Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2015. gada 28. aprīlis - Strasbūra

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Starptautiskā konvencija par zvejas kuģu apkalpei piemērojamiem standartiem *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis pilnvaro Eiropas Savienības interesēs kļūt par pusēm Starptautiskās Jūrniecības organizācijas Starptautiskajā konvencijā par zvejas kuģu apkalpes sagatavošanas, sertificēšanas un sardzes pildīšanas standartiem [15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0097).

Parlaments sniedza piekrišanu Padomes lēmuma projektam.


7.2. Budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projekts — 2014.-2020. gada DFS pārskatīšana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz projektu grozījumam Nr. 2/2015 Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžetā, III iedaļa - Komisija [07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0098).


7.3. Transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošana ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma "112" bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Olga Sehnalová (A8-0053/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2015)0099).


7.4. Degvielas kvalitātes direktīva un Atjaunojamo energoresursu direktīva ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar kuru groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti, un Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Nils Torvalds (A8-0025/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P8_TA(2015)0100).


7.5. Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšana ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par grozījumu izdarīšanu Direktīvā 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu, lai samazinātu vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņu [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Margrete Auken (A8-0130/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2015)0101).

Uzstāšanās

Nirj Deva – lai paziņotu, ka viņš nepiedalīsies balsošanā finanšu interešu konflikta dēļ saskaņā ar Reglamenta I pielikuma 3. panta 3. punktu.


7.6. Jūras transporta oglekļa dioksīda emisijas ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, paziņošanu un verifikāciju un par grozījumiem Direktīvā 2009/16/EK [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: José Inácio Faria (A8-0122/2015).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2015)0102).


7.7. Eiropas statistika ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku [2012/0084(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Hugues Bayet (A8-0137/2015).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2015)0103).


7.8. Daudzgadu plāns mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2187/2005 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2015)0104).

Jarosław Wałęsa (referents) saskaņā ar Reglamenta 61. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu atlikt.

Parlaments priekšlikumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.

Uzstāšanās

Georg Mayer – par balsošanas norisi.


7.9. Izkraušanas pienākums ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2187/2005, (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 2347/2002 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1434/98 attiecībā uz izkraušanas pienākumu [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Alain Cadec (A8-0060/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2015)0105).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0105).


7.10. Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp EK un Krieviju, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [11878/2014 – C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0106).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.11. Boloņas procesa īstenošana (balsošana)

Ziņojums par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar Boloņas procesa īstenošanu [2015/2039(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniedza GUE/NGL grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0107).


7.12. Eiropas kino digitālajā laikmetā (balsošana)

Ziņojums par Eiropas kino digitālajā laikmetā [2014/2148(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0108).


7.13. Jauna ES meža stratēģija (balsošana)

Ziņojums par jaunu ES meža stratēģiju mežiem un uz koksnes resursiem balstītai rūpniecībai [2014/2223(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0109).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika