Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 28. apríla 2015 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

7. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Medzinárodný dohovor o normách pre posádku rybárskych plavidiel *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty oprávňujú, aby sa v záujme Európskej únie stali zmluvnými stranami Medzinárodného dohovoru Medzinárodnej námornej organizácie o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby posádky rybárskych plavidiel [15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0097)

Parlament schválil návrh rozhodnutia Rady.


7.2. Návrh opravného rozpočtu č. 2/2015: Revízia VFR na roky 2014 – 2020 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2015 na rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia [07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0098)


7.3. Zavádzanie palubného systému eCall ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2015)0099)


7.4. Smernica o kvalite palív a smernica o energii z obnoviteľných zdrojov ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0100)


7.5. Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Margrete Auken (A8-0130/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2015)0101)

Vystúpenia:

Nirj Deva, ktorý oznámil, že nebude hlasovať vzhľadom na finančný záujem podľa článku 3 ods. 3 prílohy I rokovacieho poriadku.


7.6. Emisie oxidu uhličitého z námornej dopravy ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy a o zmene smernice (EÚ) 2009/16/ES [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2015)0102)


7.7. Európska štatistika ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike [2012/0084(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Hugues Bayet (A8-0137/2015)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2015)0103)


7.8. Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0104)

Jarosław Wałęsa (spravodajca) navrhol, aby bolo hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia odložené v súlade s článkom 61 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament návrh schválil. Vec sa tak považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.

Vystúpenia:

Georg Mayer k priebehu hlasovania.


7.9. Povinnosť vylodiť úlovky ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1434/98, pokiaľ ide o povinnosť vylodiť úlovky [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Alain Cadec (A8-0060/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0105)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0105)


7.10. Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a Ruskom, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátska k EÚ *** (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady v mene Európskej únie a jej členských štátov o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii [11878/2014 – C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0106)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.11. Vykonávanie bolonského procesu (hlasovanie)

Správa o opatreniach nadväzujúcich na vykonávanie bolonského procesu [2015/2039(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (ktorý predložila skupina GUE/NGL)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0107)


7.12. Európsky film v digitálnej ére (hlasovanie)

Správa o európskom filme v digitálnom veku [2014/2148(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0108)


7.13. Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ (hlasovanie)

Správa o novej stratégii lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva [2014/2223(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0109)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia