Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2015 m. balandžio 28 d. - Strasbūras

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

7. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Tarptautinė konvencija dėl žvejybos laivų personalo normatyvų *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos tapti, vadovaujantis Europos Sąjungos interesais, Tarptautinės jūrų organizacijos tarptautinės konvencijos dėl žvejybos laivų personalo rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų Šalimis, projekto [15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0097)

Parlamentas pritarė Tarybos sprendimo projektui..


7.2. Taisomojo biudžeto Nr. 2/2015 projektas: daugiametės finansinės programos dalinis keitimas 2014–2020 m. laikotarpiui (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 2/2015 projekto, III skirsnis – Komisija [07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0098)


7.3. Pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ montavimas transporto priemonėse ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tipo patvirtinimo reikalavimų transporto priemonėse montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos įdiegimo atžvilgiu, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2015)0099)


7.4. Degalų kokybės direktyva ir Atsinaujinančių išteklių energijos direktyva ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą kuria iš dalies keičiama Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės ir Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta su pakeitimais (P8_TA(2015)0100)


7.5. Lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių naudojimo mažinimas ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria dėl lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo mažinimo iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Margrete Auken (A8-0130/2015)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2015)0101)

Kalbėjo:

Nirj Deva, jis pagal Darbo tvarkos taisyklių I priedo 3 straipsnio 3 dalį pranešė, kad dėl finansinių interesų konflikto jis nedalyvaus balsavime.


7.6. Jūrų transporto išmetamas anglies dioksido kiekis ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2015)0102)


7.7. Europos statistika ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos [2012/0084(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Hugues Bayet (A8-0137/2015)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2015)0103)


7.8. Daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2187/2005 bei panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2015)0104)

Jarosław Wałęsa (pranešėjas) pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 2 dalį.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.

Kalbėjo:

Georg Mayer dėl balsavimo eigos.


7.9. Įpareigojimas iškrauti visą laimikį ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl įpareigojimo iškrauti visą laimikį iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2187/2005, (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 2347/2002 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1434/98 [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Alain Cadec (A8-0060/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2015)0105)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0105)


7.10. EB ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į ES *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rusijos Federacijos partnerystę, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto [11878/2014 – C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0106)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.11. Tolesni veiksmai, susiję su Bolonijos procesu (balsavimas)

Pranešimas dėl tolesnių veiksmų, susijusių su Bolonijos proceso įgyvendinimu [2015/2039(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė GUE/NGL frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0107)


7.12. Europos kinas skaitmeniniame amžiuje (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos kino skaitmeniniame amžiuje [2014/2148(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0108)


7.13. Nauja ES miškų strategija (balsavimas)

Pranešimas „Nauja ES miškų strategija – miškams ir su mišku susijusiam sektoriui“ [2014/2223(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0109)

Teisinis pranešimas - Privatumo politika