Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 28 april 2015 - Straatsburg

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

7. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Internationaal Verdrag betreffende de normen voor de bemanning van vissersvaartuigen *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om zich aan te sluiten bij het Internationale Verdrag betreffende de normen voor de bemanning van vissersvaartuigen inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van 1995 van de Internationale Maritieme Organisatie in het belang van de Europese Unie [15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0097)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel voor een besluit van de Raad.


7.2. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2015: Wijziging van het MFK voor de jaren 2014-2020 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling III – Commissie [07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0098)


7.3. Ingebruikname van het eCall-boordsysteem ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2015)0099)


7.4. Richtlijn inzake kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en richtlijn inzake energie uit hernieuwbare bronnen ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2015)0100)


7.5. Vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Margrete Auken (A8-0130/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2015)0101)

Het woord werd gevoerd door:

Nirj Deva om overeenkomstig bijlage I, artikel 3, lid 3, van het Reglement te melden dat hij niet aan de stemming zal deelnemen daar hij een financieel belang heeft bij deze kwestie.


7.6. Kooldioxide-emissies door maritiem vervoer ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad over de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2015)0102)


7.7. Europese statistiek ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek [2012/0084(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Hugues Bayet (A8-0137/2015)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2015)0103)


7.8. Meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2187/2005 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1098/2007 van de Raad [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2015)0104)

Jarosław Wałęsa (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 61, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Het woord werd gevoerd door:

Georg Mayer, over het verloop van de stemming.


7.9. Aanlandingsplicht ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 2347/2002 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1434/98 in samenhang met de aanlandingsplicht [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Alain Cadec (A8-0060/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2015)0105)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0105)


7.10. Protocol bij de Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EG en Rusland, om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de EU *** (stemming)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [11878/2014 – C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0106)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


7.11. Tenuitvoerlegging van het Bologna-proces (stemming)

Verslag over de follow-up van de tenuitvoerlegging van het Bologna-proces [2015/2039(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de GUE/NGL-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0107)


7.12. De Europese film in het digitale tijdperk (stemming)

Verslag over de Europese film in het digitale tijdperk [2014/2148(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0108)


7.13. Een nieuwe EU-bosstrategie (stemming)

Verslag over "Een nieuwe EU-bosstrategie ten bate van de bossen en de houtsector" [2014/2223(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0109)

Juridische mededeling - Privacybeleid