALE-gruppen att som tredje punkt på eftermiddagens föredragningslista, efter debatten om Monica Macoveis betänkande (A8-0055/2015), föra in en debatt – utan inlämning av resolutionsförslag – om kommissionens uttalande Avslöjanden nyligen om NSA-organiserat masspionage mot EU:s medborgare, politiker och företag samt Bundesnachrichtendiensts inblandning.

Debatten om frågorna med begäran om muntligt svar ”Paketet för smarta gränser(punkt 130 i PDOJ) skulle skjutas upp till sammanträdesperioden maj I 2015.

Talare: Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som motiverade begäran, och Cornelia Ernst, som stödde den.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (187 röster för, 127 röster emot, 9 nedlagda röster).

- Begäran från GUE/NGL-gruppen att som sista punkt på föredragningslistan ta upp en debatt – utan inlämning av resolutionsförslag – om kommissionens uttalande ”Adekvat skydd av uppgiftslämnare och journalister för att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande.

Talare: Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, som motiverade begäran, och Philippe Lamberts, som stödde den.

Parlamentet godkände denna begäran.

Onsdag

- Begäran från S&D-gruppen att som första punkt på eftermiddagens föredragningslista ta upp ett uttalande från vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om ”Situationen i Burundi, utan inlämning av resolutionsförslag.

Talare: Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, som motiverade begäran, och Philippe Lamberts, som stödde den.

Parlamentet godkände denna begäran.

- Begäran från PPE-gruppen att ändra rubriken på uttalandet från vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om ”Mordet på studerande i Kenya begångna av terrorgruppen Al-Shabaab” enligt följande: ”Förföljelse av kristna i hela världen i samband med morden på studerande i Kenya begångna av terrorgruppen Al-Shabaab”.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som motiverade begäran, Kazimierz Michał Ujazdowski, som stödde den, och Enrique Guerrero Salom, som motsatte sig den.

Parlamentet godkände denna begäran via ONU (192 för, 134 emot, 13 nedlagda röster).

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


15. Montering av fordonsbaserade e-callsystem ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännandekrav för montering av eCall-system som bygger på 112-tjänsten i fordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

Olga Sehnalová redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talare: Carlos Coelho för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Anneleen Van Bossuyt för ECR-gruppen, Kaja Kallas för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Georg Mayer, grupplös, Andreas Schwab, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Josef Weidenholzer, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Mylène Troszczynski, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Vicky Ford, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti och Richard Corbett, som ställde en ordningsfråga.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eva Paunova, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Franz Obermayr, Marijana Petir och Nicola Caputo.

Talare: Phil Hogan och Olga Sehnalová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 28.4.2015.


16. Alkoholstrategi (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-00008/2015) från Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee och Piernicola Pedicini, för utskottet ENVI, till kommissionen: Alkoholstrategi (2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015)

Giovanni La Via (ordförande för utskottet ENVI) utvecklade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Phil Hogan (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Alberto Cirio för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Glenis Willmott för S&D-gruppen, Marcus Pretzell för ECR-gruppen, José Inácio Faria för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Anna Hedh, Peter Liese, Susanne Melior, Gesine Meissner, Françoise Grossetête, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marc Tarabella, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska och Angélique Delahaye.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cristian-Silviu Buşoi, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Kaja Kallas, João Ferreira, Igor Šoltes, Ignazio Corrao, Miroslav Mikolášik och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Phil Hogan.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

- Alberto Cirio för PPE-gruppen, Glenis Willmott för S&D-gruppen, Marcus Pretzell för ECR-gruppen, José Inácio Faria för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, och Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, om alkoholstrategi (2015/2543(RSP)) (B8-0357/2015)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.65 i protokollet av den 29.4.2015.


17. Tvåårsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget avseende överenskommelsen om godtagbarhet (Sustainability Compact) (debatt)

Uttalande av kommissionen: Tvåårsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget avseende överenskommelsen om godtagbarhet (Sustainability Compact) (2015/2589(RSP))

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marc Tarabella, Bernd Lange för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Catherine Bearder för ALDE-gruppen, Anne-Marie Mineur för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Gilles Lebreton, grupplös, Fernando Ruas, Agnes Jongerius, Helmut Scholz, Jarosław Wałęsa, Maria Arena, Lola Sánchez Caldentey, Thomas Mann, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck och David Martin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Fabio Massimo Castaldo och Afzal Khan.

Talare: Cecilia Malmström.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.66 i protokollet av den 29.4.2015.


18. Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Jarosław Wałęsa redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Gabriel Mato för PPE-gruppen, Ulrike Rodust för S&D-gruppen, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, och Nils Torvalds för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, Marco Affronte för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Sylvie Goddyn, grupplös, Werner Kuhn, Ole Christensen, Louise Bours och Ricardo Serrão Santos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Richard Corbett, Ivan Jakovčić och Igor Šoltes.

Talare: Karmenu Vella och Jarosław Wałęsa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 28.4.2015.


19. De politiska gruppernas sammansättning

Iveta Grigule hade anslutit sig till ALDE-gruppen från och med den 27 april 2015.


20. Landningsskyldighet ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordningar (EG) nr 850/98, (EG) nr 2187/2005, (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 2347/2002 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1434/98 vad gäller landningsskyldigheten [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Alain Cadec (A8-0060/2014)

Alain Cadec redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Gabriel Mato för PPE-gruppen, Ulrike Rodust för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Norica Nicolai för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Louise Bours för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn, grupplös, Francisco José Millán Mon, Clara Eugenia Aguilera García, James Nicholson, Ian Hudghton, Marco Affronte, Ricardo Serrão Santos och Julie Girling.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jarosław Wałęsa, Notis Marias, Isabelle Thomas, Ivan Jakovčić, João Ferreira och Igor Šoltes.

Talare: Karmenu Vella och Alain Cadec.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 28.4.2015.


21. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Ryszard Czarnecki, Jozo Radoš, Pablo Iglesias, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Tomáš Zdechovský, Damian Drăghici, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Jordi Sebastià, Sotirios Zarianopoulos, Csaba Sógor, Virginie Rozière, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Ildikó Gáll-Pelcz, Anneliese Dodds, Marian Harkin, Renate Sommer, Iliana Iotova, Claude Rolin, Neena Gill och Doru-Claudian Frunzulică.


22. Genomförandet av Bolognaprocessen (kortfattad redogörelse)

Betänkande om uppföljning av genomförandet av Bolognaprocessen [2015/2039(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

Krystyna Łybacka (föredragande) redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Andrew Lewer, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Danuta Jazłowiecka, Ilhan Kyuchyuk och Bogdan Brunon Wenta.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 28.4.2015.


23. Europeisk film i den digitala tidsåldern (kortfattad redogörelse)

Betänkande om Europeisk film i den digitala tidsåldern [2014/2148(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

Bogdan Brunon Wenta (föredragande) redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Isabella Adinolfi.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.12 i protokollet av den 28.4.2015.


24. En ny EU-skogsstrategi (kortfattad redogörelse)

Betänkande om en ny EU-skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade sektorn [2014/2223(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

Elisabeth Köstinger (föredragande) redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Noichl, Angel Dzhambazki, Ulrike Müller, Miapetra Kumpula-Natri, Anthea McIntyre och Paul Brannen.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.13 i protokollet av den 28.4.2015.


25. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 552.730/OJMA).


26. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.10.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy