Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 28 април 2015 г. - Страсбург

19. Бюджетна прогноза за приходите и разходите за бюджетната 2016 година - Раздел I - Парламент (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2016 година [2015/2012(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

Gérard Deprez представи доклада.

Изказаха се: Paul Rübig, от името на групата PPE, Vladimír Maňka, от името на групата S&D, Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Bernd Kölmel и Sander Loones.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Victor Negrescu, Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказа се Gérard Deprez.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.63 от протокола от 29.4.2015.

Правна информация - Политика за поверителност