Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 28 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Ο Jiří Pospíšil γνωστοποιεί ότι, για λόγους τεχνικής φύσης, δεν μπόρεσε να λάβει μέρος στην ψηφοφορία επί της σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση της Olga Sehnalová (A8-0053/2015).

°
° ° °

Σύμφωνα με το Παράρτημα I, άρθρο 3, παράγραφος 3, του Κανονισμού, ο Nirj Deva γνωστοποιεί ότι δεν έλαβε μέρος στην ψηφοφορία επί της σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση της Margrete Auken (A8-0130/2015) λόγω οικονομικού συμφέροντος.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου