Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 28 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

19. Κατάσταση προβλέψεων εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2016 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τις προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2016 [2015/2012(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

Ο Gérard Deprez παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vladimír Maňka, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anders Primdahl Vistisen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bernd Kölmel και Sander Loones.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Victor Negrescu, Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει ο Gérard Deprez.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.63 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου