Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 28 april 2015 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

7. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Internationell konvention om normer för personal ombord på fiskefartyg *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Internationella sjöfartsorganisationens internationella konvention om normer för utbildning, certifiering och vakthållning för personal ombord på fiskefartyg [15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0097)

Parlamentet godkände utkastet till rådets beslut.


7.2. Förslag till ändringsbudget nr 2/2015: Ändring av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2015 för budgetåret 2015, avsnitt III – kommissionen [07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0098)


7.3. Montering av fordonsbaserade e-callsystem ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännandekrav för montering av eCall-system som bygger på 112-tjänsten i fordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänd (P8_TA(2015)0099)


7.4. Direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och direktivet om förnybara energikällor ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och ändring av rådetsdirektiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänd såsom ändrad av parlamentet (P8_TA(2015)0100)


7.5. Minskning av förbrukningen av tunna plastbärkassar ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG när det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Margrete Auken (A8-0130/2015)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänd (P8_TA(2015)0101)

Inlägg:

Nirj Deva, som meddelade att han, i enlighet med artikel 3.3 i bilaga I till arbetsordningen, inte skulle delta i omröstningen på grund av ekonomiska intressen.


7.6. Koldioxidutsläpp från sjötransporter ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänd (P8_TA(2015)0102)


7.7. Europeisk statistik ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik [2012/0084(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Hugues Bayet (A8-0137/2015)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänd (P8_TA(2015)0103)


7.8. Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0104)

Jarosław Wałęsa (föredragande) föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 61.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Inlägg:

Georg Mayer, som ställde en ordningsfråga.


7.9. Landningsskyldighet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordningar (EG) nr 850/98, (EG) nr 2187/2005, (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 2347/2002 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1434/98 vad gäller landningsskyldigheten [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Alain Cadec (A8-0060/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0105)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0105)


7.10. Protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan EG och Ryssland för att ta hänsyn till Kroatiens anslutning till EU *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [11878/2014 – C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0106)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


7.11. Genomförandet av Bolognaprocessen (omröstning)

Betänkande om uppföljning av genomförandet av Bolognaprocessen [2015/2039(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (inlämnat av GUE/NGL-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0107)


7.12. Europeisk film i den digitala tidsåldern (omröstning)

Betänkande om Europeisk film i den digitala tidsåldern [2014/2148(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0108)


7.13. En ny EU-skogsstrategi (omröstning)

Betänkande om en ny EU-skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade sektorn [2014/2223(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0109)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy