Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0288(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0025/2015

Ingediende teksten :

A8-0025/2015

Debatten :

PV 28/04/2015 - 4
CRE 28/04/2015 - 4

Stemmingen :

PV 28/04/2015 - 7.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0100

Notulen
Dinsdag 28 april 2015 - Straatsburg

4. Richtlijn inzake kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en richtlijn inzake energie uit hernieuwbare bronnen ***II (debat)
CRE

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

Nils Torvalds licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Christofer Fjellner, namens de PPE-Fractie, Seb Dance, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Emmanouil Glezos, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Tibor Szanyi en Christofer Fjellner, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Nicolas Bay, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, Sergio Gaetano Cofferati, Evžen Tošenovský, Jan Huitema, Lynn Boylan, Martin Häusling, Valentinas Mazuronis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Jo Leinen, Dawid Bohdan Jackiewicz, Neoklis Sylikiotis, Roger Helmer, Bronis Ropė, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Petr Mach, Werner Langen, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Pavel Poc, Andrzej Grzyb, Carlos Zorrinho, Ivo Belet, Damiano Zoffoli, Norbert Lins, Miapetra Kumpula-Natri, Elisabeth Köstinger en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos en Claude Turmes.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Nils Torvalds.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 28.4.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid