Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0224(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0122/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0122/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 6
CRE 28/04/2015 - 6

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2015 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0102

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 28 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

6. Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές *** II (συζήτηση)
CRE

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, από τις θαλάσσιες μεταφορές και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΕ [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

Ο José Inácio Faria παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Matthias Groote, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Josu Juaristi Abaunz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mireille D'Ornano, μη εγγεγραμμένη, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Dubravka Šuica, Miriam Dalli, Dawid Bohdan Jackiewicz και Kaja Kallas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Ivan Jakovčić, João Ferreira και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και José Inácio Faria.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου