Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0288(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0025/2015

Внесени текстове :

A8-0025/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 4
CRE 28/04/2015 - 4

Гласувания :

PV 28/04/2015 - 7.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0100

Протокол
Вторник, 28 април 2015 г. - Страсбург

4. Изменение на Директивата относно качеството на горивата и на Директивата за възобновяемите източници ***II (разискване)
CRE

Препоръка за второ четене на Позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

Nils Torvalds представи препоръката за второ четене.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Christofer Fjellner, от името на групата PPE, Seb Dance, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Emmanouil Glezos, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Tibor Szanyi и Christofer Fjellner, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Nicolas Bay, независим член на ЕП, Peter Liese, Sergio Gaetano Cofferati, Evžen Tošenovský, Jan Huitema, Lynn Boylan, Martin Häusling, Valentinas Mazuronis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Jo Leinen, Dawid Bohdan Jackiewicz, Neoklis Sylikiotis, Roger Helmer, Bronis Ropė, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Petr Mach, Werner Langen, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Pavel Poc, Andrzej Grzyb, Carlos Zorrinho, Ivo Belet, Damiano Zoffoli, Norbert Lins, Miapetra Kumpula-Natri, Elisabeth Köstinger и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos и Claude Turmes.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Nils Torvalds.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 28.4.2015.

Правна информация - Политика за поверителност