Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 28 april 2015 - Straatsburg

19. Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2016 - Afdeling I - Parlement (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2016 [2015/2012(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

Gérard Deprez leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig, namens de PPE-Fractie, Vladimír Maňka, namens de S&D-Fractie, Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Bernd Kölmel en Sander Loones.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Victor Negrescu, Notis Marias en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Gérard Deprez.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.63 van de notulen van 29.4.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid