Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 28 aprilie 2015 - Strasbourg

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

7. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Convenția internațională privind standardele pentru personalul navelor de pescuit *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să devină părți, în interesul Uniunii Europene, la Convenția internațională a Organizației Maritime Internaționale privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit [15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0097)

Parlamentul a aprobat proiectul de decizie a Consiliului.


7.2. Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015: Modificare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, secțiunea III – Comisia [07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0098)


7.3. Instalarea sistemului eCall la bordul vehiculelor ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea sistemului eCall bazat pe serviciul 112 la bordul vehiculelor și de modificare a Directivei 2007/46/CE [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2015)0099)


7.4. Directiva privind calitatea combustibililor și Directiva privind energia din surse regenerabile ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0100)


7.5. Reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțiri ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce privește reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Margrete Auken (A8-0130/2015)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2015)0101)

Intervenții

Nirj Deva, pentru a semnala că, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din anexa I la Regulamentul de procedură, nu va putea participa la vot din cauza unor interese financiare.


7.6. Emisiile de dioxid de carbon generate de transportul maritim ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2015)0102)


7.7. Statisticile europene ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene [2012/0084(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Hugues Bayet (A8-0137/2015)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2015)0103)


7.8. Plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0104)

Jarosław Wałęsa (raportor) a propus reportarea votării propunerii de rezoluție legislativă în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul a aprobat propunerea. Prin urmare, chestiunea a fost retrimisă comisiei competente în fond spre reexaminare.

Intervenții

Georg Mayer, cu privire la desfășurarea votului.


7.9. Obligația de debarcare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2187/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 2347/2002 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1434/98 în ceea ce privește obligația de debarcare [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Alain Cadec (A8-0060/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0105)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0105)


7.10. Protocolul la Acordul de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între CE și Rusia pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Federația Rusă, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [11878/2014 – C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0106)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


7.11. Monitorizarea implementării procesului Bologna (vot)

Raport referitor la monitorizarea implementării procesului de la Bologna [2015/2039(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul GUE/NGL)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0107)


7.12. Filmul european în era digitală (vot)

Raport referitor la filmul european în era digitală [2014/2148(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0108)


7.13. O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier (vot)

Raport referitor la „O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier” [2014/2223(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0109)

Notă juridică - Politica de confidențialitate