Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0371(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0130/2015

Ingivna texter :

A8-0130/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 5
CRE 28/04/2015 - 5

Omröstningar :

PV 28/04/2015 - 7.5
CRE 28/04/2015 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0101

Protokoll
Tisdagen den 28 april 2015 - Strasbourg

5. Minskning av förbrukningen av tunna plastbärkassar ***II (debatt)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG när det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Margrete Auken (A8-0130/2015)

Margrete Auken redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: György Hölvényi för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Simona Bonafè för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, och Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Olaf Stuger, grupplös, Peter Liese, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Iratxe García Pérez, Marcus Pretzell, Catherine Bearder, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Julie Girling och Michèle Rivasi, Luke Ming Flanagan, Valentinas Mazuronis, Franz Obermayr, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, James Nicholson, Frédérique Ries, Petr Mach, Jean-François Jalkh, Dubravka Šuica, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Biljana Borzan, Arne Gericke, Zoltán Balczó, Francesc Gambús, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bronis Ropė, Jo Leinen, David Campbell Bannerman, John Stuart Agnew, Margrete Auken, ställde en fråga ("blått kort") David Campbell Bannerman, som besvarade frågan, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nikos Androulakis och Renata Briano.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Giovanni La Via, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić och Igor Šoltes.

Talare: Karmenu Vella och Margrete Auken.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 28.4.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy