Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 28 kwietnia 2015 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

7. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Międzynarodowa konwencja o wymaganiach dla załóg statków rybackich *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do zostania stroną, w interesie Unii Europejskiej, Międzynarodowej konwencji Międzynarodowej Organizacji Morskiej o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich [15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0097)

Parlament zatwierdził projekt decyzji Rady.


7.2. Projekt budżetu korygującego nr 2/2015: zmiana wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 2/2015 na rok budżetowy 2015, sekcja 3 – Komisja [07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0098)


7.3. Wdrożenie systemu pokładowego eCall ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall opartego na numerze alarmowym 112 oraz zmiany dyrektywy 2007/46/WE [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2015)0099)


7.4. Dyrektywa w sprawie jakości paliw oraz dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P8_TA(2015)0100)


7.5. Zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Margrete Auken (A8-0130/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2015)0101)

Wystąpienia

Nirj Deva, aby zgłosić, że nie weźmie udziału w głosowaniu z powodu konfliktu interesów zgodnie z załącznikiem I art. 3 ust. 3 do Regulaminu.


7.6. Emisje dwutlenku węgla z transportu morskiego ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmieniającego dyrektywę 2009/16/WE [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2015)0102)


7.7. Statystyka europejska ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej [2012/0084(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Hugues Bayet (A8-0137/2015)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2015)0103)


7.8. Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0104)

Jarosław Wałęsa (sprawozdawca) zaproponował odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 61 ust. 2 Regulaminu.

Parlament przyjął wniosek. Sprawę uznano zatem za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.

Wystąpienia

Georg Mayer, w sprawie przebiegu głosowania.


7.9. Obowiązek wyładunku ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98, (WE) nr 2187/2005, (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 2347/2002 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 w odniesieniu do obowiązku wyładunku [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Alain Cadec (A8-0060/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0105)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0105)


7.10. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między WE i Rosją w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [11878/2014 – C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0106)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.11. Wdrażanie procesu bolońskiego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie kontynuacji wdrażania procesu bolońskiego [2015/2039(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę GUE/NGL)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0107)


7.12. Film europejski w dobie cyfrowej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie filmu europejskiego w dobie cyfrowej [2014/2148(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0108)


7.13. Nowa strategia leśna UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie nowej strategii leśnej UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego [2014/2223(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0109)

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności