Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 28. april 2015 - Strasbourg

19. Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016 - Sektion I - Parlamentet (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016 [2015/2012(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

Gérard Deprez forelagde betænkningen.

Talere: Paul Rübig for PPE-Gruppen, Vladimír Maňka for S&D-Gruppen, Anders Primdahl Vistisen for ECR-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Bernd Kölmel og Sander Loones.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Victor Negrescu, Notis Marias og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Gérard Deprez.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.63 i protokollen af 29.4.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik