Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 28 april 2015 - Strasbourg

9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Jiří Pospíšil meddelade att han av tekniska skäl inte hade kunnat delta i omröstningen om Olga Sehnalovás andrabehandlingsrekommendation (A8-0053/2015).

°
° ° °

I enlighet med artikel 3.3 i bilaga I till arbetsordningen, meddelade Nirj Deva att han inte hade deltagit i omröstningen om Margrete Aukens andrabehandlingsrekommendation (A8-0130/2015) på grund av ekonomiska intressen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy