Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 28. aprill 2015 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

7. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Kalalaevade laevapere liikmete suhtes kohaldatavaid norme käsitlev rahvusvaheline konventsioon *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega antakse liikmesriikidele luba saada Euroopa Liidu huvides Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni kalalaevade laevapere liikmete väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni osaliseks [15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0097)

Parlament kiitis nõukogu otsuse eelnõu heaks.


7.2. Paranduseelarve projekt nr 2/2015: mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 muutmine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2015 kohta, III jagu – Komisjon [07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0098)


7.3. Sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmine ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb hädaabinumbri 112 teenusel põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2015)0099)


7.4. Kütusekvaliteedi direktiiv ja taastuvenergia direktiiv ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ning direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Muudetud kujul heaks kiidetud (P8_TA(2015)0100)


7.5. Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ seoses õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamisega [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Margrete Auken (A8-0130/2015)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2015)0101)

Sõnavõtud

Nirj Deva, kes soovis teada anda, et ei osale hääletusel vastavalt kodukorra I lisa artikli 3 lõikele 3, kuna tegemist on majanduslike huvide konfliktiga.


7.6. Meretranspordist pärit süsinikdioksiidi heide ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheite seiret, aruandlust ja kontrolli ning millega muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2015)0102)


7.7. Euroopa statistika ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta [2012/0084(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Hugues Bayet (A8-0137/2015)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2015)0103)


7.8. Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava, muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2187/2005 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2015)0104)

Jarosław Wałęsa (raportöör) tegi vastavalt kodukorra artikli 61 lõikele 2 ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus edasi.

Parlament kiitis ettepaneku heaks. Küsimus loeti seega vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.

Sõnavõtud

Georg Mayer hääletuse läbiviimise kohta.


7.9. Lossimiskohustus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse seoses lossimiskohustusega nõukogu määrusi (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2187/2005, (EÜ) nr 1967/2006, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 254/2002, (EÜ) nr 2347/2002 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1434/98 [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Alain Cadec (A8-0060/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2015)0105)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0105)


7.10. EÜ ja Venemaa vahelise partnerluse sõlmimist käsitleva partnerlus- ja koostöölepingu protokoll, mille eesmärk on võtta arvesse Horvaatia ühinemist ELiga *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu partnerlus- ja koostöölepingu (millega sõlmitakse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Venemaa Föderatsiooni vahel) protokolli sõlmimise kohta Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga [11878/2014 – C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0106)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


7.11. Bologna protsessi rakendamine (hääletus)

Raport Bologna protsessi rakendamise järelmeetmete kohta [2015/2039(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitas fraktsioon GUE/NGL)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0107)


7.12. Euroopa filmindus digitaalajastul (hääletus)

Raport Euroopa filminduse kohta digitaalajastul [2014/2148(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0108)


7.13. ELi uus metsastrateegia (hääletus)

Raport teemal „Uus ELi metsastrateegia metsade ja metsandussektori jaoks” [2014/2223(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0109)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika