Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0026(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0134/2015

Внесени текстове :

A8-0134/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 17
CRE 28/04/2015 - 17

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0110

Протокол
Вторник, 28 април 2015 г. - Страсбург

17. Предварително финансиране за оперативни програми, подпомагани по линия на инициативата за младежка заетост ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд, що се отнася до увеличаването на първоначалната сума за предварително финансиране, изплащана за оперативни програми, подпомагани по линия на инициативата за младежка заетост [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

Elisabeth Morin-Chartier представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се: Sylvie Guillaume (докладчик по становището на комисията CULT), Lara Comi, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marco Valli, Brando Benifei, от името на групата S&D, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, Martina Dlabajová, от името на групата ALDE, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Laura Agea, от името на групата EFDD, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Brando Benifei, Michał Marusik, независим член на ЕП, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Anthea McIntyre, Inês Cristina Zuber, Lampros Fountoulis, Michaela Šojdrová, Marita Ulvskog, Anne Sander, Vilija Blinkevičiūtė и Javi López.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Deirdre Clune, Victor Negrescu, Notis Marias, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Андрей Новаков, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Marco Valli, Danuta Jazłowiecka и Ivan Jakovčić.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Андрей Новаков.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Elisabeth Morin-Chartier.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 29.4.2015.

Правна информация - Политика за поверителност