Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0026(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0134/2015

Ingivna texter :

A8-0134/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 17
CRE 28/04/2015 - 17

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0110

Protokoll
Tisdagen den 28 april 2015 - Strasbourg

17. Förskott till operativa program som får stöd från sysselsättningsinitiativet för unga ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden, vad gäller en ökning av det inledande förskottet till operativa program som får stöd från sysselsättningsinitiativet för unga [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

Elisabeth Morin-Chartier redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Sylvie Guillaume (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Lara Comi för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marco Valli, Brando Benifei för S&D-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, Martina Dlabajová för ALDE-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Laura Agea för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Brando Benifei, Michał Marusik, grupplös, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Anthea McIntyre, Inês Cristina Zuber, Lampros Fountoulis, Michaela Šojdrová, Marita Ulvskog, Anne Sander, Vilija Blinkevičiūtė och Javi López.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Deirdre Clune, Victor Negrescu, Notis Marias, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrey Novakov, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Marco Valli, Danuta Jazłowiecka och Ivan Jakovčić.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrey Novakov.

Talare: Marianne Thyssen och Elisabeth Morin-Chartier.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 29.4.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy