Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 28. april 2015 - Strasbourg

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

7. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Den Internationale Søfartsorganisations konvention om standarder for mandskab på fiskefartøjer *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at blive part i Den Internationale Søfartsorganisations internationale konvention om standarder for uddannelse, certificering og vagthold for mandskab på fiskefartøjer [15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0097)

Parlamentet godkendte udkastet til Rådets afgørelse.


7.2. Ændringsbudget nr. 2/2015: Ændring af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2015 for regnskabsåret 2015, Sektion III – Kommissionen [07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0098)


7.3. Indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system, der er baseret på 112-tjenesten, og om ændring af direktiv 2007/46/EF [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2015)0099)


7.4. Direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie og direktiv om vedvarende energi ***II (afstemning)

Instilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P8_TA(2015)0100)


7.5. Mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets ændring af direktiv 94/62/EF med henblik på at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Margrete Auken (A8-0130/2015)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2015)0101)

Indlæg

Nirj Deva, der gjorde opmærksom på, at han ikke ville deltage i afstemningen på grund af en interessekonflikt, jf. bilag I, artikel 3, stk. 3, i forretningsordenen.


7.6. CO2-emissioner fra søtransport ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport og om ændring af direktiv 2009/16/EF [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2015)0102)


7.7. Europæiske statistikker ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker [2012/0084(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Hugues Bayet (A8-0137/2015)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2015)0103)


7.8. Flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2015)0104)

Jarosław Wałęsa (ordfører) foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 61, stk. 2.

Parlamentet godkendte anmodningen. Sagen betragtedes derfor som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.

Indlæg

Georg Mayer om afviklingen af afstemningen.


7.9. Landingsforpligtelse ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 1224/2009 for så vidt angår landingsforpligtelsen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1434/98 [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Alain Cadec (A8-0060/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2015)0105)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0105)


7.10. Protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EF og Rusland for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union *** (afstemning)

Udkast til indstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [11878/2014 – C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0106)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.11. Opfølgning på gennemførelsen af Bolognaprocessen (afstemning)

Betænkning om opfølgning på implementeringen af Bolognaprocessen [2015/2039(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af GUE/NGL-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0107)


7.12. Europæisk film i den digitale tidsalder (afstemning)

Betænkning om europæisk film i den digitale tidsalder [2014/2148(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0108)


7.13. En ny EU-skovstrategi (afstemning)

Betænkning om en ny EU-skovstrategi: for skove og den skovbaserede sektor [2014/2223(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0109)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik